Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002)

This part of ISO 14688, together with ISO 14688-2, establishes the basic principles for the identification and classification of soils on the basis of those material and mass characteristics most commonly used for soils for
engineering purposes. The relevant characteristics may vary and therefore, for particular projects or materials, more detailed subdivisions of the descriptive and classification terms may be appropriate. The general identification and description of soils is based on a flexible system for immediate (field) use by experienced persons, covering both material and mass characteristics by visual and manual techniques. Details are given of the individual characteristics for identifying soils and the descriptive terms in regular use, including those related to the results of tests from the field. This part of ISO 14688 is applicable to natural soils in situ, similar man-made materials in situ and soils redeposited by man. The identification and description of rocks is covered by ISO 14689. The identification and classification of soil for pedological purposes, as well as in the framework of measurements for soil protection and for remediation of contaminated areas, is covered by ISO 11259.

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1:2002)

Recherches et essais géotechniques - Identification et classification des sols - Partie 1: Identification et description (ISO 14688-1:2002)

Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Prepoznavanje in razvrščanje zemljin - 1. del: Prepoznavanje in opisovanje (ISO 14688-1:2002)

Ta del standarda ISO 14688 skupaj s standardom ISO 14688-2 določa temeljna načela za prepoznavanje in razvrščanje zemljin na podlagi tistih značilnosti materiala in mase, ki se najpogosteje uporabljajo za namene gradbeništva. Pomembne značilnosti materialov se lahko razlikujejo in je zato pri nekaterih projektih in materialih primeren bolj natančen opis in opredelitev. Splošno določanje in opis zemljin temelji na fleksibilnem sistemu za neposredno (terensko) določanje s strani izkušenih oseb in vključuje značilnosti materiala in mase z uporabo vizualnih in ročnih tehnik. Podane so podrobnosti posameznih značilnosti za prepoznavanje zemljin in opredelitve v redni uporabi, vključno z rezultati testov na terenu. Ta del standarda ISO 14688 se uporablja za naravne zemljine na kraju samem, tem podobne umetne materiale in zemljine, ki so jih ljudje ponovno deponirali.. Prepoznavanje in opisovanje kamnin pokriva standard ISO 14689. Prepoznavanje in razvrščanje zemljin za pedološke namene in v okviru meritev za zaščito zemljin ter za sanacijo kontaminiranih območji pokriva standard ISO 11259.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
02-Nov-2008
Withdrawal Date
15-Mar-2018
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
15-Mar-2018
Due Date
07-Apr-2018
Completion Date
16-Mar-2018

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN ISO 14688-1:2004/AC:2008
German language
2 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1:2002)Recherches et essais géotechniques - Identification et classification des sols - Partie 1: Identification et description (ISO 14688-1:2002)Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002)93.020Zemeljska dela. Izkopavanja. Gradnja temeljev. Dela pod zemljoEarthworks. Excavations. Foundation construction. Underground works13.080.05Preiskava tal na splošnoExamination of soils in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN ISO 14688-1:2002/AC:2005SIST EN ISO 14688-1:2004/AC:2008de01-december-2008SIST EN ISO 14688-1:2004/AC:2008SLOVENSKI
STANDARDSIST EN ISO 14688-1:2004/AC:2008EUROPEAN STANDARDNORME EUROPÉENNEEUROPÄISCHE NORMEN ISO 14688-1:2002/ACDecember 2005Décembre 2005Dezember 2005ICS 93.020English versionVersion FrançaiseDeutsche FassungGeotechnical investigation and testing - Identification and classification ofsoil - Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002)Recherches et essais géotechniques -Identification et classification des sols -Partie 1: Identification et description (I
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.