Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Earth Stations located on board Trains, which have the following characteristics.
• The EST may transmit and receive data when the train is in motion and also when the train is stationary.
• The EST operates in a railway environment and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The EST is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the distribution and/or exchange of information.
• The EST is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the interface with other communications equipment on a train (usually referred to as the terrestrial interface).
• The EST transmits on single carrier in the frequency range 14,00 GHz to 14,25 GHz, which is a portion of a band allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (Earth-to-space).
• The EST receives in one or more frequencies within the range from 10,70 GHz to 12,75 GHz in bands allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (space-to-Earth) or the Broadcast Satellite Service (BSS) (space-to-Earth), depending on the ITU Region where the EST is located.
• The EST uses linear or circular polarization.
• The EST is designed to operate through a geostationary satellite (or a cluster of co-located geostationary satellites) that is at least 3° away from any other geostationary satellite operating in the same frequencies and over the same coverage area.
• The EST transmits at elevations greater than or equal to 7° relative to the local horizon.
• The EST is designed for unattended operation.
• The EST is controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). The NCF is outside the scope of the present document.
The present document applies to the EST with its ancillary equipment and its various  telecommunication ports, and when operated within the boundary limits of the operational environmental profile as declared by the applicant and when installed as required by the applicant's declaration or in the user documentation.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [4] (RE Directive) article 3.2, which states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference".
NOTE 1: Operational requirements are defined by national administrations and by relevant ECC Decisions.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the Directive 2014/53 [4] (RE Directive) may apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE 2: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org/.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za sledenje zemeljskim postajam na vlakih (EST), delujočim v frekvenčnih pasovih 14/12 GHz

Ta dokument se uporablja za zemeljske postaje na vlakih (ESVs) z naslednjimi značilnostmi:
• Zemeljska postaja na vlaku lahko oddaja in sprejema podatke, ko se vlak premika ali ko je na mestu.
• Zemeljska postaja na vlaku deluje v železniškem okolju, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na vlaku deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na vlaku je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na vlaku (običajno se imenujejo zemeljski vmesniki).
• Zemeljska postaja na vlaku oddaja prek ene nosilne frekvence v frekvenčnem območju od 14,00 do 14,25 GHz, ki je del pasu, dodeljen fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (Zemlja–vesolje).
• Zemeljska postaja na vlaku sprejema na eni ali več frekvencah v območju od 10,70 do 12,75 GHz v pasovih, ki so dodeljeni fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzijskim satelitskim storitvam (BSS) (vesolje-Zemlja), odvisno od regije Mednarodne telekomunikacijske zveze, v kateri se zemeljska postaja nahaja.
• Zemeljska postaja na vlaku uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na vlaku deluje prek geostacionarnega satelita (ali skupine skupno nameščenih geostacionarnih satelitov), ki je odmaknjen za vsaj 3° od kateregakoli drugega geostacionarnega satelita, ki deluje v istem frekvenčnem pasu in na istem območju.
• Zemeljska postaja na vlaku oddaja na višinah, ki so večje ali enake 7° glede na lokalno obzorje.
• Zemeljska postaja na vlaku je izdelana za nenadzorovano delovanje.
• Zemeljska postaja na vlaku se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Naprava za krmiljenje omrežja ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za zemeljsko postajo na vlaku s pomožno opremo in različnimi telekomunikacijskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga določi kandidat, ter ko je nameščena v skladu z zahtevami kandidatove izjave ali v skladu z zahtevami dokumentacije uporabnika.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [4] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
OPOMBA 1: obratovalne zahteve določajo nacionalne uprave in ustrezni sklepi Odbora za elektronske komunikacije.
Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 Direktive 2014/53 [4] (Direktive RE).
OPOMBA 2: seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
15-May-2016
Publication Date
14-Jun-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Jun-2016
Due Date
11-Aug-2016
Completion Date
15-Jun-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 302 448 V2.1.1:2016
English language
47 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
47 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU45.020Železniška tehnika na splošnoRailway engineering in general33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)SIST EN 302 448 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 302 448 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 448 V2.1.1:2016

ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 302 448 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) 2

Reference REN/SES-00394 Keywords antenna, earth station, GSO, regulation, satellite, train ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 448 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6 Foreword ............................................................................................................................................................. 6 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 7 2 References ................................................................................................................................................ 8 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8 2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 8 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9 3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 12 4.1 General ............................................................................................................................................................. 12 4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 12 4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 13 4.1.3 EST states and radio states .......................................................................................................................... 13 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 14 4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 14 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 14 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 14 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 15 4.2.2 On-axis spurious radiation for EST ............................................................................................................ 15 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 15 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 16 4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 16 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16 4.2.3 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 16 4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 16 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.4 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 18 4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.5 Antenna pointing and polarization alignment for ESTs .............................................................................. 18 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 20 4.2.6 Cessation of emissions of the EST .............................................................................................................. 20 4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 20 4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 20 4.2.6.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20 4.2.6.2.2 Specification 2: Conditions under which the EST shall cease emissions ........................................ 20 4.2.6.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21 4.2.6.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 21 4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.7 Identification of EST .................................................................................................................................. 21 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22 4.2.8 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22 SIST EN 302 448 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) 4 4.2.8.1 CMF state diagram ................................................................................................................................ 22 4.2.8.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 23 4.2.8.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 23 4.2.8.2.2 Specification .................................................................................................................................... 23 4.2.8.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23 4.2.8.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 23 4.2.8.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 23 4.2.8.3.2 Specification .................................................................................................................................... 23 4.2.8.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23 4.2.8.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 23 4.2.8.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 23 4.2.8.4.2 Specification .................................................................................................................................... 23 4.2.8.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24 4.2.8.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 24 4.2.8.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 24 4.2.8.5.2 Specification .................................................................................................................................... 24 4.2.8.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.8.6 Network control commands .................................................................................................................. 25 4.2.8.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.6.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.8.6.3 Conformance test ............................................................................................................................. 25 4.2.8.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 25 4.2.8.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.7.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.8.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.8.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 26 4.2.8.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.8.8.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.8.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.9 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 26 4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 26 4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 26 4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 27 4.2.10 Blocking performance ................................................................................................................................. 27 4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 27 4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 27 4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 27 4.2.11 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 27 4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 27 4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28 4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 28 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 28 5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 28 6 Test methods for all aspects of the EST ................................................................................................. 28 6.1 General ............................................................................................................................................................. 28 6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 29 6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 29 6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 29 6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 29 6.3.0 General ........................................................................................................................................................ 29 6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 30 6.4 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 30 6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 30 6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 30 6.4.1.1 General .................................................................................................................................................. 30 6.4.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 30 6.4.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 31 6.4.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 31 6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 31 SIST EN 302 448 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) 5 6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 31 6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 31 6.6 Antenna pointing for EST ................................................................................................................................ 31 6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 31 6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.7 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 32 6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.8 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 32 6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.9 Cessation of emissions of the EST ................................................................................................................... 32 6.9.0 General ........................................................................................................................................................ 32 6.9.1 Test Method ................................................................................................................................................ 33 6.9.1.1 Required documentation ....................................................................................................................... 33 6.9.1.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 33 6.9.1.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 33 6.9.1.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 33 6.9.1.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 33 6.9.1.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 34 6.9.1.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 34 6.9.1.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 35 6.10 Identification of EST ........................................................................................................................................ 35 6.10.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 35 6.10.2 Test method ................................................................................................................................................ 35 6.11 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 35 6.11.0 General ........................................................................................................................................................ 35 6.11.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 35 6.11.2 Processor monitoring- Test method ............................................................................................................ 36 6.11.3 Transmit subsystem monitoring-Test method ............................................................................................. 36 6.11.4 Power-on/Reset-Test method ...................................................................................................................... 36 6.11.5 Control Channel and Response Channel -Test method ............................................................................... 37 6.11.6 Network Control commands-Test method .................................................................................................. 37 6.11.7 Initial burst transmission-Test method ........................................................................................................ 39 6.11.8 Inhibition of transmission-Test method ...................................................................................................... 39 6.12 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 39 6.12.1 Test Method ................................................................................................................................................ 39 6.12.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 39 6.12.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 39 6.13 Blocking performance ...................................................................................................................................... 40 6.13.1 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.14 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 41 6.14.1 Test method ................................................................................................................................................ 41 Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 42 Annex B (informative): Mechanical stability methodology ................................................................ 44 Annex C (informative): Bibliography ................................................................................................... 46 History .............................................................................................................................................................. 47

SIST EN 302 448 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05) 6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth Stations and Systems (SES). The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.5] to provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repeal

...

ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for tracking
Earth Stations on Trains (ESTs)
operating in the 14/12 GHz frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)
Reference
REN/SES-00394
Keywords
antenna, earth station, GSO, regulation, satellite,
train
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6

Introduction ........................................................................................................................................................ 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 7

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 8

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 11

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 11

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 12

4.1 General ............................................................................................................................................................. 12

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 12

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 13

4.1.3 EST states and radio states .......................................................................................................................... 13

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 14

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 14

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 14

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 14

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 15

4.2.2 On-axis spurious radiation for EST ............................................................................................................ 15

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 15

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 16

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 16

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16

4.2.3 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 16

4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 16

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.4 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 18

4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.5 Antenna pointing and polarization alignment for ESTs .............................................................................. 18

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 20

4.2.6 Cessation of emissions of the EST .............................................................................................................. 20

4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 20

4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.6.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20

4.2.6.2.2 Specification 2: Conditions under which the EST shall cease emissions ........................................ 20

4.2.6.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.6.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 21

4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.7 Identification of EST .................................................................................................................................. 21

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.8 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)

4.2.8.1 CMF state diagram ................................................................................................................................ 22

4.2.8.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 23

4.2.8.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 23

4.2.8.2.2 Specification .................................................................................................................................... 23

4.2.8.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23

4.2.8.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 23

4.2.8.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 23

4.2.8.3.2 Specification .................................................................................................................................... 23

4.2.8.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23

4.2.8.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 23

4.2.8.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 23

4.2.8.4.2 Specification .................................................................................................................................... 23

4.2.8.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24

4.2.8.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 24

4.2.8.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.5.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.8.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.8.6 Network control commands .................................................................................................................. 25

4.2.8.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.6.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.8.6.3 Conformance test ............................................................................................................................. 25

4.2.8.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 25

4.2.8.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.7.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.8.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.8.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 26

4.2.8.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.8.8.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.8.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.9 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 26

4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 26

4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 26

4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 27

4.2.10 Blocking performance ................................................................................................................................. 27

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 27

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 27

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 27

4.2.11 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 27

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 27

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 28

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 28

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 28

6 Test methods for all aspects of the EST ................................................................................................. 28

6.1 General ............................................................................................................................................................. 28

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 29

6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 29

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 29

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 29

6.3.0 General ........................................................................................................................................................ 29

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 30

6.4 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 30

6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 30

6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 30

6.4.1.1 General .................................................................................................................................................. 30

6.4.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 30

6.4.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 31

6.4.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 31

6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 31

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 31

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 31

6.6 Antenna pointing for EST ................................................................................................................................ 31

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 31

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.7 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 32

6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.8 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 32

6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.9 Cessation of emissions of the EST ................................................................................................................... 32

6.9.0 General ........................................................................................................................................................ 32

6.9.1 Test Method ................................................................................................................................................ 33

6.9.1.1 Required documentation ....................................................................................................................... 33

6.9.1.2 Cessation of emissions from the "Transmission enabled" state ............................................................ 33

6.9.1.3 Cessation of emission from the "Transmission disabled" state ............................................................. 33

6.9.1.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 33

6.9.1.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 33

6.9.1.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 34

6.9.1.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 34

6.9.1.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 35

6.10 Identification of EST ........................................................................................................................................ 35

6.10.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 35

6.10.2 Test method ................................................................................................................................................ 35

6.11 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 35

6.11.0 General ........................................................................................................................................................ 35

6.11.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 35

6.11.2 Processor monitoring- Test method ............................................................................................................ 36

6.11.3 Transmit subsystem monitoring-Test method ............................................................................................. 36

6.11.4 Power-on/Reset-Test method ...................................................................................................................... 36

6.11.5 Control Channel and Response Channel -Test method ............................................................................... 37

6.11.6 Network Control commands-Test method .................................................................................................. 37

6.11.7 Initial burst transmission-Test method ........................................................................................................ 39

6.11.8 Inhibition of transmission-Test method ...................................................................................................... 39

6.12 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 39

6.12.1 Test Method ................................................................................................................................................ 39

6.12.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 39

6.12.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 39

6.13 Blocking performance ...................................................................................................................................... 40

6.13.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.14 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 41

6.14.1 Test method ................................................................................................................................................ 41

Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential

requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 42

Annex B (informative): Mechanical stability methodology ................................................................ 44

Annex C (informative): Bibliography ................................................................................................... 46

History .............................................................................................................................................................. 47

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 302 448 V2.1.1 (2016-05)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (https://ipr.etsi.org/).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth Stations

and Systems (SES).

The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.5] to

provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisation

of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing

Directive 1999/5/EC [4].

Once the present document is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive, compliance with

the normative clauses of the present document given in table A.1 confers, within the limits of the scope of the present

document, a presumption of conformity with the correspon
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.