Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2016 , modified)

This part of IEC 60079-29 specifies general requirements for construction, testing and
performance, and describes the test methods that apply to portable, transportable and fixed
equipment for the detection and measurement of flammable gas or vapour concentrations with
air. The equipment, or parts thereof, is intended for use in explosive atmospheres and in
mines susceptible to firedamp.
This part of IEC 60079-29 is applicable to flammable gas detection equipment with a
measuring range up to any volume fraction as declared by the manufacturer, and which is
intended to provide an indication, alarm or other output function; the purpose of which is to
indicate a potential explosion hazard and in some cases, to initiate automatic or manual
protective action(s).
For the purposes of this part of IEC 60079-29, the term “indicating up to a volume fraction of
X % or X %LFL” includes equipment with an upper limit of the measuring range equal to or
less than X % or X %LFL.
This part of IEC 60079-29 is applicable to equipment, including the integral sampling systems
of aspirated equipment, intended to be used for commercial, industrial and non-residential
safety applications.
This part of IEC 60079-29 does not apply to external sampling systems, or to equipment of
laboratory or scientific type, or to equipment used only for process monitoring and/or control
purposes. It also does not apply to open path (line of sight) detectors which are within the
scope of IEC 60079-29-4. Only equipment with very short optical paths intended for use
where the concentration is uniform over the optical path are within the scope of this standard.
For equipment used for sensing the presence of multiple gases, this part of IEC 60079-29
applies only to the detection of flammable gas or vapour.
This part of IEC 60079-29 supplements and modifies the general requirements of
IEC 60079-0. Where a requirement of this standard conflicts with a requirement of
IEC 60079-0, the requirement of IEC 60079-29-1 takes precedence.
NOTE 1 IEC 60079-29-1 is intended to provide for the supply of equipment giving a level of safety and
performance suitable for general purpose applications. However, for specific applications, a prospective purchaser
(or an appropriate authority) can additionally require the equipment to be submitted to particular tests or approval.
For example, Group I equipment (i.e. equipment to be used in mines susceptible to firedamp) might not be
permitted to be used without the additional, prior approval of the relevant authority in mines under its jurisdiction.
Such particular tests/approval are to be regarded as additional to and separate from the provisions of the
standards referred to above and do not preclude certification to or compliance with these standards.
NOTE 2 All equipment calibrated on specific gases or vapours can not be expected to correctly indicate on other
gases or vapours.
For the purposes of this standard, the terms "lower flammable limit (LFL)" and "lower
explosive limit (LEL)" are deemed to be synonymous, and likewise the terms "upper
flammable limit (UFL)" and "upper explosive limit (UEL)" are deemed to be synonymous. For
ease of reference, the two abbreviations LFL and UFL may be used hereinafter to denote
these two sets of terms. It should be recognized that particular authorities having jurisdiction
may have overriding requirements that dictate the use of one of these sets of terms and not
the other.

Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase (IEC 60079-29-1:2016 , modifiziert)

Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz inflammables (IEC 60079-29-1:2016 , modifiée)

IEC 60079-29-1:2016 spécifie les exigences générales pour la construction, les essais et l’aptitude à la fonction, et décrit les méthodes d’essai qui s’appliquent aux matériels portables, transportables et fixes pour la détection et le mesurage des concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables dans l’air. Les matériels, ou parties de ceux-ci, sont destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives et dans les mines grisouteuses. Cette deuxième édition de l'IEC 60079-29-1 annule et remplace la première édition de la série IEC 60079-29-1:2007. Cette édition constitue une révision technique.  Reportez-vous à l'avant-propos du document pour une liste  changements importants entre cette édition et l'édition précédente.
Mots clés: détection et le mesurage des concentrations de gaz ou de vapeurs inflammables dans l’air, atmosphères explosives, mines grisouteuses, explosion potentiel

Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)

Ta del standarda IEC 60079-29 določa splošne zahteve za izdelavo, preskušanje in delovanje ter opisuje preskusne metode, ki se uporabljajo za prenosno, premično in fiksno opremo za zaznavanje in merjenje koncentracij vnetljivih plinov ali hlapov z zrakom. Oprema ali njeni deli so namenjeni za uporabo v eksplozivnih atmosferah in rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu.
Ta del standarda IEC 60079-29 se uporablja za opremo za zaznavanje vnetljivih plinov z merilnim obsegom do katerega koli prostorninskega deleža, ki ga navede proizvajalec, ki je namenjena za javljanje, opozarjanje ali uporabo druge izhodne funkcije za namene označevanja morebitne nevarnosti eksplozije in (v nekaterih primerih) za sprožitev samodejnih ali ročnih varnostnih ukrepov.
Za namene tega dela standarda IEC 60079-29 izraz »označevanje prostorninskega deleža do X % ali X % LFL« vključuje opremo z zgornjo omejitvijo merilnega območja, ki je največ X % ali X % LFL.
Ta del standarda IEC 60079-29 se uporablja za opremo, vključno s sistemi vzorčenja kot sestavnimi deli sesalne opreme, namenjeno za komercialno, industrijsko in nestanovanjsko varnostno uporabo.
Ta del standarda IEC 60079-29 se ne uporablja za zunanje sisteme vzorčenja, laboratorijsko/znanstveno opremo ali opremo, ki se uporablja samo za namene spremljanja in/ali nadziranja procesov. Prav tako se ne uporablja za javljalnike z odprto merilno potjo (linijo pogleda), ki spadajo na področje uporabe standarda IEC 60079-29-4. Področje uporabe tega standarda zajema samo opremo z zelo kratkimi optičnimi potmi, namenjeno za uporabo v primerih, ko je koncentracija enakomerno razporejena prek optične poti.
Pri opremi, ki se uporablja za zaznavanje prisotnosti več plinov, se ta del standarda IEC 60079-29 uporablja le za zaznavanje vnetljivih plinov ali hlapov.
Ta del standarda IEC 60079-29 dopolnjuje in spreminja splošne zahteve standarda IEC 60079-0. Kadar je zahteva iz tega standarda v nasprotju z zahtevo iz standarda IEC 60079-0, ima prednost zahteva iz standarda IEC 60079-29-1.
OPOMBA 1: Standard IEC 60079-29-1 je namenjen za dobavo opreme, pri čemer določa ravni varnosti in
zmogljivosti, primerne za splošno uporabo. Za posebne načine uporabe lahko potencialni kupec (ali ustrezen organ) dodatno zahteva posredovanje opreme v posebno preskušanje ali odobritev.
Na primer uporaba opreme skupine I (tj. oprema za uporabo v rudnikih, izpostavljenih jamskemu eksplozivnemu plinu) morda ne bo dovoljena brez dodatne, predhodne odobritve ustreznega organa, pristojnega za rudarski sektor.
Tovrstne posebne preskuse/odobritve je treba obravnavati kot dodatek k določbam zgoraj navedenih standardov in ločeno od njih, ti preskusi/odobritve pa ne izključujejo overitve ali skladnosti v zvezi s temi standardi.
OPOMBA 2: Ni mogoče pričakovati, da bo vsa oprema, umerjena pri uporabi posebnih plinov ali hlapov, pravilno delovala v primeru drugih plinov ali hlapov.

General Information

Status
Published
Publication Date
21-Mar-2017
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
18-Jan-2017
Due Date
25-Mar-2017
Completion Date
22-Mar-2017

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60079-29-1:2017
English language
55 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 60079-29-1:2017 - BREZ vodnih pretiskov (se prestavi na sredino strani), natisnjeno
English language
55 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-1:2017
01-april-2017
Nadomešča:
SIST EN 60079-29-1:2008
Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje
javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of
detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase (IEC 60079-29-1:2016
, modifiziert)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la
fonction des détecteurs de gaz inflammables (IEC 60079-29-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-1:2016
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 Električni aparati za Electrical apparatus for
eksplozivna ozračja explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-1:2017 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017


EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
December 2016
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-1:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable gases
(IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte -
Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für
inflammables die Messung brennbarer Gase
(IEC 60079-29-1:2016 , modifiée) (IEC 60079-29-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-1:2016 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 4
2 Normative references . 4
3 Terms and definitions . 5
4 General requirements . 5
5 Test methods . 5
Annexes . 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
corresponding European publications . 7
Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the essential
requirements of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96] aimed to be covered . 8
Bibliography . 9

2

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
European foreword
The text of document 31/1257/FDIS, future edition 2 of IEC 60079-29-1, prepared by IEC/TC 31
"Equipment for explosive atmospheres" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
approved by CENELEC as EN 60079-29-1:2016.
A draft amendment, which covers common modifications to IEC 60079-29-1 (31/1257/FDIS), was
prepared by SC 31-9 "Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to
be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres", of CLC/TC 31 "Electrical
apparatus for potentially explosive atmospheres" and approved by CENELEC.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has
(dop) 2017-06-23
to be implemented at national level by
publication of an identical
national standard or by endorsement
• latest date by which the national
(dow) 2019-12-23
standards conflicting with the document
have to be withdrawn

This document supersedes EN 60079-29-1:2007.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
Clauses, subclauses, notes, tables, figures and annexes which are additional to those in
IEC 60079-29-1:2016 are prefixed “Z”.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission
and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive.
For the relationship with EU Directive see informative Annex ZZ, which is an integral part of this
document.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60079-29-1:2016 was approved by CENELEC as a
European Standard with agreed common modifications.

3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
COMMON MODIFICATIONS
Introduction
Replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29".
Replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
Replace "IEC 60079-29-3" by "EN 60079-29-3".
Replace "IEC 60079-29-4" by "EN 60079-29-4".
1 Scope
Replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29" (7 times).
Replace "IEC 60079-29-4" by "EN 60079-29-4".
Replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0" (twice).
Replace "IEC 60079-29-1" by "EN 60079-29-1" (twice).
Delete NOTE 1 and renumber NOTE 2 to NOTE 3 as NOTE 1 to NOTE 2.
2 Normative references
Add the following references:
EN 50270, Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of
combustible gases, toxic gases or oxygen
EN 50271, Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases
or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0".
Replace "IEC 60068-2-6" by "EN 60068-2-6".
Replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
Delete IEC 61326-1:2012.
4

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
3 Terms and definitions
In the first paragraph, replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0".
In 3.1.3, replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29" (twice).
In 3.1.4, replace NOTE 1 by the following:
"Note 1 to entry: This is also known as lower explosive limit (LEL)."
In 3.1.6, replace NOTE 1 by the following:
"Note 1 to entry: This is also known as upper explosive limit (UEL)."
4 General requirements
In 4.1.1, replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29".
In 4.1.2, at the end of the first paragraph, replace "… in the other relevant parts of the IEC 60079
series" by "…in the appropriate regulations for explosion protection".
Replace the whole subclause 4.2.9 up to 4.2.9.7 included by the following:
"4.2.9 Apparatus using software and/or digital technologies
The equipment shall fulfil the requirements of EN 50271.
Software-controlled accessories shall be included where related to safety."
In 4.3, replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0" (once) and "IEC 60079-29-1" by "EN 60079-29-1"
(twice).
In 4.4, list item c) 5), replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
In 4.4, list item f), replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
In 4.4, list item q), replace "IEC 60529" by "EN 60529".
5 Test methods
In 5.2.1, replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
In 5.4.12.1 and in 5.4.12.2.1, replace "IEC 60068-2-6" by "EN 60068-2-6".
In 5.4.20.2, NOTE 2, replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
5

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Replace the whole subclause 5.4.21 by the following:
"5.4.21 Electromagnetic compatibility
The equipment shall be set up under normal conditions, in accordance with 5.3, and then shall be
subjected to the tests specified in EN 50270."
Replace the whole subclause 5.4.23 by the following:
"5.4.23 Verification of software and digital components
Design and function of the equipment using software and/or digital technologies shall be evaluated
and tested in accordance with EN 50271."
Annexes
In Table A.1 – Performance requirements, replace the row referring to 5.4.21 by:
Sub- Test Group I equipment limits Group II equipment limits
clause (whichever value is greater) (whichever value is greater)
 Volume Volume Volume Volume Volume
fraction up to fraction up to fraction up to fraction up to fraction up to
5 % methane in 100 % methane 20 % lower 100 % lower 100 % gas
air indication in air flammable limit flammable limit indication
indication indication indication
5.4.21 Electromagnetic According to According to According to According to According to
compatibility EN 50270 EN 50270 EN 50270 EN 50270 EN 50270

Add the following annexes.
6

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),
the relevant EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is
available here: www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
- - Electromagnetic compatibility - Electrical EN 50270 -
apparatus for the detection and
measurement of combustible gases,
toxic gases or oxygen
- - Electrical apparatus for the detection EN 50271 -
and measurement of combustible gases,
toxic gases or oxygen - Requirements
and tests for apparatus using software
and/or digital technologies
IEC 60050-426 -  International Electrotechnical - -
Vocabulary -
Part 426: Equipment for explosive
atmospheres
IEC 60068-2-6 -  Environmental testing - EN 60068-2-6 -
Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
IEC 60079-0 -  Explosive atmospheres - EN 60079-0 -
Part 0: Equipment - General
requirements
IEC 60079-20-1 -  Explosive atmospheres - EN 60079-20-1 -
Part 20-1: Material characteristics for
gas and vapour classification - Test
methods and data

7

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Annex ZZ
(informative)

Relationship between this European Standard and the essential requirements
of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96] aimed to be covered
This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request [Full
1)
reference to the request “M/xxx” to provide one voluntary means of conforming to essential
requirements of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February
2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective
systems intended for use in potentially explosive atmospheres [2014 OJ L96].
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive,
compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZZ.1 confers, within the limits of
the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements
of that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZZ.1 – Correspondence between this European Standard and
Annex II of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96]
Essential Requirements of Clause(s) / sub-clause(s)
Remarks / Notes
Directive 2014/34/EU of this EN
1.5.5 - 1.5.7 whole standard except 4.2.9
and 5.4.23
1.5.8 4.2.9, 5.4.23

WARNING 1 — Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this European
standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European Union. Users of this
standard should consult frequently the latest list published in the Official Journal of the European
Union.
WARNING 2 — Other Union legislation may be applicable to the product(s) falling within the scope of
this standard.
———————
1)
Mandate not yet available.
8

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
EN 60079-29-1:2016
Bibliography
Add the following notes for the standards indicated:
IEC 60529 NOTE Harmonized as EN 60529.
IEC 60079-1 NOTE Harmonized as EN 60079-1.
IEC 60079-2 NOTE Harmonized as EN 60079-2.
IEC 60079-5 NOTE Harmonized as EN 60079-5.
IEC 60079-6 NOTE Harmonized as EN 60079-6.
IEC 60079-7 NOTE Harmonized as EN 60079-7.
IEC 60079-10-1 NOTE Harmonized as EN 60079-10-1.
IEC 60079-11 NOTE Harmonized as EN 60079-11.
IEC 60079-15 NOTE Harmonized as EN 60079-15.
IEC 60079-18 NOTE Harmonized as EN 60079-18.
IEC 60079-25 NOTE Harmonized as EN 60079-25.
IEC 60079-26 NOTE Harmonized as EN 60079-26.
IEC 60079-29-2 NOTE Harmonized as EN 60079-29-2.
IEC 60079-29-3 NOTE Harmonized as EN 60079-29-3.
IEC 60079-29-4 NOTE Harmonized as EN 60079-29-4.
2)
ISO 6142 NOTE Harmonized as EN ISO 6142 .
ISO 6145-1 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-1.
ISO 6145-4 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-4.
ISO 6145-5 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-5.
ISO 6145-6 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-6.
ISO 6145-7 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-7.
ISO 6145-9 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-9.
ISO 6145-10 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-10.
———————
2)
Superseded by EN ISO 6142-1 (ISO 6142-1).
9

---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017

---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017IEC 60079-29-1

®


Edition 2.0 2016-07
INTERNATIONALSTANDARD
Explosive atmospheres –

Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements of detectors for flammable

gases


INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL


COMMISSION

ICS 29.260.20 ISBN 978-2-8322-3539-3  Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
– 2 – IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016
CONTENTS
FOREWORD. 4
INTRODUCTION . 8
1 Scope . 9
2 Normative references . 10
3 Terms and definitions . 10
4 General requirements . 15
4.1 Overview . 15
4.1.1 Manufacturer claims . 15
4.1.2 Equipment ratings . 16
4.2 Construction . 16
4.2.1 General . 16
4.2.2 Indicating devices . 16
4.2.3 Alarm signals . 18
4.2.4 Fault signals . 18
4.2.5 Adjustments . 19
4.2.6 Battery-powered equipment . 19
4.2.7 Gas detection transmitter for use with separate gas detection control
units . 19
4.2.8 Separate gas detection control units for use with gas detection
transmitter(s) . 19
4.2.9 Software-controlled equipment . 20
4.3 Marking . 21
4.4 Instruction manual . 21
5 Test methods. 23
5.1 Overview . 23
5.2 General requirements for tests . 24
5.2.1 General . 24
5.2.2 Samples and sequence of tests . 24
5.2.3 Preparation of equipment before testing . 24
5.2.4 Mask for calibration and tests . 25
5.3 Normal conditions for test . 25
5.3.1 General . 25
5.3.2 Test gas(es) . 25
5.3.3 Standard test gas . 26
5.3.4 Flow rate for test gases . 26
5.3.5 Voltage . 26
5.3.6 Temperature . 26
5.3.7 Pressure . 27
5.3.8 Humidity . 27
5.3.9 Acclimation time . 27
5.3.10 Orientation . 27
5.3.11 Communications options . 27
5.3.12 Gas detection equipment as part of systems . 27
5.4 Test methods . 27
5.4.1 General . 27
5.4.2 Unpowered storage . 28
5.4.3 Calibration and adjustment . 28

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016 – 3 –
5.4.4 Stability . 29
5.4.5 Alarm set point(s) . 30
5.4.6 Temperature . 30
5.4.7 Pressure . 31
5.4.8 Humidity of test gas . 31
5.4.9 Air velocity . 31
5.4.10 Flow rate for aspirated equipment . 32
5.4.11 Orientation . 32
5.4.12 Vibration . 32
5.4.13 Drop test for portable and transportable equipment . 33
5.4.14 Warm-up time . 33
5.4.15 Time of response . 34
5.4.16 High gas concentration operation above the measuring range . 34
5.4.17 Battery capacity . 34
5.4.18 Power supply variations . 35
5.4.19 Addition of sampling probe . 35
5.4.20 Other gases and poisons . 35
5.4.21 Electromagnetic compatibility . 36
5.4.22 Field calibration kit . 36
5.4.23 Software function . 36
Annex A (normative) Performance requirements . 37
Annex B (informative) Determination of time of response . 43
B.1 Aspirated equipment . 43
B.1.1 Test rig . 43
B.1.2 Equipment without internal pump . 43
B.1.3 Equipment with internal pump. 43
B.2 Equipment that samples by diffusion . 44
B.2.1 Calibration mask method . 44
B.2.2 Diffusion or flow methods . 44
Bibliography . 45

Figure 1 – Warm-up time in clean air (typical) . 15
Figure 2 – Warm-up time in standard test gas (typical) . 15
Figure B.1 – Schematic example of test rig for use with aspirated equipment . 44

Table A.1 – Performance requirements (1 of 6). 37

---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 60079-29-1:2017
– 4 – IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

EXPLOSIVE ATMOSPHERES –

Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements
of detectors for flammable gases

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60079-29-1:2017
01-april-2017
1DGRPHãþD
SIST EN 60079-29-1:2008
Eksplozivne atmosfere - 29-1. del: Javljalniki plina - Zahteve za delovanje
javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of
detectors for flammable gases (IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte - Anforderungen an das
Betriebsverhalten von Geräten für die Messung brennbarer Gase (IEC 60079-29-
1:2016 , modifiziert)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Exigences d'aptitude à la
fonction des détecteurs de gaz inflammables (IEC 60079-29-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60079-29-1:2016
ICS:
13.320 Alarmni in opozorilni sistemi Alarm and warning systems
29.260.20 (OHNWULþQLDSDUDWL]D Electrical apparatus for
HNVSOR]LYQDR]UDþMD explosive atmospheres
SIST EN 60079-29-1:2017 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

EUROPEAN STANDARD EN 60079-29-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
December 2016
ICS 29.260.20 Supersedes EN 60079-29-1:2007
English Version
Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance
requirements of detectors for flammable gases
(IEC 60079-29-1:2016 , modified)
Atmosphères explosives - Partie 29-1: Détecteurs de gaz - Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 29-1: Gasmessgeräte -
Exigences d'aptitude à la fonction des détecteurs de gaz Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten für
inflammables die Messung brennbarer Gase
(IEC 60079-29-1:2016 , modifiée) (IEC 60079-29-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2016-09-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2016 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60079-29-1:2016 E

---------------------- Page: 2 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Contents Page
European foreword . 3
Introduction . 4
1 Scope . 4
2 Normative references . 4
3 Terms and definitions . 5
4 General requirements . 5
5 Test methods . 5
Annexes . 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
corresponding European publications . 7
Annex ZZ (informative) Relationship between this European Standard and the essential
requirements of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96] aimed to be covered . 8
Bibliography . 9

2

---------------------- Page: 3 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
European foreword
The text of document 31/1257/FDIS, future edition 2 of IEC 60079-29-1, prepared by IEC/TC 31
"Equipment for explosive atmospheres" was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
approved by CENELEC as EN 60079-29-1:2016.
A draft amendment, which covers common modifications to IEC 60079-29-1 (31/1257/FDIS), was
prepared by SC 31-9 "Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to
be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres", of CLC/TC 31 "Electrical
apparatus for potentially explosive atmospheres" and approved by CENELEC.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has
(dop) 2017-06-23
to be implemented at national level by
publication of an identical
national standard or by endorsement
• latest date by which the national
(dow) 2019-12-23
standards conflicting with the document
have to be withdrawn

This document supersedes EN 60079-29-1:2007.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.
Clauses, subclauses, notes, tables, figures and annexes which are additional to those in
IEC 60079-29-1:2016 are prefixed “Z”.
This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission
and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive.
For the relationship with EU Directive see informative Annex ZZ, which is an integral part of this
document.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 60079-29-1:2016 was approved by CENELEC as a
European Standard with agreed common modifications.

3

---------------------- Page: 4 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
COMMON MODIFICATIONS
Introduction
Replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29".
Replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
Replace "IEC 60079-29-3" by "EN 60079-29-3".
Replace "IEC 60079-29-4" by "EN 60079-29-4".
1 Scope
Replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29" (7 times).
Replace "IEC 60079-29-4" by "EN 60079-29-4".
Replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0" (twice).
Replace "IEC 60079-29-1" by "EN 60079-29-1" (twice).
Delete NOTE 1 and renumber NOTE 2 to NOTE 3 as NOTE 1 to NOTE 2.
2 Normative references
Add the following references:
EN 50270, Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of
combustible gases, toxic gases or oxygen
EN 50271, Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases
or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0".
Replace "IEC 60068-2-6" by "EN 60068-2-6".
Replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
Delete IEC 61326-1:2012.
4

---------------------- Page: 5 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
3 Terms and definitions
In the first paragraph, replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0".
In 3.1.3, replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29" (twice).
In 3.1.4, replace NOTE 1 by the following:
"Note 1 to entry: This is also known as lower explosive limit (LEL)."
In 3.1.6, replace NOTE 1 by the following:
"Note 1 to entry: This is also known as upper explosive limit (UEL)."
4 General requirements
In 4.1.1, replace "IEC 60079-29" by "EN 60079-29".
In 4.1.2, at the end of the first paragraph, replace "… in the other relevant parts of the IEC 60079
series" by "…in the appropriate regulations for explosion protection".
Replace the whole subclause 4.2.9 up to 4.2.9.7 included by the following:
"4.2.9 Apparatus using software and/or digital technologies
The equipment shall fulfil the requirements of EN 50271.
Software-controlled accessories shall be included where related to safety."
In 4.3, replace "IEC 60079-0" by "EN 60079-0" (once) and "IEC 60079-29-1" by "EN 60079-29-1"
(twice).
In 4.4, list item c) 5), replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
In 4.4, list item f), replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
In 4.4, list item q), replace "IEC 60529" by "EN 60529".
5 Test methods
In 5.2.1, replace "IEC 60079-20-1" by "EN 60079-20-1".
In 5.4.12.1 and in 5.4.12.2.1, replace "IEC 60068-2-6" by "EN 60068-2-6".
In 5.4.20.2, NOTE 2, replace "IEC 60079-29-2" by "EN 60079-29-2".
5

---------------------- Page: 6 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Replace the whole subclause 5.4.21 by the following:
"5.4.21 Electromagnetic compatibility
The equipment shall be set up under normal conditions, in accordance with 5.3, and then shall be
subjected to the tests specified in EN 50270."
Replace the whole subclause 5.4.23 by the following:
"5.4.23 Verification of software and digital components
Design and function of the equipment using software and/or digital technologies shall be evaluated
and tested in accordance with EN 50271."
Annexes
In Table A.1 – Performance requirements, replace the row referring to 5.4.21 by:
Sub- Test Group I equipment limits Group II equipment limits
clause (whichever value is greater) (whichever value is greater)
 Volume Volume Volume Volume Volume
fraction up to fraction up to fraction up to fraction up to fraction up to
5 % methane in 100 % methane 20 % lower 100 % lower 100 % gas
air indication in air flammable limit flammable limit indication
indication indication indication
5.4.21 Electromagnetic According to According to According to According to According to
compatibility EN 50270 EN 50270 EN 50270 EN 50270 EN 50270

Add the following annexes.
6

---------------------- Page: 7 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Annex ZA
(normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod),
the relevant EN/HD applies.
NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is
available here: www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
- - Electromagnetic compatibility - Electrical EN 50270 -
apparatus for the detection and
measurement of combustible gases,
toxic gases or oxygen
- - Electrical apparatus for the detection EN 50271 -
and measurement of combustible gases,
toxic gases or oxygen - Requirements
and tests for apparatus using software
and/or digital technologies
IEC 60050-426 -  International Electrotechnical - -
Vocabulary -
Part 426: Equipment for explosive
atmospheres
IEC 60068-2-6 -  Environmental testing - EN 60068-2-6 -
Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration
(sinusoidal)
IEC 60079-0 -  Explosive atmospheres - EN 60079-0 -
Part 0: Equipment - General
requirements
IEC 60079-20-1 -  Explosive atmospheres - EN 60079-20-1 -
Part 20-1: Material characteristics for
gas and vapour classification - Test
methods and data

7

---------------------- Page: 8 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Annex ZZ
(informative)

Relationship between this European Standard and the essential requirements
of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96] aimed to be covered
This European Standard has been prepared under a Commission’s standardization request [Full
1)
reference to the request “M/xxx” to provide one voluntary means of conforming to essential
requirements of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February
2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective
systems intended for use in potentially explosive atmospheres [2014 OJ L96].
Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Directive,
compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZZ.1 confers, within the limits of
the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding essential requirements
of that Directive, and associated EFTA regulations.
Table ZZ.1 – Correspondence between this European Standard and
Annex II of Directive 2014/34/EU [2014 OJ L96]
Essential Requirements of Clause(s) / sub-clause(s)
Remarks / Notes
Directive 2014/34/EU of this EN
1.5.5 - 1.5.7 whole standard except 4.2.9
and 5.4.23
1.5.8 4.2.9, 5.4.23

WARNING 1 — Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this European
standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European Union. Users of this
standard should consult frequently the latest list published in the Official Journal of the European
Union.
WARNING 2 — Other Union legislation may be applicable to the product(s) falling within the scope of
this standard.
———————
1)
Mandate not yet available.
8

---------------------- Page: 9 ----------------------

EN 60079-29-1:2016
Bibliography
Add the following notes for the standards indicated:
IEC 60529 NOTE Harmonized as EN 60529.
IEC 60079-1 NOTE Harmonized as EN 60079-1.
IEC 60079-2 NOTE Harmonized as EN 60079-2.
IEC 60079-5 NOTE Harmonized as EN 60079-5.
IEC 60079-6 NOTE Harmonized as EN 60079-6.
IEC 60079-7 NOTE Harmonized as EN 60079-7.
IEC 60079-10-1 NOTE Harmonized as EN 60079-10-1.
IEC 60079-11 NOTE Harmonized as EN 60079-11.
IEC 60079-15 NOTE Harmonized as EN 60079-15.
IEC 60079-18 NOTE Harmonized as EN 60079-18.
IEC 60079-25 NOTE Harmonized as EN 60079-25.
IEC 60079-26 NOTE Harmonized as EN 60079-26.
IEC 60079-29-2 NOTE Harmonized as EN 60079-29-2.
IEC 60079-29-3 NOTE Harmonized as EN 60079-29-3.
IEC 60079-29-4 NOTE Harmonized as EN 60079-29-4.
2)
ISO 6142 NOTE Harmonized as EN ISO 6142 .
ISO 6145-1 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-1.
ISO 6145-4 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-4.
ISO 6145-5 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-5.
ISO 6145-6 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-6.
ISO 6145-7 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-7.
ISO 6145-9 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-9.
ISO 6145-10 NOTE Harmonized as EN ISO 6145-10.
———————
2)
Superseded by EN ISO 6142-1 (ISO 6142-1).
9

---------------------- Page: 10 ----------------------

IEC 60079-29-1

®


Edition 2.0 2016-07
INTERNATIONALSTANDARD
Explosive atmospheres –

Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements of detectors for flammable

gases


INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL


COMMISSION

ICS 29.260.20 ISBN 978-2-8322-3539-3  Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.


® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission

---------------------- Page: 11 ----------------------

– 2 – IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016
CONTENTS
FOREWORD. 4
INTRODUCTION . 8
1 Scope . 9
2 Normative references . 10
3 Terms and definitions . 10
4 General requirements . 15
4.1 Overview . 15
4.1.1 Manufacturer claims . 15
4.1.2 Equipment ratings . 16
4.2 Construction . 16
4.2.1 General . 16
4.2.2 Indicating devices . 16
4.2.3 Alarm signals . 18
4.2.4 Fault signals . 18
4.2.5 Adjustments . 19
4.2.6 Battery-powered equipment . 19
4.2.7 Gas detection transmitter for use with separate gas detection control
units . 19
4.2.8 Separate gas detection control units for use with gas detection
transmitter(s) . 19
4.2.9 Software-controlled equipment . 20
4.3 Marking . 21
4.4 Instruction manual . 21
5 Test methods. 23
5.1 Overview . 23
5.2 General requirements for tests . 24
5.2.1 General . 24
5.2.2 Samples and sequence of tests . 24
5.2.3 Preparation of equipment before testing . 24
5.2.4 Mask for calibration and tests . 25
5.3 Normal conditions for test . 25
5.3.1 General . 25
5.3.2 Test gas(es) . 25
5.3.3 Standard test gas . 26
5.3.4 Flow rate for test gases . 26
5.3.5 Voltage . 26
5.3.6 Temperature . 26
5.3.7 Pressure . 27
5.3.8 Humidity . 27
5.3.9 Acclimation time . 27
5.3.10 Orientation . 27
5.3.11 Communications options . 27
5.3.12 Gas detection equipment as part of systems . 27
5.4 Test methods . 27
5.4.1 General . 27
5.4.2 Unpowered storage . 28
5.4.3 Calibration and adjustment . 28

---------------------- Page: 12 ----------------------

IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016 – 3 –
5.4.4 Stability . 29
5.4.5 Alarm set point(s) . 30
5.4.6 Temperature . 30
5.4.7 Pressure . 31
5.4.8 Humidity of test gas . 31
5.4.9 Air velocity . 31
5.4.10 Flow rate for aspirated equipment . 32
5.4.11 Orientation . 32
5.4.12 Vibration . 32
5.4.13 Drop test for portable and transportable equipment . 33
5.4.14 Warm-up time . 33
5.4.15 Time of response . 34
5.4.16 High gas concentration operation above the measuring range . 34
5.4.17 Battery capacity . 34
5.4.18 Power supply variations . 35
5.4.19 Addition of sampling probe . 35
5.4.20 Other gases and poisons . 35
5.4.21 Electromagnetic compatibility . 36
5.4.22 Field calibration kit . 36
5.4.23 Software function . 36
Annex A (normative) Performance requirements . 37
Annex B (informative) Determination of time of response . 43
B.1 Aspirated equipment . 43
B.1.1 Test rig . 43
B.1.2 Equipment without internal pump . 43
B.1.3 Equipment with internal pump. 43
B.2 Equipment that samples by diffusion . 44
B.2.1 Calibration mask method . 44
B.2.2 Diffusion or flow methods . 44
Bibliography . 45

Figure 1 – Warm-up time in clean air (typical) . 15
Figure 2 – Warm-up time in standard test gas (typical) . 15
Figure B.1 – Schematic example of test rig for use with aspirated equipment . 44

Table A.1 – Performance requirements (1 of 6). 37

---------------------- Page: 13 ----------------------

– 4 – IEC 60079-29-1:2016 © IEC 2016
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

EXPLOSIVE ATMOSPHERES –

Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements
of detectors for flammable gases

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 60079-29-1 has been prepared by IEC technical committee 31:
Equipment for explosive atmospheres.
This second edition of IEC 60079-29-1 cancels and replaces the first edition of
IEC 60079-29-1:2007 series and constitutes a technical revision.
Significant technical changes between IEC 60079-29-1, Edition 1 (2007), and
IEC 60079-29-1, Edition 2 (2016), is as listed below:
Significant changes with respec
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.