Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements

This part of IEC 61851 applies to EV supply equipment for charging electric road vehicles, with a rated supply voltage up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC. and a rated output voltage up to 1 000 V AC. or up to 1 500 V DC.
Electric road vehicles (EV) cover all road vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from on-board rechargeable energy storage systems (RESS).
This standard also applies to EV supply equipment supplied from on-site storage systems (e.g. buffer batteries).
The aspects covered in this standard include:
• the characteristics and operating conditions of the EV supply equipment;
• the specification of the connection between the EV supply equipment and the EV;
• the requirements for electrical safety for the EV supply equipment.
Additional requirements may apply to equipment designed for specific environments or conditions, for example:
• EV supply equipment located in hazardous areas where flammable gas or vapour and/or combustible materials, fuels or other combustible, or explosive materials are present;
• EV supply equipment designed to be installed at an altitude of more than 2 000 m;
• EV supply equipment intended to be used on board on ships;
Requirements for electrical devices and components used in EV supply equipment are not included in this standard and are covered by their specific product standards.
EMC requirements for EV supply equipment are expected to be covered in the future IEC 61851-21-26.
Requirements for bi-directional energy transfer are under consideration and are not in this edition of IEC 61851-1.
This standard does not apply to:
• safety aspects related to maintenance;
• charging of trolley buses, rail vehicles, industrial trucks and vehicles designed primarily for use off-road;
• equipment on the EV;
• EMC requirements for equipment on the EV while connected, which are covered in
IEC 61851-21-1;
• Charging RESS off board of the EV;
DC EV supply equipment that relies specifically on double/reinforced insulation or class III
protection against electric shock. See IEC 61851-23 or the future IEC 61851-3 series.
The IEC 61851 series covers all EV supply equipment with the exception of in-cable control
and protection devices for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD) which are
covered by IEC 62752.

Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1: Règles générales

L'IEC 61851-1:2017 s'applique au système d’alimentation pour VE destiné à charger les véhicules routiers électriques, avec une tension assignée d’alimentation jusqu'à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu, et une tension de sortie assignée jusqu'à 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu. Les véhicules routiers électriques (VE) couvrent l'ensemble des véhicules routiers, y compris les véhicules routiers hybrides rechargeables (PHEV), qui tirent tout ou partie de leur énergie des systèmes de stockage d'énergie rechargeable à bord du véhicule (RESS). La présente Norme couvre les aspects suivants:
-  les caractéristiques et conditions de fonctionnement du système d'alimentation pour VE;
-  la spécification de la connexion entre le système d'alimentation pour VE et le VE;
-  les exigences relatives à la sécurité électrique du système d'alimentation pour VE.
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:
a) Le contenu de l'IEC 61851-1:2010 a été réorganisé. La numérotation des articles a été modifiée, de nouveaux articles ayant été introduits et du contenu ayant été retiré pour faciliter la lecture. Les lignes suivantes donnent un aperçu de la nouvelle organisation en plus des modifications techniques majeures apportées.
b) Toutes les exigences de l'IEC 61851-22 ont été reprises dans la présente Norme, le travail sur l'IEC 61851-22 ayant cessé.
c) Toutes les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) ont été supprimées et font partie intégrante de la future version de l'IEC 61851-21-2.
d) L'Article 4 contient le texte original de l'IEC 61851-1:2010 et toutes les exigences générales de l'Article 6 de l'IEC 61851-1:2010.
e) L'Article 5 a été introduit pour fournir les classifications du système d’alimentation pour VE.
f)  Les exigences générales précédentes de l'Article 6 ont été intégrées dans l'Article 4. L'Article 6 contient toutes les descriptions de mode et exigences de commande. Les exigences spécifiques relatives à l'utilisation combinée du courant alternatif et du courant continu sur les mêmes contacts sont incluses.
g) L'Article 9 est déduit du précédent Article 8. Adaptation de la description des accessoires en courant continu afin d'autoriser les modes de charge en courant continu qui n'ont été que récemment proposés par le secteur industriel et qui s'appuient sur les Normes IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62196-1, IEC 62196-2 et IEC 62196-3. Les informations et tableaux de la série IEC 62196 ont été supprimés de la présente norme.
h) L'Article 10 concerne particulièrement les exigences relatives aux adaptateurs, spécifiées à l'origine à l'Article 6.
i)  L'Article 11 contient de nouvelles exigences relatives à la protection du câble.
j)  Les exigences spécifiques relatives aux équipe

Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve

Ta del standarda IEC 61851 se uporablja za opremo za napajanje električnih vozil za polnjenje električnih cestnih vozil z nazivno napajalno napetostjo do 1000 V pri izmeničnem toku ali do 1500 V pri enosmernem toku in nazivno izhodno napetostjo do 1000 V pri izmeničnem toku ali do 1500 V pri enosmernem toku.
Izraz »električna cestna vozila« (EV) se nanaša na vsa cestna vozila, vključno z hibridnimi cestnimi vozili z možnostjo polnjenja prek navadne vtičnice (PHEV), ki vso energijo ali njen del pridobijo iz sistemov za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja (RESS) v vozilu.
Ta standard se uporablja tudi za opremo za napajanje električnih vozil, ki se napaja iz sistemov za shranjevanje na mestu uporabe (npr. nadomestne baterije).
V tem standardu so zajeti naslednji vidiki:
• značilnosti in obratovalni pogoji opreme za napajanje električnih vozil;
• specifikacija povezave med opremo za napajanje električnih vozil in električnim vozilom;
• zahteve za električno varnost opreme za napajanje električnih vozil.
Za opremo, zasnovano za uporabo v posebnih okoljih ali razmerah, se morda uporabljajo dodatne zahteve, kot na primer za naslednje vrste opreme:
• oprema za napajanje električnih vozil v nevarnih območjih, kjer so prisotni vnetljivi plini ali hlapi in/ali gorljivi materiali, goriva ali druge vnetljive snovi ali eksplozivni materiali;
• oprema za napajanje električnih vozil, ki je zasnovana za vgradnjo na nadmorski višini več kot 2000 m;
• oprema za napajanje električnih vozil, ki se uporablja na ladjah.
Zahteve za električne naprave in komponente, ki se uporabljajo v opremi za napajanje električnih vozil, niso vključene v tem standardu in so zajete v ustreznih standardih za izdelke.
Zahteve glede elektromagnetne združljivosti za opremo za napajanje električnih vozil bodo predvidoma zajete v prihodnjem standardu IEC 61851-21-26.
Zahteve za dvosmerni prenos energije so v obravnavi in niso vključene v tej izdaji standarda IEC 61851-1.
Ta standard se ne uporablja za:
• varnostne vidike v povezavi z vzdrževanjem;
• polnjenje trolejbusov, železniških vozil, vozil za talni transport in vozil, ki so namenjena predvsem za uporabo zunaj cestišč;
• opremo v električnih vozilih;
• zahteve glede elektromagnetne združljivosti za opremo v električnih vozilih med priključitvijo, ki so zajete v standardu
IEC 61851-21-1;
• polnjenje sistemov za shranjevanje energije z možnostjo ponovnega polnjenja zunaj električnega vozila;
Oprema za enosmerno napajanje električnih vozil, ki se zanaša posebej na dvojno/okrepljeno izolacijo ali zaščito
pred električnim udarom razreda III. Glej standard IEC 61851-23 in prihodnjo skupino standardov IEC 61851-3.
Skupina standardov IEC 61851 zajema vso opremo za napajanje električnih vozil, razen integrirane zaščite kablov
in zaščitnih naprav tipa 2 za polnjenje električnih cestnih vozil (IC-CPD), ki so
zajete v standardu IEC 62752.

General Information

Status
Published
Publication Date
19-Aug-2019
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
25-Jul-2019
Due Date
29-Sep-2019
Completion Date
20-Aug-2019

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 61851-1:2019 - BARVE
English language
149 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61851-1:2019
01-september-2019
Nadomešča:
SIST EN 61851-1:2011
Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla - 1. del: Splošne zahteve
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 1: Règles générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61851-1:2019
ICS:
43.120 Električna cestna vozila Electric road vehicles
SIST EN IEC 61851-1:2019 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61851-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
July 2019
ICS 43.120 Supersedes EN 61851-1:2011
English Version
Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General
requirements
(IEC 61851-1:2017)
Système de charge conductive pour véhicules électriques - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1:
Partie 1: Exigences générales Allgemeine Anforderungen
(IEC 61851-1:2017) (IEC 61851-1:2017)
This European Standard was approved by CENELEC on 2017-03-14. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61851-1:2019 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
European foreword
The text of document 69/436/FDIS, future edition 3 of IEC 61851-1, prepared by IEC/TC 69 "Electric
road vehicles and electric industrial trucks" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
approved by CENELEC as EN IEC 61851-1:2019.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2020-01-05
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2022-07-05
document have to be withdrawn
This document supersedes EN 61851-1:2011.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European
Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU
Directive(s).
For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this
document.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61851-1:2017 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards
indicated:
IEC 62053-21:2003 NOTE Harmonized as EN 62053-21:2003 (not modified)
ISO 4628-3:2016 NOTE Harmonized as EN ISO 4628-3:2016 (not modified)
IEC 60063:2015 NOTE Harmonized as EN 60063:2015 (not modified)
IEC 60068-2-2 NOTE Harmonized as EN 60068-2-2
IEC 60068-2-5:2010 NOTE Harmonized as EN 60068-2-5:2011 (not modified)
IEC 60068-2-6:2007 NOTE Harmonized as EN 60068-2-6:2008 (not modified)
IEC 60068-2-14:2009 NOTE Harmonized as EN 60068-2-14:2009 (not modified)
IEC 60068-2-27:2008 NOTE Harmonized as EN 60068-2-27:2009 (not modified)
IEC 60068-2-52:1996 NOTE Harmonized as EN 60068-2-52:1996 (not modified)
IEC 60068-2-53:2010 NOTE Harmonized as EN 60068-2-53:2010 (not modified)
IEC 60068-2-75 NOTE Harmonized as EN 60068-2-75
IEC 60364-6:2016 NOTE Harmonized as HD 60364-6:2016 (not modified)
IEC 60947-1:2007 NOTE Harmonized as EN 60947-1:2007 (not modified)
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
IEC 60947-1:2007/A1:2010 NOTE Harmonized as EN 60947-1:2007/A1:2011 (not modified)
IEC 60947-1:2007/A2:2014 NOTE Harmonized as EN 60947-1:2007/A2:2014 (not modified)
IEC 60947-6-1:2005 NOTE Harmonized as EN 60947-6-1:2005 (not modified)
IEC 61140 NOTE Harmonized as EN 61140
IEC 61439-1:2011 NOTE Harmonized as EN 61439-1:2011 (not modified)
IEC 61540 NOTE Harmonized as HD 639 S1
IEC 61558-1:2005 NOTE Harmonized as EN 61558-1:2005 (not modified)
IEC 61558-1:2005/A1:2009 NOTE Harmonized as EN 61558-1:2005/A1:2009 (not modified)
IEC 61558-2-4:2009 NOTE Harmonized as EN 61558-2-4:2009 (not modified)
IEC 61558-2-12:2011 NOTE Harmonized as EN 61558-2-12:2011 (not modified)
IEC 61558-2-16:2009 NOTE Harmonized as EN 61558-2-16:2009 (not modified)
IEC 61558-2-16:2009/A1:2013 NOTE Harmonized as EN 61558-2-16:2009/A1:2013 (not modified)
1
IEC 61851-21-2 NOTE Harmonized as EN 61851-21-2
2
IEC 61980-1 NOTE Harmonized as EN 61980-1
IEC 62262:2002 NOTE Harmonized as EN 62262:2002 (not modified)
ISO/IEC 15118 (series) NOTE Harmonized as EN ISO 15118 (series)
ISO 13849-1:2015 NOTE Harmonized as EN ISO 13849-1:2015 (not modified)
ISO 15118-3 NOTE Harmonized as EN ISO 15118-31
Under preparation. Stage at time of publication: FprEN 61851-21-2
2
Under preparation. Stage at time of publication: prEN 61980-1
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)
applies.
NOTE 1  Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant
EN/HD applies.
NOTE 2  Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:
www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60038 (mod) - IEC standard voltages EN 60038 2011
IEC 60068-2-1 - Environmental testing - Part 2-1: Tests - EN 60068-2-1 2007
Test A: Cold
IEC 60068-2-78 - Environmental testing - Part 2-78: Tests - EN 60068-2-78 2013
Test Cab: Damp heat, steady state
IEC 60309-1 - Plugs, socket-outlets and couplers for EN 60309-1 1999
industrial purposes - Part 1: General
requirements
  + A1 (mod) 2007
  + A2 2012
IEC 60309-2 - Plugs, socket-outlets and couplers for EN 60309-2 1999
industrial purposes - Part 2: Dimensional
interchangeability requirements for pin and
contact-tube accessories
  + A1 (mod) 2007
  + A2 2012
IEC 60364-4-41 - Low-voltage electrical installations - Part 4- HD 60364-4-41 2017
(mod) 41: Protection for safety - Protection
against electric shock
  + A11 2017
IEC 60364-5-54 - Low-voltage electrical installations - Part 5- HD 60364-5-54 2011
54: Selection and erection of electrical
equipment - Earthing arrangements and
protective conductors
  + A11 2017
3
IEC 60529 2013 Degrees of protection provided by - -
enclosures (IP Code)

3
Dated as no equivalent European standard exists.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60664-1 2007 Insulation coordination for equipment EN 60664-1 2007
within low-voltage systems - Part 1:
Principles, requirements and tests
3
IEC 60884-1 2002 Plugs and socket-outlets for household and - -
similar purposes -- Part 1: General
requirements
IEC 60898 series Electrical accessories - Circuit-breakers for EN 60898 series
overcurrent protection for household and
similar installations
IEC 60898-1 (mod) - Electrical accessories - Circuit-breakers for EN 60898-1 2019
overcurrent protection for household and
similar installations - Part 1: Circuit-
breakers for a.c. operation
IEC 60947-2 - Low-voltage switchgear and controlgear - EN 60947-2 2017
Part 2: Circuit-breakers
IEC 60947-3 - Low-voltage switchgear and controlgear - EN 60947-3 2009
Part 3: Switches, disconnectors, switch-
disconnectors and fuse-combination units
  + A1 2012
  + A2 2015
IEC 60947-4-1 - Low voltage switchgear and controlgear – EN IEC 60947-4-1 2019
Part 4-1: Contactors and motorstarters –
Electromechanical contactors and motor-
starters
IEC 60947-6-2 - Low-voltage switchgear and controlgear - EN 60947-6-2 2003
Part 6-2: Multiple function equipment -
Control and protective switching devices
(or equipment) (CPS)
  + A1 2007
IEC 60950-1 (mod) 2005 Information technology equipment - Safety EN 60950-1 2006
- Part 1: General requirements
- -  + A11 2009
- -  + A12 2011
- -  + AC 2011
IEC 60990 - Methods of measurement of touch current EN 60990 2016
and protective conductor current
IEC 61008-1 (mod) - Residual current operated circuit-breakers EN 61008-1 2012
without integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCCBs) - Part
1: General rules
  + A1 (mod) 2014
  + A2 (mod) 2014
  + A11 2015
  + A12 2017
5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61009-1 (mod) - Residual current operated circuit-breakers EN 61009-1 2012
with integral overcurrent protection for
household and similar uses (RCBOs) - Part
1: General rules
  + A1 (mod) 2014
  + A2 (mod) 2014
  + A11 2015
  + A12 2016
IEC 61180 - High-voltage test techniques for low- EN 61180 2016
voltage equipment - Definitions, test and
procedure requirements, test equipment
IEC 61316 1999 Industrial cable reels EN 61316 1999
IEC/TS 61439-7 2014 Low-voltage switchgear and controlgear - -
assemblies - Part 7: Assemblies for
specific applications such as marinas,
camping sites, market squares, electric
vehicles charging stations
IEC 61508 series Functional safety of EN 61508 series
electrical/electronic/programmable
electronic safety-related systems
4
IEC 61558-1 - Safety of power transformers, power EN 61558-1 —
supplies, reactors and similar products –
Part 1: General requirements and tests
IEC 61558-2-4 - Safety of transformers, reactors, power EN 61558-2-4 2009
supply units and similar products for supply
voltages up to 1 100 V - Part 2-4: Particular
requirements and tests for isolating
transformers and power supply units
incorporating isolating transformers
IEC 61810-1 - Electromechanical elementary relays - Part EN 61810-1 2015
1: General and safety requirements
IEC 61851 series Electric vehicle conductive charging EN IEC 61851 series
system
IEC 61851-23 2014 Electric vehicle conductive charging EN 61851-23 2014
system - Part 23: DC electric vehicle
charging station
IEC 61851-24 2014 Electric vehicle conductive charging EN 61851-24 2014
system - Part 24: Digital communication
between a d.c. EV charging station and an
electric vehicle for control of d.c. charging
IEC 62196 series Plugs, socket-outlets, vehicle connectors EN 62196 series
and vehicle inlets - Conductive charging of
electric vehicles

4
Under preparation. Stage at time of publication: FprEN 61558-1:2017
6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 62196-1 (mod) 2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors EN 62196-1 2014
and vehicle inlets - Conductive charging of
electric vehicles - Part 1: General
requirements
IEC 62196-2 2016 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors EN 62196-2 2017
and vehicle inlets - Conductive charging of
electric vehicles - Part 2: Dimensional
compatibility and interchangeability
requirements for a.c. pin and contact-tube
accessories
IEC 62196-3 2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors EN 62196-3 2014
and vehicle inlets - Conductive charging of
electric vehicles - Part 3: Dimensional
compatibility and interchangeability
requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and
contact-tube vehicle couplers
IEC 62262 - Degrees of protection provided by EN 62262 2002
enclosures for electrical equipment against
external mechanical impacts (IK code)
IEC 62423 (mod) - Type F and type B residual current EN 62423 2012
operated circuit-breakers with and without
integral overcurrent protection for
household and similar uses
IEC 62752 - In-cable control and protection device for EN 62752 2016
mode 2 charging of electric road vehicles
(IC-CPD)
ISO 17409 2015 Electrically propelled road vehicles - EN ISO 17409 2017
Connection to an external electric power
supply - Safety requirements

7

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Annex ZZ
(informative)

Relationship between this European standard and the safety
objectives of Directive 2014/35/EU [2014 OJ L96] aimed to be
covered
This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request relating to
harmonized standards in the field of the Low Voltage Directive, M/511, to provide one voluntary means
of conforming to safety objectives of Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits
[2014 OJ L96].
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive,
compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZZ.1 confers, within the limits of
the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding safety objectives of
that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZZ.1 — Correspondence between this European standard and Annex I of Directive
2014/35/EU [2014 OJ L96]
Clause(s) / subclause(s) Remarks / Notes
Safety objectives of
Directive 2014/35/EU
of this EN

1. General Conditions

(a) the essential characteristics, 1 Scope
the recognition and observance
2 Normative References
of which will ensure that electrical
3 Terms and Definitions
equipment will be used safely
5 Classification
and in applications for which it
was made, shall be marked on
17 Marking and instructions
the electrical equipment, or, if
this is not possible, on an
accompanying document

(b) the electrical equipment, 4 General requirement
together with its component
6.3.1.2 Continuous continuity
parts, shall be made in such a
checking of the protective
way as to ensure that it can be
conductor
safely and properly assembled
6.3.1.3 Verification that the EV is
and connected
properly connected to the EV
supply equipment
6.3.2.3 Intentional and
unintentional disconnection of the
vehicle connector and/or the EV
plug
9 Conductive electrical interface
requirements
10 Requirements for adaptors
11 Cable assembly requirements
(incl. chapter12)

8

---------------------- Page: 10 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Clause(s) / subclause(s) Remarks / Notes
Safety objectives of
Directive 2014/35/EU
of this EN

(c) the electrical equipment shall Details see points 2 and 3
be so designed and
manufactured as to ensure that
protection against the hazards
set out in points 2 and 3 is
assured, providing that the
equipment is used in applications
for which it was made and is
adequately maintained

2. Protection against hazards
arising from the electrical
equipment

(a) persons and domestic 8 Protection against electric
animals are adequately protected shock
against the danger of physical
9 Conductive electrical interface
injury or other harm which might
requirements
be caused by direct or indirect
13.4 IP Degree
contact
13.6 Touch current
15 Automatic reclosing of
protective devices

(b) temperatures, arcs or 6.3.2.3 Intentional and
radiation which would cause a unintentional disconnection of the
danger, are not produced
vehicle connector and/or the EV
plug
9 Conductive electrical interface
requirements
13 EV supply equipment
constructional requirements and
tests
14 Overload and short-circuit
protection

13 EV supply equipment
(c) persons, domestic animals
constructional requirements and
and property are adequately
tests
protected against non-electrical
dangers caused by the electrical
equipment which are revealed by
experience

(d) the insulation is suitable for 13.5 Insulation resistance
foreseeable conditions
13.7 Dielectric withstand voltage

3. Protection against hazards
which may be caused by
external influences on the
electrical equipment

(a) meets the expected 4 General requirements
mechanical requirements in such
13.11 Mechanical strength
a way that persons, domestic
animals and property are not
endangered
9

---------------------- Page: 11 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
EN IEC 61851-1:2019 (E)
Clause(s) / subclause(s) Remarks / Notes
Safety objectives of
Directive 2014/35/EU
of this EN

(b) is resistant to non-mechanical 13.3 Clearances and creepage
influences in expected
distances
environmental conditions, in such
13.4 IP degrees
a way that persons, domestic
13.6 Touch current
animals and property are not
13.7 Dielectric withstand voltage
endangered
13.8 Temperature rise
13.9 Damp heat functional test
13.10 Minimum temperature
functional test

(c) does not endanger persons, 11 Cable assembly requirements
domestic animals and property in
14 Overload and short-circuit
foreseable conditions of overload
protection
14.2 Overload protection of the
cable assembly
14.3 Short-circuit protection of
the charging cable
WARNING 1 — Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this
European standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European
Union. Users of this standard should consult frequently the latest list published in the Official
Journal of the European Union.
WARNING 2 — Other Union legislation may be applicable to the product(s) falling within the
scope of this standard.

10

---------------------- Page: 12 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
IEC 61851-1

®


Edition 3.0 2017-02
INTERNATIONALSTANDARD
NORMEINTERNATIONALE
colour

inside


Electric vehicle conductive charging system –

Part 1: General requirements
Système de charge conductive pour véhicules électriques –

Partie 1: Exigences générales
INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 43.120 ISBN 978-2-8322-3766-3Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 13 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
– 2 – IEC 61851-1:2017  IEC 2017
CONTENTS
FOREWORD . 9
INTRODUCTION . 12
1 Scope . 14
2 Normative references . 15
3 Terms and definitions . 17
3.1 Electric supply equipment . 17
3.2 Insulation . 19
3.3 Functions . 20
3.4 Vehicle . 21
3.5 Cords, cables and connection means . 21
3.6 Service and usage . 24
3.7 General terms . 25
4 General requirements . 27
5 Classification . 27
5.1 Characteristics of power supply and output . 27
5.1.1 Characteristics of power supply input. 27
5.1.2 Characteristics of power supply output . 28
5.2 Normal environmental conditions . 28
5.3 Special environmental conditions . 28
5.4 Access . 28
5.5 Mounting method . 28
5.6 Protection against electric shock . 28
5.7 Charging modes . 29
6 Charging modes and functions . 29
6.1 General . 29
6.2 Charging modes . 29
6.2.1 Mode 1 . 29
6.2.2 Mode 2 . 30
6.2.3 Mode 3 . 30
6.2.4 Mode 4 . 30
6.3 Functions provided in Mode 2, 3 and 4 . 31
6.3.1 Mandatory functions in Modes 2, 3, and 4 . 31
6.3.2 Optional functions for Modes 2, 3 and 4 . 32
7 Communications . 33
7.1 Digital communication between the EV supply equipment and the EV . 33
7.2 Digital communication between the EV supply equipment and the
management system . 34
8 Protection against electric shock . 34
8.1 Degrees of protection against access to hazardous-live-parts . 34
8.2 Stored energy . 35
8.2.1 Disconnection of plug connected EV supply equipment . 35
8.2.2 Loss of supply voltage to permanently connected EV supply equipment . 35
8.3 Fault protection . 35
8.4 Protective conductor . 35
8.5 Residual current protective devices. 36

---------------------- Page: 14 ----------------------

SIST EN IEC 61851-1:2019
IEC 61851-1:2017  IEC 2017 – 3 –
8.6 Safety requirements for signalling circuits between the EV supply equipment
and the EV . 37
8.7 Isolating transformers . 37
9 Conductive electrical interface requirements . 37
9.1 General . 37
9.2 Functional description of standard accessories . 37
9.3 Functional description of the basic interface . 38
9.4 Functional description of the universal interface . 38
9.5 Functional description of the DC interface . 38
9.6 Functional description of the combined interface . 38
9.7 Wiring of the neutral conductor . 38
10 Requirements for adaptors . 39
11 Cable assembly requirements . 39
11.1 General . 39
11.2 Electrical rating . 39
11.3 Dielectric withstand characteristics . 40
11.4 Construction requirements . 40
11.5 Cable dimensions . 40
11.6 Strain relief . 40
11.7 Cable management and storage means for cables assemblies . 40
12 EV supply equipment constructional requirements and tests . 41
12.1 General . 41
12.2 Characteristics of mechanical switching devices . 41
12.2.1 General . 41
12.2.2 Switch and switch-disconnector . 41
12.2.3 Contactor . 42
12.2.4 Circuit-breaker . 42
12.2.5 Relays . 42
12.2.6 Inrush current . 42
12.2.7 Residual direct current monitoring device (RDC MD) . 42
12.3 Clearances
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.