Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments

This part of IEC 61000 for EMC emission requirements applies to electrical and electronic apparatus intended for use in industrial environments as described below. Emission requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No measurement needs to be performed at frequencies where no requirement is specified. This generic EMC emission standard is applicable if no relevant dedicated product or product-family EMC emission standard exists. This standard applies to a apparatus intended to be connected to a power network supplied from a high or medium voltage transformer dedicated to the supply of an installation feeding manufacturing or similar plant, and intended to operate in or in proximity to industrial locations, as described below. This standard applies also to apparatus, which is battery operated and intended to be used in industrial locations. The environments encompassed by this standard are industrial, both indoor and outdoor. Industrial locations are in addition characterised by the existence of one or more of the following examples: - industrial, scientific and medical (ISM) apparatus; - heavy inductive or capacitive loads that are frequently switched; - high currents and associated magnetic fields. The object of this standard is to define the emission test requirements for apparatus defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances. The emission requirements have been selected so as to ensure that disturbances generated by apparatus operating normally in industrial locations do not exceed a level that could prevent other apparatus from operating as intended. Fault conditions of apparatus are not taken into account. Not all disturbance phenomena have been included for testing purposes in this standard but only those considered as relevant for the equipment covered by this standard. These requirements represent essential electromagnetic compatibility emission requirements. Requirements are specified for each port considered.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements industriels

La présente partie de la CEI 61000 pour les exigences d'émissions CEM s'applique aux appareils électriques et électroniques destinés à être utilisés dans des environnements industriels, tels qu'ils sont décrits ci-dessous. Les exigences d'émissions dans la gamme de fréquences de 0 kHz à 400 GHz sont couvertes. Il n'est pas nécessaire de réaliser des mesures aux fréquences pour lesquelles aucune exigence n'a été spécifiée. Cette norme d'émission CEM générique s'applique en l'absence de norme applicable d'émission CEM spécifique à un produit ou à une famille de produits. Les appareils couverts par cette norme sont destinés à être raccordés à un réseau d'énergie alimenté par un transformateur haute tension ou moyenne tension réservé à l'alimentation d'une l'installation alimentant un site industriel ou analogue, et destinés à fonctionner à l'intérieur ou à proximité des sites industriels, comme défini ci-dessous. Cette norme s'applique également aux appareils qui sont alimentés par piles ou accumulateurs et qui sont destinés à être utilisés dans des sites industriels. Les environnements couverts par cette norme sont les environnements industriels, intérieurs et extérieurs. Les sites industriels sont en outre caractérisés par l'existence d'un ou plusieurs des exemples suivants: - présence d'appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM); - commutations fréquentes de charges inductives ou capacitives importantes; - intensités et champs magnétiques associés importants. L'objet de cette norme est de définir les exigences d'essais d'émissions aux perturbations continues et transitoires, conduites et rayonnées, pour les appareils définis dans le domaine d'application. Les exigences des perturbations émises ont été choisies de manière à assurer que les perturbations engendrées par l'appareil en fonctionnement normal, dans un environnement industriel, ne dépassent pas un niveau qui pourrait empêcher d'autres appareils de fonctionner comme prévu normalement. Les conditions de défaut de l'appareil ne sont pas prises en compte. Cette norme ne comporte pas, pour les besoins des essais, tous les phénomènes perturbateurs mais uniquement ceux considérés comme applicables pour les appareils couverts par la norme. Ces exigences représentent les exigences essentielles de compatibilité électromagnétique concernant les émissions. Les exigences sont spécifiées pour chacun des accès considérés.

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-4. del: Osnovni (generični) standardi - Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih

Ta del IEC 61000, ki obravnava zahteve za elektromagnetno oddajanje, se uporablja za električne in elektronske aparate, namenjene za uporabo v industrijskem okolju, kot je opisano spodaj.
Obravnavane so zahteve za oddajanje motenj v frekvenčnem območju 0 Hz do 400 GHz. Pri frekvencah, za katere zahteve niso podane, meritve niso potrebne.
Ta splošni standard za elektromagnetno oddajanje je uporaben, če ne obstajajo ustrezni namenski standardi za elektromagnetno oddajanje izdelkov ali skupin izdelkov.
Ta standard se uporablja za aparate, ki so predvideni za priključitev na napajalno omrežje, ki se napaja iz visoko- ali srednjenapetostnega transformatorja, namenjenega za napajanje inštalacije za oskrbovanje proizvodnih ali podobnih obratov, in predvidenega za obratovanje na industrijskih lokacijah, kot so opisane spodaj, ali v njihovi bližini. Ta standard se uporablja tudi za aparate z baterijskim napajanjem, če so predvideni za uporabo na industrijskih lokacijah.
Okolja, ki jih zajema ta standard, so industrijska, tako notranja kot zunanja.
Za industrijske lokacije so dodatno značilni eden ali več od naslednjih primerov:
–    industrijski, znanstveni in medicinski (ISM)1) aparat,
–    močna induktivna ali kapacitivna bremena, ki se pogosto preklapljajo,
–    veliki toki in pripadajoča magnetna polja.
Namen tega standarda je določiti zahteve za preskus oddajanja motenj aparatov s področja, ki ga zajema ta standard, v zvezi s stalnimi in prehodnimi, prevajanimi in sevanimi motnjami.
Zahteve za oddajanje motenj so bile izbrane tako, da motnje, ki jih proizvajajo aparati pri normalnem delovanju na industrijskih lokacijah, ne presegajo ravni, ki lahko prepreči predvideno delovanje drugih aparatov. Pogoji okvar aparatov niso upoštevani. Za namen preskušanja v tem standardu niso vključeni vsi motilni pojavi, ampak samo tisti, ki se štejejo za pomembne za opremo, ki jo zajema ta standard. Te zahteve predstavljajo bistvene zahteve za oddajanje za elektromagnetno združljivost.
Zahteve so podane za vsak obravnavani port.
OPOMBA 1:    Ta standard ne obravnava zahtev za varnost.
OPOMBA 2:    V posebnih primerih nastanejo razmere, kjer nivoji motenj, ki so podani v tem standardu, ne omogočajo ustrezne zaščite, na primer, kadar se uporabljajo občutljivi sprejemniki v bližini aparata. V teh primerih je mogoče treba uporabiti blažilne ukrepe.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
11-Jan-2007
Withdrawal Date
30-Nov-2009
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
20-Sep-2022
Completion Date
20-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 61000-6-4:2007
English language
16 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 61000-6-4:2007
Slovenian language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI STANDARD
01-september-2007
(OHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVW (0& GHO2VQRYQL JHQHULþQL VWDQGDUGL
6WDQGDUGRGGDMDQMDPRWHQMYLQGXVWULMVNLKRNROMLK
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-4: Generic standards - Emission standard
for industrial environments
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -- Teil 6-4: Fachgrundnormen -
Störaussendung für Industriebereiche
Compatibilité électromagnétique (CEM) -- Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur
l'émission pour les environnements industriels
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61000-6-4:2007
ICS:
33.100.10 Emisija Emission
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD
EN 61000-6-4
NORME EUROPÉENNE
January 2007
EUROPÄISCHE NORM
ICS 33.100.10 Supersedes EN 61000-6-4:2001

English version
Electromagnetic compatibility (EMC) -
Part 6-4: Generic standards -
Emission standard for industrial environments
(IEC 61000-6-4:2006)
Compatibilité électromagnétique (CEM) -  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -
Partie 6-4: Normes génériques - Teil 6-4: Fachgrundnormen -
Norme sur l'émission Störaussendung für Industriebereiche
pour les environnements industriels (IEC 61000-6-4:2006)
(CEI 61000-6-4:2006)
This European Standard was approved by CENELEC on 2006-12-01. CENELEC members are bound to comply
with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard
the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified
to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 2007 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61000-6-4:2007 E
Foreword
The text of document CISPR/H/122/FDIS, future edition 2 of IEC 61000-6-4, prepared by CISPR SC H,
Limits for the protection of radio services, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was
approved by CENELEC as EN 61000-6-4 on 2006-12-01.
This European Standard supersedes EN 61000-6-4:2001.
The major changes in EN 61000-6-4:2007 are the inclusion of a clause on tests for equipment in series
production, a new clause on measurement uncertainty and the inclusion of requirements on
telecommunications ports. The informative annex has been deleted.
The following dates were fixed:
– latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement (dop) 2007-09-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2009-12-01
This European Standard has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association and covers essential requirements of
EC Directives EMC (89/336/EEC), EMC (2004/108/EC) and RTTED (1999/5/EC). See Annex ZZ.
Annexes ZA and ZZ have been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61000-6-4:2006 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:
IEC 61000-6-1 NOTE  Harmonized as EN 61000-6-1:2007 (not modified).
IEC 61000-6-3 NOTE  Harmonized as EN 61000-6-3:2007 (not modified).
CISPR 14-1 NOTE  Harmonized as EN 55014-1:2000 (not modified).
__________
- 3 - EN 61000-6-4:2007
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

NOTE  When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD
applies.
Publication Year Title EN/HD Year
1) 2)
CISPR 11 (mod) - Industrial scientific and medical (ISM) radio- EN 55011 200X
frequency equipment - Electromagnetic
disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement
CISPR 16-1-2 2003 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-2 2004
immunity measuring apparatus and methods -
Part 1-2: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Ancillary equipment -
Conducted disturbances
CISPR 16-2-1 2003 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-1 2004
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Conducted
disturbance measurements
1) 3)
CISPR 16-2-3 - Specification for radio disturbance and EN 55016-2-3 2006
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-3: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Radiated
disturbance measurements
1) 3)
CISPR 16-4-2 - Specification for radio disturbance and EN 55016-4-2 2004
immunity measuring apparatus and methods -
Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit
modelling - Uncertainty in EMC
measurements
1) 3)
CISPR 22 (mod) - Information technology equipment - Radio EN 55022 2006
disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement
1)
Undated reference.
2)
To be published.
3)
Valid edition at date of issue.

Annex ZZ
(informative)
Coverage of Essential Requirements of EC Directives
This European Standard has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association and within its scope the standard covers the
essential requirements as given in Article 4(a) of the EC Directive 89/336/EEC and Annex I Article 1(a) of
the EC Directive 2004/108/EC, and the essential requirements of Article 3.1(b) (emission only) of the
EC Directive 1999/5/EC.
Compliance with this standard provides one means of conformity with the specified essential
requirements of the Directives concerned.
WARNING: Other requirements and other EC Directives may be applicable to the products falling within
the scope of this standard.
__________
INTERNATIONAL
IEC
ELECTROTECHNICAL
61000-6-4
COMMISSION
Second edition
2006-07
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-4:
Generic standards –
Emission standard for industrial environments

© IEC 2006 Copyright - all rights reserved
No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.
International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch
PRICE CODE
Commission Electrotechnique Internationale L
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия
For price, see current catalogue

61000-6-4  IEC:2006 – 3 –
CONTENTS
FOREWORD.5
INTRODUCTION.9

1 Scope and object .11
2 Normative references.13
3 Terms and definitions .13
4 Conditions during testing.15
5 Product documentation .17
6 Applicability .17
7 Emission requirements .17
8 Application of limits in tests for conformity of equipment in series production.17
9 Measurement uncertainty.19

Bibliography .23

Figure 1 – Examples of ports.13

Table 1 − Emission.21

61000-6-4  IEC:2006 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
___________
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

Part 6-4: Generic standards – Emission standard
for industrial environments
FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61000-6-4 has been prepared by CISPR subcommittee H: Limits for
the protection of radio services.
This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. It constitutes a
technical revision. The major changes in this edition are the inclusion of a clause on tests for
equipment in series production, a new clause on measurement uncertainty and the inclusion of
requirements on telecommunications ports. The informative annex has been deleted.

61000-6-4  IEC:2006 – 7 –
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
CISPR/H/122/FDIS CISPR/H/125/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http
...


SLOVENSKI SIST EN 61000-6-4
STANDARD
september 2007
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni (generični) standardi
– Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih (IEC 61000-6-4:2006)
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards –
Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006)

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-4: Normes génériques –
Norme sur l'émission pour les environnements industriels (IEC 61000-6-4:2006)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-4: Fachgrundnormen –
Störaussendung für Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2006)

Referenčna oznaka
ICS 33.100.10 SIST EN 61000-6-4:2007 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 15

© 2016-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 61000-6-4 : 2007
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 61000-6-4 (sl), Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni (generični)
standardi – Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih (IEC 61000-6-4:2006), 2007, ima status
slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 61000-6-4 (en), Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
(IEC 61000-6-4:2006), 2007.
Ta standard nadomešča SIST EN 61000-6-4:2002.

NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 61000-6-4:2007 je pripravil tehnični odbor CLC/TC 210 Elektromagnetna
združljivost (EMC). Slovenski standard SIST EN 61000-6-4:2007 je prevod evropskega standarda EN
61000-6-4:2007. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen
izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je potrdil tehnični odbor
SIST/TC EMC Elektromagnetna združljivost.

Odločitev za privzem tega standarda je v septembru 2007 sprejel tehnični odbor SIST/TC EMC
Elektromagnetna združljivost.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 55011 Industrijska, znanstvena in medicinska (ISM) radiofrekvenčna oprema –
Karakteristike občutljivosti za radijske motnje – Mejne vrednosti in
merilne metode
SIST EN 55016-1-2:2005 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje radijskih motenj
in odpornosti – 1-2. del: Merilne naprave za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – Pomožna oprema – Motnje po vodnikih (CISPR 16-1-
2:2003)
SIST EN 55016-2-1:2005 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje radijskih motenj
in odpornosti – 2-1. del: Metode za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – Merjenje motenj po vodnikih (CISPR 16-2-1:2003)
SIST EN 55016-2-3 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih motenj in
odpornosti – 2-3. del: Metode za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
Merjenje sevanih motenj
SIST EN 55016-4-2 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje radijskih motenj
in odpornosti – 4-2. del: Modeliranje negotovosti, statistike in mejnih
vrednosti – Negotovost merilnih instrumentov
EN 55022 Oprema za informacijsko tehnologijo – Karakteristike občutljivosti za
radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne metode

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 61000-6-4:2007

PREDHODNA IZDAJA
– SIST EN 61000-6-4:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1997, modified)

II
SIST EN 61000-6-4 : 2007
OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropski" ali "mednarodni" standard, v SIST
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61000-6-4:2007 in je objavljen z dovoljenjem

CEN/CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj
This national document is identical with EN 61000-6-4:2007 and is published with the permission of

CEN/CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B -1000 Brussels
III
EVROPSKI STANDARD EN 61000-6-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM januar 2007
ICS: 33.100.10    Nadomešča EN 61000-6-4:2001

Slovenska izdaja
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-4. del: Osnovni (generični) standardi –
Standard oddajanja motenj v industrijskih okoljih (IEC 61000-6-4:2006)

Electromagnetic compatibility Compatibilité électromagnétique Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMC) – Part 6-4: Generic (CEM) – Partie 6-4: Normes (EMV) – Teil 6-4: Fachgrundnormen
standards – Emission standard génériques – Norme sur l'émission – Störaussendung für
for industrial environments (IEC pour les environnements industriels Industriebereiche
61000-6-4:2006) (IEC 61000-6-4:2006) (IEC 61000-6-4:2006)

Ta evropski standard je CENELEC sprejel 1. decembra 2006. Člani CENELEC morajo izpolnjevati
notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi so predpisani pogoji za privzem tega evropskega
standarda na nacionalno raven brez kakršnihkoli sprememb.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem
sekretariatu, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj

© 2007 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC. Ref. št. EN 61000-6-4:2007 E

SIST EN 61000-6-4 : 2007
VSEBINA Stran
Predgovor k evropskemu standardu . 3
Dodatek ZA (normativni): Sklicevanje na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi
evropskimi publikacijami . 4
Dodatek ZZ (informativni): Vključitev bistvenih zahtev direktiv ES . 5
Predgovor k mednarodnemu standardu . 6
Uvod . 8
1 Področje uporabe in namen . 9
2 Zveze s standardi . 9
3 Izrazi in definicije . 10
4 Pogoji med preskušanjem . 11
5 Dokumentacija o proizvodu . 11
6 Uporabnost . 11
7 Zahteve za oddajanje motenj . 12
8 Uporaba mejnih vrednosti in preskusov za skladnost opreme v serijski proizvodnji . 12
9 Merilna negotovost . 13
Literatura. 15

Preglednica 1: Oddajanje motenj . 14

Slika 1: Primeri portov . 10

SIST EN 61000-6-4 : 2007
Predgovor k evropskemu standardu

Besedilo dokumenta CISPR/H/122/FDIS, prihodnje druge izdaje IEC 61000-6-4, ki ga je pripravil
pododbor CISPR SC H Meje za zaščito radijskih storitev, je CENELEC po vzporednem glasovanju v
IEC in CENELEC 1. decembra 2006 sprejel kot EN 61000-6-4 brez kakršnihkoli sprememb.

Ta evropski standard nadomešča EN 61000-6-4:2001.

Glavne spremembe v EN 61000-6-4:2007 so dodana točka o preskusih opreme v serijski proizvodnji,
nova točka o merilni negotovosti in dodane zahteve za telekomunikacijske porte. Izbrisan je bil
informativni dodatek.
Določena sta bila naslednja datuma:
– zadnji datum, do katerega mora EN dobiti status
nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila
ali z razglasitvijo (dop) 2007-09-01
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde,
ki so z EN v nasprotju (dow) 2009-12-01
Ta evropski standard je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko
združenje za prosto trgovino dala CENELEC, in podpira bistvene zahteve direktiv ES EMC
(89/336/EGS), EMC (2004/108/ES) in RTTED (1999/5/ES). Glej dodatek ZZ.

Dodatka ZA in ZZ je dodal CENELEC.

Razglasitvena objava
Besedilo mednarodnega standarda IEC 61000-6-4:2006 je CENELEC odobril kot evropski standard
brez kakršnihkoli sprememb.
V uradni verziji je treba v Literaturi dodati opombo k naslednjim standardom:

IEC 61000-6-1 OPOMBA Harmoniziran kot EN 61000-6-1:2007 (nespremenjen)
IEC 61000-6-3 OPOMBA Harmoniziran kot EN 61000-6-3 (nespremenjen)
CISPR 14-1 OPOMBA Harmoniziran kot EN 55014-1:2000 (nespremenjen)

SIST EN 61000-6-4 : 2007
Dodatek ZA
(normativni)
Sklicevanje na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi evropskimi
publikacijami
Pri uporabi tega dokumenta so nujno potrebni naslednji referenčni dokumenti. Pri datiranih
sklicevanjih velja le navedena izdaja dokumenta. Pri nedatiranih sklicevanjih se uporablja zadnja
izdaja publikacije (vključno z dopolnili).

OPOMBA: Kadar je mednarodna publikacija spremenjena in so spremembe označene z (mod), se uporablja ustrezni
dokument EN/HD.
Standard Leto Naslov EN/HD Leto
1) 2)
CISPR 11 (mod) - Industrijska, znanstvena in medicinska EN 55011 200X
(ISM) radiofrekvenčna oprema –
Karakteristike občutljivosti za radijske
motnje – Mejne vrednosti in merilne
metode
CISPR 16-1-2 2003 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-1-2 2004
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
1-2. del: Merilne naprave za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – Pomožna
oprema – Motnje po vodnikih
CISPR 16-2-1 2003 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-2-1 2004
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
2-1. del: Metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merjenje motenj po
vodnikih
1) 3)
CISPR 16-2-3 - Specifikacija merilnih naprav in metod za EN 55016-2-3 2006
merjenje radijskih motenj in odpornosti –
2-3. del: Metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merjenje sevanih
motenj
1) 3)
CISPR 16-4-2 - Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-4-2 2004
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
4-2. del: Modeliranje negotovosti, statistike
in mejnih vrednosti – Negotovost merilnih
instrumentov
1) 3)
CISPR 22 (mod) - Oprema za informacijsko tehnologijo – EN 55022 2006
Karakteristike občutljivosti za radijske
motnje – Mejne vrednosti in merilne
metode
1)
Nedatirano sklicevanje.
2)
V objavljanju.
3)
Veljavna izdaja ob datumu objave.
SIST EN 61000-6-4 : 2007
Dodatek ZZ
(informativni)
Vključitev bistvenih zahtev direktiv ES

Ta evropski standard je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga Evropska komisija in Evropsko
združenje za prosto trgovino dala CENELEC in v obsegu svojega področja uporabe vključuje bistvene
zahteve, kot so podane v členu 4(a) Direktive ES 89/336/EGS in v členu 1(a) Priloge I k Direktivi
2004/108/ES ter bistvene zahteve člena 3.1(b) (samo oddajanje motenj) Direktive ES 1999/5/ES.

Skladnost s tem standardom je eden od načinov doseganja skladnosti z določenimi bistvenimi
zahtevami zadevnih direktiv.
OPOZORILO: Za izdelke, ki jih zajema ta standard, lahko veljajo tudi druge zahteve in druge direktive.

SIST EN 61000-6-4 : 2007
MEDNARODNA ELEKTROTEHNIŠKA KOMISIJA

Elektromagnetna združljivost (EMC) –

6-4. del: Osnovni (generični) standardi – Standard oddajanja motenj v
industrijskih okoljih
Predgovor k mednarodnemu standardu

1) IEC (Mednarodna elektrotehniška komisija) je svetovna organizacija za standardizacijo, ki združuje vse nacionalne
elektrotehnične komiteje (nacionalni komiteji IEC). Cilj IEC je pospeševati mednarodno sodelovanje v vseh vprašanjih
standardizacije s področja elektrotehnike in elektronike. V ta namen poleg drugih aktivnosti izdaja mednarodne standarde,
tehnične specifikacije, tehnična poročila, javnosti dostopne specifikacije (PAS) in vodila (v nadaljevanju: publikacije IEC). Za
njihovo pripravo so odgovorni tehnični odbori. Vsak nacionalni komite IEC, ki ga zanima obravnavana tema, lahko sodeluje
v tem pripravljalnem delu. Prav tako lahko v pripravi sodelujejo mednarodne organizacije ter vladne in nevladne ustanove, ki
so povezane z IEC. IEC deluje v tesni povezavi z mednarodno o
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.