Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments

This part of IEC 61000 for EMC emission requirements applies to electrical and electronic apparatus intended for use in residential, commercial and light-industrial environments. Emission requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No measurement needs to be performed at frequencies where no requirement is specified. This generic EMC emission standard is applicable if no relevant dedicated product or productfamily EMC emission standard exists. This standard applies to apparatus intended to be directly connected to a low-voltage public mains network or connected to a dedicated DC source, which is intended to interface between the apparatus and the low-voltage public mains network. This standard applies also to apparatus which is battery operated or is powered by a non-public, but non-industrial, lowvoltage power distribution system if this apparatus is intended to be used in the locations described below. The environments encompassed by this standard are residential, commercial and lightindustrial locations, both indoor and outdoor. The following list, although not comprehensive, gives an indication of locations that are included: - residential properties, for example houses, apartments; - retail outlets, for example shops, supermarkets; - business premises, for example offices, banks; - areas of public entertainment, for example cinemas, public bars, dance halls; - outdoor locations, for example petrol stations, car parks, amusement and sports centres; - light-industrial locations, for example workshops, laboratories, service centres. Locations that are characterised by being supplied directly at low voltage from the public mains network are considered to be residential, commercial or light-industrial. The object of this standard is to define the emission test requirements for apparatus defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated disturbances. The emission requirements have been selected so as to ensure that disturbances generated by apparatus operating normally in residential, commercial and light-industrial locations do not exceed a level which could prevent other apparatus from operating as intended. Fault conditions of apparatus are not taken into account. Not all disturbance phenomena have been included for testing purposes in this standard but only those considered as relevant for the equipment covered by this standard. These requirements represent essential electromagnetic compatibility emission requirements.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3. del: Osnovni standardi - Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih - Dodatek A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

Ta del IEC 61000 velja za zahteve glede elektromagnetne združljivosti pri oddajanju motenj za električne in elektronske aparate, ki se uporabljajo v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih. Zajete so zahteve za oddajanje motenj v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. Kjer zahteve niso določene, ni potrebno nobeno merjenje. Ta generični standard za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj velja, če ne obstaja noben ustrezen namenski standard za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj za posamezen proizvod ali družino proizvodov. Ta standard velja za aparate, ki se neposredno povežejo z nizkonapetostnim javnim električnim omrežjem ali se priklopijo v namenski vir enosmernega toka, ki je vmesnik med aparatom in nizkonapetostnim javnim električnim omrežjem. Ta standard velja tudi za aparate, ki delujejo na baterije ali se napajajo prek nejavnega, a neindustrijskega nizkonapetostnega sistema za distribucijo elektrike, če se tak aparat uporablja na spodaj opisanih lokacijah. Okolja, ki jih zajema ta standard, so stanovanjske, poslovne in manj zahtevne industrijske lokacije, v zaprtih prostorih in na prostem. Spodnji seznam sicer ne zajema vsega, vendar nakazuje vključene lokacije: - stanovanjske nepremičnine, na primer hiše, stanovanja; - maloprodajna mesta, na primer trgovine, supermarketi; - poslovni prostori, na primer pisarne, banke; - površine za javne prireditve, na primer kinodvorane, javni bari, plesne dvorane; - lokacije na prostem, na primer bencinske črpalke, parkirišča, zabavišča in športni centri; - manj zahtevne industrijske lokacije, na primer delavnice, laboratoriji, storitveni centri. Lokacije, za katere je značilno neposredno nizkonapetostno napajanje iz javnega električnega omrežja, so stanovanjske, poslovne ali manj težke industrijske. Cilj tega standarda je opredeliti zahteve za preskušanje oddajanja motenj za aparate, opredeljene v tem okviru, v zvezi z neprekinjenimi in prehodnimi, vodenimi in sevanimi motnjami. Zahteve za oddajanje motenj so bile izbrane tako, da zagotovijo, da motnje, ki jih proizvaja aparat, ki deluje normalno v stanovanjski, poslovni in lažji industrijski lokaciji, ne presežejo stopnje, nad katero drugi aparati ne morejo delovati, kot je predvideno. Okoliščine okvare aparata niso upoštevane. Vsi pojavi motenj za preskušanja niso bili vključeni v ta standard; vključeni so le tisti, ki štejejo za ustrezne za opremo, ki jo zajema ta standard. Te zahteve so bistvene za elektromagnetno združljivost pri oddajanju motenj.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
24-Mar-2011
Withdrawal Date
11-Jan-2014
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Start Date
26-Mar-2024
Completion Date
26-Mar-2024

Relations

Buy Standard

Standard – translation
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Slovenian language
18 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
English language
17 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


SLOVENSKI SIST EN 61000-6-3:2007/A1
STANDARD
maj 2011
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-3. del: Osnovni standardi –
Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih
industrijskih okoljih – Dopolnilo A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic standards –
Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3: Normes génériques –
Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de
l'industrie légère (CEI 61000-6-3:2006/A1:2010)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen –
Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

Referenčna oznaka
ICS 33.100.10 SIST EN 61000-6-3:2007/A1:2011 (sl)

Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 16

© 2016-05. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 61000-6-3:2007/A1 (sl), Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-3. del: Osnovni
standardi – Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih
okoljih – Dopolnilo A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010), 2011, ima status slovenskega dopolnila in je
istoveten evropskemu dopolnilu EN 61000-6-3:2007/A1 (en), Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010), 2011.

NACIONALNI PREDGOVOR
Evropsko dopolnilo EN 61000-6-3:2007/A1:2011 je pripravil tehnični odbor CLC/TC 210
Elektromagnetna združljivost (EMC). Slovensko dopolnilo SIST EN 61000-6-3:2007/A1:2011 je prevod
evropskega dopolnila EN 61000-6-3:2007/A1:2011. V primeru spora glede besedila slovenskega
prevoda v tem dopolnilu je odločilno izvirno evropsko dopolnilo v angleškem jeziku. Slovensko izdajo
dopolnila je potrdil tehnični odbor SIST/TC EMC Elektromagnetna združljivost.

Odločitev za privzem tega dopolnila je v maju 2011 sprejel tehnični odbor SIST/TC EMC
Elektromagnetna združljivost.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega dopolnila veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:
SIST EN 61000-4-20:2011 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 4-20. del: Preskusne in
merilne tehnike – Preskušanje oddajanja in odpornosti v
prečnih elektromagnetnih (TEM) valovodih (IEC 61000-4-
20:2010)
SIST EN 55016-1-1:2010 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – 1-1. del: Merilne naprave za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – Merilne naprave
SIST EN 55016-1-4:2007 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje
SIST EN 55016-1-4:2007/A1:2008 radiofrekvenčnih motenj in odpornosti – 1-4. del: Merilne
naprave za merjenje radiofrekvenčnih motenj in odpornosti –
Antene in preskuševališča za meritve sevanih motenj (CISPR
16-1-4:2007)
SIST EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-2. del: Mejne
SIST EN 61000-3-2:2006/A1:2009 vrednosti – Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov
SIST EN 61000-3-2:2006/A2:2009 (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo) (IEC 61000-3-
2:2005)
SIST EN 61000-3-3:2009 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-3. del: Mejne
vrednosti – Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z
naznačenim tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi
pogoji (IEC 61000-3-3:2008)
SIST EN 61000-3-11:2001 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-11. del: Mejne
vrednosti – Mejne vrednosti napetostnih sprememb,
kolebanja napetosti in flikerja v javnih nizkonapetostnih
napajalnih sistemih – Oprema z naznačenim tokom do
vključno 75 A, ki je predmet pogojnega priklopa

II
SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
SIST EN 61000-3-12:2005 Elektromagnetna združljivost (EMC) – 3-12. del: Mejne
vrednosti – Mejne vrednosti za harmonske tokove, ki jih
povzroča oprema, priključena na nizkonapetostne napajalne
sisteme z naznačenim tokom, večjim od 16 A in ≤ 75 A po
liniji (IEC 61000-3-12:2004)
SIST EN 55014-1:2007 Elektromagnetna združljivost – Zahteve za (električne)
SIST EN 55014-1:2007/A1:2009 gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne
aparate – 1. del: Oddajanje (CISPR 14-1:2005)
SIST EN 55016-1-2:2005 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje
SIST EN 55016-1-2:2005/A1:2005 radijskih motenj in odpornosti – 1-2. del: Merilne naprave za
SIST EN 55016-1-2:2005/A2:2007 merjenje radijskih motenj in odpornosti – Pomožna oprema –
Motnje po vodnikih (CISPR 16-1-2:2003)
SIST EN 55016-2-1:2009 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – 2-1. del: Metode za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – Merjenje motenj po vodnikih
SIST EN 55016-2-3:2007 Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – 2-3. del: Metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merjenje sevanih motenj (CISPR 16-2-
3:2006)
SIST EN 55016-4-2:2005 Specifikacija za merilne naprave in metode za merjenje
radijskih motenj in odpornosti – 4-2. del: Modeliranje
negotovosti, statistike in mejnih vrednosti – Negotovost pri
meritvah EMC (CISPR 16-4-2:2003)
SIST EN 55022:2011 Oprema za informacijsko tehnologijo – Karakteristike
občutljivosti za radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne
metode
OSNOVA ZA IZDAJO DOPOLNILA
– privzem dopolnila EN 61000-6-3:2007/A1:2011

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu dopolnila uporablja izraz "evropsko" ali "mednarodno" dopolnilo, v
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del dopolnila.
– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61000-6-3:2007/A1:2011 in je objavljen z dovoljenjem

CEN/CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Bruselj
This national document is identical with EN 61000-6-3:2007/A1:2011 and is published with the
permission of
CEN/CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B -1000 Brussels
III
EVROPSKI STANDARD EN 61000-6-3/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM marec 2011
ICS: 33.100.10
Slovenska izdaja
Elektromagnetna združljivost (EMC) – 6-3. del: Osnovni standardi – Standard
oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih
okoljih – Dopolnilo A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

Electromagnetic compatibility Compatibilité électromagnétique Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMC) – Part 6-3: Generic (CEM) – Partie 6-3: Normes (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen
standards – Emission standard génériques – Norme sur l'émission – Störaussendung für Wohnbereich,
for residential, commercial and pour les environnements Geschäfts- und Gewerbebereiche
light-industrial environments résidentiels, commerciaux et de sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-
(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010) l'industrie légère (CEi 61000-6- 3:2006/A1:2010)
3:2006/A1:2010)
To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 61000-6-3:2007 in ga je CENELEC sprejel
12. januarja 2011. Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, s katerimi
so predpisani pogoji za privzem tega dopolnila na nacionalno raven brez kakršnihkoli sprememb.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov z njihovimi bibliografskimi podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali kateremkoli članu CENELEC.

Ta dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem sekretariatu,
veljajo kot uradne izdaje.
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Upravni center: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruselj

© 2011 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC. Ref. št. EN 61000-6-3:2007/A1:2011 E

SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
Predgovor k evropskemu dopolnilu

Besedilo dokumenta CISPR/H/206/FDIS, prihodnje dopolnilo 1 k IEC 61000-6-3:2006, ki ga je pripravil
pododbor CISPR SC H Meje za zaščito radijskih storitev, je CENELEC po vzporednem glasovanju v
IEC in CENELEC 1. januarja 2011 sprejel kot dopolnilo A1 k EN 61000-6-3:2007.

Opozoriti je treba na možnost, da bi lahko bil kateri od elementov tega dokumenta predmet patentnih
pravic. CEN in CENELEC nista odgovorna za identificiranje nobene od teh patentnih pravic.
Določena sta bila naslednja datuma:
– zadnji datum, do katerega mora dopolnilo dobiti status
nacionalnega dopolnila bodisi z objavo istovetnega besedila
ali z razglasitvijo (dop) 2011-10-01
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti nacionalne standarde,
ki so z dopolnilom v nasprotju (dow) 2009-12-01
Dodatek ZA je dodal CENELEC.
Razglasitvena objava
Besedilo dopolnila 1:2010 k mednarodnemu standardu IEC 61000-6-3:2006 je CENELEC odobril kot
dopolnilo k evropskemu standardu brez kakršnihkoli sprememb.

SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
Dodatek ZA
(normativni)
Normativna sklicevanja na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi
evropskimi publikacijami
Za uporabo tega standarda so, delno ali v celoti, nujno potrebni spodaj navedeni referenčni
dokumenti. Pri datiranih sklicevanjih se uporablja le navedena izdaja. Pri nedatiranih sklicevanjih se
uporablja zadnja izdaja publikacije (vključno z dopolnili).
OPOMBA: Kadar je bila mednarodna publikacija spremenjena s skupnimi spremembami, označenimi z (mod), se
uporablja ustrezni EN/HD.
Standard Leto Naslov EN/HD Leto

Dodati obstoječemu seznamu naslednja nova sklicevanja:

IEC 60050-161 - Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) – - -
Poglavje 161: Elektromagnetna združljivost
IEC 61000-4-20 2010 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-4-20 2010
4-20. del: Preskusne in merilne tehnike –
Preskušanje oddajanja in odpornosti v
prečnih elektromagnetnih (TEM) valovodih
CISPR 16-1-1 2010 Specifikacija za aparate in metode za EN 55016-1-1 2010
merjenje radijskega motenja in odpornosti
– 1-1. del: Aparat za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merilni aparat
1)
CISPR 16-1-4 2007 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-1-4 2007
+ A1 2007 za merjenje radiofrekvenčnih motenj in +A1 2008
odpornosti – 1-4. del: Merilne naprave za
merjenje radiofrekvenčnih motenj in
odpornosti - Pomožna oprema - Sevane
motnje
Zamenjati obstoječa sklicevanja z naslednjimi novimi sklicevanji:

IEC 61000-3-2 2005 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-3-2 2006
+ A1 2008 3-2. del: Mejne vrednosti – Mejne vrednosti + A1 2009
+ A2 2009 za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok + A2 2009
opreme do vključno 16 A na fazo)
IEC 61000-3-3 2008 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-3-3 2008
3-3. del: Mejne vrednosti – Omejitev
vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v
nizkonapetostnih napajalnih sistemih za
opremo z naznačenim tokom do 16 A in ni
priključena pod posebnimi pogoji

1)
EN 55016-1-4 je nadomeščen z EN 55016-1-4:2010, ki temelji na CISPR 16-1-4:2010 + popravek December 2010.
SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
IEC 61000-3-11 2000 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-3-11 2000
3-11. del: Mejne vrednosti – Mejne

vrednosti napetostnih sprememb,
kolebanja napetosti in flikerja v javnih
nizkonapetostnih napajalnih sistemih –
Oprema z naznačenim tokom do vključno
75 A, ki je predmet pogojnega priklopa
IEC 61000-3-12 2004 Elektromagnetna združljivost (EMC) – EN 61000-3-12 2005
3-12. del: Mejne vrednosti – Mejne

vrednosti za harmonske tokove, ki jih
povzroča oprema, priključena na
nizkonapetostne napajalne sisteme z
naznačenim tokom, večjim od 16 A in
≤ 75 A po liniji
CISPR 14-1 2005 Elektromagnetna združljivost – Zahteve za EN 55014-1 2006
+ A1 2008 (električne) gospodinjske aparate, + A1 2009
električna ročna orodja in podobne aparate
– 1. del: Oddajanje
CISPR 16-1-2 2003 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-1-2 2004
+ A1 2004 za merjenje radijskih motenj in odpornosti – + A1 2005
+ A2 2006 1-2. del: Merilne naprave za merjenje + A2 2006
radijskih motenj in odpornosti – Pomožna
oprema – Motnje po vodnikih
CISPR 16-2-1 2008 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-2-1 2009
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
2-1. del: Metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merjenje motenj po
vodnikih
2)
CISPR 16-2-3 2006 Specifikacija merilnih naprav in metod za EN 55016-2-3 2006
merjenje radijskih motenj in odpornosti –
2-3. del: Metode za merjenje radijskih
motenj in odpornosti – Merjenje sevanih
motenj
CISPR 16-4-2 2003 Specifikacija za merilne naprave in metode EN 55016-4-2 2004
za merjenje radijskih motenj in odpornosti –
4-2. del: Modeliranje negotovosti, statistike
in mejnih vrednosti – Negotovost pri
meritvah EMC
CISPR 22 (mod) 2008 Oprema za informacijsko tehnologijo – EN 55022 2010
Karakteristike občutljivosti za radijske
motnje – Mejne vrednosti in merilne
metode
2)
EN 55016-2-3 je nadomeščen z EN 55016-2-3:2010, ki temelji na CISPR 16-2-3:2010.
SIST EN 61000-6-3:2007/A1 : 2011
MEDNARODNA ELEKTROTEHNIŠKA KOMISIJA

Elektromagnetna združljivost (EMC) –

6-3. del: Osnovni standardi – Standard oddajanja motenj v stanovanjskih,
poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih – Dopolnilo A1
(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
Predgovor k mednarodnemu dopolnilu

To dopolnilo je pripravil pododbor CISPR H Mejne vrednosti za zaščito radi
...


SLOVENSKI STANDARD
01-maj-2011
Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3. del: Osnovni standardi - Standard
oddajanja motenj v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih
okoljih - Dodatek A1 (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard
for residential, commercial and light-industrial environments
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen -
Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3: Normes génériques - Norme sur
l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61000-6-3:2007/A1:2011
ICS:
33.100.10 Emisija Emission
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

EUROPEAN STANDARD
EN 61000-6-3/A1
NORME EUROPÉENNE
March 2011
EUROPÄISCHE NORM
ICS 33.100.10
English version
Electromagnetic compatibility (EMC) -
Part 6-3: Generic standards -
Emission standard for residential, commercial and light-industrial
environments
(IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) -
Partie 6-3: Normes génériques - Teil 6-3: Fachgrundnormen -
Norme sur l'émission pour les Störaussendung für Wohnbereich,
environnements résidentiels, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie
commerciaux et de l'industrie légère Kleinbetriebe
(CEI 61000-6-3:2006/A1:2010) (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)

This amendment A1 modifies the European Standard EN 61000-6-3:2007; it was approved by CENELEC on
2011-01-12. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,
the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2011 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 61000-6-3:2007/A1:2011 E

Foreword
The text of document CISPR/H/206/FDIS, future amendment 1 to IEC 61000-6-3:2007, prepared by
CISPR SC H, Limits for the protection of radio services, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote
and was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 61000-6-3:2007 on 2011-01-01.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CEN and CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be
implemented at national level by publication of
(dop) 2011-10-01
an identical national standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting
(dow) 2014-01-01
with the amendment have to be withdrawn
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of amendment 1:2010 to the International Standard IEC 61000-6-3:2007 was approved by
CENELEC as an amendment to the European Standard without any modification.
__________
- 3 - EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.

NOTE  When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD
applies.
Publication Year Title EN/HD Year

Add the following new references to the existing list:

IEC 60050-161 - International Electrotechnical Vocabulary - -
(IEV) -
Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 61000-4-20 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-4-20 2010
Part 4-20: Testing and measurement
techniques - Emission and immunity testing in
transverse electromagnetic (TEM)
waveguides
CISPR 16-1-1 2010 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-1 2010
immunity measuring apparatus and methods -
Part 1-1: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Measuring apparatus

1)
CISPR 16-1-4 2007 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-4 2007
+ A1 2007 immunity measuring apparatus and methods - +A1 2008
Part 1-4: Radio disturbance and immunity
measuring apparatus - Ancillary equipment -
Radiated disturbances
Replace the existing references by the following new references:

IEC 61000-3-2 2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-2 2006
+ A1 2008 Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current + A1 2009
+ A2 2009 emissions (equipment input current ≤ 16 A + A2 2009
per phase)
IEC 61000-3-3 2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-3 2008
Part 3-3: Limits - Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current ≤ 16 A per phase
and not subject to conditional connection

IEC 61000-3-11 2000 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-11 2000
Part 3-11: Limits - Limitation of voltage
changes, voltage fluctuations and flicker in
public low-voltage supply systems -
Equipment with rated current ≤ 75 A and

1)
EN 55016-1-4 is superseded by EN 55016-1-4:2010, which is based on CISPR 16-1-4:2010 + corr. December 2010.

Publication Year Title EN/HD Year

subject to conditional connection

IEC 61000-3-12 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) - EN 61000-3-12 2005
Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents
produced by equipment connected to public
low-voltage systems with input current > 16 A
and ≤ 75 A per phase
CISPR 14-1 2005 Electromagnetic compatibilty - EN 55014-1 2006
+ A1 2008 Requirements for household appliances, + A1 2009
electric tools and similar apparatus -
Part 1: Emission
CISPR 16-1-2 2003 Specification for radio disturbance and EN 55016-1-2 2004
+ A1 2004 immunity measuring apparatus and methods - + A1 2005
+ A2 2006 Part 1-2: Radio disturbance and immunity + A2 2006
measuring apparatus - Ancillary equipment -
Conducted disturbances
CISPR 16-2-1 2008 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-1 2009
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-1: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Conducted
disturbance measurements
2)
CISPR 16-2-3 2006 Specification for radio disturbance and EN 55016-2-3 2006
immunity measuring apparatus and methods -
Part 2-3: Methods of measurement of
disturbances and immunity - Radiated
disturbance measurements
CISPR 16-4-2 2003 Specification for radio disturbance and EN 55016-4-2 2004
immunity measuring apparatus and methods -
Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit
modelling - Uncertainty in EMC
measurements
CISPR 22 (mod) 2008 Information technology equipment - Radio EN 55022 2010
disturbance characteristics - Limits and
methods of measurement
2)
EN 55016-2-3 is superseded by EN 55016-2-3:2010, which is based on CISPR 16-2-3:2010.

IEC 61000-6-3 ®
Edition 2.0 2010-12
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
AMENDMENT 1
AMENDEMENT 1
Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial
and light-industrial environments

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l'émission pour les environnements
résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
M
CODE PRIX
ICS 33.100.10 ISBN 978-2-88912-252-3
– 2 – 61000-6-3 Amend. 1 Ó IEC:2010
FOREWORD
This amendment has been prepared by CISPR subcommittee H: Limits for the protection of
radio services.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
CISPR/H/206/FDIS CISPR/H/210/RVD
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.
The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication
will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
_____________
Contents
Replace the title of Clause 3 by the following new title:
3 Terms, definitions and abbreviations
Replace the title of Clause 8 by the following new title:
8 Measurement uncertainty
Replace the title of Clause 9 by the following new title:
9 Application of limits in tests for conformity of equipment in series production
Add the following new Clauses 10 and 11:
10 Compliance with this standard
11 Emission test requirements
Replace the title of Table 1 by the following new title:
Table 1 - Emission – Enclosure port
Add the following new Tables:
Table 2 - Emission - Low voltage AC mains port

61000-6-3 Amend. 1 Ó IEC:2010 – 3 –
Table 3 – Emission – DC power port
2 Normative references
Add the following new references to the existing list:
IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161:
Electromagnetic compatibility
IEC 61000-4-20:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and
measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic
(TEM) waveguide
CISPR 16-1-1:2010, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring
apparatus
CISPR 16-1-4:2007, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary
equipment – Radiated disturbances
Amendment 1:2007
Replace the existing references by the following new references:
IEC 61000-3-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for
harmonic current emissions (equipment input current £ 16 A per phase)
Amendment 1:2008
Amendment 2:2009
IEC 61000-3-3:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for
equipment with rated current £ 16 A per phase and not subject to conditional connection
IEC 61000-3-11:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems –
Equipment with rated current £ 75 A and subject to conditional connection
IEC 61000-3-12:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-12: Limits – Limits for
harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with
input current > 16 A and £ 75 A per phase
CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
Amendment 1:2008
CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary
equipment – Conducted disturbances
Amendment 1:2004
Amendment 2:2006
CISPR 16-2-1:2008, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity –
Conducted disturbance measurements

– 4 – 61000-6-3 Amend. 1 Ó IEC:2010
CISPR 16-2-3:2006, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated
disturbance measurements
CISPR 16-4-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Uncertainty in EMC
measurements
CISPR 22:2008, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics –
Limits and methods of measurement
3 Terms and definitions
Replace the title, first paragraph and Note of this clause by the following:
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.