Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)

Migrated from Progress Sheet (TC Comment) (2000-07-10): Revision of EN ISO 9004-1, incorporating 9004-2,-3,-4 and -8 (CC/981112)

Qualitätsmanagementsysteme - Leitfaden zur Leistungsverbesserung (ISO 9004:2000)

Diese Internationale Norm gibt eine Anleitung zu Qualitätsmanagementsystemen (QM-Systemen) einschließlich der Prozesses zur ständigen Verbesserung, die zur Zufriedenheit der Kunden einer Organisation und anderer interessierter Parteien beitragen. Die in dieser Internationalen Norm gegebene Anleitung ist übergeordnet und auf alle Organisationen anwendbar, unabhängig von deren Art und Größe und von der Art der gelieferten Produkte. Diese Internationale Norm basiert auf Qualitätsmanagementgrundsätzen, die das Verständnis des Qualitätsmanagements und seiner Anwendung zur Verbesserung der Leistung einer Organisation fördern .

Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l'amélioration des performances (ISO 9004:2000)

Sistemi vodenja kakovosti – Smernice za izboljšanje delovanja (ISO 9004:2000)

General Information

Status
Not Published
Publication Date
14-Dec-2000
Withdrawal Date
31-Oct-2009
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
01-Nov-2009
Completion Date
01-Nov-2009

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN ISO 9004:2004
Slovenian and English language
101 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN ISO 9004

STANDARD
september 2004

Sistemi vodenja kakovosti – Smernice in izboljšave delovanja (ISO 9004:2000)
(istoveten EN ISO 9004:2000)


Quality management systems – Guidelines for performance improvements
(ISO 9004:2000)


Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour l’amélioration
des performances (ISO 9004:2000)

Qualitätsmanagementsysteme – Leitfaden zur Leistungsverbesserung
(ISO 9004:2000)

Referenčna številka
ICS 03.120.10 SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en)


Nadaljevanje na strani II in od 2 do 99© 2004-09. Standard je izdal in založil Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN ISO 9004:2004 (sl,en). Sistemi vodenja kakovosti – Smernice in izboljšave
delovanja, ima status slovenskega standarda in je istoveten evropskemu standardu EN ISO 9004,
Quality management systems – Guidelines for performance improvements, 2000, ki je brez sprememb
prevzet mednarodni standard ISO 9004:2000.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 9004:2000 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za
standardizacijo ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje kakovosti. Slovenski standard SIST EN ISO
9004:2004 je prevod angleškega besedila evropskega standarda EN ISO 9004:2000, ki je istoveten
mednarodnemu standardu, dodan je evropski predgovor k dokumentu. V primeru spora glede besedila
slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku.
Slovensko-angleško izdajo standarda je pripravil SIST/TC VZK Vodenje in zagotavljanje kakovosti.

PREDHODNA IZDAJA

– SIST EN ISO 9004 -1:1997

OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA

– Privzem standarda EN ISO 9004:2000

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski” ali “mednarodni” standard, v SIST
EN ISO 9004:2004 to pomeni “slovenski” standard. Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista
sestavni del standarda.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN ISO 9004:2000 in je objavljen z dovoljenjem
 CEN
 Rue de Stassart, 36
 1050 Bruxelles
 Belgija
– This national document is identical with EN ISO 9004:2000 and is published with the permission of
 CEN
 Rue de Stassart, 36
 1050 Bruxelles
 Belgium


II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN ISO 9004:2000
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE december 2000


ICS: 03.120 10 Nadomešča EN ISO 9004-1:1994Slovenska izdaja

Sistemi vodenja kakovosti - Smernice in izboljšave delovanja
(ISO 9004:2000)

Quality management systems Systèmes de management de Qualitätsmanagementsysteme –
– Guidelines for performance la qualité – Lignes directrices Leitfaden zur
improvements pour l’amélioration des Leistungsverbesserung
(ISO 9004:2000) performances (ISO 9004:2000) (ISO 9004:2000)
Ta evropski standard je CEN sprejel dne 2000-12-15.

Članice CEN morajo izpolnjevati določila poslovnika CEN/CENELEC, s katerim je predpisano, da
mora biti ta standard brez kakršnihkoli sprememb sprejet kot nacionalni standard. Seznami
najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki so na voljo pri centralnem
sekretariatu ali članicah CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (nemški, angleški in francoski). Izdaje v drugih
jezikih, ki jih članice CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri centralnem
sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Članice CEN so nacionalne ustanove za standardizacijo Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske,
Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške,
Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation

Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj


© 2000. Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CEN Ref. št. EN ISO 9004:2000 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
Predgovor

Besedilo mednarodnega standarda ISO 9004:2000 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in
zagotavljanje kakovosti, pododbor SC2 Sistemi kakovosti, v sodelovanju z Upravnim centrom CEN.

Ta evropski standard nadomešča EN ISO 9004-1:1994.

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda z objavo istovetnega besedila ali z
razglasitvijo najpozneje do junija 2001, nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem standardom, pa
je treba umakniti najpozneje do junija 2001.

V skladu z notranjimi predpisi CEN/CENELEC morajo ta evropski standard obvezno uvesti nacionalne
organizacije za standardizacijo naslednjih držav: Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,
Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,
Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

Razglasitvena objava

Besedilo mednarodnega standarda ISO 9004:2000 je CEN odobril kot evropski standard brez
kakršnihkoli sprememb.

OPOMBA: Normativna sklicevanja na mednarodne standarde so podana v dodatku ZA (normativni).

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je svetovna zveza nacionalnih organov za
standarde (članov ISO). Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak član,
ki želi delovati na določenem področju, za katero je bil ustanovljen tehnični odbor, ima pravico biti
zastopan v tem odboru. Pri delu sodelujejo tudi vladne in nevladne mednarodne organizacije,
povezane z ISO. V vseh zadevah, ki so povezane s standardizacijo na področju elektrotehnike, ISO
tesno sodeluje z Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC).

Osnutki mednarodnih standardov so pripravljeni v skladu s pravili, podanimi v 3. delu Direktiv ISO/IEC.

Osnutki mednarodnih standardov, ki jih sprejmejo tehnični odbori, se pošljejo vsem članom v
glasovanje. Za objavo mednarodnega standarda je treba pridobiti soglasje najmanj 75 odstotkov
članov, ki se udeležijo glasovanja.

Opozoriti je treba na možnost, da so lahko nekateri elementi tega mednarodnega standarda predmet
patentnih pravic. ISO ne prevzema odgovornosti za identifikacijo katerihkoli ali vseh takih patentnih
pravic.

Mednarodni standard ISO 9004 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in zagotavljanje
kakovosti, pododbor SC2 Sistemi kakovosti.

Ta druga izdaja ISO 9004 razveljavlja in nadomešča ISO 9004-1:1994, ki je bil tehnično popravljen.
Naslov je spremenjen tako, da odraža obsežnost sistema vodenja kakovosti. V prihodnje bo veliko
obstoječih mednarodnih standardov iz družine ISO 9000 revidiranih z namenom umika ali ponovne
izdaje kot tehnično poročilo, saj je večina določb iz teh standardov že vključena v ta mednarodni
standard.

V primerjavi z drugimi izdajami predstavljata ISO 9001 in ISO 9004 konsistenten par standardov o
vodenju kakovosti. ISO 9001 je usmerjen k zagotavljanju kakovosti proizvoda in povečanju
zadovoljstva odjemalcev, medtem ko ISO 9004 v širšem pomenu vodenja kakovosti podaja smernice
za izboljšanje delovanja.

Dodatka A in B tega mednarodnega standarda sta podana zgolj informativno.

2

---------------------- Page: 4 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004

Vsebina Stran Contents Page
Predgovor . 4 Foreword .4
Uvod . 5 Introduction.5
1 Predmet standarda. 9 1 Scope .9
2 Zveza z drugimi standardi . 9 2 Normative reference.9
3 Izrazi in definicije . 9 3 Terms and definitions.9
4 Sistem vodenja kakovosti. 10 4 Quality management system.10
4.1 Vodenje sistemov in procesov. 10 4.1 Managing systems and processes.10
4.2 Dokumentacija. 11 4.2 Documentation .11
4.3 Uporaba načel kakovosti . 14 4.3 Use of quality management principles .14
5 Odgovornost vodstva. 15 5 Management responsibility .15
5.1 Splošni napotki . 15 5.1 General guidance.15
5.2 Potrebe in pričakovanja zainteresiranih 5.2 Needs and expectations of interested
parties .18
strani. 18
5.3 Quality policy.21
5.3 Politika kakovosti. 21
5.4 Planning .22
5.4 Planiranje.22
5.5 Responsibility, authority and
5.5 Odgovornosti, pooblastila in
communication.24
komuniciranje . 24
5.6 Management review.26
5.6 Vodstveni pregled. 26
6 Resource management.29
6 Vodenje virov. 29
6.1 General guidance.29
6.1 Splošni napotki . 29
6.2 People .30
6.2 Zaposleni . 30
6.3 Infrastructure .33
6.3 Infrastruktura . 33
6.4 Work environment .34
6.4 Delovno okolje. 34
6.5 Information .35
6.5 Informacije . 35
6.6 Suppliers and partnership .35
6.6 Dobavitelji in partnerstvo . 35
6.7 Natural resources.36
6.7 Naravni viri.36
6.8 Financial resources .36
6.8 Finančni viri . 36
7 Product realization .37
7 Realizacija proizvoda. 37
7.1 General guidance.37
7.1 Splošni napotki . 37
7.2 Processes related to interested
7.2 Procesi v zvezi z zainteresiranimi
parties .42
stranmi. 42
7.3 Design and development .44
7.3 Načrtovanje in razvoj. 44
7.4 Purchasing .50
7.4 Nabava . 50
7.5 Production and service operations.53
7.5 Proizvodnja in storitvene operacije. 53
7.6 Control of measuring and monitoring
7.6 Obvladovanje merilnih in nadzornih
devices .57
naprav. 57
8 Measurement, analysis and improvement .58
8 Merjenje, analize in izboljševanje. 58
8.1 General guidance.58
8.1 Splošni napotki . 58
8.2 Measurement and monitoring .60
8.2 Merjenje in nadzorovanje . 60
8.3 Control of nonconforming.68
8.3 Obvladovanje neskladnosti . 68
8.4 Analysis of data.70
8.4 Analiza podatkov . 70
8.5 Improvement .71
8.5 Izboljševanje. 71
Annex A: Guidelines for self-assessment .79
Dodatek A: Smernice za samoocenjevanje. 78
Annex B: Process for continual improvement.95
Dodatek B: Proces nenehnega izboljševanja. 94
Bibliography.99
Bibliografija . 98
3

---------------------- Page: 5 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004

Predgovor Foreword
ISO (Mednarodna organizacija za ISO (the International Organization for Standar-
standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih dization) is a worldwide federation of national
organov za standarde (članov ISO). standards bodies (ISO member bodies). The work
Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo of preparing International Standards is normally
tehnični odbori ISO. Vsak član, ki želi delovati carried out through ISO technical committees.
na določenem področju, za katero je bil Each member body interested in a subject for
ustanovljen tehnični odbor, ima pravico biti which a technical committee has been
zastopan v tem odboru. Pri delu sodelujejo established has the right to be represented on
mednarodne vladne in nevladne organizacije, that committee. International organizations,
povezane z ISO. V vseh zadevah, ki so governmental and non-governmental, in liaison
povezane s standardizacijo na področju with ISO, also take part in the work. ISO
elektrotehnike, ISO tesno sodeluje z collaborates closely with the International
Mednarodno elektrotehniško komisijo (IEC). Electrotechnical Commission (IEC) on all matters
of electrotechnical standardization.
Mednarodni standardi so pripravljeni skladno s International Standards are drafted in
pravili, podanimi v 3. delu Direktiv ISO/IEC. accordance with the rules given in the ISO/IEC
Directives, Part 3
Osnutki mednarodnih standardov, ki jih Draft International Standards adopted by the
sprejmejo tehnični odbori, se pošljejo vsem technical committees are circulated to the
članom v glasovanje. Za objavo mednarodnega member bodies for voting. Publication as an
standarda je treba pridobiti soglasje najmanj 75 International Standard requires approval by at
odstotkov članov, ki se udeležijo glasovanja. least 75 % of the member bodies casting a vote.
Opozoriti je treba na možnost, da je lahko nekaj Attention is drawn to the possibility that some of
elementov tega mednarodnega standarda the elements of this International Standard may
predmet patentnih pravic. ISO ne prevzema be the subject of patent rights. ISO shall not be
odgovornosti za identifikacijo katerihkoli ali vseh held responsible for identifying any or all such
takih patentnih pravic. patent rights.
Mednarodni standard ISO 9001 je pripravil International Standard ISO 9004 was prepared
tehnični odbor ISO/TC 176 Vodenje in by Technical Committee ISO/TC 176, Quality
zagotavljanje kakovosti, pododbor SC 2 Sistemi management and quality assurance,
kakovosti. Subcommittee SC 2, Quality systems.
Ta druga izdaja ISO 9004 razveljavlja in This second edition of ISO 9004 cancels and
nadomešča ISO 9004-1:1994, ki je bil strokovno replaces ISO 9004-1:1994, which has been
revidiran. Naslov je bil popravljen, da bi odražal technically revised. The title has been modified to
vsestranskost sistema vodenja kakovosti. Veliko reflect the comprehensiveness of the quality
obstoječih mednarodnih standardov iz družine management system. Many of the existing
ISO 9000 bo ponovno pregledanih, da bi se International Standards within the ISO 9000 family
umaknili iz uporabe ali ponovno izdali kot tehnična will be reviewed for withdrawal, or for re-issue as
poročila, ker so mnoga njihova določila vključena Technical Reports, as many of their provisions are
v ta mednarodni standard. incorporated into this International Standard.
V primerjavi s predhodnima izdajama standarda In comparison to previous editions, ISO 9001 and
ISO 9001 in ISO 9004 sedaj tvorita skladni par ISO 9004 now form a consistent pair of standards
standardov o vodenju kakovosti. ISO 9001 je on quality management. ISO 9001 aims to give
usmerjen h kakovosti proizvoda in povečevanju quality assurance of product and to enhance
zadovoljstva odjemalca, medtem ko ISO 9004 customer satisfaction, while ISO 9004 uses a
uporablja širši vidik vodenja kakovosti in podaja broader perspective of quality management to
napotke za izboljševanje delovanja. give guidance for performance improvement.
Dodatka A in B tega mednarodnega standarda Annexes A and B of this International Standard
sta podana samo informativno. are for information only.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
Uvod Introduction
0.1 Splošno 0.1 General

Privzem sistema vodenja kakovosti naj bo The adoption of a quality management system
strateška odločitev najvišjega vodstva should be a strategic decision by the top
organizacije. Na načrtovanje in izvajanje management of an organization. The design and
sistema vodenja kakovosti organizacije vplivajo implementation of an organization's quality
spreminjajoče se potrebe, posebni cilji, ponujeni management system is influenced by varying
proizvodi, izvajani procesi ter velikost in needs, particular objectives, the products
struktura organizacije. Ta mednarodni standard provided, the processes employed and the size
temelji na osmih načelih vodenja kakovosti. and structure of the organization. This
Vendar pa ni namen tega mednarodnega International Standard is based on eight quality
standarda, da bi usmerjal v enotno strukturo management principles. However, it is not the
sistemov vodenja kakovosti ali poenotenost intent of this International Standard to imply
dokumentacije. uniformity in the structure of quality management
systems or uniformity of documentation.
Namen organizacije je: The purpose of an organization is
– da identificira in izpolni potrebe in – to identify and meet the needs and
pričakovanja njenih odjemalcev in drugih expectations of its customers and other
zainteresiranih strani (zaposleni v interested parties (people in the
organizaciji, dobavitelji, lastniki, družba), da organization, suppliers, owners, society), to
bi dosegla konkurenčno prednost in da bi to achieve competitive advantage, and to do
storila na uspešen in učinkovit način, ter this in an effective and efficient manner, and
– da doseže, vzdržuje in izboljšuje celotno – to achieve, maintain, and improve overall
delovanje in sposobnosti organizacije. organizational performance and capabilities.
Uporaba načel vodenja kakovosti ne nudi samo The application of quality management
neposrednih koristi, temveč tudi pomembno principles not only provides direct benefits but
prispeva k obvladovanju stroškov in tveganja. also makes an important contribution to
Upoštevanje obvladovanja koristi, stroškov in managing costs and risks. Benefit, cost and risk
tveganja je pomembno za organizacijo, njene management considerations are important for
odjemalce in druge zainteresirane strani. To the organization, its customers and other inter-
upoštevanje celotnega delovanja organizacije ested parties. These considerations on overall
lahko vpliva na: performance of the organization may impact
– lojalnost odjemalcev, – customer loyalty,
– ponavljajoče se posle in na priporočila, – repeat business and referral,
– operativne rezultate, kot dohodek in tržni – operational results such as revenue and
delež, market share,
– prilagodljivost in hitrost odziva na tržne – flexible and fast responses to market
priložnosti, opportunities,
– stroške in trajanje ciklov s pomočjo uspešne – costs and cycle times through effective and
in učinkovite uporabe virov, efficient use of resources,
– usklajevanje procesov, da bodo najbolje – alignment of processes which will best
dosegali želene rezultate, achieve desired results,
– konkurenčne prednosti zaradi izboljšanih – competitive advantage through improved
sposobnosti organizacije, organizational capabilities,
– razumevanje in motiviranje zaposlenih v – understanding and motivation of people
smeri namenov in ciljev organizacije kot tudi towards the organization's goals and
sodelovanja pri nenehnem izboljševanju, objectives, as well as participation in
continual improvement,


5

---------------------- Page: 7 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
– zaupanje zainteresiranih strani v uspešne in – confidence of interested parties in the
učinkovite organizacije, kot ju dokazuje s effectiveness and efficiency of the
finančnimi in socialnimi koristmi od organization, as demonstrated by the financial
delovanja organizacije, življenjskih ciklov and social benefits from the organization's
proizvodov in ugleda, performance, product life cycle, and
reputation,
– sposobnost ustvarjati vrednosti za
organizacijo in njene dobavitelje z – ability to create value for both the
optimizacijo stroškov in virov kot tudi na organization and its suppliers by
prilagodljivost in hitrost skupnih odzivov na optimization of costs and resources as well
spreminjajoče se trge. as flexibility and speed of joint responses to
changing markets.
0.2 Procesni pristop 0.2 Process approach
Ta mednarodni standard spodbuja privzem This International Standard promotes the
procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in adoption of a process approach when
izboljševanju uspešnosti in učinkovitosti developing, implementing and improving the
sistema vodenja kakovosti, da bi se z effectiveness and efficiency of a quality
izpolnjevanjem zahtev zainteresiranih strani management system to enhance interested
povečalo njihovo zadovoljstvo. party satisfaction by meeting interested party
requirements.
Da bi organizacija delovala uspešno in For an organization to function effectively and
učinkovito, mora identificirati in voditi številne efficiently, it has to identify and manage
povezane aktivnosti. Aktivnost, ki porablja vire numerous linked activities. An activity using
in je vodena zato, da bi omogočila spremembo resources, and managed in order to enable the
vhodov v izhode, obravnavamo kot proces. transformation of inputs into outputs, is
Izhod enega procesa pogosto tvori vhod v drugi considered as a process. Often the output from
proces. one process directly forms the input to the next.
Uporaba sistema procesov znotraj organizacije, The application of a system of processes within
skupaj z njihovo identifikacijo, medsebojnimi an organization, together with the identification
vplivi in vodenjem, se lahko poimenuje and interactions and managing of these
»procesni pristop«. processes can be referred to as the “process
approach”.
Prednost procesnega pristopa je v tem, da An advantage of the process approach is the
omogoča nenehen nadzor nad povezavami ongoing control that it provides over the linkage
med posameznimi procesi znotraj sistema between the individual processes within the
procesov in tudi nad njihovimi kombinacijami in system of processes, as well as their
medsebojnimi vplivi. combination and interaction.
Pri uporabi znotraj sistema vodenja kakovosti When used within a quality management
tak pristop poudari pomen: system, such an approach emphasizes the
importance of

a) razumevanja in izpolnjevanja zahtev, a) understanding and fulfilling the requirements,
b) potrebe po obravnavanju procesov z vidika b) the need to consider processes in terms of
dodane vrednosti, added value,
c) pridobivanja rezultatov delovanja in c) obtaining results of process performance
učinkovitosti procesov, and effectiveness, and
d) nenehnega izboljševanja procesov na d) continual improvement of processes based
podlagi objektivnih merjenj. on objective measurement.

Slika 1 prikazuje model sistema vodenja The model of a process-based quality
kakovosti, ki temelji na procesih. Model ponazarja management system shown in Figure 1 illustrates
procesne povezave, kot so predstavljene v točkah the process linkages presented in clauses 4 to 8.
6

---------------------- Page: 8 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
od 4 do 8. Razvidno je, da imajo zainteresirane This illustration shows that interested parties play
strani pomembno vlogo pri določanju vhodnih a significant role in defining requirements as
zahtev. Spremljanje zadovoljstva zainteresiranih inputs. Monitoring the satisfaction of interested
strani zahteva ocenjevanje njihovega parties requires the evaluation of information
zaznavanja, ali je organizacija izpolnila njihove relating to the perception of interested parties as
zahteve. Model, prikazan na sliki 1, ne prikazuje to whether the organization has met their
procesov na podrobnejši ravni. requirements. The model shown in Figure 1 does
not show processes at a detailed level.


Nenehno izboljševanje sistema
Continual improvement of
Nenehno izboljševanje sistema
Continual improvement of
vodenja kakovosti
the quality management system
vodenja kakovosti the quality management system
Odgovornost
Management
Odgovornost
Management
vodstva
responsability
vodstva Zainteresirane
responsability Interested
Zainteresirane
Interested
strani
parties
strani
parties
Merjenje, analize
Measurement,
Merjenje, analize
Measurement,
Resource
Vodenje virov in izboljševanje Zadovoljst vo Resource Satisfaction
analysis and
Vodenje virov in izboljševanje
management analysis and
management
improvement
improvement
Vhod Izhod
Realizacija Input Output
Product
Realizacija
Zahteve Proizvod Product
Requirements Product
proizvoda realization
proizvoda
realization
Legenda
Key
Aktivnosti, ki dodajajo vrednost
Value-adding activities
Tok informacij
Information flow


Slika 1: Model sistema vodenja kakovosti,
Figure 1 Model of a process-based quality
zasnovan na procesih
management system


0.3 Razmerje do ISO 9001 0.3 Relationship with ISO 9001
Ta izdaja ISO 9001 in ISO 9004 je bila razvita The present editions of ISO 9001 and ISO 9004
kot skladni par standardov za sistem vodenja have been developed as a consistent pair of
kakovosti, in sta zasnovana tako, da drug quality management system standards which
drugega dopolnjujeta, vendar pa se lahko have been designed to complement each other
uporabljata tudi samostojno. Ta dva but can also be used independently. Although
mednarodna standarda imata kljub različnemu the two International Standards have different
namenu podobno strukturo, da bi bilo to v scopes, they have similar structures in order to
pomoč pri njuni uporabi kot skladni par. assist their application as a consistent pair.
ISO 9001 podrobneje določa zahteve za sistem ISO 9001 specifies requirements for a quality
vodenja kakovosti za uporabo v organizaciji, management system that can be used for inter-
certificiranje ali v pogodbene namene. nal application by organizations, or for certifi-
Osredotoča se na uspešnost sistema vodenja cation, or for contractual purposes. It focuses on
kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. the effectiveness of the quality management
system in meeting customer requirements.
ISO 9004 podaja napotke na podlagi širšega ISO 9004 gives guidance on a wider range of
obsega ciljev sistema vodenja kakovosti kot objectives of a quality management system than
ISO 9001, zlasti za nenehno izboljševanje does ISO 9001, particularly for the continual
celotnega delovanja in uspešnosti organizacije improvement of an organization's overall
in tudi njene učinkovitosti. ISO 9004 se performance and efficiency, as well as its
priporoča kot vodilo za organizacije, katerih effectiveness. ISO 9004 is recommended as a
najvišje vodstvo želi v prizadevanju za guide for organizations whose top management
nenehnim izboljševanjem delovanja preseči wishes to move beyond the requirements of ISO
okvire zahtev ISO 9001. Vendar pa ni 9001, in pursuit of continual improvement of
namenjen certificiranju ali uporabi v pogodbenih performance. However, it is not intended for
odnosih. certification or for contractual purposes.
7

---------------------- Page: 9 ----------------------

SIST EN ISO 9004 : 2004
V dodatno pomoč uporabnikom je temeljna For further benefit to the user, the basic content
vsebina zahtev ISO 9001 vključena v of the ISO 9001 requirements are included in
okvirjenem besedilu, ki sledi primerljivi točki v boxed text following the comparable clause in
tem mednarodnem standardu. Informacija, this Interational Standard. Information marked
označena kot »OPOMBA«, je napotek za “NOTE” is for guidance in understanding or
razumevanje ali razlago. clarification.
0.4 Združljivost z drugimi sistemi vodenja 0.4 Compatibility with other management
systems
Ta mednarodni standard ne vsebuje napotkov, ki This International Standard does not include
so značilni za druge sisteme vodenja, npr. tiste guidance specific to other management
za ravnanje z okoljem, vodenje varovanja systems, such as those particular to
zdravja in varstva pri delu, finančno vodenje ali environmental management, occupational
obvladovanje tveganja. Kljub temu ta health and safety management, financial
mednarodni stand
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.