Cranes -- Graphic symbols -- Part 1: General

Gives 67 symbols and defines the various colours to be used. Contains the alphabetical indexes in English, French and Russian.

Appareils de levage à charge suspendue -- Symboles graphiques -- Partie 1: Généralités

Dvigala - Grafični simboli - 1. del: Splošno

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Nov-2000
Withdrawal Date
30-Nov-2000
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Dec-2000
Due Date
01-Dec-2000
Completion Date
01-Dec-2000

Buy Standard

Standard – translation
SIST ISO 7296-1:2000
Slovenian, English and French language
15 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST ISO 7296-1
prva izdaja
STANDARD
december 2000
Dvigala - Grafični simboli - 1.del: Splošno (enakovreden ISO 7296-1:1991 in
ISO 7296-1:1991/Amd.1:1996)
Cranes - Graphic symbols - Part 1: General
Appareils de levage à charge suspendue - Symboles graphiques -
Partie 1: Généralités

Deskriptorji: dvigala, dvigalne naprave, pulti za krmiljenje, krmilne tipke, opozorilne lučke, grafični

simboli, barve tipk in lučk (kode)
Referenčna številka
ICS 01.080.20 * 53.020.20 SIST ISO 7296-1:2000 (sl, en, fr)
Nadaljevanje na straneh 2 do 16

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 7296-1 (sl, en, fr), Dvigala - Grafični simboli - 1.del: Splošno, prva izdaja, 2000,

ima status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu ISO 7296-1 (en),

Cranes - Graphic symbols - Part 1: General, First edition, 1991-12-15 in njegovemu dopolnilu

ISO 7296-1/Amd.1.
NACIONALNI PREDGOVOR

Odločitev za prevzem mednarodnega standarda ISO 7296-1:1991 in njegovega dopolnila

ISO 7296-1:1991/Amd.1:1996 po metodi prevoda je 1997-10-13 sprejel tehnični odbor USM/TC DTN

Dvigalne in transportne naprave.

V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v standardu ISO 7296-1:2000 je odločilen izvirni

mednarodni standard v angleškem jeziku.
Ta slovenski standard je dne 2000-11-06 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 7296-1:2000 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.

- Popravek mednarodnega standarda ISO 7296-1/Amd.1:1996 premešča predstavitev simbolov

032 do 035 (opora), 036 in 037 (stabilizator) ter 038 in 039 (grabež) v ISO 7296-2:1996 pod

številke simbolov 21.9, 21.8, 21.4, 21.5, 20.5, 20.4, 17.3 in 17.2.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
VSEBINA Stran

Predgovor .................................................................................................................................................3

1 Splošno.................................................................................................................................................4

2 Grafični simboli za uporabo na krmilju..................................................................................................5

3 Barva krmilnih tipk in opozorilnih lučk.................................................................................................12

Abecedni seznam slovenskih izrazov.....................................................................................................14

Abecedni seznam angleških izrazov.......................................................................................................15

Abecedni seznam francoskih izrazov .....................................................................................................16

Predgovor

Mednarodni standard ISO 7296-1:1991 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za

standardizacijo ISO/TC 96 Dvigala, pododbor SC 2 Terminologija.

ISO 7296 je sestavljen iz naslednjih delov, ki imajo skupen naslov Dvigala – Grafični simboli:

- 1. del: Splošno
- 2. del: Mobilna dvigala
- 3. del: Stolpna dvigala
- 4. del: Ročična dvigala
- 5. del: Mostna in kozičasta dvigala
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Dvigala – Grafični simboli – 1. del: Splošno
1 Splošno
1.1 Področje uporabe

Ta del ISO 7296 določa splošne grafične simbole za uporabo na krmilju dvigal (poglavje 2) in podaja

barvo krmilnih tipk in signalnih lučk (poglavje 3). Simboli so razdeljeni v skupine, ki so podane v spodaj

navedenih točkah:
- 2.1 Simboli za glavne smeri gibanja za vklop in izklop
- 2.2 Simboli za krmilje upravljalca dvigala
- 2.3 Informacijski simboli.

Opomba: Grafični simboli, uporabljeni v tem delu ISO 7296, so v skladu z ISO 3461-1:1988, Splošna načela za

oblikovanje grafičnih simbolov – 1.del: Grafični simboli za uporabo na opremi, ISO 1496:1984, Grafični simboli –

uporaba puščic, ISO 7000:1989, Grafični simboli za uporabo na opremi – Tabela in pregled, ter v skladu z IEC

417:1973, Grafični simboli za uporabo na opremi, kazalo, pregled in zbir posameznih listov, z dopolnili.

1.2 Splošne zahteve
1.2.1 Simboli morajo biti takšni, kot so podani v točkah od 2.1 do 2.3.

1.2.2. Simboli na krmilju morajo biti dobro vidni glede na podlago (po možnosti svetli simboli na temni

podlagi).

1.2.3. Simboli se morajo nahajati na krmilnem organu za označeno funkcijo ali ob njem.

1.2.4. Kjer je potreben več kot en simbol (na primer "Vklop", "Izklop", "Premikanje levo", "Premikanje

desno"), morajo biti simboli nameščeni glede na krmilno napravo tako, da pomik krmilne naprave v

smeri, označeni s simbolom, označuje smer krmilne operacije.

1.2.5. Simboli se morajo nahajati na takem mestu, da jih je možno brez težav prepoznati z

upravljalčevega delovnega mesta.

1.2.6. Simbol, ki kaže smer pomika krmilnih vzvodov, se lahko uporablja v kombinaciji z drugimi

simboli za označitev pomika vzvoda. Simbol se nahaja na komandni plošči v katerem koli željenem

položaju glede na pomik, ki ga označuje.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
2 Grafični simboli za uporabo na krmilju
2.1. Simboli za osnovne smeri premikanja in položajev vklop/izklop
Št. Simbol Pomen v slovenščini
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
001 Pomik v eno smer
Movement in one direction
Mouvement dans une seule direction
002 Delovni pomik krmilnega vzvoda v dveh smereh
Control lever working movement in two directions
Mouvement actif du levier de commande dans deux directions
003 Vrtenje v smeri urinega kazalca
Rotation, clockwise
Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
004 Vrtenje v obratni smeri urinega kazalca
Rotation, counter-clockwise
Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
005 Vrtenje v obeh smereh, brez blokade
Rotation in both directions, unlocked
Rotation dans les deux sens, sans verrouillage
006 Vrtenje v obeh smereh, z blokado
Rotation in both directions, locked
Rotation dans les deux sens, avec verrouillage

1) Osnovni simbol s puščico in dodatnim simbolom, ki kaže nepremični objekt (ali drugo referenčno

izodiščno nepremično točko), se mora uporabiti, kadar se lahko položaj upravljalčeve kabine

spreminja glede na smer pomika (npr. vožnja vrtljivega dvigala).
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Št. Simbol Pomen v slovenščini
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
007 Zasuk v desno
Turn right
Virage à droite
008 Zasuk v levo
Turn left
Virage à gauche
Pomik v dveh smereh: levo – desno
009
Movement in two direction: left – right
Mouvement dans deux directions : à gauche – à droite
Vklop
010
Marche
Izklop
011
Off
Arrêt
Vklop – Izklop
012
On – off
Marche - arrêt
Vklop samo s pritiskom na tipko
013
Switching on with push-button press only
Mise en marche seulement en appuyant sur le bouton poussoir
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
2.2. Krmilni simboli
Opomba: Številke od 14 do 19 niso bile uporabljene.
Št. Simbol Pomen v slovenščini
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
Naprava za dviganje bremena : dvig
020
Load-lifting attachment : lift
Accessoires de levage : levage
Naprava za dviganje bremena : spust
021
Load-lifting attachment : lower
Accessoires de levage : descente
Nagibna ročica : dvig
022
Derrick in (luff in)
Relevage de la flèche
Nagibna ročica : spust
023
Derrick out (luff out)
Descente de la flèche
Teleskopska ročica : izvlek
024
Telescopic jib (boom) extended
Flèche télescopique en extension
Teleskopska ročica : uvlek
025
Telescopic jib (boom) retracted
Flèche télescopique rentrée
Vožnja voznega vitla : naprej – nazaj
026
Crab traversing : forward – reverse
Déplacement du chariot : en avant – en arrière
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Št. Simbol Pomen v slovenščini
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
027 Vožnja dvigala naprej
Crane travelling forward
Translation de l'appareil de levage en marche avant
028 Vožnja dvigala nazaj
Crane travelling in reverse
Translation de l' appareil de levage en marche arrière
029
Vožnja dvigala naprej – nazaj
Crane travelling forward – reverse
Translation de l'appareil de levage en marche avant – en marche
arrière
030 Vzpenjalno dvigalo : vzpon
Climbing crane : climb
Appareil de levage à autosurélévation : montée
031 Vzpenjalno dvigalo : spust
Climbing crane : descend
Appareil de levage à autosurélévation : descente

1) Osnovni simbol s puščico in dodatnim simbolom, ki prikazuje izhodiščni, nepremični objekt (ali

drugo izhodiščno nepremično točko), se mora uporabiti, kadar se lahko položaj upravljalčeve kabine

spreminja glede na smer premika (na primer vožnja polnovrtljivega dvigala).
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Št. Simbol Pomen v slovenščini
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
040 Bremenski magnet : vklop
Load magnet on
Electroaimant de levage en marche
041 Bremenski magnet : izklop
Load magnet off
Electroaimant de levage hors marche
042 Tirne klešče : vklop (uprijem)
Rail clamp engaged
Serrage du rail engagé
043 Tirne klešče : izklop (sprostitev)
Rail clamp disengaged
Serrage du rail libéré
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
2.3 Obvestilni simboli
Opomba: Številke od 44 do 49 niso bile uporabljene.
Simbol Pomen v slovenščini
Št.
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
050 Brezstopenjsko krmiljenje : vrtljivo
Infinitely variable control : rotational
Commande continue – rotative
051 Brezstopenjsko krmiljenje: linearno
Infinitely variable control: linear
Commande continue – linéaire
052 Hitrost vetra
Wind speed
Vitesse du vent
053 Smer vetra
Wind direction
Direction du vent
Zavora zavrta
054
Brake applied
Frein serré
055 Zavora sproščena
Brake released
Frein desserré
056 Sklopka vključena
Clutch engaged
Embrayage engagé
057 Sklopka sproščena
Clutch disengaged
Embrayage désengagé
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Simbol Pomen v slovenščini
Št.
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
058 Zvočni signal
Horn
Avertisseur sonore
059 Temperatura
Temperature
Température
060 Ventilacija
Ventilation
Ventilation
061 Notranja/stropna svetilka
Interior/dome light
Lumière intérieure de platfonnier
062 Žaromet
Flood-light
Projecteur
063 Ozkosnopovni žaromet
Spot-light
Eclairage
064 Brisalnik stekla
Windscreen wiper
Essuie-glace du pare-brise
065 Grelnik/notranje gretje
Heater/interior heating
Chauffage/intérieure
066 Klimatska naprava
Air-conditioner
Climatiseur
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST ISO 7296-1 : 2000
Simbol Pomen v slovenščini
Št.
Pomen v angleščini
Pomen v francoščini
067 Odmrzovalnik in sušilnik vetrobranskega stekla
Windscreen/windshield demister/defroster
Désembuage, dégivrage du pare-brise
3 Barva krmilnih tipk in opozorilnih lučk
3.1 Barve krmilnih tipk
Št. Barva Namen Primer uporabe
Rdeča Delovanje v nujnem primeru Izklop v sili
3.1.1
Ustavitev ali izklop Ustavitev ali izklop:
- celotnega sistema,
- enega ali več motorjev.
Red Action in case of emergency Emergency shutdown
Stop or shutdown Stop or shutdown of
- the whole system
- one or more motors
Rouge Action en cas d' urgence Coupe-circuit d'urgence
Arrêt ou coupe-circuit Arrêt ou mise hors-circuit
- du système en entier
- d'un ou de plusieurs moteurs
3.1.2 Katerakoli barva, razen Delovanje brez omejitev
rdeče in rumene Krmiljenje drugih operacij
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.