Coffee and its products -- Vocabulary

Definitions of the most commonly used terms in English and French. The terms are grouped to the clauses "coffee", " green coffee", "roasted coffee" and "process descriptions". Alphabetical indices in the two languages are added.

Cafés et dérivés -- Vocabulaire

La présente Norme internationale définit les termes les plus couramment employés dans le domaine du café et de ses dérivés.

Kava in proizvodi iz kave - Slovar

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
30-Nov-1995
Withdrawal Date
05-Apr-2011
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
05-Apr-2011
Due Date
28-Apr-2011
Completion Date
06-Apr-2011

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST ISO 3509:1995
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST ISO 3509
prva izdaja
STANDARD
december 1995
Kava in proizvodi iz kave - Slovar (ekvivalenten z ISO 3509:1989)
Coffee and its products - Vocabulary
Cafés et dérivés - Vocabulaire
Deskriptorji: `ivilski proizvodi, kava, slovar
Referen~na {tevilka
ICS: 01.040.67; 67.140.20 SIST ISO 3509:1995 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 11

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 3509 : 1995
UVOD

Standard SIST 3509:1995, Kava in proizvodi iz kave - Slovar, prva izdaja, 1995, ima status

slovenskega standarda in je ekvivalenten mednarodnemu standardu ISO 3509:1989, Coffe and

its products - Vocabulary, third edition, 1989-07-01.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 3509:1989 je pripravil tehni~ni odbor ISO/TC 34 Kmetijski pridelki in

`ivilski proizvodi. Slovenski standard SIST ISO 3509:1995 je prevod angle{kega in

francoskega besedila mednarodnega standarda ISO 3509:1989. Slovensko izdajo standarda je

pripravila delovna skupina WG 7 za podro~je za~imb, di{av, ~aja, kave in kakava v okviru

tehni~nega odbora USM/TC K@P Kmetijski pridelki in `ivilski proizvodi.
Ta slovenski standard je dne 1995-12-06 odobril direktor USM.
ZVEZA S STANDARDI

Ta standard skupaj z naslednjimi slovenskimi standardi, prevzetimi mednarodnimi standardi

ISO, ureja kontrolo kakovosti kave:
SIST ISO 660:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje kislinskega
{tevila in kislosti
SIST ISO 662:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje vlage in
vsebnosti hlapnih snovi
SIST ISO 663:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje netopnih
ne~isto~
SIST ISO 1446:1995 Surova kava - Dolo~anje vsebnosti vlage (osnovna referen~na
metoda)
SIST ISO 1447:1995 Surova kava - Dolo~anje vsebnosti vlage (rutinska metoda)
SIST ISO 3656:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje
UV absorbance
SIST ISO 3726:1995 Instant kava - Dolo~anje izgube mase pri 70 ºC
SIST ISO 3960:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje
peroksidnega {tevila
SIST ISO 4052:1995 Kava - Dolo~anje vsebnosti kofeina (referen~na metoda)
SIST ISO 4072:1995 Surova kava v vre~ah - Vzor~enje
SIST ISO 4149:1995 Surova kava - Vonj in videz ter dolo~anje tujih primesi in
napak
SIST ISO 4150:1995 Surova kava - Analiza velikosti - Ro~no sejanje
SIST ISO 6667:1995 Surova kava - Dolo~anje dela zrn, po{kodovanih z insekti
SIST ISO 6668:1995 Surova kava - Priprava vzorcev za uporabo v senzori~ni
analizi
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 3509 : 1995
SIST ISO 6670:1995 Instant kava v obliki ve~jega tovora - Vzor~enje
SIST ISO 6673:1995 Surova kava - Dolo~anje izgube mase pri 105 ºC
SIST ISO 6800:1995 Rastlinske in `ivalske ma{~obe in olja - Dolo~anje sestave
ma{~obnih kislin
SIST ISO 7532:1995 Instant kava - Analiza velikosti
SIST ISO 7534:1995 Instant kava - Dolo~anje vsebnosti netopnih snovi
SIST ISO 8455:1995 Surova kava v vre~ah - Navodilo za skladi{~enje in prevoz
SIST ISO 8460:1995 Instant kava - Dolo~anje volumenske mase s
standardiziranima instrumentoma kot podatek pri prodaji
instant kave v napolnjenih zabojnikih
SIST ISO 9116:1995 Surova kava - Navodila za metode specifikacije
SIST ISO 10095:1995 Kava - Dolo~anje vsebnosti kofeina - Metoda z uporabo
teko~inske kromatografije
SIST ISO 10470:1995 Surova kava - Dolo~anje napak
SIST ISO 11294:1995 Pra`ena mleta kava - Dolo~anje vsebnosti vlage - Metoda
dolo~anja izgube mase pri 103 ºC (rutinska metoda)
SIST ISO 11817:1995 Pra`ena mleta kava - Dolo~anje vsebnosti vlage - Metoda
Karla Fisherja (referen~na metoda)
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda ISO 3509:1989
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 3509:1995 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 3509 : 1995
VSEBINA Stran

Namen......................................................................................................................................................5

Pojmi in definicije....................................................................................................................................5

1 Kava......................................................................................................................................................5

1.1 Splo{no.............................................................................................................................................5

1.2 Tipi kave...........................................................................................................................................5

1.3 Deli kavinega plodu (neposu{enega)............................................................................................6

1.4 Deli kavinega plodu (posu{enega)................................................................................................6

2 Surova kava.........................................................................................................................................7

2.1 Morfolo{ke zna~ilnosti......................................................................................................................7

2.2 Tuje primesi......................................................................................................................................7

2.3 Napake, ki izvirajo iz kavinega plodu...........................................................................................8

3 Pra`ena kava.......................................................................................................................................9

3.1 Tuje primesi......................................................................................................................................9

3.2 Napake pri pra`eni kavi..................................................................................................................9

4 Opisi postopkov priprave.................................................................................................................10

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 3509 : 1995
Kava in proizvodi iz kave - Slovar
Namen

V tem mednarodnem standardu so definirani splo{no uveljavljeni izrazi v zvezi s kavo in s

proizvodi iz kave.
Pojmi in definicije
1 Kava
1.1 Splo{no

1.1.1 Kava: Skupen izraz za plodove in semena rastlin iz rodu Coffea, ve~inoma gojenih

vrst, kot tudi skupen izraz za proizvode iz teh plodov in semen na razli~nih stopnjah

predelave in uporabe, ki so namenjeni za {iroko porabo.

Opomba: Ta izraz se uporablja za plodove, semena in proizvode, kot so kavini plodovi, suhi kavini plodovi,

kava v pergamentni luskini, surova kava, monsunska kava, polirana kava, dekofeinizirana kava, pra`ena

kava v zrnju ali mleta, kavin ekstrakt, instant kava in kavin napitek.
1.1.2 Kava Arabika: Kava botani~ne vrste Coffea arabica Linnaeus.
1.1.3 Kava Robusta: Kava botani~ne vrste Coffea canephora Pierre ex Froehner.
1.1.4 Kava Liberika: Kava botani~ne vrste Coffea liberica Hiern.

1.1.5 Kava Ekscelza: Kava botani~ne vrste Coffea dewevrei De Wild in Durand var. excelsa

Chevalier.
1.1.6 Kava Arabusta: Hibrid Coffea arabica x Coffea canephora Capot in Ake Assi.
1.2 Tipi kave
1.2.1 Kavini plodovi: Neposu{eni plodovi rastlin iz rodu Coffea po obiranju.

1.2.2 Suhi kavini plodovi: Kava v zunanji luskini; neolu{~ena kava; posu{eni kavini plodovi.

1.2.3 Kava v pergamentni luskini: Kavina zrna v endokarpu (pergamentni luskini).
1.2.4 Surova kava; zelena kava: Kavina zrna (glej 1.4.6).
Opomba: Tako imenovana zelena kava ni nujno zelene barve.

1.2.5 Prana kava; po mokrem postopku obdelana kava: Surova kava, dobljena z obdelavo

plodov po mokrem postopku.
Opomba: Za ta na~in obdelave se je ustalil izraz "prana kava".
1.2.6 Blaga, kava "mild": Kava Arabika, obdelana po mokrem postopku.
1.2.7 Neprana kava; po suhem postopku obdelana kava: Surova kava, dobljena z
obdelavo plodov po suhem postopku.

1.2.8 Prana in ~i{~ena kava; polprana kava: Surova kava, obdelana po suhem postopku,

s katere je bila srebrnkasta luskina odstranjena mehansko s pomo~jo vode.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ISO 3509 : 1995

1.2.9 Monsunska kava: Surova kava, dobljena iz neprane kave, ki je bila izpostavljena vplivu

vla`nega zraka, kar je povzro~ilo absorpcijo vlage in s tem nabrekanje ter spremembo barve

zrn v zlatorumeno do svetlo rjavo.
1.2.10 Polirana kava: Surova kava, obdelana po mokrem postopku, s katere je bila
mehansko odstranjena srebrnkasta luskina, kar daje zrnom lesk in lep{i videz.

1.2.11 Ostanek po ~i{~enju; ~i{~enje: Tuje primesi, druge ne~isto~e, ki izvirajo iz plodu

kave, in zrna z napakami, izlo~eni s postopki ~i{~enja.
1.2.12 Pra`ena kava: Kava, dobljena s pra`enjem surove kave.
1.2.13 Mleta kava: Proizvod, dobljen z mletjem pra`ene kave.

1.2.14 Kavin ekstrakt: Proizvod, izklju~no iz pra`ene kave, dobljen s fizikalnimi metodami, ki

se uporablja z vodo kot edinim topilom.
1.2.15 Instant kava

1.2.15.1 Instant kava; topna kava; posu{en kavin ekstrakt: Posu{en in v vodi topen

proizvod, dobljen izklju~no s fizikalnimi metodami, pri katerih se uporablja voda kot edino

topilo.

1.2.15.2 Pr{eno su{ena (spray-dried) instant kava: Instant kava, dobljena s postopkom, pri

katerem se teko~i kavin ekstrakt razpr{i v vro~ zrak, da voda izhlapi in nastanejo suhi,

pra{nati delci.

1.2.15.3 Aglomerirana instant kava: Instant kava, dobljena s postopkom, pri katerem se

manj{i posu{eni delci instant kave zdru`ijo v ve~je delce.

1.2.16 Liofilizirana (freeze-dried) kava; liofiliziran (freeze-dried) kavin ekstrakt;

liofilizirana (freeze-dried) instant kava; liofilizirana (freeze-dried) topna kava: Instant

kava, dobljena tako, da se proizvod v teko~em stanju zamrzne in nato led odstrani s

sublimacijo.
1.2.17 Dekofeinizirana kava: Kava, iz katere je ekstrahiran kofein.

Opomba: Najve~ja vsebnost preostanka kofeina je obi~ajno podana v specifikaciji za dekofeinizirano kavo.

1.2.18 Kavin napitek: Napitek iz pra`ene mlete kave, obdelane z vodo, ali napitek iz

kavinega ekstrakta, instant kave ali
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.