Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

This part of IEC 61000 for EMC emission requirements applies to electrical and electronic apparatus intended for use in industrial environments as described below. Emission requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No measurement needs to be performed at frequencies where no requirement is specified. This generic EMC emission standard is applicable if no relevant dedicated product or productfamily EMC emission standard exists. This standard applies to a apparatus intended to be connected to a power network supplied from a high or medium voltage transformer dedicated to the supply of an installation feeding manufacturing or similar plant, and intended to operate in or in proximity to industrial locations, as described below. This standard applies also to apparatus, which is battery operated and intended to be used in industrial locations. The environments encompassed by this standard are industrial, both indoor and outdoor. Industrial locations are in addition characterised by the existence of one or more of the following examples: - industrial, scientific and medical (ISM)1)) apparatus; - heavy inductive or capacitive loads that are frequently switched; - high currents and associated magnetic fields. The object of this standard is to define the emission test requirements for apparatus defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances. The emission requirements have been selected so as to ensure that disturbances generated by apparatus operating normally in industrial locations do not exceed a level that could prevent other apparatus from operating as intended. Fault conditions of apparatus are not taken into account. Not all disturbance phenomena have been included for testing purposes in this standard but only those considered as relevant for the equipment covered by this standard. These requirements represent essential electromagnetic compatibility emission requirements.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements industriels

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-4. del: Osnovni (generični) standardi - Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih - Dodatek A1 (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

Ta del IEC 61000 za zahteve glede elektromagnetne združljivosti pri oddajanju motenj velja za električne in elektronske aparate, ki se uporabljajo v spodaj opisanih industrijskih okoljih. Zajete so zahteve za oddajanje motenj v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. Kjer zahteve niso določene, ni potrebno nobeno merjenje. Ta rodovni standard za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj velja, če ne obstaja noben ustrezni namenski standard za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj za posamezen proizvod ali družino proizvodov. Ta standard velja za aparate, povezane z električnim omrežjem, ki ga napaja visoko- ali srednjenapetostni transformator, namenjen napajanju inštalacij, ki oskrbujejo proizvodne ali podobne obrate in delujejo v industrijskih lokacijah ali v njihovi bližini, kot je opisano spodaj. Ta standard velja tudi za aparate, ki delujejo na baterije in se uporabljajo na industrijskih lokacijah. Okolja, ki jih zajema ta standard, so industrijska, v zaprtih prostorih in na prostem. Za industrijske lokacije je dodatno značilen eden ali več spodnjih primerov: - industrijski, znanstveni in medicinski (ISM)1)) aparati; - težke induktivne ali kapacitivne obremenitve, ki se pogosto preklapljajo; - visoki tokovi in povezana magnetna polja. Cilj tega standarda je opredeliti zahteve za preskušanje oddajanja motenj za aparate, opredeljene v tem okviru, v zvezi z neprekinjenimi in prehodnimi, vodenimi ter sevanimi motnjami. Zahteve za oddajanje motenj so bile izbrane tako, da zagotovijo, da motnje, ki jih proizvaja aparat, ki deluje normalno v industrijski lokaciji, ne presežejo stopnje, nad katero drugi aparati ne morejo delovati, kot je predvideno. Okoliščine okvare aparata niso upoštevane. Vsi pojavi motenj za namene preskušanja niso bili vključeni v ta standard; vključeni so le tisti, ki veljajo za ustrezne za opremo, ki jo zajema ta standard. Te zahteve so bistvene za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
17-Feb-2011
Withdrawal Date
11-Jan-2014
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
20-Sep-2022
Completion Date
20-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Slovenian language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
English language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI SIST EN 61000-6-4:2007/A1
STANDARD
maj 2011
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni (generični) standardi
– Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih – Dopolnilo A1
(IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques –
Norme sur l'émission pour les environnements industriels
(CEI 61000-6-4:2006/A1:2010)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-4: Fachgrundnormen –
Störaussendung für Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

Referenčna oznaka
ICS 33.100.10 SIST EN 61000-6-4:2007/A1:2011 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 14

© 2016-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 61000-6-4:2007/A1 : 2011
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 61000-6-4:2007/A1 (sl), Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni
(generični) standardi – Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih – Dopolnilo A1 (IEC 61000-6-
4:2006/A1:2010), 2011, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten evropskemu dopolnilu EN
61000-6-4:2007/A1 (en), Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010), 2011.

NACIONALNI PREDGOVOR
Evropsko dopolnilo EN 61000-6-4:2007/A1:2011 je pripravil tehnični odbor CLC/TC 210
Elektromagnetna združljivost (EMC). Slovensko dopolnilo SIST EN 61000-6-4:2007/A1:2011 je prevod
evropskega dopolnila EN 61000-6-4:2007/A1:2011. V primeru spora glede besedila slovenskega
prevoda v tem dopolnilu je odločilen izvirno evropsko dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo
dopolnila je potrdil tehnični odbor SIST/TC EMC Elektromagnetna združljivost.

Odločitev za privzem tega dopolnila je v maju 2011 sprejel tehnični odbor SIST/TC EMC
Elektromagnetna združljivost.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega dopolnila veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 61000-4-20:2011 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-20. del: Preskusne in merilne
tehnike – Preskušanje oddajanja in odpornosti v prečnih
elektromagnetnih (TEM) valovodih (IEC 61000-4-20:2010)
SIST EN 55014-1:2007 Elektromagnetna združljivost – Zahteve za (električne) gospodinjske
aparate, električna ročna orodja in podobne aparate – 1. del:
Oddajanje (CISPR 14-1:2005)
SIST EN 55016-1-1:2010 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – 1-1. del: Merilne naprave za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – Merilne naprave
SIST EN 55016-1-4:2007 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje
SIST EN 55016-1- radiofrekvenčnih motenj in odpornosti – 1-4. del: Merilne naprave za
4:2007/A1:2008 merjenje radiofrekvenčnih motenj in odpornosti – Pomožna oprema –
Sevane motnje
SIST EN 55011:2010 Industrijska, znanstvena in medicinska (ISM) radiofrekvenčna oprema
– Karakteristike občutljivosti za radijske motnje – Mejne vrednosti in
merilne metode (CISPR 11:2009, spremenjen)
SIST EN 55016-2-1:2009 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – 2-1. del: Metode za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – Merjenje motenj po vodnikih
SIST EN 55016-2-3:2007 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – 2-3. del: Metode za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – Merjenje sevanih motenj (CISPR 16-2-3:2006)
SIST EN 55016-4-2:2005 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – 4-2. del: Modeliranje negotovosti, statistike in
mejnih vrednosti – Negotovost pri meritvah EMC (CISPR 16-4-2:2003)
SIST EN 55022:2011 Oprema za informacijsko tehnologijo – Karakteristike občutljivosti za
radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne metode

II
SIST EN 61000-6-4:2007/A1 : 2011
OSNOVA ZA IZDAJO DOPOLNILA
– privzem dopolnila EN 61000-6-4:2007/A1:2011

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz "evropsko" ali "mednarodno" dopolnilo, v
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61000-6-4:2007/A1:2011 in je objavljen z dovoljenjem

CEN/CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj
This national document is identical with EN 61000-6-4:2007/A1:2011 and is published with the
permission of
CEN/CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B -1000 Brussels
III
EVROPSKI STANDARD EN 61000-6-4/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM februar 2011
ICS: 33.100.10
Slovenska izdaja
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni (generični) standardi –
Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih – Dopolnilo A1
(IEC 61000-6-4:2006/A1:2010
Electromagnetic compatibility Compatibilité électromagnétique Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMC) – Part 6-4: Generic (CEM) – Partie 6-4: Normes (EMV) – Teil 6-4: Fachgrundnormen
standards – Emission standard génériques – Norme sur l'émission – Störaussendung für
for industrial environments pour les environnements industriels Industriebereiche
(IEC 61000-6-4:2006/A1:2010) (CEI 61000-6-4:2006/A1:2010) (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 61000-6-4:2007 in ga je CENELEC sprejel
12. januarja 2011. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi
so predpisani pogoji za privzem tega dopolnila na nacionalno raven brez kakršnihkoli sprememb.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem sekretariatu,
veljajo kot uradne izdaje.
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2011 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC. Ref. št. EN 61000-6-3:2007/A1:2011 E

SIST EN 61000-6-4:2007/A1 : 2011
Predgovor k evropskemu dopolnilu

Besedilo dokumenta CISPR/H/205/FDIS, prihodnje dopolnilo 1 k IEC 61000-6-4:2006, ki ga je pripravil
pododbor CISPR SC H Meje za zaščito radijskih storitev, je CENELEC po vzporednem glasovanju v
IEC in CENELEC 1. januarja 2011 sprejel kot dopolnilo A1 k EN 61000-6-4:2007.

Opozoriti je treba na možnost, da bi lahko bil kateri od elementov tega dokumenta predmet patentnih
pravic. CEN in CENELEC nista odgovorna za identificiranje nobene od teh patentnih pravic.
Določena sta bila naslednja datuma:
– zadnji datum, do katerega mora dopolnilo dobiti status
nacionalnega dopolnila bodisi z objavo istovetnega besedila
ali z razglasitvijo (dop) 2011-10-01
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde,
ki so z dopolnilom v nasprotju (dow) 2014-01-01
Dodatek ZA je dodal CENELEC.
Razglasitvena objava
Besedilo dopolnila 1:2010 k mednarodnemu standardu IEC 61000-6-4:2006 je CENELEC odobril kot
dopolnilo k evropskemu standardu brez kakršnihkoli sprememb.

SIST EN 61000-6-4:2007/A1 : 2011
Dodatek ZA
(normativni)
Sklicevanje na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi evropskimi
publikacijami
Pri uporabi tega dokumenta so nujno potrebni naslednji referenčni dokumenti. Pri datiranih
sklicevanjih velja le navedena izdaja dokumenta. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja
izdaja publikacije (vključno z dopolnili).

OPOMBA: Kadar je mednarodna publikacija spremenjena in so spremembe označene z (mod), se uporablja ustrezni
dokument EN/HD.
Standard Leto Naslov EN/HD Leto

Dodati obstoječemu seznamu naslednja nova sklicevanja:

IEC 60050-161 - Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – - -
Poglavje 161: Elektromagnetna združljivost
IEC 61000-4-20 2010 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-4-20 2010
4-20. del: Preskusne in merilne tehnike –
Preskušanje oddajanja in odpornosti v
prečnih elektromagnetnih (TEM) valovodih
CISPR 14-1 2005 Elektromagnetna združljivost – Zahteve za EN 55014-1 2006
(električne) gospodinjske aparate,
električna ročna orodja in podobne aparate
– 1. del: Oddajanje
CISPR 16-1-1 2010 Specifikacija merilnih naprav in metod za EN 55016-1-1 2010
merjenje radijskih motenj in odpornosti –
1-1. del: Merilne naprave za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – Merilne
naprave
CISPR 16-1-4 + A1 2007 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-1-4 + 2007
1)
2007 za merjenje radijskih motenj in odpornosti – A1 2008
1-4. del: Merilne naprave za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – Pomožna
oprema – Sevane motnje
Zamenjati obstoječa sklicevanja na CISPR 11, CISPR 16-2-1:2003, CISPR 16-2-3, CISPR 16-4-2 in
CISPR 22 z naslednjimi novimi sklicevanji:

CISPR 11 (spr) 2009 Industrijska, znanstvena in medicinska EN 55011 2009
(ISM) radiofrekvenčna oprema –
Karakteristike občutljivosti za radijske
motnje – Mejne vrednosti in merilne
metode
1)
EN 55016-1-4 je nadomeščen z EN 55016-1-4:2010 s podlago v CISPR 16-1-4:2010 + popravek December 2010.
SIST EN 61000-6-4:2007/A1 : 2011
CISPR 16-2-1 2008 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-2-1 2009
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
2-1. del: Metode za merjenje radijskih
...


SLOVENSKI STANDARD
01-maj-2011
(OHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVW (0& GHO2VQRYQL JHQHULþQL VWDQGDUGL
6WDQGDUGRGGDMDQMDPRWHQMYLQGXVWULMVNLKRNROMLK'RGDWHN$ ,(&
$
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard
for industrial environments
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen -
Störaussendung für Industriebereiche
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur
l'émission pour les environnements industriels
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61000-6-4:2007/A1:2011
ICS:
33.100.10 Emisija Emission
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD
EN 61000-6-4/A1
NORME EUROPÉENNE
February 2011
EUROPÄISCHE NORM
ICS 33.100.10
English version
Electromagnetic compatibility (EMC) -
Part 6-4: Generic standards -
Emission standard for industrial environments
(IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Partie 6-4: Normes génériques - -
Norme sur l'émission pour les Teil 6-4: Fachgrundnormen -
environnements industriels Störaussendung für Industriebereiche
(CEI 61000-6-4:2006/A1:2010) (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)

This amendment A1 modifies the European Standard EN 61000-6-4:2007; it was approved by CENELEC on
2011-01-12. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2011 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61000-6-4:2007/A1:2011 E

Foreword
The text of document CISPR/H/205/FDIS, future amendment 1 to IEC 61000-6-4:2006, prepared by
CISPR SC H, Limits for the protection of radio services, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote
and was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 61000-6-4:2007 on 2011-01-01.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be
implemented at national level by publication of
(dop) 2011-10-01
an identical national standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting
(dow) 2014-01-01
with the amendment have to be withdrawn
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of amendment 1:2010 to the International Standard IEC 61000-6-4:2006 was approved by
CENELEC as an amendment to the European Standard without any modification.
__________
- 3 - EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

NOTE  When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD
applies.
Publication Year Title EN/HD Year

Add the following new references to the existing list:

IEC 60050-161 - International Electrotechnical Vocabulary - -
(IEV) -
Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 61000-4-20 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-20 2010
Part 4-20: Testing and measurement
techniques - Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM)
waveguides
CISPR 14-1 2005 Electromagnetic compatibility - Requirements EN 55014-1 2006
for household appliances, electric tools and
similar apparatus -
Part 1: Emission
CISPR 16-1-1 2010 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-1 2010
immunity measuring apparatus and methods -
Part 1-1: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Measuring apparatus

CISPR 16-1-4 2007 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-4 2007
1)
+ A1 2007 immunity measuring apparatus and methods - + A1 2008
Part 1-4: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Ancillary equipment -
Radiated disturbances
Replace the existing references to CISPR 11, CISPR 16-2-1:2003, CISPR 16-2-3, CISPR 16-4-2 and
CISPR 22 by the following new references:

CISPR 11 (mod) 2009 Industrial, scientific and medical equipment - EN 55011 2009
Radio-frequency disturbance characteristics -
Limits and methods of measurement

CISPR 16-2-1 2008 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-1 2009
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Conducted
disturbance measurements
1)
EN 55016-1-4 is superseded by EN 55016-1-4:2010, which is based on CISPR 16-1-4:2010 + corr. December 2010.

Publication Year Title EN/HD Year

2)
CISPR 16-2-3 2006 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-3 2006
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-3: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Radiated
disturbance measurements
CISPR 16-4-2 2003 Specification for radio disturbance and EN 55016-4-2 2004
immunity measuring apparatus and methods -
Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit
modelling - Uncertainty in EMC
measurements
CISPR 22 (mod) 2008 Information technology equipment - Radio EN 55022 2010
disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement
2)
EN 55016-2-3 is superseded by EN 55016-2-3:2010, which is based on CISPR 16-2-3:2010.

IEC 61000-6-4 ®
Edition 2.0 2010-12
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
AMENDMENT 1
AMENDEMENT 1
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Partie 6-4: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements
industriels
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
L
CODE PRIX
ICS 33.100.10 ISBN 978-2-88912-253-0
– 2 – 61000-6-4 Amend. 1 Ó IEC:2010
FOREWORD
This amendment has been prepared by CISPR subcommittee H: Limits for the protection of
radio services.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
CISPR/H/205/FDIS CISPR/H/209/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.
The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
_____________
Contents
Replace the title of Clause 3 by the following new title:
3 Terms, definitions and abbreviations
Replace the title of Clause 8 by the following new title:
8 Measurement uncertainty
Replace the title of Clause 9 by the following new title:
9 Application of limits and tests for conformity of equipment in series production
Add the following new Clauses 10 and 11:
10 Compliance with this standard
11 Emission test requirements
Replace the title of Table 1 by the following new title:
Table 1 - Emission – Enclosure port
Add the following new Tables:
Table 2 - Emission – Low voltage AC mains port

61000-6-4 Amend. 1 Ó IEC:2010 – 3 –
Table 3 – Emission – Telecommunications/network port
2 Normative references
Add the following new references to the existing list:
IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 161: Electromagnetic
compatibility
IEC 61000-4-20:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and
measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic
(TEM) waveguide
CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
Amendment 1:2008
CISPR 16-1-1:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring
apparatus
CISPR 16-1-4:2007, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary
equipment – Radiated disturbances
Amendment 1:2007
Replace the existing references to CISPR 11, CISPR 16-2-1:2003, CISPR 16-2-3, CISPR 16-
4-2 and CISPR 22, by the following new references:
CISPR 11:2009, Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance
characteristics – Limits and methods of measurement
CISPR 16-2-1:2008, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted
disturbance measurements
CISPR 16-2-3:2006, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated
disturbance measurements
CISPR 16-4-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainty in EMC
measurements
CISPR 22:2008, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
3 Terms and definitions
Replace the title, first paragraph and Note of this clause by the following:

– 4 – 61000-6-4 Amend. 1 Ó IEC:2010
3 Terms, definitions and abbreviations
For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well
as the following apply.
Renumber the existing definitions 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 as 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 respectively, and add the following new subclause:
3.1 Terms and definitions
Figure 1 – Examples of port
Replace the existing figure and title by the following new figure and title:
Enclosure port
Telecommunications/ Low voltage a.c. mains port

network port
Apparatus
IEC  2581/10
Figure 1 – Ports covered by Tables 1 to 3
Add, after definition 3.1.7, the following new definitions 3.1.8 and 3.1.9:
3.1.8
low voltage AC mains port
port used to connect to the low voltage AC mains supply network to power the equipment
NOTE Equipment with a DC power port is considered low voltage AC mains powered if it is powered from an
AC/DC power converter.
3.1.9
highest internal frequency
highest fundamental frequency generated or used within the EUT, or the highest frequency at
which it operates
After definition 3.1.9, add the following new subclause:
3.2 Abbreviations
FAR Fully Anechoic Room
OATS Open Area Test Site
SAC Semi Anechoic Chamber
TEM Transverse Electromagnetic Mode
4 Conditions during testing
Replace the second paragraph of this clause by the following new paragraph:
If the apparatus is part of a system, or can be connected to auxiliary apparatus, the apparatus
shall be tested while connected to the minimum representative configuration of auxiliary

61000-6-4 Amend. 1 Ó IEC:2010 – 5 –
apparatus necessary to exercise the ports in a similar manner to that described in CISPR 11
or CISPR 22.
At the end of clause 4 add the following new paragraph.
Where applicable, additional information on EUT configuration can be found in the CISPR 16-
2 series and CISPR 11 or CISPR 22.
6 Applicability
Replace the second paragraph of this clause by the following new paragraph:
Measurements shall be applied to the relevant ports of the apparatus according to Tables 1 to
3. Measurements shall only be carried out where the relevant ports exist.
7 Emission requirements
Replace the fourth and fifth paragraphs of this clause by the following new paragraphs:
The emission requirements for apparatus covered by this standard are given on a port by port
basis. The requirements are stated in Tables 1 to 3.
The description of the measurement, the measurement instrumentation, the measurement
methods, and the measurement set-up to be used are given in the standards, which are
referred to in Tables 1 to 3.
8 Application of limits in tests for conformity of equipment in series
production
Replace the existing title and text of this clause by the following new title and text:
8 Measurement uncert
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.