Dimensional requirements form plugs and sockets for domestic and similar use

Standard določa dimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo.
Ta standard se nanaša samo na vtiče z ozemljitvenim kontaktom ali brez njega in fiksne ali prenosne
vtičnice z ozemljitvenim kontaktom z naznačeno izmenično napetostjo, večjo od 50 V in manjšo od 250
V, ter z naznačenim tokom, ki ne presega 16 A, namenjene za hišno in podobno uporabo v zgradbah in
zunaj njih v enofaznem omrežju.
Ta standard velja tudi za vtiče, ki so del konfekcioniranih kablov, za vtiče in prenosne vtičnice, ki so del
kabelskih podaljškov, ter za vtiče in vtičnice, ki so del aparata in niso definirani v standardu za ta aparat.
Vtiči in vtičnice, ki ustrezajo temu standardu, so primerni za uporabo pri temperaturah okolja, ki navadno
ne presegajo 25 °C, občasno pa dosežejo 35 °C.
Ta standard ne velja za:
– vtiče, vtičnice in spojke za industrijske namene,
– aparatne spojke,
– vtiče, fiksne in prenosne vtičnice za male napetosti (ELV).
Na krajih, kjer prevladujejo posebne okoliščine, kot so npr. ladje, vozila in podobno, ter na nevarnih
krajih, kjer lahko npr. pride do eksplozije, se lahko zahtevajo posebne konstrukcije.

Dimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Nov-2018
Publication Date
09-Apr-2019
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
09-Apr-2019
Due Date
14-Apr-2019
Completion Date
10-Apr-2019
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST 1050:2019
Slovenian language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

pilsbkphf
pfpT kjoj
pTAkaAoa
maj ljks
aimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo
aimensional requirements for plugs and sockets for domestic and similar use
oeferenčna oznaka
fCp lshkljhmj pfpq kjoj:ljks bsl)
kadaljevanje na straneh od l do mp

© ljksgjoh ptandard je založil in izdal plovenski inštitut za standardizacijoh oazmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljenoh

pfpq kjoj : ljks

l kACflkAikf rsla plovenski standard pfpq kjoj bsl)f aimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabof ljksf ima status izvirnega slovenskega standardah mripravljen je na podlagi dimenzijskih zahtev za vtiče in vtičnicef navedenih v mednarodnem standardu fbCbb Cbbgqf ppecification for plugs and socketgoutlets for domestic and similar purpose bppecifikacije za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo)f druga izdajaf kspm + jk + jl + jm + j4h fzbrane so strani z dimenzijskimi zahtevami za vtiče in vtičnicef ki ustrezajo za uporabo v plovenijih kACflkAikf mobadlslo

plovenski standard pfpq kjoj:ljks je pripravil ptrokovni svet pfpq za področja elektrotehnikef informacijske tehnologije in telekomunikacij na pobudo ldbora za električno varnost pri jinistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoh

ldločitev za izdajo tega dokumenta je llh novembra ljkr sprejel ptrokovni svet za področja elektrotehnikef informacijske tehnologije in telekomunikacijh

lmljBA – kacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standardah
pfpq kjoj : ljks m spbBfkA
ptran k

modročje uporabe hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 4 l

Zveza s standardi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 4 m

momen izrazov

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh o 4

aimenzijske zahteve hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh p o

aimenzijski listi hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh q p

aimenzijske zahteve za kalibre za preverjanje dimenzijske skladnosti hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh lk

pfpq kjoj : ljks
4 k
modročje uporabe

ptandard določa dimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporaboh qa standard se nanaša samo na vtiče z ozemljitvenim kontaktom ali brez njega in fiksne ali prenosne vtičnice z ozemljitvenim kontaktom z naznačeno izmenično napetostjof večjo od oj s in manjšo od loj sf ter z naznačenim tokomf ki ne presega kp Af namenjene za hišno in podobno uporabo v zgradbah in zunaj njih v enofaznem omrežjuh qa standard velja tudi za vtičef ki so del konfekcioniranih kablovf za vtiče in prenosne vtičnicef ki so del kabelskih podaljškovf ter za vtiče in vtičnicef ki so del aparata in niso definirani v standardu za ta aparath stiči in vtičnicef ki ustrezajo temu standarduf so primerni za uporabo pri temperaturah okoljaf ki navadno ne presegajo lo °Cf občasno pa dosežejo mo °Ch

qa standard ne velja za: – vtičef vtičnice in spojke za industrijske namenef – aparatne spojkef – vtičef fiksne in prenosne vtičnice za male napetosti bbis)h ka krajihf kjer prevladujejo posebne okoliščinef kot so nprh ladjef vozila in podobnof ter na nevarnih krajihf kjer lahko nprh pride do eksplozijef se lahko zahtevajo posebne konstrukcijeh l

Zveza s standardi

sarnostne zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo določajo naslednji standardi: pfpq fbC pjrr4gk

stiči in vtičnice za domačo uporabo – kf del: pplošne zahteve pfpq fbC pjrr4glgk stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lgkh del: mosebne zahteve za vtiče z vgrajenimi varovalkami pfpq fbC pjrr4glgl stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lglh del: mosebne zahteve za vtičnice za aparate pfpq fbC pjrr4glgm stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lgmh del: mosebne zahteve za vtičnice z vgrajenimi stikali brez zapore za fiksne napeljave

pfpq fbC pjrr4glg4 stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lg4h del: mosebne zahteve za vtiče in vtičnice za varnostne male napetosti bpbis) pfpq fbC pjrr4glgo stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lgoh del: mosebne zahteve za adaptorje
pfpq fbC pjrr4glgp stiči in vtičnice za hišno uporabo in podobne namene –

lgph del: mosebne zahteve za vtičnice z vgrajenimi stikali z zaporo za fiksne napeljave fbC pjrr4glgq:ljkk aimenzijske zahteve za vtiče in vtičnice za hišno in podobno uporabo –

+Ajak:ljkm mosebne zahteve za električne podaljške pfpq bk ojjqo mloščati konfekcionirani dvopolni vtiči za lfo A loj s z vrvico za priključevanje opreme razreda ff za hišno uporabo in podobne namene

pfpq kjoj : ljks o m
momen izrazov
s tem dokumentu se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

lmljBA k: mojma "napetost" in "tok" veljata za izmenične vrednostif razen če ni navedeno drugačeh lmljBA l: mojem "ozemljitev" pomeni v celotnem standardu "zaščitno ozemljitev"h lmljBA m: fzraz "pribor" se uporablja kot splošni pojemf ki vključuje vtiče in vtičnice; pojem "prenosni pribor" vključuje vtiče in prenosne vtičniceh

mhk vtič pribor s čepif oblikovanimi za spajanje s kontakti vtičnicef ter sredstvi za električno priključitev in mehansko držanje zvijavega kabla

mhl vtičnica pribor s kontaktif oblikovanimi za sprejem čepov vtičaf in priključki za kabelf vodnike

mhlhk fiksna vtičnica vtičnica za priključitev na fiksno ožičenje

mhlhl prenosna vtičnica vtičnicaf ki je priključena na zvijavi kabel ali je njegov integralni del in se lahko enostavno prenaša z enega na drugo mestof ko je priključena na napajanje

mhm večkratnaf razdelilna vtičnica sestav dveh ali več vtičnic
mh4 aparatna vtičnica
vtičnica za pritrditev na aparat ali vgradnjo vanj

mho konfekcionirani kabel zvijavi kabel z vtičem in konektorjemf namenjen za priključitev električnega aparata na omrežje

mhp kabelski podaljšek zvijavi kabel z vtičem in prenosno vtičnico
mhT osnova del vtičnicef ki nosi njene kontakte
pfpq kjoj : ljks
p 4
aimenzijske zahteve

mribor mora biti v skladu z ustreznimi dimenzijskimi listi standardaf kot je navedeno spodaj:

kaziv Številka dimenzijskega lista
kp A loj s dvopolna vtičnica z ozemljitvenim kontaktom iist ffl
kp A loj s dvopolni vtič z ozemljitvenim kontaktom iist fs ali sff
kp A loj s nadometna dvopolna vtičnica za pritrditev z vijaki iist uff
kp A loj s pritrdilna doza za dvopolne nadometne vtičnice
s pritrdilnimi čeljustmi
iist us
lfo A loj s dvopolni vtič za aparate razreda ff iist usf
kp A loj s dvopolni vtič za aparate razreda ff iist usff

rstreznost se preverja s kalibrif prikazanimi na slikah v točki o standardaf in meritvamih

mred preverjanjem ustreznosti vtičnice se v vtičnico desetkrat vtakne in iztakne pripadajoči vtičh

rstreznost merf ki imajo v dimenzijskem listu v oklepaju dodano črko C in številko kalibraf se preverja samo s temi kalibrih

kobena uvodna odprtina na čelni strani vtičnice ne sme skrajšati dolžine neprekinjenega cilindričnega dela lukenj za čepe vtičaf ki so manjši od določene vrednostih

rporaba kalibrov s slike s za preverjanje premera čepov je izbirnah

Za vtiče in vtičnicef ki so v ohišjihf pokrovih ali telesih iz termoplastičnega materialaf se opravijo preskusi pri temperaturi okolja mo  l Cf pri čemer so na isti temperaturi tako pribor kot kalibrih

pfpq kjoj : ljks q o
aimenzijski listi
ohk
avopolna vtičnica s stranskima ozemljitvenima kontaktoma za kp A loj s
lpis avopolna vtičnica s stranskima ozemljitvenima kontaktoma
kapetost
loj s qok
kp A modlaga: fbCbb Cbbgq:kspm +jk+jl+jm+j4 iist standarda fff
. .
pfpq kjoj : ljks

r lmljBb: A modometne vtičniceh B hontaktne cevkef elastičnef med mfo mm in ofk mm bCl in Cm)h iahko so tudi druge oblikef ne le cevasteh C kadometne vtičniceh a Žični kanal bglej sliko r)h b mritrdilna luknja ali reža bglej sliko p)h k) qoleranca +jfm mm za plastiko in +jfo mm za keramiko in gumoh l) aolžina valjastega dela vstopnih lukenj za kontaktne čepe vtičah m) selja samo za enojne nadometne vtičniceh 4) oazdalja med sredinsko črto kontaktnih cevk in pritrdilnimi luknjami ali režami ne sme presegati k mmh mo drugi možnosti se lahko kontaktne cevke namestijo takof da je sredinska črta kontaktnih cevk pravokotna na sredinsko črto pritrdilnih lukenj ali režh o) qa mera velja za ozemljitvene kontakte v njihovi normalni legi v mirovanjuh sendar morajo imeti zadostno prožnostf da omogočijo ločevanje do razdalje mm mmh p) aimenzije in oblika robov mora biti takšnaf da se lahko v vtičnico enostavno vtakne vtičf ki je skladen

z dimenzijskim listom usf in ima največje dovoljene dimenzijeh

bC) jeref ki jim sledita črka C in številkaf se preverjajo z ustreznimi kalibrih qolerance takih mer so prikazane le kot vodiloh pkice ne določajo oblikef razen prikazanih merh

pfpq kjoj : ljks s ohl
avopolni vtič s stranskima ozemljitvenima kontaktoma za kp A loj s
lpis avopolni vtič s stranskima ozemljitvenima kontaktoma
kapetost
loj s qok
kp A modlaga fbCbb Cbbgq:kspm +jk+jl+jm+j4 iist standarda fs
jere v mm hhhhhhhhh
pfpq kjoj : ljks

kj lmljBb: k) qa mera ne sme presegati največje razdalje kr mm od čelne strani vtičah

bC) jeref ki jim sledita črka C in številkaf se preverjajo z ustreznimi kalibrih qolerance takih mer so prikazane le kot vodiloh stiči morajo biti tako oblikovani in take dolžinef da jih je mogoče brez težave ročno izvleči iz vtičnicef ki ustreza podatkom pod točko ohk tega standardah ptranski rebri morata imeti rahlo zaobljene roboveh iahko sta prekinjenif vendar se morata začeti na čelni strani vtiča in biti neprekinjeni vsaj p mmh

honci kontaktnih čepov naj bodo zaobljeni ali stožčastif kot je prikazano na podrobni skicih pkice ne določajo oblikef razen prikazanih merh

pfpq kjoj : ljks kk ohm
avopolni vtič z dvojnima ozemljitvenima kontaktoma za kp A loj s
lpis avopolni vtič z dvojnima ozemljitvenima kontaktoma
kapetost
loj s qok
kp A modlaga fbCbb Cbbgq:kspm +jk+jl+jm+j4 iist standarda sff
jere v mm hhhhhhhhhhh.
pfpq kjoj : ljks

kl lmljBb: A hontaktna cevkaf elastičnaf med 4fm mm in ofk mm bCl in Ckk)h iahko so tudi druge oblikef ne le cevasteh k) qa mera ne sme presegati največje razdalje kr mm od čelne strani vtičah bC) jeref ki jim sledita črka C in številkaf se preverjajo z ustreznimi kalibrih qolerance takih mer so prikazane le kot vodiloh

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.