Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Earth Stations located on board Vehicles, which have the following characteristics.
The VMES may transmit and receive data when the vehicle is in motion and also when the vehicle is
stationary.
• The VMES operates on wheeled or tracked vehicles and, therefore, may be subject to occasional disturbances and interruptions in the satellite link.
• The VMES is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the distribution and/or exchange of information.
• The VMES is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the interface with other communications equipment on a vehicle (usually referred to as the terrestrial interface).
• The VMES transmits on single carrier in the frequency range 14,00 GHz to 14,50 GHz, which is a band allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (Earth-to-space) among other services. However, operation of the VMES is intended to be restricted to the lower half of the band in and near those countries that have allocated Fixed Service (FS) to the upper half. Local regulation may permit operation in the upper half of the band.
NOTE 1: For the purposes of the present specification, OFDM modulation is considered as a single carrier.
• The VMES receives in one or more frequencies within the range from 10,70 GHz to 12,75 GHz in bands allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (space-to-Earth) or the Broadcast Satellite Service (BSS) (space-to-Earth), depending on the ITU Region where the VMES is located.
• The VMES uses linear or circular polarization.
• The VMES is designed to operate through a geostationary satellite (or a cluster of co-located geostationary satellites) that is at least 3° away from any other geostationary satellite operating in the same frequencies and over the same coverage area.
NOTE 2: Satellites may be spaced closer than 3°. In such cases, the satellite operator will inform the VMES client of the requirements of the system coordination agreements.
• The VMES transmits at elevations greater than or equal to 7° relative to the local horizon.
• The VMES is designed for unattended operation.
• The VMES is designed for both mobile and stationary operation. In the case of stationary operation, the VMES should not be accessible to the general public and operated safely.
• The VMES is controlled and monitored by an Antenna Control Facility (ACF). This function may be
performed centrally (e.g. for a network of VMESs with a central hub) or it could be performed within the VMES for autonomous control. The ACF is outside the scope of the present document.
The present document applies to the VMES with its ancillary equipment and its various telecommunication ports, and when operated within the boundary limits of the operational environmental profile as declared by the applicant and when installed as required by the applicant's declaration or in the user documentation.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [9] (RE Directive) article 3.2, which states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrumin order to avoid harmful interference".
NOTE 3: Operational requirements are defined by national administrations and by relevant ECC Decisions.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [9] (RE Directive) may apply to equipment within the scope of the present document.
NOTE 4: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org/.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za zemeljske postaje na vozilih (VMES), delujoče v frekvenčnih pasovih 11/12/14 GHz

Ta dokument se uporablja za zemeljske postaje na vozilih z naslednjimi značilnostmi:
Zemeljska postaja na vozilu lahko oddaja in sprejema podatke, ko se vozilo premika ali ko je
na mestu.
• Zemeljska postaja na vozilu deluje v vozilu na kolesih ali gosenicah, pri čemer lahko pride do občasnih motenj in prekinitev v satelitski povezavi.
• Zemeljska postaja na vozilu deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na vozilu je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo v vozilu (običajno se imenujejo zemeljski vmesniki).
• Zemeljska postaja na vozilu oddaja prek ene nosilne frekvence v frekvenčnem območju od 14,00 do 14,50 GHz – to je pas, ki je med drugimi storitvami dodeljen fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (Zemlja–vesolje). Vendar je delovanje zemeljske postaje na vozilu omejeno na spodnjo polovico pasu, v državah, ki so pas dodelile fiksnim storitvam (FS), in njihovi bližini pa na zgornjo polovico. Lokalni predpisi lahko dovolijo delovanje v zgornji polovici pasu.
OPOMBA 1: za namen te specifikacije se modulacija ortogonalnega frekvenčnega multipleksa obravnava kot en nosilec.
• Zemeljska postaja na vozilu sprejema na eni ali več frekvencah v območju od 10,70 do 12,75 GHz v pasovih, ki so dodeljeni fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzijskim satelitskim storitvam (BSS) (vesolje-Zemlja), odvisno od regije Mednarodne telekomunikacijske zveze, v kateri se zemeljska postaja nahaja.
• Zemeljska postaja na vozilu uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na vozilu deluje prek geostacionarnega satelita (ali skupine skupno nameščenih geostacionarnih satelitov), ki je odmaknjen za vsaj 3° od kateregakoli drugega geostacionarnega satelita, ki deluje v istem frekvenčnem pasu in na istem območju.
OPOMBA 2: razmik med sateliti je lahko manjši od 3°. V teh primerih satelitski operater obvesti zemeljsko postajo na vozilu, ki deluje kot odjemalec, o zahtevah dogovorov za koordinacijo sistemov.
• Zemeljska postaja na vozilu oddaja na višinah, ki so večje ali enake 7° glede na lokalno obzorje.
• Zemeljska postaja na vozilu je izdelana za nenadzorovano delovanje.
• Zemeljska postaja na vozilu je izdelana za mobilno in stacionarno delovanje. V primeru stacionarnega delovanja se mora zemeljska postaja na vozilu varno upravljati in naj ne bi bila dostopna splošni javnosti.
• Zemeljska postaja na vozilu se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje antene (ACF). Ta funkcija se lahko
izvaja centralno (npr. za omrežje zemeljskih postaj na vozilih s centralnim vozliščem) ali pa se lahko izvaja v sami zemeljski postaji na vozilu za avtonomno krmiljenje. Naprava za krmiljenje antene ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za zemeljsko postajo na vozilu s pomožno opremo in različnimi telekomunikacijskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga določi kandidat, ter ko je nameščena v skladu z zahtevami kandidatove izjave ali v skladu z zahtevami dokumentacije uporabnika.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [9] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
OPOMBA 3: obratovalne zahteve določajo nacionalne uprave in ustrezni sklepi Odbora za elektronske komunikacije.
Poleg tega dokumenta se lahko za opremo na področju uporabe tega dokumenta uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 Direktive 2014/53/EU [9].
OPOMBA 4: seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org/.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
11-May-2016
Publication Date
14-Jun-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
13-Jun-2016
Due Date
18-Aug-2016
Completion Date
15-Jun-2016

Buy Standard

Standard
ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
50 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview
Standard
SIST EN 302 977 V2.1.1:2016
English language
50 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
48 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Vehicle-Mounted
Earth Stations (VMES)
operating in the 14/12 GHz frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)
Reference
REN/SES-00398
Keywords
antenna, earth station, GSO, regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6

Introduction ........................................................................................................................................................ 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 7

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13

4.1 General ............................................................................................................................................................. 13

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 13

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14

4.1.3 Determination of geographic location of the VMES .................................................................................. 14

4.1.4 VMES states and radio states ...................................................................................................................... 14

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 15

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 15

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 15

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.2 On-axis spurious radiation for VMES ........................................................................................................ 17

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions-disabled" radio states ........................................................................ 17

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.3 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 18

4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 18

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.4 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 20

4.2.5 Antenna pointing and polarization alignment for VMESs .......................................................................... 20

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 20

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.6 Cessation of emissions of the VMES .......................................................................................................... 21

4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.6.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 21

4.2.6.2.2 Specification 2: Conditions under which the VMES sahllt cease emissions ................................... 22

4.2.6.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 22

4.2.6.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 22

4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.7 Identification of the VMES ......................................................................................................................... 23

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 23

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 23

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 23

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)

4.2.8 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 23

4.2.8.1 CMF state diagram ................................................................................................................................ 23

4.2.8.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24

4.2.8.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.2.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.8.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.8.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 25

4.2.8.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.3.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.8.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.8.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.4.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.8.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.8.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 25

4.2.8.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.5.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.8.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.8.6 Network control commands .................................................................................................................. 26

4.2.8.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.8.6.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.8.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.8.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 27

4.2.8.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.8.7.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.8.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.8.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 28

4.2.8.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.8.8.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.8.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.9 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28

4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.10 Blocking performance ................................................................................................................................. 29

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.11 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 30

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 30

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 30

6 Test methods for all aspects of the VMES ............................................................................................. 30

6.1 General ............................................................................................................................................................. 30

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 31

6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 31

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 31

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 31

6.3.0 General ........................................................................................................................................................ 31

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 31

6.4 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 32

6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 32

6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.4.1.1 General .................................................................................................................................................. 32

6.4.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 32

6.4.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 32

6.4.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 33

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)

6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 33

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 33

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 33

6.6 Antenna pointing for VMES ............................................................................................................................ 33

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 33

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 33

6.7 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 34

6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 34

6.8 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 34

6.8.0 General ........................................................................................................................................................ 34

6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 34

6.9 Cessation of emissions of the VMES ............................................................................................................... 35

6.9.0 General ........................................................................................................................................................ 35

6.9.1 Test Method ................................................................................................................................................ 35

6.9.1.1 Required documentation ....................................................................................................................... 35

6.9.1.2 Cessation of emissions from the "Transmission-enabled" state ............................................................ 35

6.9.1.3 Cessation of emission from the "Transmission-disabled" state ............................................................. 35

6.9.1.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 36

6.9.1.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 36

6.9.1.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 36

6.9.1.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 36

6.9.1.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 37

6.10 Identification of VMES .................................................................................................................................... 37

6.10.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 37

6.10.2 Test method ................................................................................................................................................ 37

6.11 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 38

6.11.0 General ........................................................................................................................................................ 38

6.11.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 38

6.11.2 Processor monitoring-Test method ............................................................................................................. 38

6.11.3 Transmit subsystem monitoring-Test method ............................................................................................. 38

6.11.4 Power-on/Reset-Test method ...................................................................................................................... 38

6.11.5 Control Channel and Response Channel-Test method ................................................................................ 39

6.11.6 Network Control commands-Test method .................................................................................................. 40

6.11.7 Initial burst transmission-Test method ........................................................................................................ 41

6.11.8 Inhibition of transmission-Test method ...................................................................................................... 41

6.12 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 41

6.12.1 Test Method ................................................................................................................................................ 41

6.12.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 41

6.12.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 42

6.13 Blocking performance ...................................................................................................................................... 42

6.13.1 Test method ................................................................................................................................................ 42

6.14 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 43

6.14.1 Test method ................................................................................................................................................ 43

Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential requirements

of Directive 2014/53/EU ................................................................................. 44

Annex B (informative): Mechanical stability methodology ........................................................................ 46

Annex C (informative): Typical Scan and Acceleration Rates ................................................................... 48

Annex D (informative): Bibliography ........................................................................................................... 49

History .............................................................................................................................................................. 50

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (https://ipr.etsi.org/).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth Stations

and Systems (SES).

The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.5] to

provide one voluntary means of conforming to the essential requirements of Directive 2014/53/EU on the harmonisati

...

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU43.020Cestna vozila na splošnoRoad vehicles in general33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06)SIST EN 302 977 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 302 977 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 302 977 V2.1.1:2016

ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 302 977 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) 2

Reference REN/SES-00398 Keywords antenna, earth station, GSO, regulation, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 302 977 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6 Foreword ............................................................................................................................................................. 6 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6 Introduction ........................................................................................................................................................ 6 1 Scope ........................................................................................................................................................ 7 2 References ................................................................................................................................................ 8 2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8 2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9 3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13 4.1 General ............................................................................................................................................................. 13 4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 13 4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14 4.1.3 Determination of geographic location of the VMES .................................................................................. 14 4.1.4 VMES states and radio states ...................................................................................................................... 14 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 15 4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 15 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 15 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17 4.2.2 On-axis spurious radiation for VMES ........................................................................................................ 17 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 17 4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 17 4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions-disabled" radio states ........................................................................ 17 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.3 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 18 4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 18 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19 4.2.4 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 19 4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 19 4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 20 4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 20 4.2.5 Antenna pointing and polarization alignment for VMESs .......................................................................... 20 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 20 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 20 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.6 Cessation of emissions of the VMES .......................................................................................................... 21 4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 21 4.2.6.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 21 4.2.6.2.2 Specification 2: Conditions under which the VMES sahllt cease emissions ................................... 22 4.2.6.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 22 4.2.6.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 22 4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22 4.2.7 Identification of the VMES ......................................................................................................................... 23 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 23 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 23 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 23 SIST EN 302 977 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) 4 4.2.8 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 23 4.2.8.1 CMF state diagram ................................................................................................................................ 23 4.2.8.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 24 4.2.8.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 24 4.2.8.2.2 Specification .................................................................................................................................... 24 4.2.8.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.8.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 25 4.2.8.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.3.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.8.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.8.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.4.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.8.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.8.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 25 4.2.8.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.8.5.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.8.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.8.6 Network control commands .................................................................................................................. 26 4.2.8.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.8.6.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.8.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27 4.2.8.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 27 4.2.8.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 27 4.2.8.7.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.8.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.8.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 28 4.2.8.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 28 4.2.8.8.2 Specification .................................................................................................................................... 28 4.2.8.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.9 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28 4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 28 4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 28 4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29 4.2.10 Blocking performance ................................................................................................................................. 29 4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 29 4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 29 4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29 4.2.11 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29 4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 29 4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 29 4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 30 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 30 5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 30 6 Test methods for all aspects of the VMES ............................................................................................. 30 6.1 General ............................................................................................................................................................. 30 6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 31 6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 31 6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 31 6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 31 6.3.0 General ........................................................................................................................................................ 31 6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 31 6.4 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 32 6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 32 6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.4.1.1 General .................................................................................................................................................. 32 6.4.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 32 6.4.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 32 6.4.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 33 SIST EN 302 977 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) 5 6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 33 6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 33 6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 33 6.6 Antenna pointing for VMES ............................................................................................................................ 33 6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 33 6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 33 6.7 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 34 6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 34 6.8 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 34 6.8.0 General ........................................................................................................................................................ 34 6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 34 6.9 Cessation of emissions of the VMES ............................................................................................................... 35 6.9.0 General ........................................................................................................................................................ 35 6.9.1 Test Method ................................................................................................................................................ 35 6.9.1.1 Required documentation ....................................................................................................................... 35 6.9.1.2 Cessation of emissions from the "Transmission-enabled" state ............................................................ 35 6.9.1.3 Cessation of emission from the "Transmission-disabled" state ............................................................. 35 6.9.1.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 36 6.9.1.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 36 6.9.1.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 36 6.9.1.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 36 6.9.1.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 37 6.10 Identification of VMES .................................................................................................................................... 37 6.10.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 37 6.10.2 Test method ................................................................................................................................................ 37 6.11 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 38 6.11.0 General ........................................................................................................................................................ 38 6.11.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 38 6.11.2 Processor monitoring-Test method ............................................................................................................. 38 6.11.3 Transmit subsystem monitoring-Test method ............................................................................................. 38 6.11.4 Power-on/Reset-Test method ...................................................................................................................... 38 6.11.5 Control Channel and Response Channel-Test method ................................................................................ 39 6.11.6 Network Control commands-Test method .................................................................................................. 40 6.11.7 Initial burst transmission-Test method ........................................................................................................ 41 6.11.8 Inhibition of transmission-Test method ...................................................................................................... 41 6.12 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 41 6.12.1 Test Method ................................................................................................................................................ 41 6.12.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 41 6.12.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 42 6.13 Blocking performance ...................................................................................................................................... 42 6.13.1 Test method ................................................................................................................................................ 42 6.14 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 43 6.14.1 Test method ................................................................................................................................................ 43 Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential requirements of Directive 2014/53/EU ................................................................................. 44 Annex B (informative): Mechanical stability methodology ........................................................................ 46 Annex C (informative): Typical Scan and Acceleration Rates ................................................................... 48 Annex D (informative): Bibliography ........................................................................................................... 49 History .............................................................................................................................................................. 50

SIST EN 302 977 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 302 977 V2.1.1 (2016-06) 6 Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web server (https://ipr.etsi.org/). Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web server) which are, or may be, or may become, essential to the present document. Foreword This Harmonised European Standard (EN) ha

...

Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for Vehicle-Mounted
Earth Stations (VMES)
operating in the 14/12 GHz frequency bands
covering the essential requirements
of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)
Reference
REN/SES-00398
Keywords
antenna, earth station, GSO, regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 6

Foreword ............................................................................................................................................................. 6

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 6

Introduction ........................................................................................................................................................ 6

1 Scope ........................................................................................................................................................ 7

2 References ................................................................................................................................................ 8

2.1 Normative references ......................................................................................................................................... 8

2.2 Informative references ........................................................................................................................................ 9

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................... 9

3.1 Definitions .......................................................................................................................................................... 9

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 12

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 12

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 13

4.1 General ............................................................................................................................................................. 13

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 13

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14

4.1.3 Determination of geographic location of the VMES .................................................................................. 14

4.1.4 VMES states and radio states ...................................................................................................................... 14

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 15

4.2.1 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 15

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 15

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 15

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16

4.2.2 On-axis spurious radiation for VMES ........................................................................................................ 16

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.2.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 16

4.2.2.2.2 "Carrier-off" and "Emissions-disabled" radio states ........................................................................ 17

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.3 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 17

4.2.3.0 General .................................................................................................................................................. 17

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 17

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.4 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 19

4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.5 Antenna pointing and polarization alignment for VMESs .......................................................................... 19

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 20

4.2.6 Cessation of emissions of the VMES .......................................................................................................... 20

4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 20

4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 20

4.2.6.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 20

4.2.6.2.2 Specification 2: Conditions under which the VMES sahllt cease emissions ................................... 21

4.2.6.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 21

4.2.6.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 22

4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.7 Identification of the VMES ......................................................................................................................... 22

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 22

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)

4.2.8 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 22

4.2.8.1 CMF state diagram ................................................................................................................................ 22

4.2.8.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 23

4.2.8.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 23

4.2.8.2.2 Specification .................................................................................................................................... 23

4.2.8.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 23

4.2.8.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 24

4.2.8.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.3.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.8.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24

4.2.8.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.4.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.8.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 24

4.2.8.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 24

4.2.8.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 24

4.2.8.5.2 Specification .................................................................................................................................... 24

4.2.8.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.8.6 Network control commands .................................................................................................................. 25

4.2.8.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.8.6.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.8.6.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.8.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 26

4.2.8.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.8.7.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.8.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.8.8 Inhibition of transmissions .................................................................................................................... 26

4.2.8.8.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.8.8.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.8.8.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.9 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 27

4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 27

4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 27

4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 27

4.2.10 Blocking performance ................................................................................................................................. 27

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 27

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 27

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28

4.2.11 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 28

4.2.11.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.11.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.11.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 28

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 28

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 28

5.2 Essential radio test suites .................................................................................................................................. 28

6 Test methods for all aspects of the VMES ............................................................................................. 29

6.1 General ............................................................................................................................................................. 29

6.2 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 29

6.2.0 General ........................................................................................................................................................ 29

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 30

6.3 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 30

6.3.0 General ........................................................................................................................................................ 30

6.3.1 Test method ................................................................................................................................................ 30

6.4 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 30

6.4.0 General ........................................................................................................................................................ 30

6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 30

6.4.1.1 General .................................................................................................................................................. 30

6.4.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 31

6.4.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 31

6.4.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 31

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)

6.4.2 Computation of results ................................................................................................................................ 31

6.5 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 32

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.6 Antenna pointing for VMES ............................................................................................................................ 32

6.6.1 General ........................................................................................................................................................ 32

6.6.2 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.7 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 32

6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.8 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 32

6.8.0 General ........................................................................................................................................................ 32

6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 33

6.9 Cessation of emissions of the VMES ............................................................................................................... 33

6.9.0 General ........................................................................................................................................................ 33

6.9.1 Test Method ................................................................................................................................................ 33

6.9.1.1 Required documentation ....................................................................................................................... 33

6.9.1.2 Cessation of emissions from the "Transmission-enabled" state ............................................................ 33

6.9.1.3 Cessation of emission from the "Transmission-disabled" state ............................................................. 34

6.9.1.4 Cessation of emission from the "Initial Phase" state ............................................................................. 34

6.9.1.4.1 EUTs transmitting initial bursts ....................................................................................................... 34

6.9.1.4.2 EUTs not transmitting initial bursts ................................................................................................. 34

6.9.1.5 "Single action" means of cessation of emissions................................................................................... 35

6.9.1.6 Fault conditions ..................................................................................................................................... 35

6.10 Identification of VMES .................................................................................................................................... 36

6.10.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 36

6.10.2 Test method ................................................................................................................................................ 36

6.11 Control and monitoring functions .................................................................................................................... 36

6.11.0 General ........................................................................................................................................................ 36

6.11.1 Test arrangement ........................................................................................................................................ 36

6.11.2 Processor monitoring - Test method ........................................................................................................... 36

6.11.3 Transmit subsystem monitoring-Test method ............................................................................................. 36

6.11.4 Power-on/Reset-Test method ...................................................................................................................... 37

6.11.5 Control Channel and Response Channel -Test method ............................................................................... 37

6.11.6 Network Control commands-Test method .................................................................................................. 38

6.11.7 Initial burst transmission-Test method ........................................................................................................ 39

6.11.8 Inhibition of transmission-Test method ...................................................................................................... 39

6.12 Receive antenna off-axis gain pattern .............................................................................................................. 40

6.12.1 Test Method ................................................................................................................................................ 40

6.12.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 40

6.12.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 40

6.13 Blocking performance ...................................................................................................................................... 41

6.13.1 Test method ................................................................................................................................................ 41

6.14 Adjacent Signal Selectivity .............................................................................................................................. 41

6.14.1 Test method ................................................................................................................................................ 41

Annex A (normative): Relationship between the present document and the essential

requirements of Directive 2014/53/EU ......................................................... 42

Annex B (informative): Mechanical stability methodology ................................................................ 44

Annex C (informative): Typical Scan and Acceleration Rates ........................................................... 46

Annex D (informative): Bibliography ................................................................................................... 47

History .............................................................................................................................................................. 48

ETSI
---------------------- Page: 5 ----------------------
6 Draft ETSI EN 302 977 V2.1.0 (2016-02)
Intellectual Property Rights

IPRs essential or potentially essential to the present document may have been declared to ETSI. The information

pertaining to these essential IPRs, if any, is publicly available for ETSI members and non-members, and can be found

in ETSI SR 000 314: "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in

respect of ETSI standards", which is available from the ETSI Secretariat. Latest updates are available on the ETSI Web

server (https://ipr.etsi.org/).

Pursuant to the ETSI IPR Policy, no investigation, including IPR searches, has been carried out by ETSI. No guarantee

can be given as to the existence of other IPRs not referenced in ETSI SR 000 314 (or the updates on the ETSI Web

server) which are, or may be, or may become, essential to the present document.
Foreword

This draft Harmonised European Standard (EN) has been produced by ETSI Technical Committee Satellite Earth

Stations and Systems (SES), and is now submitted for the combined Public Enquiry and Vote phase of the ETSI

standards EN Approval Procedure.

The present document has been prepared under the Commission's standardisation request C(2015) 5376 final [i.5] to

provide one vo
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.