Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

This part of IEC 61557 specifies requirements for power metering and monitoring devices (PMD) that measure and monitor the electrical quantities within electrical distribution systems, and optionally other external signals. These requirements also defin the performance of PMD in single- and three-phace AC or DC systems having rated voltages up to 1000 V AC or up to 1500 V DC. These devices are fixed or portable. They are intended to be used indoors and/or outdoors. Power metering and monitoring devices (PMD), as defined in this document, give additional safety information, which aids the verification of the installation and enhances the performance of the distribution systems. Additionally, this document specifies requirements for measurement functions dedicated to metering and monitoring of electrical parameters called power metering and monitoring function (PMF) which can be embedded in equipment (EMPF) that is not classified as PMD and for which the main function is not power metering and monitoring. Requirements for power metering and monitoring function (PMF) and additional requirements for equipments embedding power metering and monitoring function (EPMF) are described in Annex H. The power metering and monitoring devices (PMD) for electrical parameters described in this document are used for general industrial and commercial applications. This document does not address functional safety and cyber security aspects. This document is not applicable to: - electricity metering equipment that complies with IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 and IEC 62053-24. Nevertheless, uncertainties defined in this document for active and reactive energy measurement are derived from those defined in IEC 62053 (all parts); - the measurement and monitoring of electrical parameters defined in IEC 61557-2 to IEC 61557-9 and IEC 61557-13 or in IEC 62020; - power quality instrument (PQI) according IEC 62586 (all parts); - devices covered by IEC 60051 (all parts) (direct acting analogue electrical measuring instrument). Note 1 Generally such types of devices are used in the following applications or for the following general needs: - energy management inside the installation, such as facilitating the implementation of documents such as ISO 50001 and IEC 60364-8-1; - monitoring and/or measurement of electrical parameters; - measurement and/or monitoring of the quality of energy inside commercial/industrial installations. Note 2 A measuring and monitoring device of electrical parameters usually consists of several functional modules. All or some of the functional modules are combined in one device. Examples of fuctnional modules are: - measurement and monitoring of several electrical parameters simultaneously; - energy measurement and/or monitoring, as well as sometimes compliance with aspects of building regulations; - alarms functions; - demand side quality (current and voltage harmonics, over/under voltages, voltage dips and swells, etc.). Note 3 PMD are historically called power meter, power monitor, power monitor device, power energy monitoring device, power analyser, multifunction meter, measuring multifunction equipment, energe meters. Note 4 Metering, measuring and monitoring applications are explained in Annex A.

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte zur Energiemessung und -überwachung (PMD)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)

Le contenu du corrigendum 1 (2022-09) a été pris en considération dans cet exemplaire.

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje moči (PMD) - Dopolnilo A1 (IEC 61557-12:2018/A1:2021)

Ta del standarda IEC 61557 določa zahteve za naprave za merjenje in nadzorovanje moči (PMD), ki se uporabljajo za merjenje in nadzorovanje električnih veličin v električnih razdelilnih sistemih, ter izbirno za druge zunanje signale. Te zahteve določajo tudi zmogljivost eno- in trifaznih izmeničnih ali enosmernih sistemov z nazivno napetostjo do 1000 V izmenične napetosti oziroma do 1500 V enosmerne napetosti.
Te naprave so fiksne ali prenosne. Namenjene so notranji in/ali zunanji uporabi. Naprave za merjenje in nadzorovanje moči, kot so opredeljene v tem dokumentu, zagotavljajo dodatne varnostne informacije, ki so v pomoč pri preverjanju inštalacije in izboljšajo zmogljivost razdelilnih sistemov.
Naprave za merjenje in nadzorovanje moči za električne parametre, opisane v tem dokumentu, se uporabljajo za splošne industrijske in komercialne namene.
Ta dokument ne obravnava vidikov funkcijske in kibernetske varnosti.
Ta dokument se ne uporablja za:
– opremo za merjenje električne energije, ki je skladna s standardi IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 in IEC 62053-24. Kljub temu negotovosti, opredeljene v tem dokumentu za merjenje aktivne in jalove energije, izhajajo iz tistih, ki so opredeljene v standardu IEC 62053 (vsi deli);
– merjenje in nadzorovanje električnih parametrov, opredeljenih v standardih od IEC 61557-2 do IEC 61557-9 in IEC 61557-13 ali v standardu IEC 62020;
– instrument za kakovost napajanja (PQI) v skladu s standardom IEC 62586 (vsi deli);
– naprave, zajete v standardu IEC 60051 (vsi deli) (neposredni analogni električni merilni instrument).
OPOMBA 1: Takšne vrste naprav se na splošno uporabljajo za naslednje vrste uporabe ali za naslednje splošne potrebe:
– upravljanje energije znotraj inštalacije, npr. lažje izvajanje dokumentov, kot sta standarda ISO 50001 in IEC 60364-8-1;
– nadzorovanje in/ali merjenje električnih parametrov;
– merjenje in/ali nadzorovanje kakovosti energije znotraj komercialnih/industrijskih inštalacij.
OPOMBA 2: Naprava za merjenje in nadzorovanje električnih parametrov je običajno sestavljena iz več funkcijskih modulov. V eni napravi so združeni vsi ali samo nekateri funkcijski moduli. Primeri funkcijskih modulov:
– sočasno merjenje in nadzorovanje različnih električnih parametrov;
– merjenje in/ali nadzorovanje energije ter včasih tudi skladnost z vidiki gradbenih predpisov;
– funkcije alarma;
– kakovost na strani povpraševanja (tokovna in napetostna skladnost, previsoka/prenizka napetost, napetostni upadi in udari itd.).
OPOMBA 3: Naprave za merjenje in nadzorovanje moči se zgodovinsko imenujejo merilnik moči, električni monitor, električna nadzorna naprava, analizator moči, večfunkcijski merilnik, večfunkcijska oprema za merjenje, števec energije.
OPOMBA 4: Aplikacije v zvezi s števci ter aplikacije merjenja in nadzorovanja so pojasnjene v dodatku A.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Jan-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
07-Jan-2022
Completion Date
07-Jan-2022

Relations

Buy Standard

Amendment
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
English language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
English language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
01-marec-2022

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti

do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali
nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje
moči (PMD) - Dopolnilo A1 (IEC 61557-12:2018/A1:2021)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC -

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power

metering and monitoring devices (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V -
Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte
zur Energiemessung und -überwachung (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et

1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de

protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique

(PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
ICS:
17.220.20 Merjenje električnih in Measurement of electrical
magnetnih veličin and magnetic quantities
29.080.01 Električna izolacija na Electrical insulation in
splošno general
29.240.01 Omrežja za prenos in Power transmission and
distribucijo električne energije distribution networks in
na splošno general
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
EUROPEAN STANDARD EN IEC 61557-12:2022/A1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM January 2022
ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01
English Version
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V
AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and
monitoring devices (PMD)
(IEC 61557-12:2018/A1:2021)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1

tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder

contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte zur

protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de Energiemessung und -überwachung (PMD)

surveillance du réseau électrique (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
(IEC 61557-12:2018/A1:2021)

This amendment A1 modifies the European Standard EN IEC 61557-12:2022; it was approved by CENELEC on 2021-06-25. CENELEC

members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the

status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the

responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as

the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 (E)
European foreword

The text of document 85/755/FDIS, future IEC 61557-12/A1, prepared by IEC/TC 85 "Measuring

equipment for electrical and electromagnetic quantities" was submitted to the IEC-CENELEC parallel

vote and approved by CENELEC as EN IEC 61557-12:2022/A1:2022.
The following dates are fixed:

• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2022-07-07

level by publication of an identical national standard or by endorsement

• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2026-11-10

document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the

European Commission and the European Free Trade Association.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A

complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61557-12:2018/A1:2021 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 60688 NOTE Harmonized as EN 60688
IEC 61869 (series) NOTE Harmonized as EN IEC 61869 (series)
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12
Edition 2.0 2021-05
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
A MENDMENT 1
AM ENDEMENT 1
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and
1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective
measures –
Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu’à
1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu – Dispositifs de
contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection –
Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01 ISBN 978-2-8322-9662-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
– 2 – IEC 61557-12:2018/AMD1:2021
© IEC 2021
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________
ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION
SYSTEMS UP TO 1 000 V AC AND 1 500 V DC –
EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR
MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES –
Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)
AMENDMENT 1
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international

co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and

in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,

Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their

preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with

may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising

with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for

Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between

any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent

rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Amendment 1 to IEC 61557-12:2018 has been prepared by IEC technical committee 85:

Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
85/755/FDIS 85/764/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in

the above table.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021 – 3 –
© IEC 2021
The language used for the development of this Amendment is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in

accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available

at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are

described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications/.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the

stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the

specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
___________
1 Scope
Replace the existing text of this clause by the following new text:

This part of IEC 61557 specifies requirements for power metering and monitoring devices (PMD)

that measure and monitor the electrical quantities within electrical distribution systems, and

optionally other external signals. These requirements also define the performance of PMD in

single- and three-phase AC or DC systems having rated voltages up to 1 000 V AC or up to

1 500 V DC.

These devices are fixed or portable. They are intended to be used indoors and/or outdoors.

Power metering and monitoring devices (PMD), as defined in this document, give additional

safety information, which aids the verification of the installation and enhances the performance

of the distribution systems.

Additionally, this document specifies requirements for measurement functions dedicated to

metering and monitoring of electrical parameters called power metering and monitoring function

(PMF) which can be embedded in equipment (EPMF) that is not classified as PMD and for which

the main function is not power metering and monitoring.

Requirements for power metering and monitoring function (PMF) and additional requirements

for equipment embedding power metering and monitoring function (EPMF) are described in

Annex H.

The power metering and monitoring devices (PMD) for electrical parameters described in this

document are used for general industrial and commercial applications.

The power metering and monitoring devices (PMD) can be associated with sensing devices

such as but not limited to instruments transformers compliant to IEC 61869 series of standards

or with transducers compliant to IEC 60688.
This document does not address functional safety and cyber security aspects.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
– 4 – IEC 61557-12:2018/AMD1:2021
© IEC 2021
This document is not applicable to:

– electricity metering equipment that complies with IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-

23 and IEC 62053-24. Nevertheless, uncertainties defined in this document for active and

reactive energy measurement are derived from those defined in IEC 62053 (all parts);

– the measurement and monitoring of electrical parameters defined in IEC 61557-2 to

IEC 61557-9 and IEC 61557-13 or in IEC 62020;
– power quality instrument (PQI) according IEC 62586 (all parts);

– devices covered by IEC 60051 (all parts) (direct acting analogue electrical measuring

instrument).

NOTE 1 Generally such types of devices are used in the following applications or for the following general needs:

– energy management inside the installation, such as facilitating the implementation of documents such as

ISO 50001 and IEC 60364-8-1;
– monitoring and/or measurement of electrical parameters;

– measurement and/or monitoring of the quality of energy inside commercial/industrial installations.

NOTE 2 A measuring and monitoring device of electrical parameters usually consists of several functional modules.

All or some of the functional modules are combined in one device. Examples of functional modules are:

– measurement and monitoring of several electrical parameters simultaneously;

– energy measurement and/or monitoring, as well as sometimes compliance with aspects of building regulations;

– alarms functions;

– demand side quality (current and voltage harmonics, over/under voltages, voltage dips and swells, etc.).

NOTE 3 PMD are historically called power meter, power monitor, power monitor device, power energy monitoring

device, power analyser, multifunction meter, measuring multifunction equipment, energy meters.

NOTE 4 Metering, measuring and monitoring applications are explained in Annex A.
3 Terms, definitions and notations
Add the following new definitions:
3.1.16
power metering and monitoring function
PMF

measurement function dedicated to metering and monitoring electrical parameters within

electrical distribution systems embedded in an equipment that is not a PMD and complies to

another IEC product standard
3.1.17
equipment embedding PMF
EPMF

equipment or arrangement of equipment embedding PMF whose main function is not metering

and monitoring of electrical parameters

Note 1 to entry: Such equipment are uninterruptible power systems (UPS), static transfer systems (STS), circuit

breakers, transfer switching equipment (TSE), switches, disconnectors, switch-disconnectors, fuse-combination

units, programmable controllers (PLC), inverter for use in photovoltaic power systems, adjustable speed electrical

power drive systems, protection relay, residual current devices (RCDs, RCBOs), residual current monitoring devices

(RCM), load-shedding equipment (LSE), bi-directional grid connected power converters.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021 – 5 –
© IEC 2021
Add the following new Annex H:
Annex H
(normative)
Requirements for power metering and monitoring function (PMF)
and additional requirements for equipment embedding power
metering and monitoring function (EPMF)
H.1 Scope

This annex specifies additional requirements and tests for equipment embedding a power

metering and monitoring function (EPMF) whose main function is not measurement and its

embedded power metering and monitoring function (PMF).

When not otherwise stated in this annex, the core of this document is applied to EPMF or PMF

as appropriate when reading “PMD” in the core document.
NOTE The annex follows the same structure as the core document.
H.2 Normative references
Clause 2 applies.
In addition, the following standards apply:
IEC 60255 (all parts), Measuring relays and protection equipment

IEC 60755, General safety requirements for residual current operated protective devices

IEC 60898 (all parts), Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for

household and similar installations
IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers

IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors,

switch-disconnectors and fuse-combination units

IEC 60947-6-1, Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple function equipment

– Transfer switching equipment

IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement

techniques – Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-19, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-19: Testing and measurement

techniques – Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in

the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports

IEC 61008 (all parts), Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent

protection for household and similar uses (RCCBs)

IEC 61009 (all parts), Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent

protection for household and similar uses (RCBOs)
IEC 61131 (all parts), Programmable controllers
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
– 6 – IEC 61557-12:2018/AMD1:2021
© IEC 2021
IEC 61800 (all parts), Adjustable speed electrical power drive systems
IEC 62020 (all parts), Electrical accessories – Residual current monitors (RCMs)
IEC 62040 (all parts), Uninterruptible power systems (UPS)

IEC 62109-2, Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2:

Particular requirements for inverters
IEC 62310 (all parts), Static transfer systems (STS)

IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without

integral overcurrent protection for household and similar uses
IEC 62909 (all parts), Bi-directional grid connected power converters
IEC 62962, Particular requirements for load-shedding equipment (LSE)
H.3 Terms, definitions and notations
Clause 3 applies.
H.4 Requirements for PMF and additional requirements for EPMF
H.4.1 General requirements

The equipment that may embed EPMF shall be chosen in the equipment list defined in Table H.1.

Table H.1 – List of equipment that may embed EPMF
Equipment IEC Standard
Uninterruptible power systems (UPS) IEC 62040 series
Static transfer systems (STS) IEC 62310 series
Circuit-breakers IEC 60947-2, IEC 60898 series
Transfer switching equipment (TSE) IEC 60947-6-1
Switches, disconnectors, switch-disconnectors and IEC 60947-3
fuse-combination units
Programmable controllers (PLC) IEC 61131 series
Inverter for use in photovoltaic power systems IEC 62109-2
Adjustable speed electrical power drive systems IEC 61800
Protection relay IEC 60255

Residual current devices (RCD, RCBO) IEC 61008 series, IEC 61009 series, IEC 62423,

IEC 60947-2, IEC 60755 series
Residual current monitoring devices (RCM) IEC 62020 series
Load-shedding equipment (LSE) IEC 62962
Bi-directional grid connected power converters IEC 62909 series

The requirements of 4.2 to 4.12 apply with the modifications specified in this annex.

H.4.2 EPMF general architecture

This subclause provides information about a possible implementation of a PMF in an EPMF.

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021 – 7 –
© IEC 2021

Figure H.1 shows the common organization of an EPMF including its main function and PMF.

Organization of the measurement chain of EPMF: the electrical quantity can be measured either

directly or via voltage and/or current sensors (see also H.4.4).

NOTE 1 It is not necessary that the parts in the dotted lines be included in PMF.

NOTE 2 I/O are analog and/or digital signals with alarms.
NOTE 3 Communications may be ensured by the EPMF or by the PMF part.
Figure H.1 – Example of architecture of EPMF
H.4.3 Classification of PMF
4.3 applies to PMF classified according to Table H.2.
Table H.2 – Functional classification of PMF with minimal required functions
PMF type
Functionalities
PMF-I PMF-II PMF-III
symbol
Energy efficiency Basic power Advanced power monitoring
monitoring /network performance
 
Q  
S  
  
 

f  
I  

U and/or V  
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
– 8 – IEC 61557-12:2018/AMD1:2021
© IEC 2021
PMF type
Functionalities
PMF-I PMF-II PMF-III
symbol
Energy efficiency Basic power Advanced power monitoring
monitoring /network performance
PF  
THD and/or THD
u v
and/or THD-R and/or
THD-R
THD and/or THD-R

i i
Only total quantities are mandatory.

For PMF other than PMF-I, PMF-II and PMF-III, called PMF-x, other combinations of functions are allowed and

shall be specified by the manufacturer.
H.4.4 Structure of EPMF
4.4 applies to EPMF with the following modification.

Depending on the EPMF, the electrical quantity can be measured either directly or via voltage

and/or current sensors as shown in Table H.3.
Table H.3 – Structure of EPMF
Current measurement
Sensor operated EPMF Direct connected EPMF
(current sensors out of EPMF) (current sensors in EPMF)
EPMF Sx EPMF Dx
Direct connected EPMF EPMF SD EPMF DD
(voltage sensors in EPMF)
(Semi-direct insertion) (Direct insertion)
EPMF xD
Sensor operated EPMF EPMF SS EPMF DS
(voltage sensors out of EPMF)
(Indirect insertion) (Semi-direct insertion)
EPMF xS
H.4.5 List of applicable performance classes for PMF
4.5 applies.
H.4.6 Operating and reference conditions
H.4.6.1 Reference conditions

4.6.1 applies for performance class tests of the PMF. For other tests, reference test conditions

of the EPMF standard apply.
H.4.6.2 Rated operating conditions

If rated operating conditions are not defined by the standard of the equipment where PMF is

embedded, 4.6.2 applies.

NOTE Rated operating conditions may be also called environmental conditions (or similar wording) in other

standards.
Voltage
measurement
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021 – 9 –
© IEC 2021
H.4.7 Start-up conditions for EPMF
4.7 applies.
H.4.8 Requirements for PMF
All PMF embedded in an EPMF and covered by this document shall comply with the

requirements of this document given in 4.8 with the following modifications or additions.

Subclause 4.8 describes a list of functions. Depending on the purpose of the measurement, all

or a subset of the functions listed shall be measured by the PMF.

The starting current and the specified measuring range of current shall be chosen according to

the structure of EPMF given in Table H.3 and Table H.4.
Table H.4 – Value of current according to the type of EPMF

Structure of EPMF Starting current and specified measuring range of current identical to

EPMF Dx PMD Dx
EPMF Sx PMD Sx

In reference conditions, signals are sinusoidal, so in this case the power factor = cos ϕ, see Table 11.

For EMC influence quantities:
– If EMC requirements are covered by the standard of the equipment where PMF is
embedded, EMC levels and test conditions defined in the EPMF standard apply;

– If EMC requirements are not covered by the standard of the equipment where PMF is

embedded, 4.8 applies.

For temperature influence quantities, the influence range is based on the rated operating range

according to H.4.6.2.
H.4.9 General mechanical requirements

If mechanical requirements are not defined by the standard of the equipment where PMF is

embedded, 4.9 applies.
H.4.10 Safety requirements

An equipment safety standard required by the EPMF type shall apply. If safety requirements

are not defined by the product standard of equipment where PMF is embedded, 4.10 applies.

In addition, a risk assessment of the PMF shall be done. In case of doubt, IEC 61010-2-30 or

any relevant safety standard shall apply.
H.4.11 EMC requirements

If EMC requirements are not defined by the standard of the equipment where PMF is embedded,

4.11 applies.
H.4.12 Inputs and/or outputs

If inputs and/or outputs requirements are not defined by the standard of the equipment where

PMF is embedded, 4.12 applies.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
– 10 – IEC 61557-12:2018/AMD1:2021
© IEC 2021
H.5 Marking and operating instructions
H.5.1 General

If marking and operating instructions requirements are not covered by the standard of the

equipment where PMF is embedded, 5.1 applies.
H.5.2 Marking

At minimum if relevant, symbol 14 according to IEC 61010-1 shall be marked on the EPMF.

H.5.3 Operating, installation and maintenance instructions
H.5.3.1 General

If operating, installation and maintenance instructions requirements are not covered by the

standard of the equipment where PMF is embedded, 5.3.1 applies.
In addition, the following requirements apply:
H.5.3.2 General characteristics
5.3.2 applies.
H.5.3.3 Essential characteristics
H.5.3.3.1 Characteristics of EPMF

The characteristics of the EPMF shall be specified in a table as specified in Table H.5 with the

following items:
a) power quality assessment function (if any);
b) classification of the PMF and the EPMF according to H.4.3 and H.4.4;
c) temperature of the EPMF according to H.4.6.2;
d) humidity and altitude conditions of the EPMF according to H.4.6.2;

e) active power or active energy function (if existing) performance class according to 4.8.2 and

H.4.6.2.
The sequence of function symbols shall be the following, see Table H.5:
Table H.5 – EPMF specification form
Examples of possible characteristic Other complementary
Type of characteristic
value characteristics
Classification of PMF
PMF-I or PMF-II or PMF-III or PMF-x
according to H.4.3
Classification of EPMF SD or DS or DD or SS
according to H.4.4
Temperature K40 or K55 or K70 or Kx or specified
range for EPMF
Humidity + altitude Blank or extended values or specified
range for EPMF
Active power or active energy 0,1 or 0,2 or 0,5 or 1 or 2
function (if function available)
performance class

It is strongly recommended that all items be listed, and only existing ones be specified.

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021 – 11 –
© IEC 2021
H.5.3.3.2 Characteristics of functions

The characteristics of PMF shall be specified in a table as specified in Table 46 with the

following items:
a) function symbols as defined in Table 46;
b) function performance class according to this document;
c) measuring range for the specified performance class;
d) other complementary characteristics.
H.6 Tests
H.6.1 General

The tests of Clause 6 apply and shall be performed on EPMF with the following modifications

or additions.

Except otherwise stated, tests of Clause H.6 apply with the EPMF wired and set under normal

conditions of use.
Reference tests conditions of H.4.6.1 apply.
H.6.2 Type tests of EPMF
H.6.2.1 General

Type tests shall be executed to check the compliance with the requirements of Clause H.4 and

Clause H.5.
H.6.2.2 Tests of intrinsic uncertainty

As a general principle, each line of the intrinsic uncertainty tables in Clause 4 with conditions

defined in H.4.6 to H.4.8 shall be associated to a test with the minimum test points and

acceptance criterion given in 6.2.2.
H.6.2.3 Tests of variation of uncertainty with influence quantities

As a general principle, each line of the uncertainty with influence quantities tables in Clause 4

with conditions defined in H.4.6 to H.4.8 shall be assoc
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
01-november-2020

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do

1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali
nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje
moči (PMD)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC -

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power

metering and monitoring devices (PMD)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et

1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de

protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique

(PMD)
Ta slovenski standard je istoveten z: FprEN IEC 61557-12:2018/prA1:2020
ICS:
17.220.20 Merjenje električnih in Measurement of electrical
magnetnih veličin and magnetic quantities
29.080.01 Električna izolacija na Electrical insulation in
splošno general
29.240.01 Omrežja za prenos in Power transmission and
distribucijo električne energije distribution networks in
na splošno general
SIST FprEN IEC 61557- en,fr,de
12:2018/oprA1:2020

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
85/726/CDV
COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV)
PROJECT NUMBER:
IEC 61557-12/AMD1 ED2
DATE OF CIRCULATION: CLOSING DATE FOR VOTING:
2020-08-28 2020-11-20
SUPERSEDES DOCUMENTS:
85/717/CD, 85/723/CC
TC 85 : MEASURING EQUIPMENT FOR ELECTRICAL AND ELECTROMAGNETIC QUANTITIES
IEC
SECRETARIAT: SECRETARY:
China Ms Guiju HAN
OF INTEREST TO THE FOLLOWING COMMITTEES: PROPOSED HORIZONTAL STANDARD:
SC 22G,SC 22H,SC 23E,SC 65B,TC 82,TC 95,SC 121A
Other TC/SCs are requested to indicate their interest, if any, in this
CDV to the secretary.
FUNCTIONS CONCERNED:
EMC ENVIRONMENT QUALITY ASSURANCE SAFETY

SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING NOT SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING

Attention IEC-CENELEC parallel voting
The attention of IEC National Committees, members of CENELEC, is
drawn to the fact that this Committee Draft for Vote (CDV) is submitted
for parallel voting.
The CENELEC members are invited to vote through the CENELEC
online voting system.

This document is still under study and subject to change. It should not be used for reference purposes.

Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to

provide supporting documentation.
TITLE:

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring

or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

PROPOSED STABILITY DATE: 2025
NOTE FROM TC/SC OFFICERS:

Copyright © 2020 International Electrotechnical Commission, IEC. All rights reserved. It is permitted to download this

electronic file, to make a copy and to print out the content for the sole purpose of preparing National Committee positions.

You may not copy or "mirror" the file or printed version of the document, or any part of it, for any other purpose without

permission in writing from IEC.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 2 - 85/726/CDV
2 CONTENTS

3 CONTENTS ................................................................................................................................................... - 2 -

4 FOREWORD .................................................................................................................................................. - 4 -

5 1 Scope ..................................................................................................................................................... - 6 -

6 3 Terms, definitions and notations ............................................................................................................. - 7 -

7 Annex H (normative) Requirements for Power metering and monitoring function (PMF) and additional

8 requirements for equipment embedding power metering and monitoring function (EPMF) ....................... - 8 -

9 H.1 Scope ............................................................................................................................................ - 8 -

10 H.2 Normative references ..................................................................................................................... - 8 -

11 H.3 Terms, definitions and notations .................................................................................................... - 8 -

12 H.4 Requirements for PMF and additional requirements for EPMF ....................................................... - 9 -

13 H.4.1 General requirements ............................................................................................................. - 9 -

14 H.4.2 EPMF general architecture ..................................................................................................... - 9 -

15 H.4.3 Classification of PMF .............................................................................................................. - 9 -

16 H.4.4 Structure of EPMF ................................................................................................................ - 10 -

17 H.4.5 List of applicable performance classes for PMF .................................................................... - 10 -

18 H.4.6 Operating and reference conditions ...................................................................................... - 11 -

19 H.4.7 Start-up conditions for EPMF ................................................................................................ - 11 -

20 H.4.8 Requirements for PMF .......................................................................................................... - 11 -

21 H.4.9 General mechanical requirements......................................................................................... - 11 -

22 H.4.10 Safety requirements ............................................................................................................. - 11 -

23 H.4.11 EMC requirements ................................................................................................................ - 11 -

24 H.4.12 Inputs and/or outputs ............................................................................................................ - 11 -

25 H.5 Marking and operating instructions............................................................................................... - 12 -

26 H.5.1 General ................................................................................................................................ - 12 -

27 H.5.2 Marking ................................................................................................................................ - 12 -

28 H.5.3 Operating, installation and maintenance instructions ............................................................ - 12 -

29 H.6 Tests ........................................................................................................................................... - 13 -

30 H.6.1 General ................................................................................................................................ - 13 -

31 H.6.2 Type tests of EPMF .............................................................................................................. - 13 -

32 H.6.3 Routine tests of EPMF .......................................................................................................... - 14 -

33 Annex I (informative) Potential new requirements derived from IEC 62053-2x set of standards ................... - 15 -

34 I.1 Scope .......................................................................................................................................... - 15 -

35 I.2 Future requirements for Active power (P) and active energy (Ea) measurements ......................... - 15 -

36 I.2.1 Future intrinsic uncertainty tables ......................................................................................... - 15 -

37 I.2.2 Future limits of variations due to influence quantities ............................................................ - 16 -

38 I.3 Future requirements for Reactive power (Q) and reactive energy (Er) measurements .................. - 23 -

39 I.3.1 Future intrinsic uncertainty tables ......................................................................................... - 23 -

40 I.3.2 Limits of variation in percentage error due to influence quantities ......................................... - 23 -

42 Figure H.1 – Architecture of EPMF ................................................................................................................. - 9 -

44 Table H.1 – Equipment list ............................................................................................................................. - 9 -

45 Table H.2 – Functional classification of PMF with minimal required functions ............................................... - 10 -

46 Table H.3 – Structure of EPMF .................................................................................................................... - 10 -

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 3 - 85/726/CDV

47 Table H.4 – Value of current according to the type of EPMF ........................................................................ - 11 -

48 Table H.5 – EPMF specification form ........................................................................................................... - 12 -

49 Table I.1 – Future intrinsic uncertainty table for active power and active energy measurement for classes > 0,5 . -

50 15 -

51 Table I.2 – Future intrinsic uncertainty table for active power and active energy measurement for classes < 0,5 ..

52 .................................................................................................................................................................... - 16 -

53 Table I.3 – Limits of variation in percentage error due to influence quantities for classes > 0,5 .................... - 17 -

54 Table I.3 – Limits of variation in percentage error due to influence quantities for classes < 0,5 .................... - 20 -

55 Table I.4 – Future intrinsic uncertainty table for reactive power and reactive energy measurement .............. - 23 -

56 Table I.5 – Limits of variation in percentage error due to influence quantities ............................................... - 24 -

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 4 - 85/726/CDV
57 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
58 ____________
60 ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION
61 SYSTEMS UP TO 1 000 V AC AND 1 500 V DC –
62 EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR
63 MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES –
65 Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)
67 FOREWORD

68 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical

69 committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization

70 in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical

71 Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their

72 preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this

73 preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation.

74 IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement

75 between the two organizations.

76 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the

77 relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.

78 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While

79 all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the

80 way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.

81 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum

82 extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or

83 regional publication shall be clearly indicated in the latter.

84 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in

85 some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.

86 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

87 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical

88 committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct

89 or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any

90 other IEC Publications.

91 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct

92 application of this publication.

93 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held

94 responsible for identifying any or all such patent rights.

95 International Standard IEC 61557-12 has been prepared by IEC technical committee 85: Measuring equipment for

96 electrical and electromagnetic quantities.

97 This amendment completes the second edition published in 2018. This edition constitutes a technical revision.

98 This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

99 a) Introduction of requirements for products embedding measurement functions.

100 b) Introduction, for information, of potential new requirements coming from IEC 62053-2x set of standards

101
102 The text of this International Standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting

103 Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting

104 indicated in the above table.

105 This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 5 - 85/726/CDV

106 A list of all parts in the IEC 61557 series, published under the general title Electrical safety in low voltage distribution

107 systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures,

108 can be found on the IEC website.

109 The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated

110 on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific document. At this date, the

111 document will be
112 • reconfirmed,
113 • withdrawn,
114 • replaced by a revised edition, or
115 • amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates

that it contains colours which are considered to be useful for the correct

understanding of its contents. Users should therefore print this document using a

colour printer.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 6 - 85/726/CDV
128 ELECTRICAL SAFETY IN LOW VOLTAGE DISTRIBUTION
129 SYSTEMS UP TO 1 000 V AC AND 1 500 V DC –
130 EQUIPMENT FOR TESTING, MEASURING OR
131 MONITORING OF PROTECTIVE MEASURES –
132
133 Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)
134
135
136
137 1 Scope
138 Replace by the following:

139 This part of IEC 61557 specifies requirements for power metering and monitoring devices (PMD) that measure and

140 monitor the electrical quantities within electrical distribution systems, and optionally other external signals. These

141 requirements also define the performance of PMD in single- and three-phase AC or DC systems having rated voltages

142 up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC.

143 These devices are fixed or portable. They are intended to be used indoors and/or outdoors.

144 Power metering and monitoring devices (PMD), as defined in this document, give additional safety information, which

145 aids the verification of the installation and enhances the performance of the distribution systems.

146 Additionally, this document specifies requirements for measurement functions dedicated to metering and monitoring of

147 electrical parameters called power metering and monitoring function (PMF) which can be embedded in equipment

148 (EPMF) that is not classified as PMD and for which the main function is not power metering and monitoring.

149 Requirements for power metering and monitoring function (PMF) and additional requirements for equipment embedding

150 power metering and monitoring function (EPMF) are described in. Annex H.

151 The power metering and monitoring devices (PMD) for electrical parameters described in this document are used for

152 general industrial and commercial applications.
153 This document does not address functional safety and cyber security aspects.
154 This document is not applicable to:

155 – electricity metering equipment that complies with IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23and IEC 62053-24.

156 Nevertheless, uncertainties defined in this document for active and reactive energy measurement are derived from

157 those defined in IEC 62053 (all parts);

158 – the measurement and monitoring of electrical parameters defined in IEC 61557-2 to IEC 61557-9 and IEC 61557-13

159 or in IEC 62020;
160 – power quality instrument (PQI) according IEC 62586 (all parts);

161 – devices covered by IEC 60051 (all parts) (direct acting analogue electrical measuring instrument).

162 NOTE 1 Generally such types of devices are used in the following applications or for the following general needs:

163 – energy management inside the installation, such as facilitating the implementation of documents such as ISO 50001 and IEC 60364-8-1;

164 – monitoring and/or measurement of electrical parameters;

165 – measurement and/or monitoring of the quality of energy inside commercial/industrial installations.

166 NOTE 2 A measuring and monitoring device of electrical parameters usually consists of several functional modules. All or some of the functional

167 modules are combined in one device. Examples of functional modules are:

168 – measurement and monitoring of several electrical parameters simultaneously;

169 – energy measurement and/or monitoring, as well as sometimes compliance with aspects of building regulations;

170 – alarms functions;

171 – demand side quality (current and voltage harmonics, over/under voltages, voltage dips and swells, etc.).

172 NOTE 3 PMD are historically called power meter, power monitor, power monitor device, power energy monitoring device, power analyser,

173 multifunction meter, measuring multifunction equipment, energy meters.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 7 - 85/726/CDV

174 NOTE 4 Metering, measuring and monitoring applications are explained in Annex A.

175 3 Terms, definitions and notations
176 Add the following definitions:
177 3.1.1
178 Power metering and monitoring function
179 PMF

180 measurement function dedicated to metering and monitoring electrical parameters within electrical distribution systems

181 embedded in an equipment that is not a PMD and complies to another IEC product standard.

182 3.1.2
183 Equipment embedding PMF
184 EPMF

185 equipment or arrangement of equipment embedding PMF whose main function is not metering and monitoring of

186 electrical parameters.

187 Note to entry: Such equipment are uninterruptible power systems (UPS), static transfer systems (STS), circuit breakers, transfer switching

188 equipment (TSE), switches, disconnectors, switch-disconnectors, fuse-combination units, programmable controllers (PLC), inverter for use in

189 photovoltaic power systems, adjustable speed electrical power drive systems, protection relay, residual current devices (RCDs, RCBOs), residual

190 current monitoring devices (RCM).
191
192 Add the following new annex H:
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 8 - 85/726/CDV
193 Annex H
194 (normative)
195

196 Requirements for Power metering and monitoring function (PMF) and additional requirements

197 for equipment embedding power metering and monitoring function (EPMF)
198 H.1 Scope

199 This annex specifies additional requirements and tests for equipment embedding a power metering and monitoring

200 function (EPMF) whose main function is not measurement and its embedded power metering and monitoring function

201 (PMF).

202 When not otherwise stated in this annex, the core of this document should be applied to EPMF or PMF as appropriate

203 when reading “PMD” in the core document.
204 NOTE The annex follows the same structure as the core document.
205 H.2 Normative references
206 Clause 2 applies.
207 In addition, the following standards apply:
208 IEC 62040, Uninterruptible power systems (UPS) – All parts
209 IEC 62310 series, Static transfer systems (STS) – All parts

210 IEC 60898, Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations –

211 All parts

212 IEC 60947-2, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers

213 IEC 60947-3, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and

214 fuse-combination units

215 IEC 60947-6-1, Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching

216 equipment
217 IEC 61131, Programmable controllers – All parts

218 IEC 62109-2, Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for

219 inverters
220 IEC 61800, Adjustable speed electrical power drive systems – All parts
221 IEC 60255, Measuring relays and protection equipment – All parts

222 IEC 61008, Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar

223 uses (RCCBs) – All parts

224 IEC 61009, Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar

225 uses (RCBOs) – All parts

226 IEC 62423, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent

227 protection for household and similar uses

228 IEC 60755, General safety requirements for residual current operated protective devices IEC 62020, Electrical

229 accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)

230
231 H.3 Terms, definitions and notations
232 Clause 3 applies.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 9 - 85/726/CDV
233 H.4 Requirements for PMF and additional requirements for EPMF
234 H.4.1 General requirements
235 The EPMF shall be chosen in the equipment list defined in Table H.1.
236 Table H.1 – Equipment list
Equipment IEC Standard
Uninterruptible power systems (UPS) IEC 62040 series
Static transfer systems (STS) IEC 62310 series
Circuit-breakers IEC 60947-2, IEC 60898 series
Transfer switching equipment (TSE) IEC 60947-6-1
Switches, disconnectors, switch-disconnectors and IEC 60947-3
fuse-combination units
Programmable controllers (PLC) IEC 61131 series
Inverter for use in photovoltaic power systems IEC 62109-2
Adjustable speed electrical power drive systems IEC 61800
Protection relay IEC 60255

Residual current devices (RCD, RCBO) IEC 61008 series, IEC 61009 series, IEC 62423, IEC

60947-2, IEC 60755 series
Residual current monitoring devices (RCM) IEC 62020
237

238 The requirements of 4.2 to 4.12 apply with the modifications specified in this annex.

239 H.4.2 EPMF general architecture

240 This subclause provides information about a possible implementation of a PMF in an EMPF.

241 Figure H.1 shows the common organization of an EPMF including its main function and PMF.

242 Organization of the measurement chain of EPMF: the electrical quantity can be measured either directly or via voltage

243 and/or current sensors (see also H.4.4).
244

245 NOTE 1 It is not necessary that the parts in the dotted lines be included in PMF.

246 NOTE 2 I/O are analog and/or digital signals with alarms.
247 NOTE 3 Communications may be ensured by the EPMF or by the PMF part.
248 Figure H.1 – Example of architecture of EPMF
249 H.4.3 Classification of PMF
250 4.3 applies to PMF classified according to Table H.2.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 10 - 85/726/CDV
251 Table H.2 – Functional classification of PMF with minimal required functions
PMF type
Functionalities symbol
PMF-I PMF-II PMF-III
Energy efficiency Basic power Advanced power monitoring
monitoring /network performance
P  
 
S  
  
 
 
I  
U and/or V  
PF  
THD and/or THD and/or
u v

THD-R and/or THD-R
u v
THD and/or THD-R
i i
Only total quantities are mandatory

For PMF other than PMF-I, PMF-II and PMF-III, called PMF-x, other combinations of functions are allowed

and shall be specified by the manufacturer.
252
253 H.4.4 Structure of EPMF
254 4.4 applies to EPMF with the following modification.

255 Depending on the EPMF, the electrical quantity can be measured either directly or via voltage and/or current sensors

256 as shown in Table H.3.
257 Table H.3 – Structure of EPMF
Current measurement
Sensor operated EPMF Direct connected EPMF
(current sensors out of EPMF) (current sensors in EPMF)
EPMF Sx EPMF Dx
Direct connected EPMF EPMF SD EPMF DD
(voltage sensors in EPMF)
(Semi-direct insertion) (Direct insertion)
EPMFxD
Sensor operated EPMF EPMF SS EPMF DS
(voltage sensors out of EPMF)
(Indirect insertion) (Semi-direct insertion)
EPMFxS
258
259 H.4.5 List of applicable performance classes for PMF
260 4.5 applies.
Voltage
measurement
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST FprEN IEC 61557-12:2018/oprA1:2020
IEC CDV 61557-12:2019/AMD1 © IEC 2020 - 11 - 85/726/CDV
261 H.4.6 Operating and reference conditions
262 H.4.6.1 Reference conditions

263 4.6.1 applies for performance class tests of the PMF. For other tests, reference test conditions of the EPMF standard

264 apply.
265 H.4.6.2 Rated operating conditions

266 If rated operating conditions are not defined by the standard of the equipment where PMF is embedded, subclause

267 4.6.2 applies.

268 NOTE rated operating conditions may be also called environmental conditions (or similar wording) in other standards

269 H.4.7 Start-up conditions for EPMF
270 4.7 applies.
271 H.4.8 Requirements for PMF

272 All PMF embedded in an EPMF and covered by this document shall comply with the requirements of this document

273 given in 4.8 with the following modifications or additions.

274 Subclause 4.8 describes a list of functions. Depending on the purpose of the measurement, all or a subset of the

275 functions listed shall be measured by the PMF.

276 The starting current and the specified measuring range of current shall be chosen according to the structure of EPMF

277 given in Table H.3 and Table H.4.
278 Table H.4 – Value of current according to the type of EPMF
Starting current and specified measuring range of current
Structure of EPMF
identical to
EPMF Dx PMD Dx
EPMF Sx PMD Sx

In reference conditions, signals are sinusoidal, so in this case the power factor = cos ϕ, see Table 11.

279 For EMC influence quantities:

280 - If EMC requirements are covered by the standard of the equipment where PMF is embedded, EMC levels and test

281 conditions defined in the EPMF sta
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.