Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies

This European Standard applies to new designs of locomotives and passenger carrying rolling stock as defined in categories C-I to C-IV of Clause 4 taking into consideration the recommendations given in Annex E on the application of the standard (migration rule). It is intended to protect vehicle occupants, through the preservation of structural integrity, and does not extend to other railway employees and customers who are not in vehicles, or to third parties. The specified requirements relate to the technical and operational conditions of use that prevail in the CEN member countries. The design of new vehicles for use in passenger trains is based on operations with compatible rolling stock that also meet this standard. It is recognised that operational requirements will require new crashworthy and existing non-crashworthy vehicles to exist in the same train unit but such combinations of vehicles are not required to comply with this European Standard.
The requirements apply to the vehicle body, and to those mechanical elements directly associated with it that may be used to absorb energy in a collision, such as couplers, buffing systems etc. They do not cover the safety features of doors, windows, system components or interior features except for specific issues relating to the preservation of survival space.
The requirements do not cover all possible accident scenarios but provide a level of crashworthiness that will reduce the consequences of an accident, when the active safety measures have been inadequate. The requirement is to provide a level of protection by addressing the most common types of collision that cause injuries and fatalities.
The applicable design collision scenarios, and suitable parameters for normal European operations, are given in Clause 5. Annex A gives additional information regarding the derivation of the scenarios and describes situations when they may need to be modified and the processes that should then be followed.

Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von Schienenfahrzeugkästen

Diese Europäische Norm gilt für Neukonstruktionen von Lokomotiven und Fahrzeugen des Schienen-personenverkehrs, wie sie in den Kategorien C-I bis C-IV nach Abschnitt 4 definiert sind, unter Berück-sichtigung der in Anhang E aufgeführten Empfehlungen für die Anwendung dieser Norm (Übergangs-bestimmungen). Sie zielt darauf, die Fahrzeuginsassen zu schützen, indem die strukturelle Integrität erhalten bleibt, aber nicht, diese Anforderungen auf Bahnangestellte und Kunden außerhalb der Fahrzeuge oder Dritte auszudehnen. Die spezifizierten Anforderungen beziehen sich auf die in den CEN-Mitgliedsländern vorherrschenden technischen und betrieblichen Bedingungen. Die Konstruktion neuer Fahrzeuge für den Personenverkehr basiert auf dem Betrieb mit vergleichbaren Fahrzeugen, die auch die Anforderungen dieser Norm erfüllen. Es ist berücksichtigt, dass die betrieblichen Bedingungen den Einsatz von neuen kollisionssicheren mit bereits bestehenden, nicht kollisionssicheren Fahrzeugen im selben Zug erfordern. Die Einhaltung dieser Norm wird aber für solche Fahrzeugkombinationen nicht gefordert.
Die Anforderungen betreffen den Fahrzeugkasten und jene direkt dazugehörigen mechanischen Elemente, welche eingesetzt werden, um bei einer Kollision Energie aufnehmen zu können, wie Kupplungen, Stoß-einrichtungen usw. Sie beziehen sich nicht auf die Sicherheitssysteme für Türen, Fenster, System-komponenten oder Inneneinrichtungen, außer speziellen Vorgaben, welche zur Erhaltung des Überlebens-raumes dienen.
Die Anforderungen decken nicht alle möglichen Unfallszenarien ab, sondern sorgen für ein Niveau von Kollisionssicherheit, das die Unfallfolgen reduziert, falls die aktiven Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend gewesen sind. Die Vorgabe besteht darin, ein Schutzniveau bereitzustellen, indem jene häufigsten Kollisions¬arten berücksichtigt werden, die zu Verletzungen und Todesfällen führen.
(...)

Applications ferroviaires - Exigences en sécurité passive contre collision pour les structures de caisses des véhicules ferroviaires

La présente Norme européenne s'applique aux nouvelles conceptions des locomotives et des véhicules ferroviaires
destinés au transport de passagers tels que définis par les catégories C-I à C-IV de l'Article 4, en tenant compte des
recommandations données en Annexe E sur l’application de la Norme (règle de migration). Elle tend à protéger les
occupants du véhicule, par la conservation de l’intégrité de la structure, et ne s’étend pas aux autres employés
ferroviaires ni aux clients qui ne se trouvent pas dans les véhicules, ou aux tierces parties. Les exigences
spécifiées se rapportent aux conditions techniques et d'utilisation s'appliquant dans les états-membres du CEN.
Le dimensionnement de nouveaux véhicules dont l'utilisation est dédiée aux trains de voyageurs est basée sur leur
exploitation avec les matériels roulants compatibles qui satisfont également à la présente Norme européenne. Il est
admis que les exigences d’exploitation nécessitent que des véhicules conformes aux nouvelles exigences de sécurité
passive et d’anciens véhicules non-conformes se trouvent dans la même unité ferroviaire, mais de telles
combinaisons n’exigent pas la conformité à la présente Norme européenne.
Les exigences s'appliquent à la structure de caisse du véhicule, et aux éléments mécaniques directement associés
qui peuvent être employés pour absorber l'énergie dans une collision, tels que les attelages, les systèmes
de tamponnement, etc. Elles ne couvrent pas les caractéristiques de sécurité des portes, des baies, des équipements
système ou les aménagements intérieurs, sauf pour des questions particulières en relation avec la conservation
de l’espace de survie.
Les exigences ne couvrent pas tous les scénarios d’accidents possibles, mais fournissent un niveau d’aptitude à la
collision qui réduira les conséquences d’un accident, lorsque les dispositions de sécurité active se seront avérées
insuffisantes.

Železniške naprave - Zahteve za zagotavljanje pasivne varnosti vagonskih grodov pri trčenju

Ta evropski standard velja za nove oblike lokomotiv in tirnih vozil za prevoz potnikov, kot so opredeljene v kategorijah C-I do C-IV Klavzule 4, in upošteva priporočila, navedena v Dodatku E o uporabi standarda (pravilo selitve). Z ohranjanjem strukturne celovitosti je namenjen zaščiti uporabnikov vozil in ne velja za druge železniške uslužbence in stranke, ki niso v vozilih, ali za tretje osebe. Opredeljene zahteve se nanašajo na tehnične in obratovalne pogoje uporabe, ki prevladujejo v državah članicah CEN. Načrtovanje novih vozil za uporabo v potniških vlakih temelji na delovanju z združljivimi tirnimi vozili, ki so prav tako v skladu s tem standardom. Priznava se, da bodo operativne zahteve v isti vlakovni enoti zahtevale soobstoj novih vozil, ki zagotavljajo pasivno varnost, in obstoječih vozil, ki pasivne varnosti ne zagotavljajo, vendar za takšne kombinacije vozil ni potrebna skladnost s tem evropskim standardom. Zahteve veljajo za grod vozila in za mehanske elemente, ki so neposredno povezani z njim in se lahko uporabljajo za absorpcijo energije pri trku, kot so spojniki, blažilni sistemi itd. Ne zajemajo varnostnih lastnosti vrat, oken, sistemskih komponent ali notranjih značilnosti, razen posebnih problemov, povezanih z ohranjanjem preživetvenega prostora. Zahteve ne zajemajo scenarijev vseh morebitnih nezgod, a omogočajo raven zagotavljanja pasivne varnosti, ki zmanjšuje posledice nezgode v primeru neprimernih aktivnih varnostnih ukrepov. Z obravnavo najpogostejših vrst trkov, ki povzročajo poškodbe in smrtne žrtve, se zahteva zagotavljanje določene ravni zaščite. V Klavzuli 5 so navedeni veljavni načrtovani scenariji trkov in ustrezni parametri za običajno evropsko obratovanje. Dodatek A navaja dodatne informacije v zvezi z izpeljavo scenarijev in opisuje situacije, pri katerih jih je morda treba spremeniti, in postopke, ki jih je treba pri tem upoštevati. Ta evropski standard določa skupne metode za zagotavljanje pasivne varnosti, ki se jih lahko prilagodi zahtevam posameznega vozila. Ta evropski standard določa tudi značilnosti referenčnih modelov ovir, ki se uporabljajo pri načrtovanju scenarijev trkov. Ni potrebno, da vsa vozila v vlakovni enoti absorbirajo energijo, pod pogojem, da konfiguracije potniških vlakov, sestavljene izključno iz novih oblik vozil, kot celota ustrezajo temu evropskemu standardu. Ta evropski standard določa tudi zahteve za dokazovanje, da so cilji pasivne varnosti doseženi, s primerjavo z obstoječimi preverjenimi oblikami, z numerično simulacijo, s preskusi komponent ali celote ali s kombinacijo vseh navedenih metod.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
02-Nov-2010
Withdrawal Date
07-Apr-2020
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
08-Apr-2020

Relations

Buy Standard

Standard
EN 15227:2008+A1:2010 (en)
English language
39 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 15227:2008+A1:2010 (de)
German language
39 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von SchienenfahrzeugkästenApplications ferroviaires - Exigences en sécurité passive contre collision pour les structures de caisses des véhicules ferroviairesRailway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15227:2008+A1:2010SIST EN 15227:2008+A1:2010en,fr,de01-december-2010SIST EN 15227:2008+A1:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15227:2008+A1:2010EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15227:2008+A1
November 2010 ICS 45.060.01 Supersedes EN 15227:2008English Version
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
Applications ferroviaires - Exigences en sécurité passive contre collision pour les structures de caisses des véhicules ferroviaires
Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von Schienenfahrzeugkästen This European Standard was approved by CEN on 12 December 2007 and includes Amendment 1 approved by CEN on 28 September 2010.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN Management Centre or to any CEN member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN Management Centre has the same status as the official versions.
CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels © 2010 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 15227:2008+A1:2010: ESIST EN 15227:2008+A1:2010EN 15227:2008+A1:2010 (E) 2 Contents Page Foreword . 4Introduction . 51 Scope . 52 Normative references . 63 Terms and definitions . 64 Crashworthiness design categories of railway vehicles . 85 Design collision scenarios . 96 Structural passive safety . 116.1 General principles . 116.2 Overriding . 126.2.1 Requirements . 126.2.2 Explanatory notes (informative) . 126.3 Survival space, intrusion and egress . 136.3.1 Requirements . 136.3.2 Explanatory notes (informative) . 146.4 Deceleration limit/collision pulse .
...

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von SchienenfahrzeugkästenApplications ferroviaires - Exigences en sécurité passive contre collision pour les structures de caisses des véhicules ferroviairesRailway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15227:2008+A1:2010SIST EN 15227:2008+A1:2010en,fr,de01-december-2010SIST EN 15227:2008+A1:2010SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15227:2008+A1:2010EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE
EN 15227:2008+A1
November 2010 ICS 45.060.01 Ersatz für EN 15227:2008Deutsche Fassung
Bahnanwendungen - Anforderungen an die Kollisionssicherheit von Schienenfahrzeugkästen
Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies
Applications ferroviaires - Exigences en sécurité passive contre collision pour les structures de caisses des véhicules ferroviaires Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12.Dezember 2007 angenommen und schließt Änderung 1 ein, die am 28.September 2010 vom CEN angenommen wurde.
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
Management-Zentrum:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brüssel © 2010 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.Ref. Nr. EN 15227:2008+A1:2010 DSIST EN 15227:2008+A1:2010EN 15227:2008+A1:2010 (D) 2 Inhalt Seite Vorwort.4 Einleitung.5 1 Anwendungsbereich.6 2 Normative Verweisungen.6 3 Begriffe.7 4 Kollisionssicherheits-Auslegungskategorien von Schienenfahrzeugen.9 5 Auslegungs-Kollisionsszenarien.10 6 Strukturelle passive Sicherheit.13 6.1 Allgemeine Prinzipien.13 6.2 Aufklettern.13 6.2.1 Anforderungen.13 6.2.2 Erklärungshinweise (informativ).14 6.3 Überlebensraum, Eindringung und Ausstiegsmöglichkeit.14 6.3.1 Anforderungen.14 6.3.2 Erklärungshinweise (informativ).
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.