Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)

This part of IEC 61557 specifies requirements for power metering and monitoring devices (PMD) that measure and monitor the electrical quantities within electrical distribution systems, and optionally other external signals. These requirements also defin the performance of PMD in single- and three-phace AC or DC systems having rated voltages up to 1000 V AC or up to 1500 V DC. These devices are fixed or portable. They are intended to be used indoors and/or outdoors. Power metering and monitoring devices (PMD), as defined in this document, give additional safety information, which aids the verification of the installation and enhances the performance of the distribution systems. Additionally, this document specifies requirements for measurement functions dedicated to metering and monitoring of electrical parameters called power metering and monitoring function (PMF) which can be embedded in equipment (EMPF) that is not classified as PMD and for which the main function is not power metering and monitoring. Requirements for power metering and monitoring function (PMF) and additional requirements for equipments embedding power metering and monitoring function (EPMF) are described in Annex H. The power metering and monitoring devices (PMD) for electrical parameters described in this document are used for general industrial and commercial applications. This document does not address functional safety and cyber security aspects. This document is not applicable to: - electricity metering equipment that complies with IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 and IEC 62053-24. Nevertheless, uncertainties defined in this document for active and reactive energy measurement are derived from those defined in IEC 62053 (all parts); - the measurement and monitoring of electrical parameters defined in IEC 61557-2 to IEC 61557-9 and IEC 61557-13 or in IEC 62020; - power quality instrument (PQI) according IEC 62586 (all parts); - devices covered by IEC 60051 (all parts) (direct acting analogue electrical measuring instrument). Note 1 Generally such types of devices are used in the following applications or for the following general needs: - energy management inside the installation, such as facilitating the implementation of documents such as ISO 50001 and IEC 60364-8-1; - monitoring and/or measurement of electrical parameters; - measurement and/or monitoring of the quality of energy inside commercial/industrial installations. Note 2 A measuring and monitoring device of electrical parameters usually consists of several functional modules. All or some of the functional modules are combined in one device. Examples of fuctnional modules are: - measurement and monitoring of several electrical parameters simultaneously; - energy measurement and/or monitoring, as well as sometimes compliance with aspects of building regulations; - alarms functions; - demand side quality (current and voltage harmonics, over/under voltages, voltage dips and swells, etc.). Note 3 PMD are historically called power meter, power monitor, power monitor device, power energy monitoring device, power analyser, multifunction meter, measuring multifunction equipment, energe meters. Note 4 Metering, measuring and monitoring applications are explained in Annex A.

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte zur Energiemessung und -überwachung (PMD)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)

Le contenu du corrigendum 1 (2022-09) a été pris en considération dans cet exemplaire.

Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje moči (PMD) - Dopolnilo A1 (IEC 61557-12:2018/A1:2021)

Ta del standarda IEC 61557 določa zahteve za naprave za merjenje in nadzorovanje moči (PMD), ki se uporabljajo za merjenje in nadzorovanje električnih veličin v električnih razdelilnih sistemih, ter izbirno za druge zunanje signale. Te zahteve določajo tudi zmogljivost eno- in trifaznih izmeničnih ali enosmernih sistemov z nazivno napetostjo do 1000 V izmenične napetosti oziroma do 1500 V enosmerne napetosti.
Te naprave so fiksne ali prenosne. Namenjene so notranji in/ali zunanji uporabi. Naprave za merjenje in nadzorovanje moči, kot so opredeljene v tem dokumentu, zagotavljajo dodatne varnostne informacije, ki so v pomoč pri preverjanju inštalacije in izboljšajo zmogljivost razdelilnih sistemov.
Naprave za merjenje in nadzorovanje moči za električne parametre, opisane v tem dokumentu, se uporabljajo za splošne industrijske in komercialne namene.
Ta dokument ne obravnava vidikov funkcijske in kibernetske varnosti.
Ta dokument se ne uporablja za:
– opremo za merjenje električne energije, ki je skladna s standardi IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 in IEC 62053-24. Kljub temu negotovosti, opredeljene v tem dokumentu za merjenje aktivne in jalove energije, izhajajo iz tistih, ki so opredeljene v standardu IEC 62053 (vsi deli);
– merjenje in nadzorovanje električnih parametrov, opredeljenih v standardih od IEC 61557-2 do IEC 61557-9 in IEC 61557-13 ali v standardu IEC 62020;
– instrument za kakovost napajanja (PQI) v skladu s standardom IEC 62586 (vsi deli);
– naprave, zajete v standardu IEC 60051 (vsi deli) (neposredni analogni električni merilni instrument).
OPOMBA 1: Takšne vrste naprav se na splošno uporabljajo za naslednje vrste uporabe ali za naslednje splošne potrebe:
– upravljanje energije znotraj inštalacije, npr. lažje izvajanje dokumentov, kot sta standarda ISO 50001 in IEC 60364-8-1;
– nadzorovanje in/ali merjenje električnih parametrov;
– merjenje in/ali nadzorovanje kakovosti energije znotraj komercialnih/industrijskih inštalacij.
OPOMBA 2: Naprava za merjenje in nadzorovanje električnih parametrov je običajno sestavljena iz več funkcijskih modulov. V eni napravi so združeni vsi ali samo nekateri funkcijski moduli. Primeri funkcijskih modulov:
– sočasno merjenje in nadzorovanje različnih električnih parametrov;
– merjenje in/ali nadzorovanje energije ter včasih tudi skladnost z vidiki gradbenih predpisov;
– funkcije alarma;
– kakovost na strani povpraševanja (tokovna in napetostna skladnost, previsoka/prenizka napetost, napetostni upadi in udari itd.).
OPOMBA 3: Naprave za merjenje in nadzorovanje moči se zgodovinsko imenujejo merilnik moči, električni monitor, električna nadzorna naprava, analizator moči, večfunkcijski merilnik, večfunkcijska oprema za merjenje, števec energije.
OPOMBA 4: Aplikacije v zvezi s števci ter aplikacije merjenja in nadzorovanja so pojasnjene v dodatku A.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Jan-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
07-Jan-2022
Completion Date
07-Jan-2022

Relations

Buy Standard

Amendment
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
English language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
01-marec-2022
Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti
do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali
nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 12. del: Naprave za merjenje in nadzorovanje
moči (PMD) - Dopolnilo A1 (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC -
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power
metering and monitoring devices (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V -
Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte
zur Energiemessung und -überwachung (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et
1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de
protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique
(PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
ICS:
17.220.20 Merjenje električnih in Measurement of electrical
magnetnih veličin and magnetic quantities
29.080.01 Električna izolacija na Electrical insulation in
splošno general
29.240.01 Omrežja za prenos in Power transmission and
distribucijo električne energije distribution networks in
na splošno general
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61557-12:2022/A1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM January 2022
ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

English Version
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V
AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or
monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and
monitoring devices (PMD)
(IEC 61557-12:2018/A1:2021)
Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1
tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder
contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 12: Geräte zur
protection - Partie 12: Dispositifs de comptage et de Energiemessung und -überwachung (PMD)
surveillance du réseau électrique (PMD) (IEC 61557-12:2018/A1:2021)
(IEC 61557-12:2018/A1:2021)
This amendment A1 modifies the European Standard EN IEC 61557-12:2022; it was approved by CENELEC on 2021-06-25. CENELEC
members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this amendment the
status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the
responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as
the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61557-12:2022/A1:2022
EN IEC 61557-12:2022/A1:2022 (E)
European foreword
The text of document 85/755/FDIS, future IEC 61557-12/A1, prepared by IEC/TC 85 "Measuring
equipment for electrical and electromagnetic quantities" was submitted to the IEC-CENELEC parallel
vote and approved by CENELEC as EN IEC 61557-12:2022/A1:2022.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2022-07-07
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• lat
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.