Petroleum and natural gas industries - Floating offshore structures - Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures (ISO 19904-1:2019)

This document provides requirements and guidance for the structural design and/or assessment of
floating offshore platforms used by the petroleum and natural gas industries to support the following
functions:
— production;
— storage and/or offloading;
— drilling and production;
— production, storage and offloading;
— drilling, production, storage and offloading.
NOTE 1 Floating offshore platforms are often referred to using a variety of abbreviations, e.g. FPS, FSU, FPSO
(see Clauses 3 and 4), in accordance with their intended mission.
NOTE 2 In this document, the term “floating structure”, sometimes shortened to “structure”, is used as a
generic term to indicate the structural systems of any member of the classes of platforms defined above.
NOTE 3 In some cases, floating platforms are designated as “early production platforms”. This term relates
merely to an asset development strategy. For the purposes of this document, the term “production” includes
“early production”.
This document is not applicable to the structural systems of mobile offshore units (MOUs). These
include, among others, the following:
— floating structures intended primarily to perform drilling and/or well intervention operations
(often referred to as MODUs), even when used for extended well test operations;
— floating structures used for offshore construction operations (e.g. crane barges or pipelay barges),
for temporary or permanent offshore living quarters (floatels), or for transport of equipment or
products (e.g. transportation barges, cargo barges), for which structures reference is made to
relevant recognized classification society (RCS) rules.
This document is applicable to all possible life-cycle stages of the structures defined above, such as:
— design, construction and installation of new structures, including requirements for inspection,
integrity management and future removal,
— structural integrity management covering inspection and assessment of structures in-service, and
— conversion of structures for different use (e.g. a tanker converted to a production platform) or
re‑use at different locations.
The following types of floating structure are explicitly considered within the context of this document:
a) ship-shaped structures and barges;
b) semi-submersibles;
c) spars;
d) shallow-draught cylindrical structures.
In addition to the structural types listed above, this document covers other floating platforms intended
to perform the above functions, consisting of partially submerged buoyant hulls made up of any
combination of plated and space frame components. These other structures can have a great range of
variability in geometry and structural forms (e.g. tension leg platforms) and, therefore, can be only
partly covered by the requirements of this document. In other cases, specific requirements stated in
this document can be found not to apply to all or part of a structure under consideration.
NOTE 4 Requirements for topsides structures are presented in ISO 19901-3.
In the above cases, conformity with this document requires the design to be based upon its underpinning
principles and to achieve a level of safety equivalent, or superior, to the level implicit in it.
NOTE 5 The speed of evolution of offshore technology often far exceeds the pace at which the industry
achieves substantial agreement on innovation in structural concepts, structural shapes or forms, structural
components and associated analysis and design practices, which are continuously refined and enhanced. On the
other hand, International Standards can only capture explicit industry consensus, which requires maturation
and acceptance of new ideas. Consequently, advanced structural concepts can, in some cases, only be partly
covered by the requirements of this document.

Erdöl- und Erdgasindustrie - Schwimmende Offshore-Anlagen - Teil 1: Produktions- und Lagerungsanlagen außer Tension-Leg-Anlagen (ISO 19904-1:2019)

Industries du pétrole et du gaz naturel - Structures en mer flottantes - Partie 1: Unités monocoques, unités semi-submersibles et unités spars (ISO 19904-1:2019)

Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Plavajoče vrtalne ploščadi - 1. del: V obliki ladje, pol pod vodo, stranice in valjaste strukture s plitvim ugrezom (ISO 19904-1:2019)

Ta dokument podaja zahteve in smernice za konstrukcijsko projektiranje in/ali ocenjevanje
plavajočih vrtalnih ploščadi, ki jih naftna industrija in industrija zemeljskega plina uporabljata za podporo naslednjim
funkcijam:
– proizvodnja;
– shranjevanje in/ali pretovarjanje;
– vrtanje in proizvodnja;
– proizvodnja, shranjevanje in/ali pretovarjanje;
– vrtanje, proizvodnja, shranjevanje in pretovarjanje.
OPOMBA 1: Za plavajoče vrtalne ploščadi se v skladu z njihovim namenom pogosto uporablja nabor različnih kratic, kot so FPS, FSU, FPSO (glej točki 3 in 4).
OPOMBA 2: V tem dokumentu se izraz »plavajoča struktura«, ki je včasih skrajšan v »struktura«, včasih uporablja kot splošen izraz za strukturni sistem katerega koli predstavnika zgoraj opisanih razredov ploščadi.
OPOMBA 3: V nekaterih primerih so plavajoče ploščadi opisane kot »ploščadi zgodnje proizvodnje«. Ta izraz se nanaša zgolj na strategijo razvoja sredstev. V tem dokumentu izraz »proizvodnja« vključuje »zgodnjo proizvodnjo«.
Ta dokument se ne uporablja za strukturne sisteme mobilnih plavajočih enot (MOU). Te med drugim vključujejo naslednje:
– plavajoče strukture, prvotno namenjene vrtanju in/ali intervenciji v vrtini (pogosto poimenovane MODU), tudi ko se uporabljajo za obsežnejša preskušanja v vrtini;
– plavajoče strukture, ki se uporabljajo za gradnjo ploščadi (npr. plovni žerjavi ali plovila za polaganje cevi), za začasne ali stalne bivalne prostore (plovni hotel) ali za transport opreme ali izdelkov (npr. transportna plovila, tovorna plovila), za katere je strukturna referenca v skladu s pravili priznanega klasifikacijskega zavoda (RCS).
Ta dokument se uporablja za celotni življenjski cikel zgoraj opisanih struktur, kot je:
– načrtovanje, gradnja in postavljanje novih struktur, vključno z zahtevami za nadzor, upravljanje celovitosti in naknadno odstranjevanje,
– upravljanje strukturne celovitosti, ki zajema pregled in ocenjevanje struktur, ki se uporabljajo, in
– predelava struktur za drugačno rabo (npr. tanker je predelan v proizvodno ploščad) ali ponovna uporaba na drugi lokaciji.
Naslednji tipi plavajočih struktur so v kontekstu tega dokumenta izrecno obravnavane:
a) v obliki plavila in plovila;
b) pol pod vodo;
c) stranice;
d) valjaste strukture s plitvim ugrezom.
Ta dokument poleg zgoraj naštetih tipov struktur zajema druge plavajoče ploščadi, ki so namenjene zgornjim funkcijam plovnim trupom, ki so delno pod vodo, izdelanih iz katere koli
kombinacije sestavnih delov kritja in ogrodja. Te druge strukture so lahko zelo različne v geometriji in strukturnih oblikah (npr. navpično zasidrana ploščad TLP) in so zato lahko le delno zajete v zahtevah tega dokumenta. V drugih primerih se posamezne zahteve v tem dokumentu ne morejo uporabljati za celotno obravnavano strukturo ali njen del.
OPOMBA 4: Zahteve za strukture na palubi so predstavljene v standardu ISO 19901-3.
V zgodnjih primerih skladnost s tem dokumentom zahteva načrtovanje, ki temelji na osnovnih
načelih, in doseganje ciljne ravni varnosti, ki je enaka ali večja od predvidene ravni.
OPOMBA 5: Hitrost razvoja podvodne tehnologije pogostokrat zelo presega hitrost, s katero industrija
dosega konkretne dogovore o inovacijah v strukturnih konceptih, strukturnih oblikah ali formah, strukturnih komponentah ter povezani analizi in praktičnem načrtovanju, ki se stalno dopolnjuje in izboljšuje. Po drugi strani so lahko v mednarodnih standardih opisana le izrecna soglasja v industriji, za katera je potreben čas in sprejemanje novih idej. Posledično so lahko v nekaterih primerih napredni strukturni koncepti le delno zajeti v zahtevah tega dokumenta.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
18-Feb-2018
Publication Date
04-Jul-2019
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
20-Jun-2019
Due Date
25-Aug-2019
Completion Date
05-Jul-2019

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN ISO 19904-1:2019
English language
214 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 19904-1:2019
01-september-2019
Nadomešča:
SIST EN ISO 19904-1:2007

Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Plavajoče vrtalne ploščadi - 1.

del: V obliki ladje, pol pod vodo, stranice in valjaste strukture s plitvim ugrezom

(ISO 19904-1:2019)

Petroleum and natural gas industries - Floating offshore structures - Part 1: Ship-shaped,

semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures (ISO 19904-1:2019)

Erdöl- und Erdgasindustrie - Schwimmende Offshore-Anlagen - Teil 1: Produktions- und

Lagerungsanlagen außer Tension-Leg-Anlagen (ISO 19904-1:2019)

Industries du pétrole et du gaz naturel - Structures en mer flottantes - Partie 1: Unités

monocoques, unités semi-submersibles et unités spars (ISO 19904-1:2019)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 19904-1:2019
ICS:
75.180.10 Oprema za raziskovanje, Exploratory, drilling and
vrtanje in odkopavanje extraction equipment
SIST EN ISO 19904-1:2019 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
EN ISO 19904-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
June 2019
EUROPÄISCHE NORM
ICS 75.180.10 Supersedes EN ISO 19904-1:2006
English Version
Petroleum and natural gas industries - Floating offshore
structures - Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar
and shallow-draught cylindrical structures (ISO 19904-
1:2019)

Industries du pétrole et du gaz naturel - Structures en Erdöl- und Erdgasindustrie - Schwimmende Offshore-

mer flottantes - Partie 1: Unités monocoques, unités Anlagen - Teil 1: Schiffsförmige, teilversenkbare Holme

semi-submersibles et unités spars (ISO 19904-1:2019) und zylindrische Anlagen mit geringem Tiefgang (ISO

19904-1:2019)
This European Standard was approved by CEN on 4 May 2019.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this

European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references

concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN

member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management

Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, North

Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United

Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 19904-1:2019 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
EN ISO 19904-1:2019 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
EN ISO 19904-1:2019 (E)
European foreword

This document (EN ISO 19904-1:2019) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 67

"Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries"

in collaboration with Technical Committee CEN/TC 12 “Materials, equipment and offshore structures

for petroleum, petrochemical and natural gas industries” the secretariat of which is held by NEN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an

identical text or by endorsement, at the latest by December 2019, and conflicting national standards

shall be withdrawn at the latest by December 2019.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN ISO 19904-1:2006.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
Endorsement notice

The text of ISO 19904-1:2019 has been approved by CEN as EN ISO 19904-1:2019 without any

modification.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 19904-1
Second edition
2019-05
Petroleum and natural gas
industries — Floating offshore
structures —
Part 1:
Ship-shaped, semi-submersible,
spar and shallow-draught cylindrical
structures
Industries du pétrole et du gaz naturel — Structures en mer
flottantes —
Partie 1: Unités monocoques, unités semi-submersibles et unités spars
Reference number
ISO 19904-1:2019(E)
ISO 2019
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
ISO 19904-1:2019(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2019

All rights reserved. Unless otherwise specified, or required in the context of its implementation, no part of this publication may

be reproduced or utilized otherwise in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting

on the internet or an intranet, without prior written permission. Permission can be requested from either ISO at the address

below or ISO’s member body in the country of the requester.
ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva
Phone: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
Email: copyright@iso.org
Website: www.iso.org
Published in Switzerland
ii © ISO 2019 – All rights reserved
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
ISO 19904-1:2019(E)
Contents Page

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................ix

Introduction ................................................................................................................................................................................................................................xi

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 2

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 3

4 Symbols and abbreviated terms ........................................................................................................................................................11

4.1 Symbols ......................................................................................................................................................................................................11

4.2 Abbreviated terms ............................................................................................................................................................................12

5 Overall considerations ................................................................................................................................................................................14

5.1 General ........................................................................................................................................................................................................14

5.2 Safety requirements ........................................................................................................................................................................14

5.3 Planning requirements .................................................................................................................................................................15

5.3.1 General...................................................................................................................................................................................15

5.3.2 Exposure level .................................................................................................................................................................15

5.3.3 Basis of design ...................................................................... ...........................................................................................15

5.3.4 Design practices .................. .................................................... .......................................................................................15

5.3.5 Inspection and maintenance philosophy .................................................................................................16

5.3.6 Documentation ...............................................................................................................................................................16

5.3.7 Extreme weather preparedness ......................................................................................................................16

5.3.8 Disconnectable floating platforms.................................................................................................................16

5.4 Additional standards and specifications ......................................................................................................................17

5.4.1 General...................................................................................................................................................................................17

5.4.2 Use for project application ...................................................................................................................................17

5.5 General requirements ....................................................................................................................................................................17

5.5.1 Functional requirements .......................................................................................................................................17

5.5.2 Structural design philosophy .............................................................................................................................18

5.5.3 Design criteria .................................................................................................................................................................19

5.5.4 Hydrostatic stability and compartmentation .......................................................................................19

5.5.5 Weight control .................................................................................................................................................................19

5.5.6 Global response..............................................................................................................................................................19

5.5.7 Stationkeeping ................................................................................................................................................................20

5.5.8 Materials ..............................................................................................................................................................................20

5.5.9 Topsides layout — safety considerations ................................................................................................20

5.6 Independent verification .............................................................................................................................................................20

5.7 Analytical tools .....................................................................................................................................................................................21

5.8 In-service inspection and maintenance .........................................................................................................................21

5.9 Assessment, re-use and life extension .............................................................................................................................21

6 Basic design requirements .....................................................................................................................................................................21

6.1 General ........................................................................................................................................................................................................21

6.2 Limit states ..............................................................................................................................................................................................21

6.2.1 General...................................................................................................................................................................................21

6.2.2 Limit states for floating structures ................................................................................................................22

6.3 Design situations ................................................................................................................................................................................22

6.3.1 General...................................................................................................................................................................................22

6.3.2 ULS situations ..................................................................................................................................................................22

6.3.3 SLS situations ...................................................................................................................................................................22

6.3.4 FLS situations ..................................................................................................................................................................23

6.3.5 ALS situations ..................................................................................................................................................................23

6.3.6 Temporary phases .......................................................................................................................................................23

7 Actions and action effects.........................................................................................................................................................................24

7.1 General ........................................................................................................................................................................................................24

7.2 Permanent actions (G) ...................................................................................................................................................................24

© ISO 2019 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
ISO 19904-1:2019(E)

7.3 Variable actions (Q) ..........................................................................................................................................................................24

7.4 Environmental actions (E ) .......................................................................................................................................................25

7.4.1 General...................................................................................................................................................................................25

7.4.2 Environmental site-specific data ....................................................................................................................25

7.4.3 Wind actions .....................................................................................................................................................................26

7.4.4 Current actions ...............................................................................................................................................................28

7.4.5 Wave actions .....................................................................................................................................................................28

7.4.6 Vortex-induced vibrations and motions ...................................................................................................31

7.4.7 Direct ice action .............................................................................................................................................................32

7.4.8 Temperature effects ...................................................................................................................................................32

7.4.9 Tidal effects .......................................................................................................................................................................33

7.4.10 Geotechnical hazards ................................................................................................................................................33

7.5 Accidental actions (A) ....................................................................................................................................................................33

7.5.1 General...................................................................................................................................................................................33

7.5.2 Collision ................................................................................................................................................................................33

7.5.3 Dropped objects ............................................................................................................................................................34

7.5.4 Fire and blast....................................................................................................................................................................34

7.6 Other actions..........................................................................................................................................................................................34

7.6.1 Stationkeeping actions ............................................................................................................................................34

7.6.2 Sloshing actions .............................................................................................................................................................34

7.7 Repetitive actions ..............................................................................................................................................................................35

7.8 Action combinations .......................................................................................................................................................................35

8 Global analysis .....................................................................................................................................................................................................35

8.1 General ........................................................................................................................................................................................................35

8.2 Static and mean response analyses ....................................................................................................................................35

8.2.1 General...................................................................................................................................................................................35

8.2.2 Static equilibrium in still-water condition .............................................................................................36

8.2.3 Mean response analysis ..........................................................................................................................................36

8.3 Global dynamic behaviour .........................................................................................................................................................36

8.3.1 General...................................................................................................................................................................................36

8.3.2 Analysis models .............................................................................................................................................................37

8.3.3 Mass .........................................................................................................................................................................................37

8.3.4 Damping ...............................................................................................................................................................................38

8.3.5 Stiffness .................................................................................................................................................................................38

8.3.6 Action classification ...................................................................................................................................................38

8.3.7 Turret moored systems ...........................................................................................................................................38

8.4 Frequency domain analysis .......................................................................................................................................................38

8.5 Time domain analysis ....................................................................................................................................................................39

8.6 Uncoupled analysis ...........................................................................................................................................................................39

8.7 Coupled analysis .................................................................................................................................................................................39

8.8 Resonant excitation and response ......................................................................................................................................39

8.9 Platform offset ......................................................................................................................................................................................40

8.10 Air gap and wave crest assessment ....................................................................................................................................40

8.10.1 Air gap ....................................................................................................................................................................................40

8.10.2 Wave crest effects .........................................................................................................................................................40

8.11 Platform motions and accelerations..................................................................................................................................41

8.12 Model tests...............................................................................................................................................................................................41

8.13 Structural analysis ............................................................................................................................................................................42

8.13.1 General...................................................................................................................................................................................42

8.13.2 Short-term response analysis ............................................................................................................................42

8.13.3 Long-term response analysis .............................................................................................................................42

8.13.4 Design wave analysis .................................................................................................................................................42

9 Structural modelling, analysis and design..............................................................................................................................42

9.1 General ........................................................................................................................................................................................................42

9.2 Representative values of actions ..........................................................................................................................................43

9.2.1 General...................................................................................................................................................................................43

9.2.2 Representative values of actions for operating phases ...............................................................43

iv © ISO 2019 – All rights reserved
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 19904-1:2019
ISO 19904-1:2019(E)

9.2.3 Representative values of actions for temporary phases .............................................................43

9.2.4 Actions at interfaces .................. ......................................................................................................................... ........44

9.3 Scantlings ..................................................................................................................................................................................................44

9.4 Modelling ..................................................................................................................................................................................................45

9.4.1 General...................................................................................................................................................................................45

9.4.2 Global models ..................................................................................................................................................................45

9.4.3 Local models .....................................................................................................................................................................45

9.4.4 Response evaluation ..................................................................................................................................................46

9.4.5 Model verification ........................................................................................................................................................46

9.5 Structural analysis ............................................................................................................................................................................47

9.5.1 General principles ........................................................................................................................................................47

9.5.2 Linear analysis ................................................................................................................................................................47

9.5.3 Non-linear analysis .....................................................................................................................................................48

9.5.4 Vibration analysis .....
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.