Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit harnesses

This standard specifies requirements, testing, marking and instructions for use of sit harnesses for use in work positioning and restraint systems, where a low point of attachment is required. Sit harnesses are not suitable to be used for fall arrest purposes.

Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen - Sitzgurte

Diese Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung für Sitzgurte zur Benutzung in Halte- und Rückhaltesystemenfest, bei denen ein niedriger Anschlagpunkt erforderlich ist. Sitzgurte dürfen nicht zur Absturzsicherung benutzt werden.

Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures à cuissardes

La présente norme européenne spécifie les exigences, les méthodes d'essai, le marquage, l'étiquetage et le mode d'emploi des harnais cuissards destinés à être utilisés dans les systèmes de maintien au travail, lorsqu'un point d'accrochage bas est nécessaire. Les harnais cuissards ne doivent pas être utilisés pour l'arrêt des chutes.

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine - Sedežni pasovi

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
18-Feb-1997
Withdrawal Date
26-Aug-2008
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
27-Aug-2008
Completion Date
27-Aug-2008

Relations

Buy Standard

Standard
EN 813:2002
English language
9 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 813:2002
Slovenian language
11 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 813:2002
01-junij-2002
2VHEQDYDURYDOQDRSUHPD]D]DãþLWRSUHGSDGFL]YLãLQH6HGHåQLSDVRYL
Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit harnesses
Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen - Sitzgurte
Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur -
Ceintures a cuissardes
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 813:1997
ICS:
13.340.60 =DãþLWDSUHGSDGFLLQ]GUVL Protection against falling and
slipping
SIST EN 813:2002 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 813:2002

---------
...

SLOVENSKI SIST EN 813
prva izdaja
STANDARD
junij 2002
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni pasovi
(enakovreden EN 813:1997)

Personal protective equipment for prevention of falls from a height – Sit harnesses

Equipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de
hauteur – Ceintures à cuissardes

Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen – Sitzgurte

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, zaščita pred padcem, preprečevanje nesreč, višina,
varovalne naprave, varovalni pasovi, opredelitev zahtev (specifikacije),
konstrukcija, izdelava, preskusi, označevanje, oznake, embalažaReferenčna številka
ICS 13.340.20 SIST EN 813:2002 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in od 2 do 10
© Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 813 : 2002
NACIONALNI UVOD
Standard SIST EN 813 (sl), Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni
pasovi, prva izdaja, 2002, ima status slovenskega standarda in je enakovreden evropskemu
standardu EN 813 (en), Personal protective equipment for prevention of falls from a height – Sit
harnesses,
1997-02.
NACIONALNI PREDGOVOR
Evropski standard EN 813:1997 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo
CEN/TC 160 Zaščita pred padcem z višine, vključno z delovnimi pasovi.
Pripravo tega standarda sta CEN poverila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto
trgovino. Ta evropski standard ustreza bistvenim zahtevam evropske direktive 89/686/EEC.
Slovenski standard SIST EN 813:2002 je prevod evropskega standarda EN 813:1997. V primeru
spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v
angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC OVP Osebna
varovalna oprema.
Ta slovenski standard je dne 2002 04-08 odobrila direktorica SIST.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v
SIST EN 813:2002 to pomeni “slovenski standard”.
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Ta nacionalni dokument je enakovreden EN 813:1997 in je objavljen z dovoljenjem
  CEN
  Rue de Stassart 36
  1050 Bruselj
  Belgija

This national document is identical with EN 813:1997 and is published with the permission of

  CEN
  Rue de Stassart, 36
  1050 Bruxelles
  Belgium


II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 813
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM februar 1997

ICS 13.340.20

Deskriptorji: osebna varovalna oprema, zaščita pred padcem, preprečevanje nesreč, višina,
varovalne naprave, varovalni pasovi, opredelitev zahtev (specifikacije), konstrukcija,
izdelava, preskusi, označevanje, oznake, embalaža

Slovenska izdaja

Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni pasovi

Personal protective Persönliche Equipement de protection
equipment for prevention of Schutzausrüstung zur individuelle pour la
falls from a height – Sit Verhinderung von prévention contre les chutes
harnesses Abstürzen - Sitzgurte de hauteur – Ceintures à
cuissardes
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 1997-01-11. Članice CEN morajo izpolnjevati določila
poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da mora biti ta standard brez kakršnihkoli
sprememb sprejet kot nacionalni standard.

Seznami najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri
centralnem sekretariatu ali članicah CEN.

Evropski standardi obstajajo v treh izvirnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije,
Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije,
Švedske, Švice in Združenega kraljestva.


CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj


© 1997 Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN    Ref. št. EN 813:1997

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 813 : 2002
VSEBINA Stran
1 Namen standarda.3
2 Zveza z drugimi standardi .3
3 Definicije .3
3.1 Element .3
3.2 Sestavni del.3
3.3 Element za namestitev in regulacijo sedežnega pasu.3
3.4 Element za pritrditev sedežnega pasu .3
3.5 Sedežni pas.3
3.6 Nosilni deli .4
3.7 Neobremenjeni deli .4
4 Zahteve.4
4.1 Ergonomija .4
4.2 Zasnova, materiali in konstrukcija .5
4.2.1 Materiali .5
4.2.2 Pritrdilni elementi.5
4.2.3 Nosilni deli .5
4.2.4 Elementi za namestitev in regulacijo sedežnega pasu .6
4.2.5 Vizualna kontrola.6
4.2.6 Dinamične lastnosti .6
4.2.7 Statična trdnost.6
5 Preskusne metode .6
5.1 Preskusi dinamične trdnosti .6
5.1.1 Naprava .6
5.1.2 Preskusna metoda .6
5.2 Preskus statične trdnosti .8
5.2.1 Naprava .8
5.2.2 Preskusna metoda .8
5.3 Preskus nosilnih delov.8
6 Označevanje.9
7 Podatki, ki jih mora zagotoviti proizvajalec, vključno z navodili za uporabo .9
Dodatek ZA (informativni): Določila tega evropskega standarda, ki vsebujejo bistvene zahteve ali
druge določbe direktiv EU.10
2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN 813 : 2002
1 Namen standarda
Ta standard podrobno določa zahteve, preskušanje, označevanje in navodila za uporabo sedežnih
pasov, ki se uporabljajo za določitev in omejitev delovnega položaja, kjer je zahtevano nizko mesto
pritrditve. Sedežni pasovi niso primerni za to, da bi se uporabljali kot sredstvo za zaustavitev padca.
2 Zveza z drugimi standardi
Ta evropski standard vključuje tudi datirano ali nedatirano sklicevanje na določila, objavljena v drugih
publikacijah. To sklicevanje je navedeno v besedilu na ustreznih mestih, publikacije pa so naštete v
nadaljevanju. Pri datiranem sklicevanju se bodo dopolnila ali revizije teh publikacij upoštevali v tem
evropskem standardu samo v primeru, če bodo vanj vključeni z dopolnilom ali revizijo. Pri
nedatiranem sklicevanju pa velja zadnja izdaja ustrezne publikacije.
EN 358 Osebna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z višine – Sistemi za
namestitev pri delu
EN 364:1992 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Preskusne metode
EN 365 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Splošne zahteve za
navodila za uporabo in označevanje
EN 892 Alpinistična oprema – Dinamične alpinistične vrvi – Varnostne zahteve in
preskusne metode
3 Definicije
V tem standardu veljajo spodaj navedene definicije.
3.1 Element: del komponente (sestavnega dela) ali podsistema. Elementi so na primer vrvi, trakovi,
pritrdilni deli, spojni elementi (fitingi) in sidrne vrvi. (EN 363:1992)
3.2 Sestavni del: del sistema, ki je naprodaj na prodajnem mestu proizvajalca, opremljen z
oznakami in dobavljen v embalaži skupaj z navodili za uporabo. Sestavni deli sistemov so npr. opore
za telo in regulacijske zanke. (EN 363:1992)
3.3 Element za namestitev in regulacijo sedežnega pasu: vsaka naprava, ki omogoča namestitev
sedežnega pasu in tudi njegovo reguliranje, da se lahko prilagodi zahtevam uporabnika. Primeri take
naprave so zaponke.
3.4 Element za pritrditev sedežnega pasu: tisti deli sedežnega pasu, ki so nosilni spojni elementi z
drugimi sestavnimi deli.
3.5 Sedežni pas: razporeditev trakov, spojnih elementov (fitingov) in zaponk ali drugih elementov v
obliki trebušnega pasu z nizkim pritrdilnim elementom in povezovalno oporo, ki objema obe nogi. Ta
pas je prirejen tako, da je opora osebi pri polni zavesti v sedečem položaju. Sedežni pasovi so lahko
opremljeni z ramenskimi trakovi, lahko pa so tudi sestavni del oblačila. Primere razporeditve kaže
slika 1.
Opomba: Sedežni pas je lahko tudi element varovalnega pasu za telo, ki ustreza zahtevam EN 361.
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN 813 : 2002


1 Pritrdilni element
2 Trakova, ki povezujeta n
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.