Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements

This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED VOLTAGE not exceeding 600 V. This standard is also applicable to such information technology equipment: - designed for use as telecommunication terminal equipment and TELECOMMUNICATION NETWORK infrastructure equipment, regardless of the source of power; - designed and intended to be connected directly to, or used as infrastructure equipment in, a CABLE DISTRIBUTION SYSTEM, regardless of the source of power; - designed to use the AC MAINS SUPPLY as a communication transmission medium (see Clause 6, Note 4 and 7.1, Note 4). This standard is also applicable to components and subassemblies intended for incorporation in information technology equipment. It is not expected that such components and subassemblies comply with every aspect of the standard, provided that the complete information technology equipment, incorporating such components and subassemblies, does comply.

Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Matériel de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences générales

Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve

Ta standard velja za opremo za informacijsko tehnologijo z omrežnim napajanjem ali baterijskim napajanjem, vključno z električno poslovno opremo in z njo povezano opremo z OCENJEVALNO NAPETOSTJO, ki ne presega 600 V. Ta standard prav tako velja za takšne vrste opreme za informacijsko tehnologijo: - načrtovano za uporabo v telekomunikacijski opremi terminalov in opremi za telekomunikacijsko omrežno infrastrukturo, ne glede na vir napajanja; - načrtovano in namenjeno za neposredno povezavo ali uporabljeno kot infrastrukturno opremo v RAZDELITVENEM SISTEMU KABLOV, ne glede na vir napajanja; - načrtovano tako, da uporablja IZMENIČNO OMREŽNO NAPAJANJE kot medij za prenos informacij (glej točko 6, opomba 4 in 7.1, opomba 4). Ta standard prav tako velja za sestavne dele in podsklope, namenjene vključitvi v opremo za informacijsko tehnologijo. Ne pričakuje se, da so takšni sestavni deli in podsklopi v skladu z vsakim vidikom standarda, pod pogojem, da je celotna oprema za informacijsko tehnologijo, ki vsebuje takšne sestavne dele in podsklope, skladna.

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Nov-2011
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
14-Nov-2011
Due Date
19-Jan-2012
Completion Date
01-Dec-2011

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 60950-1:2006/AC:2012
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost - 1. del: Splošne zahteveEinrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine AnforderungenMatériel de traitement de l'information - Sécurité - Partie 1: Exigences généralesInformation technology equipment - Safety - Part 1: General requirements35.020Informacijska tehnika in tehnologija na splošnoInformation
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.