Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Tirfoni (panožna oznaka TS-Z a1.105)

Specifikacija določa obliko, mere ter tehnične pogoje za izdelavo in dobavo tirfonov z ravno naležno površino razreda izdelave B, ki se uporabljajo za pritrjevanje podložnih plošč pritrdilnega sistema na lesene prage.
Tirfoni po tej specifikaciji se uporabljajo za pritrjevanje na lesene prage:
– rebrastih podložnih plošč z nagibom,
– rebrastih podložnih plošč brez nagiba,
– kap proti bočnemu pomiku tira.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
10-Mar-2011
Due Date
15-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1056:2011
Slovenian language
11 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1056
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Tirfoni
(panožna oznaka TS-Z a1.105)
Referenčna oznaka
ICS 45.040 SIST-TS 1056:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 12

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1056 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Tirfoni (panožna oznaka

TS-Z a1.105), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 10025-1 Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični

dobavni pogoji

SIST ISO 2859-1 Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah –

1. del: Pravila vzorčenja, razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL)
za kontrolo zaporednih partij (lotov)

SIST-TS 1052 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Dvojna vzmetna obročasta podložka

SIST-TS 1057 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Pritrdilna klinasta ploščica za kretnice

S 45 in S 49

SIST-TS 1068 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Pritrdilna ploščica 65 x 98 za kretnice

S 45 in S 49
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Velikost tirfonov ....................................................................................................................................4

5 Oblike, mere in masa............................................................................................................................5

6 Označevanje.........................................................................................................................................6

7 Material in lastnosti...............................................................................................................................6

8 Postopek in kakovost izdelave .............................................................................................................7

9 Preverjanje kakovosti ...........................................................................................................................7

10 Dobava .............................................................................................................................................12

11 Garancija ..........................................................................................................................................12

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Specifikacija določa obliko, mere ter tehnične pogoje za izdelavo in dobavo tirfonov z ravno naležno

površino razreda izdelave B, ki se uporabljajo za pritrjevanje podložnih plošč pritrdilnega sistema na

lesene prage.
Tirfoni po tej specifikaciji se uporabljajo za pritrjevanje na lesene prage:
– rebrastih podložnih plošč z nagibom,
– rebrastih podložnih plošč brez nagiba,
– kap proti bočnemu pomiku tira.
2 Izrazi in definicije
V tej tehnični specifikaciji se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

– vzdrževalne aktivnosti obsegajo procese nabave in/ali izdelave novih delov, zamenjave dotrajanih

ali poškodovanih delov ter predpisane vzdrževalne posege na obstoječi opremi železniške

infrastrukture.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog

– Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in

sistemov v železniško infrastrukturo

– Direktive 2001/16/ES, Direktiva o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za

konvencionalne hitrosti

– SIST EN 10025-1, Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni

pogoji

– SIST ISO 2859-1, Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah –

1. del: Pravila vzorčenja, razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih

partij (lotov)

– SIST-TS 1052 (TS-Z a1.101), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Dvojna vzmetna obročasta

podložka

– SIST-TS 1057 (TS-Z a1.106-1), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Pritrdilna klinasta ploščica za

kretnice S 45 in S 49

– SIST-TS 1068 (TS-Z a1.109), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistemi – Pritrdilna ploščica 65 x 98 za

kretnice S 45 in S 49
– UIC 864-1, Tehnični pogoji za dobavo vijakov za proge
– UIC 864-2, Tehnični pogoji za dobavo jeklenih vijakov za pritrjevanje tirnic
4 Velikost tirfonov

4.1 Tirfoni po tej specifikaciji se izdelujejo v treh velikostih, navedenih v tabeli, in se uporabljajo pri

lesenih pragovih.

4.2 Tirfoni velikosti 1 se uporabljajo za pritrjevanje naprave proti bočnemu pomiku tira na lesenih

pragih, velikosti 2 in 3 pa se uporabljajo za pritrjevanje rebrastih podložnih plošč za lesene prage, pri

katerih se med naležne površine tirfona in plošče vgradijo (postavljajo) dvojne vzmetne obročaste

podložke SIST-TS 1052.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
5 Oblike, mere in masa

Oblika, mere in masa tirfona po tej specifikaciji (za različico I in II) morajo biti v skladu s slikami 1, 2 in

3 ter s tabelo.
Tirfon z obdelanim vrhom – varianta I
Slika 1
Tirfon z neobdelanim vrhom – varianta II
Slika 2
Slika 3
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
Tabela
Dolžine in dovoljena odstopanja
Masa
Oznaka velikosti
kg/kos
1±5 11±5
1 110 18 0,395
2 130 20 0,408
3 150 25 0,538
4 160 35 0,573
6 Označevanje
6.1 Označevanje v tehnični dokumentaciji

V tehnični in drugi dokumentaciji ter v naročilih ali dobavi se tirfoni po tej specifikaciji označujejo z oznako:

Tirfon l SIST-TS 1056
l je dolžina tirfona.
6.2 Označevanje na tirfonu
Vsak tirfon po tej specifikaciji mora imeti vtisnjene oznake:
– znak proizvajalca in leto izdelave (zadnji dve številki letnice),
– oznako velikosti (1, 2 ali 3).

S številko 1 se označujejo tirfoni z dolžino 110 mm, s številko 2 se označujejo tirfoni z dolžino 150 mm

in s številko 3 tirfoni z dolžino 160 mm. Razpored oznak je prikazan na sliki 1.
7 Material in lastnosti

7.1 Tirfoni po tej specifikaciji se izdelujejo iz jekla z oznako S275J2G3; 1.0144 po SIST EN 10025 ali

iz enakovrednega jekla, katerega mehanske lastnosti morajo izpolnjevati pogoje, navedene v tabeli:

Kaljeni
Nekaljeni tirfoni
tirfoni (2)
Razred trdnosti (1) 4.6 4.8 5.6 5.8 5.6
Natezna trdnost v N/mm2 nom. 400 500 500
min. 400 420 500 520 500
Raztezek v % min. 22 14 20 10 20
nom. 240 320 300 400 300
Napetost tečenja v %
min. 240 340 300 420 300
nom. napetost tečenja
60 80 60 80 60
• 100 v %
nom. natezna trdnost

(1) Oznaka razreda trdnosti je sestavljena iz dveh številk, ki sta ločeni s piko.

– Prva številka pomeni 1/100 nom. vrednosti natezne trdnosti v N/mm2.

– Druga številka pomeni 10-kratnik količnika med nom. vrednostjo napetosti tečenja in nominalno vrednostjo natezne trdnosti.

– Zmnožek obeh številk pomeni 1/10 nom. vrednosti napetosti tečenja v N/mm2.
(2) Kaljenje tirfonov se opravi po naslednjem postopku:

– Tirfoni se segrejejo na temperaturo 850 °C, nato pa se ohladijo v vodi s temperaturo 30 do 75 °C.

– Zaradi protikorozijske zaščite se lahko tirfoni vzamejo iz vode pred popolno ohladitvijo, vendar takrat temperatura

tirfona ne sme presegati 100 °C.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011

7.2 Tirfoni morajo vzdržati upogibni preskus stebla vijaka za upogibni kot 90°, pri čemer ne smejo

nastati razpoke, dvoplastnost ali druge nesprejemljive indikacije.
8 Postopek in kakovost izdelave
8.1 Glava tirfona se izdeluje s stiskanjem.

Spodnja površina glave mora biti izdelana tako, da pravilno nalega na naležno površino.

Pri izdelavi tirfona je treba posebej paziti, da sta glava in steblo tirfona pravilno centrirana.

Glave ne smejo imeti nobenih gub pri prehodu v steblo.

Robovi glave morajo biti ostri in čisti. Krajniki, ki nastajajo pri prešanju naležnih površin glave, morajo

biti odstranjeni.

8.2 Navoji tirfona se izdelujejo z valjanjem. Navoji morajo biti čisti in popolni.

8.3 Tirfoni morajo biti dobro in v celoti očiščeni. Na očiščenih površinah ne sme biti razpok in nobenih

neravnin na naležnih površinah tirfona.

8.4 Dovoljena ukrivljenost stebla vijaka E je prikazana na sliki 4 in znaša največ 1 mm.

Slika 4
9 Preverjanje kakovosti
9.1 Splošna določila za ugotavljanje skladnosti proizvoda (moduli)

Za ocenjevanje skladnosti proizvodov z zahtevami tehnične specifikacije mora proizvajalec uporabiti

postopke modula B+F.

9.2 Obvezne presojane značilnosti in preskusne metode za presojo kakovosti proizvoda so:

– pregled tehnične dokumentacije (pregled načrtovanja, ocenitev sposobnosti za izpolnitev zahtev ...),

– pregled skladnosti vgrajenih materialov – pregled dokazil o kakovosti materialov: atesti materiala

po SIST EN 10204; 3.1B, izjave o skladnosti …),

– merska kontrola – kontrola oblike, mer in toleranc po sliki in specificiranih zahtevah,

– vizualna kontrola – kompletnost sestavnih delov, zunanji videz površin (npr. brez razpok, poškodb…),

videz protikorozijske zaščite, identifikacijske označbe.
Preskušanja:
– ugotavljanje povprečne mase,
– natezni preskus,
– upogibni preskus.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TS 1056 : 2011
Obseg preskušanja:
Preskušanje se izvaja na vzorcih, katerih število znaša:

– pregled zunanjega videza, oblike in mer se izvaja na številu vzorcev, ki je določeno po Waldovem

(Wald) diag
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.