Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

This part of IEC 60204 applies to the application of electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner. The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1). This part of IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (a.c.) and not exceeding 1 500 V for direct current (d.c.), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz. This part of IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in order to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety. This part specifically includes, but is not limited to, the electrical equipment of machines as defined in 3.35.

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - Partie 1: Règles générales (CEI 60204-1:2005/A1:2008)

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

Ta del IEC 60204 določa zahteve in priporočila v zvezi z električno opremo strojev, da se spodbudijo:
– varnost ljudi in premoženja,
– doslednost odzivanja na krmiljenje,
– enostavnost vzdrževanja.
Več navodil o uporabi tega dela IEC 60204 je podanih v dodatku F. V pomoč pri razumevanju medsebojnih vplivov različnih elementov stroja in z njim povezane opreme je izdelana slika 1. Slika 1 prikazuje blokovno shemo tipičnega stroja in pripadajoče opreme, ki kaže različne elemente električne opreme, obravnavane v tem delu IEC 60204. Številke v oklepaju ( ) se sklicujejo na točke in podtočke tega dela IEC 60204. S slike 1 je razvidno, da vsi ti elementi skupaj, vključno z varovalno opremo, orodji/očali, programsko opremo in dokumentacijo, predstavljajo stroj in da eden ali več strojev za delo skupaj z navadno vsaj eno stopnjo nadzorne kontrole predstavljajo proizvodne celice ali sistem.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
11-May-2009
Withdrawal Date
15-Aug-2017
Current Stage
8000 - Sprememba podatka v zbirki SIST (Adopted Project)
Start Date
21-Feb-2023
Due Date
26-Mar-2023
Completion Date
21-Feb-2023

Relations

Buy Standard

Addendum – translation
EN 60204-1:2006/A1:2009
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Amendment
EN 60204-1:2006/A1:2009
English language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI SIST EN 60204-1:2006/A1

STANDARD
junij 2009
Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:2005/A1:2008)

Safety of machinery – Electrical equipment of machines –
Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005/A1:2008)

Sécurité des machines – Equipement électrique des machines –
Partie 1: Règles générales (CEI 60204-1:2005/A1:2008)

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005/A1:2008)Referenčna oznaka
ICS 13.110: 29.020 SIST EN 60204:2006/A1:2009 (sl)


Nadaljevanje na straneh II in od 1 do 5© 2013-12. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60204-1:2006/A1 : 2009
NACIONALNI UVOD
Dopolnilo SIST EN 60204-1:2006/A1 (sl), Varnost strojev – Električna oprema strojev –
1. del: Splošne zahteve, 2009, ima status slovenskega dopolnila in je istoveten dopolnilu EN 60204-
1:2006/A1 (en), Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements
(en), 2009.

NACIONALNI PREDGOVOR
Dopolnilo EN 60204-1:2006/A1:2009 je pripravil tehnični odbor Evropskega komiteja za
standardizacijo v elektrotehniki CENELEC/TC 44X Varnost strojev – elektrotehniški vidiki.
Slovensko dopolnilo SIST EN 60204-1:2006/A1:2009 je prevod angleškega besedila evropskega
dopolnila EN 60204-1:2006/A1:2009. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem
standardu je odločilno izvirno besedilo evropskega standarda v angleškem jeziku. Slovensko izdajo
tega standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC MOV Merilna oprema za elektromagnetne veličine.
Odločitev za prevzem tega standarda je 15. januarja 2009 sprejel tehnični odbor SIST/TC MOV
Merilna oprema za elektromagnetne veličine.
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem dopolnila EN 60204-1:2006/A1:2009

OPOMBE
– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "evropsko dopolnilo", v SIST EN 60204-
1:2006/A1:2009 to pomeni “slovensko dopolnilo”.
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
– Ta standard je istoveten EN 60204-1:2006/A1:2009in je objavljen z dovoljenjem
CEN/CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels


This standard is identical with EN 60204-1:2006/A1:2009 and is published with the permission of

CEN/CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels

II

---------------------- Page: 2 ----------------------

EVROPSKI STANDARD EN 60204-1/A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM februar 2009

ICS 13.110; 29.020
Slovenska izdaja

Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:2005/A1:2008)

Safety of machinery – Electrical Sécurité des machines – Equipement Sicherheit von Maschinen –
equipment of machines – électrique des machines – Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Part 1: General requirements Partie 1: Règles générales – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60204-1:2005/A1:2008) (CEI 60204-1:2005/A1:2008) (IEC 60204-1:2005/A1:2008)
Ta dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 60204-1:2006; CENELEC ga je sprejel 1. februarja
2009. Člani CEN morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod
katerimi dobi to dopolnilo status nacionalnega standarda brez kakršnih koli sprememb.
Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko
dobijo pri Centralnem sekretariatu ali katerem koli članu CENELEC.
To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih
člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem sekretariatu,
veljajo kot uradne izdaje.
Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke
republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,
Luksemburga, Madžarske, Malte, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije,
Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva....

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60204-1:2006/A1:2009
01-junij-2009
9DUQRVWVWURMHY(OHNWULþQDRSUHPDVWURMHYGHO6SORãQH]DKWHYH ,(&
$
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen -- Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
Sécurité des machines - Equipement électrique des machines -- Partie 1: Règles
générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60204-1:2006/A1:2009
ICS:
13.110 Varnost strojev Safety of machinery
29.020 Elektrotehnika na splošno Electrical engineering in
general
SIST EN 60204-1:2006/A1:2009 en,fr
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60204-1:2006/A1:2009

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60204-1:2006/A1:2009

EUROPEAN STANDARD
EN 60204-1/A1

NORME EUROPÉENNE
February 2009
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.020


English version


Safety of machinery -
Electrical equipment of machines -
Part 1: General requirements
(IEC 60204-1:2005/A1:2008)


Sécurité des machines -  Sicherheit von Maschinen -
Equipement électrique des machines - Elektrische Ausrüstung von Maschinen -
Partie 1: Règles générales Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(CEI 60204-1:2005/A1:2008) (IEC 60204-1:2005/A1:2008)
This amendment A1 modifies the European Standard EN 60204-1:2006; it was approved by CENELEC on
2009-02-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which
stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language
made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the
Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the
Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels


© 2009 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
Ref. No. EN 60204-1:2006/A1:2009 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60204-1:2006/A1:2009
EN 60204-1:2006/A1:2009 - 2 -
Foreword
The text of document 44/575/CDV, future amendment 1 to IEC 60204-1:2005, prepared by IEC TC 44,
Safety of machinery - Electrotechnical aspects, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and
was approved by CENELEC as amendment A1 to EN 60204-1:2006 on 2009-02-01.
The following dates were fixed:
– latest date by which the amendment has to be
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by endorsement (dop) 2009-11-01
– latest date by which the national standards conflicting
with the amendment have to be withdrawn (dow) 2012-02-01
Annex ZA has been added by CENELEC.
__________
Endorsement notice
The text of amendment 1:2008 to the International Standard IEC 60204-1:2005 was approved by
CENELE
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.