Operation of electrical installations - Part 1: General requirements

This European Standard is applicable to all operation of and work activity on, with, or near electrical installations. These are electrical installations operating at voltage levels from and including extra-low voltage up to and including high voltage. This latter term includes those levels referred to as medium and extra-high voltage. These electrical installations are designed for the generation, transmission, conversion, distribution and use of electrical power. Some of these electrical installations are permanent and fixed, such as a distribution installation in a factory or office complex, others are temporary, such as on construction sites and others are mobile or capable of being moved either whilst energised or whilst not energised nor charged. Examples are electrically driven excavating machines in quarries or open-cast coal sites. This European Standard sets out the requirements for the safe operation of and work activity on, with, or near these electrical installations. The requirements apply to all operational, working and maintenance procedures. They apply to all non-electrical work activities such as building work near to overhead lines or underground cables as well as electrical work activities, when there is a risk of electrical danger. This European Standard does not apply to ordinary persons when using installations and equipment, provided that the installations and equipment comply with relevant standards and are designed and installed for use by ordinary persons. This European Standard has not been developed specifically to apply to the electrical installations listed below. However, if there are no other rules or procedures, the principles of this European Standard could be applied to them – on any aircraft and hovercraft moving under its own power, (these are subject to International Aviation laws which take precedence over national laws in these situations); – on any sea going ship moving under its own power, or under the direction of the master, (these are subject to International Marine laws which take precedence over national laws in these situations); – electronic telecommunications and information systems; – electronic instrumentation, control and automation systems; – at coal or other mines; – on off-shore installations subject to International Marine laws; – on vehicles; – on electric traction systems; – on experimental electrical research work.

Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Exploitation des installations électriques - Partie 1: Exigences générales

Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve

Ta evropski standard velja za vse obratovanje in delo na električnih inštalacijah, z njimi oziroma v njihovi bližini. Te električne inštalacije obratujejo na različnih ravneh napetosti, in sicer od (vključno) izjemno nizkonapetostnih do (vključno) visokonapetostnih. Slednji izraz vključuje ravni, imenovane srednje in izredno visokonapetostne.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Mar-2013
Withdrawal Date
10-Feb-2016
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
15-Mar-2013
Completion Date
15-Mar-2013

Relations

Buy Standard

Standard
EN 50110-1:2013
English language
41 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 50110-1:2013
Slovenian language
41 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50110-1:2013
01-maj-2013
1DGRPHãþD
SIST EN 50110-1:2007
2EUDWRYDQMHHOHNWULþQLKLQãWDODFLMGHO6SORãQH]DKWHYH
Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Exploitation des installations électriques - Partie 1: Exigences générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50110-1:2013
ICS:
29.240.01 2PUHåMD]DSUHQRVLQ Power transmission and
GLVWULEXFLMRHOHNWULþQHHQHUJLMH distribution networks in
QDVSORãQR general
SIST EN 50110-1:2013 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50110-1:2013

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50110-1:2013

EUROPEAN STANDARD
EN 50110-1

NORME EUROPÉENNE
March 2013
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.240.01 Supersedes EN 50110-1:2004


English version


Operation of electrical installations -
Part 1: General requirementsExploitation des installations électriques -  Betrieb von elektrischen Anlagen -
Partie 1: Exigences générales Teil 1: Allgemeine Anforderungen

This European Standard was approved by CENELEC on 2013-02-11. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European
Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and
notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands,
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United
Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2013 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 50110-1:2013 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50110-1:2013
EN 50110-1:2013 – 2 –
Contents Page
Foreword . 4
Introduction . 5
1 Scope . 6
2 Normative references . 6
3 Terms and definitions . 7
3.1 General . 7
3.2 Personnel, organisation and communication . 8
3.3 Working zone . 9
3.4 Working . 9
3.5 Protective devices . 10
3.6 Nominal voltages . 11
4 Basic principles . 11
4.1 Safe operation . 11
4.2 Personnel . 12
4.3 Organisation .
...

SLOVENSKI SIST EN 50110-1

STANDARD
maj 2013
Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve

Operation of electrical installations – Part 1: General requirements

Exploitation des installations électriques – Partie 1: Exigences générales

Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen


Referenčna oznaka
ICS 29.240.01 SIST EN 50110-1:2013 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 39
© 2015-07. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 50110-1 : 2013
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 50110-1 (sl), Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve, 2013,
ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu standardu EN 50110-1 (en),
Operation of electrical installations – Part 1: General requirements, 2013.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 50110-1:2013 je pripravila evropska delovna skupina CLC/BTTF 62-3
Obratovanje električnih postrojev. V tem delu so podani minimalne zahteve, ki veljajo v vseh državah
CENELEC, in nekateri informativni dodatki o varnem delu na električnih postrojih ali v njihovi bližini.
Drugi del je zbirka posebnih nacionalnih določil posameznih držav članic ter zajema vse njihove
posebne tehnične in zakonodajne zahteve.
Slovenski standard SIST EN 50110-1:2013 je prevod evropskega standarda EN 50110-1:2013. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC DPN
Delo pod napetostjo.

Tehnični odbor SIST/TC DPN je bil ustanovljen leta 2007, ko je v podjetjih postala prisotnejša potreba
po delu pod napetostjo. Pred tem so slovenski strokovnjaki spremljali to področje v okviru tehničnega
odbora za nizkonapetostne inštalacije, SIST/TC ELI. Pri elektrotehniški terminologiji so prednostno
uporabljeni izrazi iz najnovejših prevodov ustreznih poglavij mednarodnega elektrotehniškega
slovarja, posebej SIST IEC 60050-826:2006, Mednarodni elektrotehniški slovar – 826. del: Električne
inštalacije. Prevodi vseh definicij v standardu SIST EN 50110-1:2013 in raba izrazov, ki se nanašajo
na področje električnih postrojev, so poenoteni s tem prevodom slovarja.

Na področju varstva pri delu je mnogo izrazov vzetih iz obstoječe zakonodaje področja, predvsem iz
Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, Uradni list RS, št. 29/1992.

Odločitev za izdajo tega standarda je v aprilu 2013 sprejel SIST/TC DPN.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI
S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 50191 Namestitev in delovanje električne preskusne opreme
SIST EN 61219 Delo pod napetostjo – Oprema za ozemljitev ali ozemljitev in kratkostičenje,
ki kot kratkostično napravo uporablja ozemljitveno palico – Ozemljitev z
ozemljitveno palico (IEC 61219)
SIST EN 61230 Delo pod napetostjo – Prenosna oprema za ozemljitev ali ozemljitev in
kratkostičenje (IEC 61230)
SIST EN 61243 (vsi deli) Delo pod napetostjo – Detektorji napetosti (IEC 61243, vsi deli)
SIST EN 61472 Delo pod napetostjo – Najmanjše delovne razdalje za omrežja z izmenično
napetostjo v območju napetosti 72,5 kV do 800 kV – Metoda izračuna (IEC
61472)
SIST EN 62271-1 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne specifikacije
EN 62271-102 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 102. del: Visokonapetostni
ločilniki na izmenični tok in ozemljitvena stikala (IEC 62271-102)
IEC 60050 (vsi deli) Mednarodni elektrotehniški slovar (na voljo na www.electropedia.org)

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 50110-1 : 2013
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 50110-1:2013
PREDHODNE IZDAJE
– SIST EN 50110-1:2007
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 50110-1:
2013 to pomeni “slovenski standard”.

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

– Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 50110-1:2013 in je objavljen z dovoljenjem

  CENELEC
  Avenue Marnix 17
  B - 1000 Bruselj
  Belgija

This national document is identical with EN 50110-1:2013 and is published with the permission of

  CENELEC
  Avenue Marnix 17
  B - 1000 Brussels
  Belgium
III

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 50110-1 : 2013


(prazna stran)

IV

---------------------- Page: 4 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 50110-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.