Liquid Petroleum Products - Determination of mark indikator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum

Standard SIST 1020 določa preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti in določevanje
evromarkerja Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo)
anilin (številka CAS: 34432-92-3) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in v njunih mešanicah ter v
petroleju za ogrevanje v območju od 0,5 do 10,0 mg/l (metoda B) oziroma v območju 0,07 do 10 mg/L
(metoda C).
Za ugotavljanje prisotnosti evromarkerja (kvalitativno) se uporablja vizualna metoda – A. Ta metoda je
primerna tudi za kontrolo na terenu.
Za določevanje evromarkerja (kvantitativno) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in mešanicah obeh
goriv ter v petroleju za ogrevanje se uporabljata spektrofotometrijska metoda – B in metoda s
tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C.
OPOZORILO: Pri preskušanju na podlagi tega standarda lahko naletimo na nevarne snovi, postopke
in opremo. Morebitne nevarnosti in ustrezni varnostni ukrepi v standardu niso posebej navedeni.
Uporabnik tega standarda je odgovoren, da pred preskušanjem zagotovi ustrezne varnostne ukrepe v
skladu z varnostnimi predpisi in upošteva morebitne zakonodajne omejitve.

Tekoči naftni proizvodi - Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju

General Information

Status
Withdrawn
Public Enquiry End Date
04-Aug-2016
Publication Date
15-Aug-2016
Withdrawal Date
02-Jan-2022
Current Stage
9200 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Razveljavitev (Local Project)
Start Date
03-Jan-2022
Due Date
26-Jan-2022
Completion Date
03-Jan-2022
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1020:2016
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

wpilsbkphf wpfpT kjljwpTAkaAoa wseptemberwljkpwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwTekoči naftni proizvodi – rgotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja – evromarkerja v kurilnem olju bi bekstra lahkoc in petroleju
wwiiquidwmetroleumwmroductsw–waeterminationwofwmarkwindicatorwcontentwinwcuelwlilwbxtrawiightwandwpetroleumwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwoeferenčnawoznakawfCpwqohkpjhljwpfpqwkjljtljkpwbslcwwwwkadaljevanjewnawstranehwodwlwdowkkwwwww©wljkp-jshwptandardwjewzaložilwinwizdalwplovenskiwinštitutwzawstandardizacijohwoazmnoževanjewcelotewaliwdelovwtegawstandardawniwdovoljenohwpfpqwkjljwtwljkpwlwwkACflkAikf rsla plovenskiwstandardwpfpqwkjljwbslcfwqekočiwnaftniwproizvodiw–wrgotavljanjewprisotnostiwinwdoločevanjewmarkirnegawindikatorjaw–wevromarkerjawvwkurilnemwoljuwbiwbekstrawlahkocwinwpetrolejufwljkpfwjewizvirniwstandardwinwimawstatuswslovenskegawnacionalnegawstandardahwwqawstandardwnadomeščawpfpqwkjljtljkkhwwkACflkAikf mobadlslo
swplovenijiwsewzawzakonskowpredpisanowoznačevanjewkurilnegawoljawbiwbekstrawlahkocwinwpetrolejawzawogrevanjewuporabljawsredstvowzawoznačevanjefwkiwvsebujewevromarkerwpolventwvellowwkl4wzwimenomwfrmACwk-etil-k-l-bk-izobutoksietoksicetil-4-bfenilazocwanilinhwpredstvowzawoznačevanjewkurilnegawoljawbiwmorawvsebovatiwtudiwrdečewbarvilohwwwswtemwstandarduwsownavedenewtriwpreskusnewmetodewzawugotavljanjewprisotnostiwsredstvawzawoznačevanjewvwdizelskemwgorivufwkurilnemwoljuwbiwinwpetrolejuwzawogrevanjehwldwtehwjewmetodawAwkvalitativnafwmetodiwBwinwCwpawstawkvantitativnihwjetodawCwjewreferenčnawinwidentičnawzakonskowpredpisaniwreferenčniwmetodiwpkupnostiwzawdoločevanjewevromarkerjawbpolventwvellowwkl4cwvwplinskemwoljuwinwkerozinuhwwwplovenskiwstandardwpfpqwkjljtljkpwjewpripravilwtehničniwodborwpfpqiqCwkAawkaftniwderivatihwwldločitevwzawizdajowtegawstandardawjewl4hwfebruarjawljkpwsprejelwpfpqiqCwkAawkaftniwderivatihwwmobaelakA fZaAgA w–wwpfpqwkjljtljkkfwqekočiwnaftniwproizvodiw–wrgotavljanjewprisotnostiwinwdoločevanjewmarkirnegawindikatorjaw–wevromarkerjawvwkurilnemwoljuwbiwbekstrawlahkocwinwpetrolejuw pmobjbjBb dibab kA mobaelakl fZaAgl wswtawstandardwpfpqwkjljtljkpwsowgledewnawpredhodnowizdajowpfpqwkjljtljkkwvključenewnaslednjewspremembetw–wdopolnjenewsowtočkewohlhkwbpruvetefwohmwmostopekwinwoh4wmodajanjewrezultatovfww–wdodaniwstawtočkiwqhkhlwoeferenčniwvzorciwinwqhmhmwrmeritvenawpremicawterww–wspremenjeniwstawwtočkiwqhowmreverjanjewsistemawemiCwinwqhpwjeritevhww lmljBA
–wkacionalniwuvodwinwnacionalniwpredgovorwnistawsestavniwdelwstandardahwwpfpqwkjljwtwljkpwmwwspbBfkA
ptran kwwmodročjewuporabewhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4wlwwwvezawswstandardiwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4wmwwhratekwopiswpreskusnihwmetodwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhow4wwszorčenjewhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhowowwsizualnawmetodaw–wAwwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhowpwwppektrofotometrijskawmetodaw–wBwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhpwqwwjetodawswtekočinskowkromatografijowvisokewločljivostiwbemiCcw–wCwhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhswwwpfpqwkjljwtwljkpw4wwTekoči naftni proizvodi – rgotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja – evromarkerja v kurilnem olju bi bekstra lahkoc in petroleju k
modročje uporabe
ptandardwpfpqwkjljwdoločawpreskusnewmetodewzawugotavljanjewprisotnostiwinwdoločevanjewevromarkerjawpolventwvellowwkl4wzwimenomwfrmACwk-etil-k-l-bk-izobutoksietoksicetil-4-bfenilazocwanilinwbštevilkawCAptwm44ml-sl-mcwvwkurilnemwoljuwbifwdizelskemwgorivuwinwvwnjunihwmešanicahwterwvwpetrolejuwzawogrevanjewvwobmočjuwodwjfowdowkjfjwmgilwbmetodawBcwoziromawvwobmočjuwjfjT do kj mgii bmetoda Cch
wawugotavljanjewprisotnostiwevromarkerjawbkvalitativnocwsewuporabljawvizualnawmetodaw–wAhwqawmetodawjewprimernawtudiwzawkontrolownawterenuhwwwwawdoločevanjewevromarkerjawbkvantitativnocwvwkurilnemwoljuwbifwdizelskemwgorivuwinwmešanicahwobehwgorivwterwvwpetrolejuwzawogrevanjewsewuporabljatawspektrofotometrijskawmetodaw–wBwinwmetodawswtekočinskowkromatografijowvisokewločljivostiwbemiCcw–wChwwwlmlZlofil:wmriwpreskušanjuwnawpodlagiwtegawstandardawlahkownaletimownawnevarnewsnovifwpostopkewinwopremohwjorebitnewnevarnostiwinwustrezniwvarnostniwukrepiwvwstandarduwnisowposebejwnavedenihwrporabnikwtegawstandardawjewodgovorenfwdawpredwpreskušanjemwzagotoviwustreznewvarnostnewukrepewvwskladuwzwvarnostnimiwpredpisiwinwupoštevawmorebitnewzakonodajnewomejitvehwwwl
Zveza s standardi in drugimi viri lhk
ptandardi wqawstandardwvključujewdoločilawizwdrugihwstandardovfwkiwsownavedeniwnawustreznihwmestihwvwbesedilufwvwnadaljevanjuwpawsownaštetihwrporabljawsewnjihovawnajnovejšawizdajahwwpfpqwbkwfplwp4rwiaboratorijskawsteklovinaw–wmipetewzwenowoznakowvolumnaw
Laboratory glassware – Single volume pipettes wpfpqwbkwfplwrmowiaboratorijskawsteklovinaw–wdraduiranewpipetew Laboratory glassware – Graduated pipettes
pfpqwbkwfplwkj4lwiaboratorijskawsteklovinaw–wsolumetrijskewsteklenicewzwenowoznakow Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks wpfpqwbkwfplwmpspwsodawzawanalitskowlaboratorijskowuporabow–wppecifikacijawinwpreskusnewmetodeww Water for analytical laboratory use – Specification and test methods wpfpqwbkwfplwmkqjwkaftnewtekočinew–woočnowvzorčenjew
Petroleum liquids – Manual sampling
pfpqwbkwfplwmkqkwkaftnewtekočinew–wAvtomatičnowvzorčenjewizwcevovodov Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
pfpqwbkwfplw4loswkaftniwproizvodiw–waoločanjewinwuporabawstopenjwnatančnostiwpriwpreskusnihwmetodahw Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test lhl
arugi viri wearmoniziranawreferenčnawmetodawpkupnostiwzawdoločanjewevromarkerjawbpolventwvellowwkl4cwvwplinskemwoljuwinwkerozinuwCommunity reference method for the determination of the Euromarker (Solvent Yellow 124) in gas oils and kerosenepfpqwkjljwtwljkpwowwm
hratek opis preskusnih metod mhk
sizualna metoda – A rstreznawkoličinawvzorcawsewodmeriwvwepruvetowzwvodnowraztopinowklorovodikovewkislinefwdobrowpretresewinwpustifwdawsewplastiwločitahwČewjewvwvzorcuwprisotenwevromarkerfwsewspodnjawplastwobarvawrdečehwwwmhl
ppektrofotometrijska metoda – B wješanicawvzorcawinwklorovodikovewkislinewsewstresawvwlijuwločnikuwinwpustifwdawsewplastiwločitahwfntenzitetawobarvanjawspodnjewplastiwsewmeriwspektrofotometrijskowpriwvalovniwdolžiniwoljwnmwgledewnawreferenčnowraztopinowklorovodikovewkislinehwhoncentracijawevromarkerjawvwvzorcuwsewdoločiwizwgrafawaliwenačbewumeritvenewpremicefwpripravljenewnawpodlagiwmeritevwstandardnihwraztopinwevromarkerjahww mhm
jetoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti bemiCc – C jetodawsewuporabljawzawdoločevanjewevromarkerjawvwkoncentracijskemwobmočjuwodwmejewdetekcijewdowkjwmgiihwČewjewkoncentracijawanalitawvišjawodwkjwmgiifwjewtrebawvzorecwredčitiwzwo-ksilenomhwkatančnostwpreskusnewmetodewjewopredeljenawlewzawkoncentracijskowobmočjewodwjfklwdowkjwmgiihwswplinskemwoljuwinwpetrolejuwzawogrevanjewstawmejawdetekcijewjfjlwmgiiwinwmejawdoločljivostiwjfjqwmgiihwwszorecwsewswpomočjowbrizgewfiltrirawskoziwfilterwzwvelikostjowpfaznowtekočinskowkromatografijowvisokewločljivostiwinwkvantitativnowdoločiwzwmetodoweksternegawstandardahwaoločevanjewevromarkerjawpotekawzwrsisfp-detektorjemwpriwvalovniwdolžiniw4ojwnmuwdodatnewinformacijewsewlahkowpridobijowzwdetektorjemwzwnizomwdiodwpriw4kjwnmhwlmljBAtwwrporabawdetektorjawzwnizomwdiodwpriw4kjwnmwpotrdiwaliwizključiwmožnostwprisotnihwkomponentwbnawprimerwbiodizlacfwkiwlahkowmotijowmeritevwpriwvalovniwdolžiniw4ojwnmhw4
szorčenje szorčiwsewpowpostopkufwopisanemwvwpfpqwbkwfplwmkqjwaliwpfpqwbkwfplwmkqkhwwo
sizualna metoda – A ohk
oeagenti in materiali ohkhk
hlorovodikova kislinaf eClfwklfqw%wbmimcwohl
Aparature in pribor ohlhk
bpruvetef na primer: opremljenewswpokrovčkiwnawnavojfwswprostorninowokoliwmjwmlfwproizvedenewizwmaterialafwkiwjewodporenwprotiwnaftnimwderivatomwinwkislinamwbmmwaliwpodobnocfwbitiwmorajowtransparentnewbprosojne-prozornecfwgraduiranefwsamostoječefwzwnotranjimwpremeromwokoliwlowmmfwspodajwoblikovanewvwkonushwwohm
mostopek swčistowepruvetowsewodmeriwlwoziromawmwmiwklorovodikovewkislinewbohkhkcfwdodawkjwoziromawkowmiwvzorcawinwzaprehwssebinawepruvetewsewdobrowpretresewinwpustiwkwdowlwminutifwdawsewplastiwločitahwČewsewspodnjawplastwvwepruvetiwobarvawrdečefwjewvwvzorcuwprisotenwevromarkeruwčewpawsewspodnjawplastwvwepruvetiwnewobarvawrdečefwevromarkerjawniwvwvzorcuhwoh4
modajanje rezultatov oezultatwsewpodawopisnouwevromarker vwvzorcuw"jewprisoten"waliw"niwprisoten"hwwrpoštevatiwjewtrebafwdawnekateriwdodatkiwplinskemuwoljuwlahkowdajowlažnowpozitivnowreakcijohwswprimeruwdvomljivihwrezultatovwsewopraviwpreskuswpowmetodiwswtekočinskowkromatografijowvisokewločljivostiwbemiCc-Chwpfpqwkjljwtwljkpwpwwp
ppektrofotometrijska metoda – B
phk
oeagenti in materiali rporabljajowsewreagentiwswčistotowphahwinwvodawzawlaboratorijskowuporabofwrazredwmfwpowpfpqwbkwfplwmpsphwwphkhk
ptandardni evromarker: polventwvellowwkl4wzwimenomwfrmACwk-etil-k-l-bk-wwwwwwwizobutoksietoksicetil-4-bfenilazocwanilinwbštevilkawCAptwm44ml-sl-mcwswcertificiranowčistotowphkhl
hlorovodikova kislinaf eClfwklfqw%wbmimc phkhm
Toluenf CemCpeo phkh4
kgheptanf Cqeq phl
Aparature in pribor molegwobičajnegawlaboratorijskegawpriborawsewuporabljajowspodajwnaštetewaparaturewinwpriborhwwphlhk
ppektrofotometerfwprimerenwzawmerjenjewabsorpcijewvwobmočjuwodwmpjwnmwdowpojwnmwphlhl
hivete za spektrofotometerfwkwcmwphlhm
iij ločnikfwkjjwmlwphlh4
mipete z enojno oznakofwpfpqwbkwfplwp4rfwrazredwAwphlho
jerilne pipetefwgraduiranewnawjfjowmlfwpfpqwbkwfplwrmowphlhp jerilne bučkefwkjjwmlfwpfpqwbkwfplwkj4lfwrazredwAwphlhT ciltrirni papirfwnagubanwphlhr ptresalnik phlhswCentrifugaf centrifugirke phm
mostopek phmhk
oeferenčna raztopina hotwreferenčnawrazt
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.