Household and similar appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators

This clause of Part 1 is replaced by the following.
This International Standard deals with the safety of microwave appliances intended for
commercial use, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances
connected between one phase and neutral and 480 V for other appliances.
In general, this standard does not take into account
– persons (including children) whose
• physical, sensory or mental capabilities; or
• lack of experience and knowledge
prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction;
– children playing with the appliance.
Appliances covered by this standard incorporate an open-ended applicator (as example an
overview is given in Figure 103) for treatment of the load. They are divided into three types:
– with insertion applicator, typically for moisture removal by insertion into holes in floors,
walls or ceilings (an example is given in Figure 106);
– with large area contacting applicator, typically for drying of floors, walls or ceilings
(examples are given in Figure 104 and Figure 105);
– with small area contacting applicator, typically for paint removal and spot-heating (an
example is given in Figure 107).
NOTE 101 Appliances with insertion applicator and with large area contacting applicator are portable
appliances. Appliances with small area contacting applicator are handheld appliances.
NOTE 102 Appliances that use non-electrical energy are within the scope of this standard. The microwave-related
portion is considered motor-operated.
NOTE 103 Attention is drawn to the fact that
– these appliances can radiate microwave energy outside a restricted area where they are used. The additional
requirements specified by national authorities responsible for the protection for non-ionising radiation that the
limit of power flux density is 10 W/m2, averaged over any time period of 6 min, outside this restricted area is
taken into consideration in this standard;
– these appliances are intended to exclusively treat the load in normal operation, i.e. this standard does not
apply to appliances or systems employing free space microwave propagation;
– for appliances intended to be used in tropical countries, special requirements can be necessary;
– in many countries, additional requirements are specified by the national health authorities, and national
authorities responsible for the protection of labour and for non-ionising radiation protection.
NOTE 104 This standard does not apply to
– household microwave ovens, including combination microwave ovens (IEC 60335-2-25);
– commercial microwave ovens with a cavity door, commercial combination microwave ovens with a cavity door
and commercial microwave ovens without a cavity door and with transportation means (IEC 60335-2-90);
– industrial microwave heating equipment (IEC 60519-6);
– appliances for medical purposes (IEC 60601-1);
SIST EN IEC 60335-2-110:2021
– 8 – 60335-2-110 © IEC:2013
– appliances and equipment for laboratory use (series of IEC 61010);
– appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a
corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas).
NOTE 105 Some of the specifications and tests in this standard are not applicable for other than 2 450 MHz
appliances.

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-110: Besondere Anforderungen für gewerbliche Mikrowellengeräte mit Einführ- oder Kontaktapplikatoren (Antennensystemen)

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-110: Exigences particulières pour les appareils à micro-ondes à usage commercial avec applicateurs par insertion ou par contact

La CEI 60335-2-110:2013 traite de la sécurité des appareils à micro-ondes à usage commercial dont la tension assignée n'est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophasés branchés entre phase et neutre et à 480 V pour les autres appareils. Les appareils couverts par la présente norme comportent un applicateur ouvert (comme exemple une vue d'ensemble est donnée à la Figure 103) destiné au traitement de la charge. Il en existe trois types:  - les appareils avec applicateur par insertion, généralement utilisés pour enlever l'humidité et fonctionnant par insertion dans des trous au plancher, au mur ou au plafond (un exemple est donné à la Figure 106);  - les appareils avec applicateur par contact de grande surface, généralement utilisés pour le séchage de planchers, murs ou  plafonds (des exemples sont donnés aux Figure 104 et 105);  - les appareils avec applicateur par contact de petite surface, généralement utilisés pour le décapage de peinture et le chauffage par points (un exemple est donné à la Figure 107). Mots-clés: appareil à micro-onde à usage commercial, applicateur par insertion, applicateur par contact

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-110. del: Posebne zahteve za komercialne mikrovalovne aparate z vstavljivimi ali kontaktnimi nastavki

To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo.
Ta mednarodni standard obravnava varnost mikrovalovnih aparatov za gospodinjsko in podobno uporabo, katerih nazivna napetost ne presega 250 V za enofazne aparate med linijskim in nevtralnim vodnikom ter 480 V za druge aparate.
Ta standard na splošno ne obravnava:
– oseb (vključno z otroki), ki zaradi
• fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma
• pomanjkanja izkušenj in znanja ne morejo varno uporabljati aparata brez nadzora ali navodil;
– otrok, ki se igrajo z aparatom.
Aparati, zajeti v tem standardu, vključujejo odprt nastavek (na sliki 103 je podan pregled kot primer) za obdelavo tovora. Razdeljeni so v tri vrste:
– z vstavljivim nastavkom, običajno za odstranjevanje vlage, ki se vstavi v odprtine v tleh, stenah ali stropu (primer je podan na sliki 106);
– s kontaktnim nastavkom za velike površine, običajno za sušenje tal, sten ali stropov (primera sta podana na slikah 104 in 105);
– s kontaktnim nastavkom za majhne površine, običajno za odstranjevanje barve in točkovno segrevanje (primer je podan na sliki 107).
OPOMBA 101: Aparati z vstavljivim nastavkom in s kontaktnim nastavkom za velike površine so prenosni
aparati. Aparati s kontaktnim nastavkom za majhne površine so ročni aparati.
OPOMBA 102: Na področje uporabe tega standarda spadajo aparati, ki uporabljajo neelektrično energijo. Del, ki je povezan z mikrovalovno funkcijo, poganja motor.
OPOMBA 103: Opozoriti je treba, da:
– lahko ti aparati sevajo mikrovalovno energijo zunaj območja z omejitvami, v katerem se uporabljajo. Nacionalni organi, odgovorni za zaščito pred neionizirajočim sevanjem, so določili dodatne zahteve, da je treba v tem standardu upoštevati omejitev gostote pretoka moči 10 W/m2, povprečene v katerem koli časovnem obdobju 6 minut, zunaj tega območja z omejitvami;
– so ti aparati namenjeni izključno za obdelavo tovora pri običajnem delovanju, zato se ta standard ne uporablja za aparate ali sisteme, ki uporabljajo širjenje mikrovalov v odprtem prostoru;
– so za aparate, ki so namenjeni za uporabo v tropskih državah, morda potrebne posebne zahteve;
– v številnih državah nacionalni zdravstveni organi in nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu in zaščito pred neionizirajočim sevanjem, določajo dodatne zahteve.
OPOMBA 104: Ta standard se ne uporablja za:
– mikrovalovne pečice za gospodinjsko uporabo, vključno s kombiniranimi mikrovalovnimi pečicami (IEC 60335-2-25);
– mikrovalovne pečice za komercialno uporabo z zastekljenimi vrati, kombinirane mikrovalovne pečice za komercialno uporabo z zastekljenimi vrati in mikrovalovne pečice za komercialno uporabo brez zastekljenih vrat in z mehanizmom za pomikanje izdelkov (IEC 60335-2-90);
– industrijsko opremo za mikrovalovno ogrevanje (IEC 60519-6);
– aparate za medicinske namene (IEC 60601-1);
– aparate in opremo za laboratorijsko uporabo (skupina standardov IEC 61010);
– aparate, ki so namenjeni za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin).
OPOMBA 105: Nekatere specifikacije in preskusi v tem standardu se uporabljajo samo za aparate s frekvenco 2450 MHz.

General Information

Status
Published
Publication Date
14-Nov-2021
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
04-Nov-2021
Due Date
09-Jan-2022
Completion Date
15-Nov-2021

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 60335-2-110:2021
English language
46 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 60335-2-110:2021
01-december-2021
Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-110. del: Posebne zahteve
za komercialne mikrovalovne aparate z vstavljivimi ali kontaktnimi nastavki
Household and similar appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for
commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-110: Exigences
particulières pour les appareils à micro-ondes à usage commercial avec applicateurs par
insertion ou par contact
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 60335-2-110:2021
ICS:
97.040.20 Štedilniki, delovni pulti, Cooking ranges, working
pečice in podobni aparati tables, ovens and similar
appliances
SIST EN IEC 60335-2-110:2021 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-110:2021

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-110:2021


EUROPEAN STANDARD EN IEC 60335-2-110

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
October 2021
ICS 97.040.20

English Version
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110:
Particular requirements for commercial microwave appliances
with insertion or contacting applicators
(IEC 60335-2-110:2013)
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - To be completed
Partie 2-110: Exigences particulières pour les appareils à (IEC 60335-2-110:2013)
micro-ondes à usage commercial avec applicateurs par
insertion ou par contact
(IEC 60335-2-110:2013)
This European Standard was approved by CENELEC on 2013-10-22. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2021 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 60335-2-110:2021 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-110:2021
EN IEC 60335-2-110:2021 (E)
European foreword
This document EN IEC 60335-2-110:2021 consists of the text of IEC 60335-2-110:2013 prepared by
IEC/TC 61 "Safety of household and similar electrical appliances".
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2022-04-01
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2024-10-01
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This standard is not linked to any European legislation.
This standard shall be read in conjunction with EN 60335-1:2012+A11:2014+ A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.

Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60335-2-110:2013 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards
indicated:
IEC 60335-2-25 NOTE Harmonized as EN 60335-2-25
IEC 60519-6 NOTE Harmonized as EN 60519-6
IEC 60601-1 NOTE Harmonized as EN 60601-1

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 60335-2-110:2021
EN IEC 60335-2-110:2021 (E)
Annex ZC
(normative)

Normative references to international publications
wit
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.