Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets (IEC 61744:2023)

IEC 61744:2023 provides standard procedures for the calibration of optical fibre chromatic dispersion (CD) test sets. This document is applicable to all types of CD test sets, with the exception that measurements on multimode optical fibres are excluded. The purpose of this document is to define a standard procedure for calibrating optical fibre chromatic dispersion (CD) test sets. The detailed calibration steps used vary according to the measurement technique used in the CD test set. Whilst it is acknowledged that chromatic dispersion also occurs in multimode fibre and this fibre can be measured on many CD test sets, this document will restrict discussion to single mode fibre measurements applications only. The purpose of the procedures outlined in this document is to focus manufacturers and users of CD test sets toward the reduction of measurement uncertainty in chromatic dispersion determination in optical fibres under all applicable conditions. The procedures apply to calibration laboratories and to the manufacturers or users of CD test sets for the purpose of
a) calibrating CD test sets, and
b) evaluating the level of performance of the instrument.
Use of the procedures also allows correct evaluation of CD test set uncertainty, relative and traceable to appropriate (for example, national) standards. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:
a) updated terms and definitions;
b) the use of a reference fibre standard for calibration is now allowed and at the same level as the other calibration method;
c) Annex B was split into a new Annex B (on calibration uncertainty, still normative) and a new Annex C (on uncertainty at operating conditions, informative);
d) removed former C.3.4 on interferometric method since this method is no longer supported in IEC 60793-1-42;
e) removed Annex D and other references in text to calibration compensation to align with other calibration documents;
f) removed Annex E and other references in text to use of air wavelength since it is not used in the fibre domain.

Kalibrierung von Prüfaufbauten zur Bestimmung der chromatischen Dispersion (IEC 61744:2023)

Etalonnage des ensembles d'essai de la dispersion chromatique fibronique (IEC 61744:2023)

IEC 61744:2023 fournit des procédures normales pour l’étalonnage des ensembles d’essai de la dispersion chromatique (CD) des fibres optiques. Le présent document s’applique à tous les types d’ensembles d’essai CD, à l’exception des mesures sur des fibres optiques multimodales.Le présent document a pour objet de définir une procédure normale pour l’étalonnage des ensembles d’essai de la dispersion chromatique (CD) des fibres optiques. Les étapes détaillées de l’étalonnage varient selon la technique de mesure utilisée sur l’ensemble d’essai CD. Tandis qu’il est admis que la dispersion chromatique se produit également dans des fibres multimodales et que ces fibres peuvent être mesurées sur plusieurs ensembles d’essai CD, le présent document limite l’étude uniquement aux mesures sur des fibres unimodales.Les procédures décrites dans le présent document ont pour objet d’attirer l’attention des fabricants et des utilisateurs des ens embles d’essai CD sur la réduction de l’incertitude de mesure relative à la détermination de la dispersion chromatique dans des fibres optiques, dans toutes les conditions applicables. Les procédures s’appliquent aux laboratoires d’étalonnage et aux fabricants ou utilisateurs des ensembles d’essai CD à des fins:
a) d’étalonnage des ensembles d’essai CD; et
b) d’évaluation du niveau de performance de l’instrument.
L’utilisation des procédures permet aussi une évaluation correcte de l’incertitude de l’ensemble d’essai CD, relative et traçable, par rapport à des étalons appropriés (par exemple des étalons nationaux). constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l’édition précédente:
a) mise à jour des termes et définitions;
b) l’utilisation d’une fibre de référence (normale) pour l’étalonnage est désormais autorisée et est considérée assurer le même niveau que les autres méthodes d’étalonnage;
c) l’Annexe B a été scindée en une nouvelle Annexe B (sur l’incertitude d’étalonnage, qui reste une annexe normative) et en une nouvelle Annexe C (sur l’incertitude dans les conditions de fonctionnement, informative);
d) suppression de l’ancien C.3.4 sur la méthode interférométrique, car celle-ci n’est plus prise en charge dans l’IEC 60793-1-42;
e) suppression de l’Annexe D et des autres références dans le texte à la compensation d’étalonnage, afin d’assurer la cohérence avec les autres documents d’étalonnage;
f) suppression de l’Annexe E et des autres références dans le texte à l’utilisation de longueur d’onde dans l’air, car cela n’est pas utilisé dans le domaine fibronique.

Umerjanje pribora za preskušanje kromatske disperzije (IEC 61744:2023)

Standard IEC 61744:2023 določa standardne postopke za umerjanje pribora za preskušanje kromatske disperzije (CD). Ta dokument se uporablja za vse vrste pribora za preskušanje kromatske disperzije, pri čemer so izvzete meritve na večrodovnih optičnih vlaknih. Namen tega dokumenta je opredeliti standardni postopek za umerjanje pribora za preskušanje kromatske disperzije. Uporaba podrobnih korakov umerjanja se razlikuje glede na tehniko merjenja, uporabljeno v priboru za preskušanje kromatske disperzije. Čeprav je znano, da se kromatska disperzija pojavlja tudi v večrodovnih vlaknih in je ta vlakna mogoče izmeriti s številnim priborom za preskušanje kromatske disperzije, ta dokument obravnava samo meritve enorodnih vlaken. Namen postopkov, opisanih v tem dokumentu, je usmeriti proizvajalce in uporabnike pribora za preskušanje kromatske disperzije k zmanjšanju negotovosti meritev pri določanju kromatske disperzije v optičnih vlaknih pod vsemi veljavnimi pogoji. Postopki se uporabljajo za laboratorije, ki izvajajo umerjanje, ter proizvajalce in uporabnike pribora za preskušanje kromatske disperzije za namene
a) umerjanja pribora za preskušanje kromatske disperzije in
b) ocenjevanja ravni zmogljivosti instrumenta.
Uporaba postopkov prav tako omogoča pravilno vrednotenje negotovosti pribora za preskušanje kromatske disperzije v povezavi z ustreznimi (na primer nacionalnimi) standardi. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2005. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja v primerjavi s prejšnjo vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe:
a) Izrazi in definicije so posodobljeni.
b) Uporaba referenčnega standarda o vlaknih za umerjanje je zdaj dovoljena in na enaki ravni kot druga metoda umerjanja.
c) Dodatek B je razdeljen v novi dodatek B (v zvezi z negotovostjo pri umerjanju, še vedno normativni) in dodatek C (v zvezi z negotovostjo pri pogojih delovanja, informativni).
d) Točka C.3.4 o interferometrični metodi je odstranjena, ker ni več podprta v standardu IEC 60793-1-42.
e) Dodatek D in drugi sklici v besedilu na kompenzacijo umerjanja so odstranjeni za uskladitev z drugimi dokumenti o umerjanju.
f) Dodatek F in drugi sklici v besedilu na uporabo valovne dolžine v zraku so odstranjeni, saj se le-ta ne uporablja za vlakna.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
30-Jun-2022
Publication Date
31-May-2023
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
17-May-2023
Due Date
22-Jul-2023
Completion Date
01-Jun-2023

Buy Standard

Standard
EN IEC 61744:2023
English language
36 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
prEN IEC 61744:2022
English language
35 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61744:2023
01-julij-2023
Umerjanje pribora za preskušanje kromatske disperzije (IEC 61744:2023)
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets (IEC 61744:2023)
Kalibrierung von Prüfaufbauten zur Bestimmung der chromatischen Dispersion (IEC
61744:2023)
Etalonnage des ensembles d'essai de la dispersion chromatique fibronique (IEC
61744:2023)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61744:2023
ICS:
33.140 Posebna merilna oprema za Special measuring
uporabo v telekomunikacijah equipment for use in
telecommunications
33.180.01 Sistemi z optičnimi vlakni na Fibre optic systems in
splošno general
SIST EN IEC 61744:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023


EUROPEAN STANDARD EN IEC 61744

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM May 2023
ICS 33.180.01 Supersedes EN 61744:2005
English Version
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
(IEC 61744:2023)
Étalonnage des ensembles d'essai de la dispersion Kalibrierung von Prüfaufbauten zur Bestimmung der
chromatique fibronique chromatischen Dispersion
(IEC 61744:2023) (IEC 61744:2023)
This European Standard was approved by CENELEC on 2023-05-09. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2023 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 61744:2023 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
EN IEC 61744:2023 (E)
European foreword
The text of document 86/615/FDIS, future edition 3 of IEC 61744, prepared by IEC/TC 86 "Fibre
optics" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as
EN IEC 61744:2023.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2024-02-09
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2026-05-09
document have to be withdrawn

This document supersedes EN 61744:2005 and all of its amendments and corrigenda (if any).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 61744:2023 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standard indicated:
ISO/IEC 17025 NOTE Approved as EN ISO/IEC 17025
IEC 60793-1-42 NOTE Approved as EN 60793-1-42
IEC 60793-2-50 NOTE Approved as EN IEC 60793-2-50
IEC 60825-1 NOTE Approved as EN 60825-1
IEC 61315 NOTE Approved as EN IEC 61315
2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
EN IEC 61744:2023 (E)
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)
applies.
NOTE 1 Where an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the
relevant EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available
here: www.cencenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60050-731 - International Electrotechnical Vocabulary - - -
Chapter 731: Optical fibre communication
IEC 62129-1 - Calibration of wavelength/optical frequency EN 62129-1 -
measurement instruments - Part 1: Optical
spectrum analyzers
IEC 62129-2 - Calibration of wavelength/optical frequency EN 62129-2 -
measurement instruments - Part 2:
Michelson interferometer single
wavelength meters
ISO/IEC Guide 98-3 - Uncertainty of measurement - Part 3: - -
Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023IEC 61744

®


Edition 3.0 2023-04
INTERNATIONALSTANDARD
NORME


INTERNATIONALECalibration of fibre optic chromatic dispersion test setsÉtalonnage des ensembles d’essai de la dispersion chromatique fibronique


INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION


COMMISSION

ELECTROTECHNIQUE


INTERNATIONALE
ICS 33.180.01 ISBN 978-2-8322-6734-9
Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
– 2 – IEC 61744:2023 © IEC 2023
CONTENTS
FOREWORD . 4
0 Introduction . 6
0.1 Chromatic dispersion in optical fibres . 6
0.2 Chromatic dispersion (CD) test sets . 6
0.3 Overview of calibration procedures described in this document . 6
1 Scope . 7
2 Normative references . 7
3 Terms and definitions . 8
4 Calibration . 11
4.1 General . 11
4.2 Preparation for calibration . 12
4.2.1 General advice and organization. 12
4.2.2 Environmental conditions requirements . 12
4.2.3 Measurement equipment requirements . 12
4.2.4 Traceability . 12
4.3 Calibration procedure . 13
5 Wavelength and delay calibration procedure . 13
5.1 Wavelength calibration procedure . 13
5.1.1 General . 13
5.1.2 Discrete sources . 13
5.1.3 Tuneable sources . 14
5.1.4 Uncertainties and reporting . 16
5.2 Delay (dispersion) calibration procedure . 17
5.2.1 General . 17
5.2.2 Equipment and preparation . 17
5.2.3 Calibration procedure . 18
5.2.4 Uncertainties and reporting . 19
6 Calibration using a reference fibre . 19
6.1 General . 19
6.2 Equipment and preparation . 20
6.3 Procedure . 20
6.4 Uncertainties and reporting . 21
7 Documentation . 21
7.1 General . 21
7.2 Calibration certificate contents . 21
Annex A (normative) Mathematical basis for measurement uncertainty calculations . 22
A.1 General . 22
A.2 Deviations . 22
A.3 Uncertainties type A . 22
A.4 Uncertainties type B . 23
A.5 Determining the combined standard uncertainty . 24
A.6 Reporting . 25
Annex B (normative) Calibration uncertainty . 26
B.1 General . 26
B.2 Wavelength and delay calibration uncertainties . 26
B.2.1 Wavelength uncertainties . 26

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
IEC 61744:2023 © IEC 2023 – 3 –
B.2.2 Optical delay calibration uncertainty . 26
B.2.3 Effect of dispersion modelling . 26
B.3 Uncertainty of a calibration using a reference fibre . 27
Annex C (informative) Uncertainty at operating conditions . 28
C.1 General . 28
C.2 Fibre related uncertainties . 28
C.2.1 Axial fibre strain. 28
C.2.2 Fibre temperature . 28
C.2.3 Second order modes . 29

C.2.4 OH absorption . 29
C.2.5 Total fibre loss . 29
C.2.6 Optical reflections . 29
Annex D (informative) Chromatic dispersion . 30
D.1 Chromatic dispersion in fibres . 30
D.2 Description of chromatic dispersion test sets . 30
D.3 Measurement techniques . 31
D.3.1 General . 31
D.3.2 Pulse delay method . 31
D.3.3 Phase shift method . 32
D.3.4 Differential phase shift method . 32
D.4 Fibre chromatic dispersion specifications . 32
Bibliography . 33

Figure 1 – Example of a traceability chain . 9
Figure 2 – Typical optical delay line artefact for CD test set delay calibration . 17
Figure 3 – Typical differential delay (dispersion) simulator for CD test set calibration . 18
Figure 4 – Reference fibre comparison . 20
Figure A.1 – Deviation and uncertainty type B and how to replace both by an
appropriately larger uncertainty . 23
Figure D.1 – Schematic diagram of a CD test set . 31

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
– 4 – IEC 61744:2023 © IEC 2023
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

CALIBRATION OF FIBRE OPTIC CHROMATIC
DISPERSION TEST SETS

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between
any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
IEC 61744 has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an International
Standard.
This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005. This edition
constitutes a technical revision.
This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:
a) updated terms and definitions;
b) the use of a reference fibre standard for calibration is now allowed and at the same level as
the other calibration method;
c) Annex B was split into a new Annex B (on calibration uncertainty, still normative) and a new
Annex C (on uncertainty at operating conditions, informative);
d) removed former C.3.4 on interferometric method since this method is no longer supported
in IEC 60793-1-42;
e) removed Annex D and other references in text to calibration compensation to align with
other calibration documents;

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
IEC 61744:2023 © IEC 2023 – 5 –
f) removed Annex E and other references in text to use of air wavelength since it is not used
in the fibre domain.
The text of this International Standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
86/615/FDIS 86/617/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.
The language used for the development of this International Standard is English.
This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/publications.
The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
– 6 – IEC 61744:2023 © IEC 2023
0 Introduction
0.1 Chromatic dispersion in optical fibres
Chromatic dispersion is the variation with optical light wavelength of the light propagation delay
time in a length of fibre. This variation can cause bandwidth limitation in the fibre when used to
transmit communication signals. For a more detailed explanation, refer to Annex D and
IEC 60793-1-42.
0.2 Chromatic dispersion (CD) test sets
CD test sets are used to measure the chromatic dispersion properties of optical fibres and
typically comprise an optical source of known wavelength(s), a fibre light input coupling and
output coupling means, optical detection means, and electronic or optical means of determining
the optical delay or dispersion at the source wavelength. There are several variants each
requiring slightly different calibration techniques. Refer to Annex D for further details.
In general, all CD test sets produce an output of fibre delay or dispersion versus the light
wavelength, typically in graphical form.
In essence, all CD test sets operate with wavelength as a programmed (independent) variable,
usually the abscissa (x-axis) and dispersion or time delay as the ordinate (y-axis) as a measured
(dependent) variable. By their nature, fibre chromatic dispersion measurements require multiple
wavelengths to be programmed. Even in the case of a single dispersion point obtained using
the differential phase shift method, two separate wavelength values are used. It is also typical
to expect a wide range of dispersion values over a range of wavelengths to be measured.
0.3 Overview of calibration procedures described in this document
The requirement to calibrate the CD test set, traceable to known standards, is essential for
quality control in fibre optic production, fibre research and similar activities. This document
describes the detailed procedures used to establish calibration of a CD test set.
Calibration of a CD test set is established by applying known artefacts or standards (themselves
calibrated to reference standards) to the CD test set and measuring its response.
Primarily, the artefacts or standards used are as follows.
a) Wavelength artefact(s) or traceable wavelength measuring instruments used to calibrate the
light source wavelength(s) used by the CD test set. This is to establish the correct excitation
wavelength for the system (the "x-axis").
b) Delay or dispersion artefact(s) used to calibrate the delay or dispersion response of the CD
test set (the "y-axis").
c) Traceable chromatic dispersion reference fibre used to calibrate the CD test set. This
method allows a simultaneous calibration of the whole CD test set, including the
measurement of the delay or dispersion response of the CD test set as a function of
wavelength and also the internal data processing part. A proper selection of the type of
reference fibre is important, especially for an accurate calibration of the zero dipersion
wavelength.
Calibration can only be carried out using these artefacts; the use of a known standard fibre
(reference fibre described in c)) whose chromatic dispersion is known is recommended as the
fibre forms a stable source of known dispersion and may be used as a simple dispersion
artefact.
If it is found that the CD test set measurement results have changed significantly compared to
the user requirements (i.e. the test set has drifted by more than the repeatability), then
adjustment may be carried out depending on the need.
In this document, the reference medium for wavelength and the velocity of light is assumed to
be in vacuum, and hence define the refractive index = 1,000 000 0.

---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
IEC 61744:2023 © IEC 2023 – 7 –
CALIBRATION OF FIBRE OPTIC CHROMATIC
DISPERSION TEST SETS1 Scope
This document provides standard procedures for the calibration of optical fibre chromatic
dispersion (CD) test sets.
This document is applicable to all types of CD test sets, with the exception that measurements
on multimode optical fibres are excluded.
The purpose of this document is to define a standard procedure for calibrating optical fibre
chromatic dispersion (CD) test sets. The detailed calibration steps used vary according to the
measurement technique used in the CD test set.
Whilst it is acknowledged that chromatic dispersion also occurs in multimode fibre and this fibre
can be measured on many CD test sets, this document will restrict discussion to single mode
fibre measurements applications only.
The purpose of the procedures outlined in this document is to focus manufacturers and users
of CD test sets toward the reduction of measurement uncertainty in chromatic dispersion
determination in optical fibres under all applicable conditions. The procedures apply to
calibration laboratories and to the manufacturers or users of CD test sets for the purpose of
a) calibrating CD test sets, and
b) evaluating the level of performance of the instrument.
Use of the procedures also allows correct evaluation of CD test set uncertainty, relative and
traceable to appropriate (for example, national) standards.
2 Normative references
The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content
constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies.
For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.
IEC 60050-731, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 731: Optical fibre
communication, available at www.electropedia.org
IEC 62129-1, Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments – Part 1:
Optical spectrum analyzers
IEC 62129-2, Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments – Part 2:
Michelson interferometer single wavelength meters
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement – Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
– 8 – IEC 61744:2023 © IEC 2023
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions contained in IEC 60050-731 and
the following apply.
ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following
addresses:
• IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
• ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.1
accredited calibration laboratory
calibration laboratory authorized by the appropriate national standards laboratory to issue
calibration certificates with a minimum specified uncertainty that demonstrate traceability to
national standards
3.2
adjustment
set of operations carried out on an instrument in order that it provides given indications
corresponding to given values of the measurand
3.3
artefact
device, instrument, or equipment used in the process of calibrating a CD test set for wavelength,
delay, or chromatic dispersion
3.4
calibration
set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between the values
of quantities indicated by a measuring instrument and the corresponding values realized by
measurement standards
Note 1 to entry: The result of a calibration permits either the assignment of values of measurands to the indications
or the determination of corrections with respect to indications.
Note 2 to entry: A calibration may also determine other metrological properties such as the effect of influence
quantities.
Note 3 to entry: The result of a calibration may be recorded in a document, sometimes called a calibration certificate
or a calibration report.
Note 4 to entry: See also ISO/IEC Guide 99:2007, 2.39.
3.5
traceability chain
unbroken chain of comparison using standards
Note 1 to entry: See Figure 1.

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN IEC 61744:2023
IEC 61744:2023 © IEC 2023 – 9 –

Figure 1 – Example of a traceability chain
3.6
centroidal wavelength
power-weighted mean wavelength of a light source in vacuum
Note 1 to entry: For a continuous source spectrum, the cent
...

SLOVENSKI STANDARD
oSIST prEN IEC 61744:2022
01-junij-2022
Umerjanje pribora za preskušanje kromatične disperzije
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets
Kalibrierung von Prüfaufbauten zur Bestimmung der chromatischen Dispersion
Etalonnage des ensembles d'essai de la dispersion chromatique fibronique
Ta slovenski standard je istoveten z: prEN IEC 61744:2022
ICS:
33.140 Posebna merilna oprema za Special measuring
uporabo v telekomunikacijah equipment for use in
telecommunications
33.180.01 Sistemi z optičnimi vlakni na Fibre optic systems in
splošno general
oSIST prEN IEC 61744:2022 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
86/598/CDV

COMMITTEE DRAFT FOR VOTE (CDV)
PROJECT NUMBER:
IEC 61744 ED3
DATE OF CIRCULATION: CLOSING DATE FOR VOTING:
2022-04-29 2022-07-22
SUPERSEDES DOCUMENTS:
86/586/CD, 86/592/CC

IEC TC 86 : FIBRE OPTICS
SECRETARIAT: SECRETARY:
United States of America Mr Steve Swanson
OF INTEREST TO THE FOLLOWING COMMITTEES: PROPOSED HORIZONTAL STANDARD:


Other TC/SCs are requested to indicate their interest, if
any, in this CDV to the secretary.
FUNCTIONS CONCERNED:
EMC ENVIRONMENT QUALITY ASSURANCE SAFETY

SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING NOT SUBMITTED FOR CENELEC PARALLEL VOTING
Attention IEC-CENELEC parallel voting
The attention of IEC National Committees, members of
CENELEC, is drawn to the fact that this Committee Draft
for Vote (CDV) is submitted for parallel voting.
The CENELEC members are invited to vote through the
CENELEC online voting system.

This document is still under study and subject to change. It should not be used for reference purposes.
Recipients of this document are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of
which they are aware and to provide supporting documentation.

TITLE:
Calibration of fibre optic chromatic dispersion test sets

PROPOSED STABILITY DATE: 2029

NOTE FROM TC/SC OFFICERS:


Copyright © 2022 International Electrotechnical Commission, IEC. All rights reserved. It is permitted to download this
electronic file, to make a copy and to print out the content for the sole purpose of preparing National Committee positions.
You may not copy or "mirror" the file or printed version of the document, or any part of it, for any other purpose without
permission in writing from IEC.

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 2 – 86/598/CDV
1 CONTENTS
2
3 FOREWORD . 4
4 0 Introduction . 6
5 0.1 Chromatic dispersion in optical fibres . 6
6 0.2 Chromatic dispersion (CD) test sets . 6
7 0.3 Overview of calibration procedures described in this standard . 6
8 1 Scope . 8
9 2 Normative references . 8
10 3 Terms and definitions . 8
11 4 Calibration . 12
12 4.1 General . 12
13 4.2 Preparation for calibration . 12
14 4.2.1 General advice and organization . 12
15 4.2.2 Environmental conditions requirements . 12
16 4.2.3 Measurement equipment requirements . 12
17 4.2.4 Traceability . 13
18 4.3 Calibration procedure . 13
19 5 Wavelength and delay calibration procedure . 13
20 5.1 Wavelength calibration procedure . 13
21 5.1.1 General . 13
22 5.1.2 Discrete sources . 14
23 5.1.3 Tuneable sources . 14
24 5.1.4 Uncertainties and reporting . 16
25 5.2 Delay [dispersion] calibration procedure . 17
26 5.2.1 General . 17
27 5.2.2 Equipment and preparation . 17
28 5.2.3 Calibration procedure . 19
29 5.2.4 Uncertainties and reporting . 20
30 6 Calibration using a reference fibre . 20
31 6.1 General . 20
32 6.2 Equipment and preparation . 20
33 6.3 Procedure . 20
34 6.4 Uncertainties and reporting . 21
35 7 Documentation . 21
36 7.1 Calibration certificate contents . 21
37 Annex A (normative) Mathematical basis for measurement uncertainty calculations . 23
38 A.1 General . 23
39 A.2 Deviations . 23
40 A.3 Uncertainties type A . 23
41 A.4 Uncertainties type B . 24
42 A.5 Determining the combined standard uncertainty . 25
43 A.6 Reporting . 26
44 Annex B (normative)  Calibration uncertainty . 27
45 B.1 Introduction . 27
46 B.2 Wavelength and delay calibration uncertainties . 27

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 3 – 86/598/CDV
47 B.2.1 Wavelength uncertainties . 27
48 B.2.2 Optical delay calibration uncertainty . 27
49 B.2.3 Effect of dispersion modelling . 27
50 B.3 Uncertainty of a calibration using a reference fibre . 28
51 Annex C (informative) Uncertainty at operating conditions . 29
52 C.1 Introduction . 29
53 C.2 Fibre related uncertainties . 29
54 C.2.1 Axial fibre strain . 29
55 C.2.2 Fibre temperature . 29
56 C.2.3 Second order modes . 29

57 C.2.4 OH absorption . 30
58 C.2.5 Total fibre loss . 30
59 C.2.6 Optical reflections . 30
60 Annex D (informative) Chromatic dispersion. 31
61 D.1 Chromatic dispersion in fibres . 31
62 D.2 Description of chromatic dispersion test sets. 31
63 D.3 Measurement techniques . 32
64 D.3.1 Pulse delay method . 32
65 D.3.2 Phase shift method . 32
66 D.3.3 Differential phase shift method . 33
67 D.4 Fibre chromatic dispersion specifications . 33
68 Bibliography . 34
69
70 Figure 1 – Example of a traceability chain . 9
71 Figure 2 – Typical optical delay line artefact for CD test set delay calibration . 18
72 Figure 3 – Typical differential delay [dispersion] simulator for CD test set calibration . 19
73 Figure 4 – Reference fibre comparison . 21
74 Figure A.1 – Deviation and uncertainty type B and how to replace both by an
75 appropriately larger uncertainty . 24
76 Figure D.1 – Schematic diagram of a CD test set . 32
77
78
79

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 4 – 86/598/CDV
80 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
81 ____________
82
83 CALIBRATION OF FIBRE OPTIC CHROMATIC DISPERSION
84 TEST SETS
85
86
87 FOREWORD
88 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
89 all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
90 international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
91 this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
92 Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
93 Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
94 in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
95 governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
96 with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
97 agreement between the two organizations.
98 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
99 consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
100 interested IEC National Committees.
101 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
102 Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
103 Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
104 misinterpretation by any end user.
105 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
106 transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
107 between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
108 the latter.
109 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
110 assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
111 services carried out by independent certification bodies.
112 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
113 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
114 members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
115 other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
116 expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
117 Publications.
118 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
119 indispensable for the correct application of this publication.
120 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
121 patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
122 IEC 61744 has been prepared by IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an
123 International Standard.
124 This third edition cancels and replaces the second edition published in 2005. This edition
125 constitutes a technical revision.
126 This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
127 edition:
128 a) updated terms and definitions;
129 b) the use of a reference fibre standard for calibration is now allowed and at the same level
130 as the other calibration method;
131 c) Annex B was split into a new Annex B (on Calibration uncertainty, still normative) and a
132 new Annex C (Uncertainty at operating conditions, informative);
133 d) removed former clause C.3.4 on Interferometric method since this method is no longer
134 supported in IEC 60793-1-42;

---------------------- Page: 6 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 5 – 86/598/CDV
135 e) removed Annex D and other references in text to calibration compensation to align with
136 other calibration documents;
137 f) removed Annex E and other references in text to use of air wavelength since it is not used
138 in the fibre domain.
139 The text of this International Standard is based on the following documents:
Draft Report on voting
86/XX/FDIS 86/XX/RVD
140
141 Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
142 the above table.
143 The language used for the development of this International Standard is English.
144 This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
145 accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement,
146 available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by
147 IEC are described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.
148 The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
149 stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
150 specific document. At this date, the document will be
151 • reconfirmed,
152 • withdrawn,
153 • replaced by a revised edition, or
154 • amended.
155

---------------------- Page: 7 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 6 – 86/598/CDV
156 0 Introduction
157 0.1 Chromatic dispersion in optical fibres
158 Chromatic dispersion is the variation with optical light wavelength of the light propagation
159 delay time in a length of fibre. This variation can cause bandwidth limitation in the fibre when
160 used to transmit communication signals. For a more detailed explanation, refer to Annex D
161 and IEC 60793-1-42.
162 0.2 Chromatic dispersion (CD) test sets
163 CD test sets are used to measure the chromatic dispersion properties of optical fibres and
164 typically comprise an optical source of known wavelength(s), a fibre light input coupling and
165 output coupling means, optical detection means, and electronic or optical means of
166 determining the optical delay or dispersion at the source wavelength. There are several
167 variants each requiring slightly different calibration techniques. Refer to Annex D for further
168 details.
169 In general, all CD test sets produce an output of fibre delay or dispersion versus the light
170 wavelength, typically in graphical form.
171 In essence, all CD test sets operate with wavelength as a programmed (independent)
172 variable, usually the abscissa (x-axis) and dispersion or time delay as the ordinate (y-axis) as
173 a measured (dependent) variable. By their nature, fibre chromatic dispersion measurements
174 require multiple wavelengths to be programmed. Even in the case of a single dispersion point
175 obtained using the differential phase shift method, two separate wavelength values are used.
176 It is also typical to expect a wide range of dispersion values over a range of wavelengths to be
177 measured.
178 0.3 Overview of calibration procedures described in this standard
179 The requirement to calibrate the CD test set, traceable to known standards, is essential for
180 quality control in fibre optic production, fibre research and similar activities. This standard
181 describes the detailed procedures used to establish calibration of a CD test set.
182 Calibration of a CD test set is established by applying known artefacts or standards
183 (themselves calibrated to reference standards) to the CD test set and measuring its response.
184 Primarily the artefacts or standards used are as follows:
185 a) wavelength artefact(s) or traceable wavelength measuring instruments used to calibrate
186 the light source wavelength(s) used by the CD test set. This is to establish the correct
187 excitation wavelength for the system (the ‘x-axis’);
188 b) delay or dispersion artefact(s) used to calibrate the delay or dispersion response of the
189 CD test set (the ‘y-axis’);
190 c) Traceable chromatic dispersion reference fibre used to calibrate the CD test set. This
191 method allows a simultaneous calibration of the whole CD test set, including the
192 measurement of the delay or dispersion response of the CD test set as a function of
193 wavelength and also the internal data processing part. A proper selection of the type of
194 reference fibre is important, especially for an accurate calibration of the zero dipersion
195 wavelength.
196 Calibration can only be carried out using these artefacts; the use of a known standard fibre
197 (reference fibre described in c)) whose chromatic dispersion is known is recommended as the
198 fibre forms a stable source of known dispersion and may be used as a simple dispersion
199 artefact.

---------------------- Page: 8 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 7 – 86/598/CDV
200 If it is found that the CD test set measurement results have changed significantly compared to
201 the user requirements (i.e. the test set has drifted by more than the repeatability), then
202 adjustment may be carried out depending on the need.
203 In this document, the reference medium for wavelength and the velocity of light is assumed to
204 be in vacuum, and hence define the refractive index =1,0000000.
205

---------------------- Page: 9 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 8 – 86/598/CDV
206 CALIBRATION OF FIBRE OPTIC CHROMATIC DISPERSION
207 TEST SETS
208
209 1 Scope
210 This International Standard provides standard procedures for the calibration of optical fibre
211 chromatic dispersion (CD) test sets.
212 This standard is applicable to all types of CD test sets, with the exception that measurements
213 on multimode optical fibres are excluded.
214 The purpose of this standard is to define a standard procedure for calibrating optical fibre
215 chromatic dispersion (CD) test sets. The detailed calibration steps used vary according to the
216 measurement technique used in the CD test set.
217 Whilst it is acknowledged that chromatic dispersion also occurs in multimode fibre and this
218 fibre may be measured on many CD test sets, this standard will restrict discussion to single
219 mode fibre measurements applications only.
220 The purpose of the procedures outlined in this standard is to focus manufacturers and users
221 of CD test sets toward the reduction of measurement uncertainty in chromatic dispersion
222 determination in optical fibres under all applicable conditions. The procedures apply to
223 calibration laboratories and to the manufacturers or users of CD test sets for the purpose of
224 a) calibrating CD test sets;
225 b) evaluating the level of performance of the instrument.
226 Use of the procedures also allows correct evaluation of CD test set uncertainty, relative and
227 traceable to appropriate (for example, national) standards.
228 2 Normative references
229 The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their
230 content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited
231 applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any
232 amendments) applies.
233 IEC 60050-731, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 731: Optical fibre
234 communication

235 IEC 62129-1, Calibration of optical spectrum analyzers
236 3 Terms and definitions
237 For the purposes of this document, the terms and definitions contained in IEC 60050-731 and
238 the following apply.
239 ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
240 addresses:
241 • ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
242 • IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/

---------------------- Page: 10 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 9 – 86/598/CDV
243 3.1
244 accredited calibration laboratory
245 calibration laboratory authorized by the appropriate national standards laboratory to issue
246 calibration certificates with a minimum specified uncertainty that demonstrate traceability to
247 national standards
248 3.2
249 adjustment
250 set of operations carried out on an instrument in order that it provides given indications
251 corresponding to given values of the measurand
252 3.3
253 artefact
254 device, instrument, or equipment used in the process of calibrating a CD test set for
255 wavelength, delay, or chromatic dispersion
256 3.4
257 calibration
258 set of operations that establish, under specified conditions, the relationship between the
259 values of quantities indicated by a measuring instrument and the corresponding values
260 realized by measurement standards
261 Note 1 to entry: The result of a calibration permits either the assignment of values of measurands to the
262 indications or the determination of corrections with respect to indications.
263 Note 2 to entry: A calibration may also determine other metrological properties such as the effect of influence
264 quantities.
265 Note 3 to entry: The result of a calibration may be recorded in a document, sometimes called a calibration
266 certificate or a calibration report.
267 Note 4 to entry: See also ISO/IEC Guide 99:2007, 2.39.
268 3.5
269 traceability chain
270 unbroken chain of comparison using standards (see Figure 1)
271
272 Figure 1 – Example of a traceability chain

---------------------- Page: 11 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 10 – 86/598/CDV
273 3.6
274 centroidal wavelength
275 power-weighted mean wavelength of a light source in vacuum
276 Note 1 to entry: For a continuous source spectrum, the centroidal wavelength λ in vacuum is defined by the
c
277 following integral, where the integration limits enclose the entire spectrum of the source. However, it is usually
278 sufficient to perform the integral or summation over the spectrum where the spectral density p(λ) or power P is
i
279 higher than 0,1 % of the maximum spectral density p(λ) or power P .:
i
280  λ = (1/ P ) × [ p(λ) × λ dλ]   (1)
c total

281 where
282 P = p(λ) dλ is the total optical source power.
total

283 For a spectrum consisting of i discrete lines, the centroidal wavelength in vacuum λ is defined as:
c
 
284   λ = (1/ P ) × pλ   (2)
 
c total ∑ i i
 
 i 
285 where
286 p(λ) is the spectral power spectral density of the source in W/nm;
287 λ is the centroidal wavelength in vacuum in nanometers;
c
th
288 λ is the i discrete line in nm;
i
289 p is the power levels at λ in W;
i i
=
290 P p is the total power in W.
i
total ∑
i
291 3.7
292 chromatic dispersion (CD) test sets
293 instrument capable of measuring the chromatic dispersion of a single mode fibre at various
294 wavelengths in the transmission windows of interest, typically the 1 310 nm and/or 1 550 nm
295 wavebands
296 3.8
297 correction offset
298 CO
299 number that is added to or subtracted from the measurement result of a CD test set to correct
300 for a known physical effect or deviation
301 3.9
302 instrument state
303 complete description of the measurement conditions and state of the CD test set during the
304 calibration process
305 Note 1 to entry: Typical parameters of the instrument state are the wavelength range in use, the data fit model (as
306 applicable), warm-up time, and other instrument settings.
307 3.10
308 measurement result
309 displayed or electrical output of any CD test set, in
–1 –1
310 • dispersion D in units of ps × nm × km ,
311 • lambda zero λ in units of nm,
0
–2 –1
312 • zero dispersion slope S in units of ps × nm × km ,
0

---------------------- Page: 12 ----------------------
oSIST prEN IEC 61744:2022
IEC CDV 61744/Ed3  IEC:2022 – 11 – 86/598/CDV
313 after completing all actions suggested by the operating instructions, for example warm-up
314 3.11
315 national standard
316 standard recognized by a national decision to serve in a country as the basis for assigning
317 values to other standards of the quantity concerned
318 Note 1 to entry: For more information, see ISO/IEC Guide 99:2007, 5.3.
319 3.12
320 national standards laboratory
321 national metrology institute
322 laboratory which maintains the national standard
323 3.13
324 operating range
325 specified range of values of one of a set of operating conditions for which the uncertainty of a
326 measuring instrument is specified
327 3.14
328 reference standard
329 standard, generally having the highest metrological quality available at a given location or in a
330 given organization, from which measurements made therein are derived
331 Note 1 to entry: For more information, see ISO/IEC Guide 99:2007, 5.6.
332 3.15
333 scaling factor
334 SF
335 ratio of known standard values for a standard artefact to the values indicated by the CD test
336 set when no correction offsets are applied
337 Note 1 to entry: The factors can apply to wavelength, delay [dispersion] calibration, as well as to recorded zero
338 dispersion wavelength, slope and actual dispersion data values when using a calibrated reference fibre.
339 3.16
340 spectral bandwidth
341 full-width at half-maximum (FWHM) of th
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.