Liquid petroleum products - Fuel oil extra light - Requirements and test methods

Standard navaja zahteve in preskusne metode za kurilno olje EL (ekstra lahko), ki se uporablja za
pridobivanje toplote.

Tekoči naftni proizvodi - Kurilno olje EL (ekstra lahko) - Zahteve in preskusne metode

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
01-Jan-2017
Publication Date
09-Jan-2017
Withdrawal Date
05-Jan-2023
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
06-Jan-2023
Due Date
29-Jan-2023
Completion Date
06-Jan-2023
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1011:2017
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1011:2016
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

pilsbkphf
pfpT kjkk pTAkaAoa
februar ljkq
Tekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahko) – Zahteve in preskusne metode
iiquid petroleum products – cuel oil extra light – oequirements and test methods
oeferenčna oznaka fCp qohkpjhlj pfpq kjkk:ljkq bslc
kadaljevanje na straneh od l do r
© ljkqgjlh ptandard je založil in izdal plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljenohpfpq kjkk : ljkq l kACflkAikf rsla plovenski standard pfpq kjkkf qekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahkoc – Zahteve in preskusne metodef ljkpf je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standardah qa izdaja standarda pfpq kjkk:ljkp razveljavlja in nadomešča izdajo pfpq kjkk:ljkkh kACflkAikf mobadlslo
plovenski standard pfpq kjkk:ljkp je pripravil tehnični odbor pfpqiqC kAa kaftni proizvodif maziva in sorodni proizvodih mrevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogočf ker še nista izdelanah
ldločitev za izdajo tega standarda je dne l4h februarja ljkp sprejel pfpqiqC kAa kaftni proizvodif maziva in sorodni proizvodih
mobaelakA fZaAgA – pfpq kjkk:ljkkf qekoči naftni proizvodi – hurilno olje bekstra lahkoc – Zahteve in preskusne metode lmljBA
– kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardahpfpq kjkk : ljkq m spbBfkA
ptran k modročje uporabe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 l fzrazi in definicije hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 m szorčenje
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 4 lznačevanje hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 o Zahteve in preskusne metode hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhp p jeroslovni parametri in sporni primeri hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhq q Zveza z drugimi standardi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhqpfpq kjkk : ljkq 4 Tekoči naftni proizvodi – hurilno olje bi bekstra lahko) – Zahteve in preskusne metode k modročje uporabe
ptandard navaja zahteve in preskusne metode za kurilno olje bi bekstra lahkocf ki se uporablja za pridobivanje toploteh l fzrazi in definicije lhk
kurilno olje ekstra lahko
zmes ogljikovodikovf ki spada med srednje destilate in vsebuje do jfk % bmimc žvepla lhl kurilno olje ekstra lahko – brez žvepla
zmes ogljikovodikovf ki spada med srednje destilate in vsebuje do kj mgikg žvepla m szorčenje
szorčenje mora potekati po postopkuf opisanem v pfpq bk fpl mkqj ali pfpq bk fpl mkqkh
4 lznačevanje jožne so naslednje oznake:
4hk lznaka za kurilno olje ekstra lahko po standardu pfpq kjkk je: hurilno olje ekstra lahko pfpq kjkk
4hl aovoljena je tudi uporaba skrajšanih oznak:
pfpq kjkk – hurilno olje bi ali pfpq kjkk – hlbi 4hm dorivof ki vsebuje največ kj mgikg žveplaf se lahko opremi tudi z oznako “brez žvepla”h
4h4 kaprave za točenje kurilnega olja bi bekstra lahkegac morajo biti obvezno opremljene z napisno tablico ali nalepkof na kateri je navedena oznaka gorivah mriporočene in najmanjše dovoljene mere te označbe so prikazane v preglednici k; njena osnovna barva se mora jasno razlikovati od barve podlogef na kateri je nameščenahpfpq kjkk : ljkq o mreglednica k: selikost in oblika tablice bnalepke) za kurilno olje bi bekstra lahko)
bmere v mm)
mriporočeno kajmanj a lo ko b ko kl c kpo kjl
KµŒ]ov} }oi E L
SIST í ì í ía a b c KµŒ]ov} }oi
SIST í ì í ía a b c KµŒ]ov} }oi BŒÌ žvepla a a b c SIST
í ì í í a KµŒ]ov} }oi EL BŒÌ žvepla a a b c SIST
í ì í í apfpq kjkk : ljkq p o Zahteve in preskusne metode hurilno olje bi bekstra lahkoc mora ustrezati zahtevam iz preglednice lh mreglednica l: iastnosti in metode preskušanja kurilnega olja bi bekstra lahko) iastnost bnota srednost mreskusna metoda sidez – bister vizualno dostota pri ko °C kgimm  rpj pfpq bk fpl mpqo ali
pfpq bk fpl klkro
mlamenišče °C  oo pfpq bk fpl lqks qočka tečenja °C  –s pfpq fpl mjkp hinematična viskoznost pri lj °C mmlis lfo do pfj pfpq bk fpl mkj4 aestilacija
delež predestiliranega do moj °C % sis  ro pfpq bk fpl m4jo ssebnost žvepla % mim  jfkj pfpq bk fpl k4osp ali pfpq bk fpl rqo4
ssebnost žvepla mgikg  kjfj pfpq bk fpl ljr4p ali
pfpq bk fpl ljrr4
horozivnost na baker bm h pri oj °Cc stopnja k pfpq bk fpl lkpj hoksni ostanek bkj % sis destilacijskega ostankac % mim  jfko pfpq bk fpl kjmqj mepel % mim  jfjk pfpq bk fpl pl4o ssebnost vode
mgikg  ljj pfpq bk fpl klsmq ssebnost nečistoč
mgikg  mj pfpq bk klppl hurilna vrednost jgikg  4lfp afk oksjjf kh in lh del ali mh del
ali Apqj a 4rpr ssebnost metil estrov maščobnih kislin bcAjbc v srednjih destilatih % sis  jfo pfpq bk k4jqr
ohk pplošne zahteve
homponente ali produktif pridobljeni s predelavo rabljenih olj bna primer dodatno obdelana rabljena oljacf niso predmet tega standarda in jih ni dovoljeno dodajatih
aodajanje metil estrov maščobnih kislin bcAjbf na primerf po bk k4lk4c ali rastlinskih olj in živalskih maščob ni dovoljenoh Če vendarle pride do mešanja s tovrstnimi komponentamif na primer zaradi logističnih procesov bprevozacf sme biti njihova vsebno
...

SLOVENSKI oSIST 1011

STANDARD
december 2016
Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje EL (ekstra lahko) – Zahteve in

preskusne metode


Liquid petroleum products – Fuel oil extra light – Requirements and test methods


Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 oSIST 1011:2016 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 8© 2016-12. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1011 : 2016
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1011, Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje EL (ekstra lahko) – Zahteve in
preskusne metode, 2016, je izvirni standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.
Ta izdaja standarda SIST 1011:2016 razveljavlja in nadomešča izdajo SIST 1011:2011.
NACIONALNI PREDGOVOR
Slovenski standard SIST 1011:2016 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva
in sorodni proizvodi.
Prevzem mednarodnega oziroma evropskega standarda trenutno ni mogoč, ker še nista izdelana.
Odločitev za izdajo tega standarda je dne 24. februarja 2016 sprejel SIST/TC NAD Naftni proizvodi,
maziva in sorodni proizvodi.
PREDHODNA IZDAJA
– SIST 1011:2011, Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje (ekstra lahko) – Zahteve in preskusne
metode
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
2

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1011 : 2016
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe .4
2 Izrazi in definicije .4
3 Vzorčenje .4
4 Označevanje .4
5 Zahteve in preskusne metode .6
6 Meroslovni parametri in sporni primeri .7
7 Zveza z drugimi standardi .7


3

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1011 : 2016
Tekoči naftni proizvodi – Kurilno olje EL (ekstra lahko) – Zahteve in
preskusne metode
1 Področje uporabe
Standard navaja zahteve in preskusne metode za kurilno olje EL (ekstra lahko), ki se uporablja za
pridobivanje toplote.
2 Izrazi in definicije
2.1
kurilno olje ekstra lahko
zmes ogljikovodikov, ki spada med srednje destilate in vsebuje do 0,1 % (m/m) žvepla
2.2
kurilno olje ekstra lahko – brez žvepla
zmes ogljikovodikov, ki spada med srednje destilate in vsebuje do 10 mg/kg žvepla
3 Vzorčenje
Vzorčenje mora potekati po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171.
4 Označevanje
Možne so naslednje oznake:
4.1 Oznaka za kurilno olje ekstra lahko po standardu SIST 1011 je:
Kurilno olje ekstra lahko SIST 1011
4.2 Dovoljena je tudi uporaba skrajšanih oznak:
SIST 1011 – Kurilno olje EL
ali
SIST 1011 – KOEL
4.3 Gorivo, ki vsebuje največ 10 mg/kg žvepla, se lahko opremi tudi z oznako “brez žvepla”.
4.4 Naprave za točenje kurilnega olja EL (ekstra lahkega) morajo biti obvezno opremljene z napisno
tablico ali nalepko, na kateri je navedena oznaka goriva. Priporočene in najmanjše dovoljene
mere te označbe so prikazane v preglednici 1; njena osnovna barva se mora jasno razlikovati od
barve podloge, na kateri je nameščena.
4

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1011 : 2016
Preglednica 1: Velikost in oblika tablice (nalepke) za kurilno olje EL (ekstra lahko)
(mere v mm)

Priporočeno Najmanj
a 25 15
b 15 12
c 165 102


Kurilno olje  Kurilno olje


ekstra lahko  E L


SIST1011 SIST1011Kurilno olje
Kurilno olje

ekstra lahko
EL

Brez žvepla
Brez žvepla

SIST 1011
SIST 1011

5
b a b
a
a a a
c
c
b a b a
a a a
c c

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1011 : 2016
5 Zahteve in preskusne metode
Kurilno olje EL (ekstra lahko) mora ustrezati zahtevam iz preglednice 2.
Preglednica 2: Lastnosti in metode preskušanja kurilnega olja EL (ekstra lahko)
Lastnost Enota Vrednost Preskusna metoda
Videz – bister vizualno
3
Gostota pri 15 °C kg/m SIST EN ISO 3675 ali
 860
SIST EN ISO 12185
Plamenišče °C  55 SIST EN ISO 2719
Točka tečenja °C SIST ISO 3016
 –9
2
Kinematična viskoznost pri 20 °C mm /s 2,5 do 6,0 SIST EN ISO 3104
Destilacija
delež predestiliranega do 350 °C % V/V  85 SIST EN ISO 3405
Vsebnost žvepla % m/m  0,10 SIST EN ISO 14596 ali
SIST EN ISO 8754

Vsebnost žvepla mg/kg SIST EN ISO 20846 ali
 10,0
SIST EN ISO 20884
Korozivnost na baker stopnja 1 SIST EN ISO 2160
(3 h pri 50 °C)
Koksni ostanek % m/m SIST EN ISO 10370
 0,15
(10 % V/V destilacijskega ostanka)
Pepel % m/m  0,01 SIST EN ISO 6245
Vsebnost vode mg/kg SIST EN ISO 12937
 200
Vsebnost nečistoč mg/kg SIST EN 12662
 30
Kurilna vrednost MJ/kg DIN 51900, 1. in 2. del ali 3. del
 42,6
ali ASTM D 4868
Vsebnost metil estrov maščobnih kislin % V/V SIST EN 14078
 0,5

(FAME) v srednjih destilatih

5.1 Splošne zahteve

Komponente ali produkti, pridobljeni s predelavo rabljenih olj (na primer dodatno obdelana rabljena
olja), niso predmet tega standarda in jih ni dovoljeno dodajati.

Dodajanje metil estrov maščobnih kislin (FAME, na primer, po EN 14214) ali rastlinskih olj in živalskih
maščob ni dovoljeno
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.