Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements

This European Standard applies to controller device interfaces that provide defined interfaces between low voltage switchgear, controlgear, control circuit devices, switching elements and controlling devices (e.g. programmable controllers, personal computers, etc.). It may also be applied for the interfacing of other devices and elements to a controller device interface.
This standard specifies requirements for controllers and devices utilising these interfaces, including not only the communication protocol specification, but also associated relevant electrical and mechanical characteristics.  It also specifies the electrical and EMC tests required to verify the performance of each controller device interface when connected to the appropriate controllers and devices.
This part 1 establishes a consistent terminology and format for the subsequent interfaces.  It also harmonises requirements of a general nature in order to reduce the need for testing to different standards, increase understanding and facilitate comparisons of controller device interface standards.  Those requirements of the various controller device interface standards which can be considered as general have therefore been gathered in this part 1.
In addition to meeting the specific requirements stated in this part 1, the controller device interfaces included in this standard
   are documented in the English language in accordance with the requirements specified in this part 1,
   are already in use in commercial products and running in industrial plants,
   are available in quantity and at low price,
   are available from several sources and commercialised openly,
   to satisfy the tests specified, amongst others,  in EN 61000 4 2, EN 61000 4 3, EN 61000 4 4,
EN 61000 4 5, and EN 61000 4 6 against the test levels specified in EN 50082 2,
   have appropriate mechanisms for transmission error detection,
   are open, widely accepted, well documented, stable and support inter operability,
   are complete and describe the necessary interfaces in sufficient detail to enable error free implementation,
   are free of any restriction related to testing the implementation.
For each controller device interface only two documents are necessary to determine all requirements and tests:
   the general requirements of this standard, referred to as "part 1" in the relevant parts covering the various types of controller device interfaces;
   the relevant controller device interface standard hereinafter referred to as the "relevant controller device interface standard" or "controller device interface standard".
The solutions described in this standard have been used for many years by industry to solve application requirements involving low voltage switchgear and controlgear. They are characterised by:
   their ability to power connected devices directly from the network;
   their ability to operate in harsh environments typified by those encountered at the machine level by controls in industrial applications;
   usage of the sophisticated medium access rules of CAN which allows both organisation of traffic based on user assigned priorities and efficient resolution of occasional access conflict;
   a wide range of exchange services allowing precise tailoring of data exchange to the actual application needs as well as simultaneous distribution of data to a selected set of connected devices;
   their capability to simultaneously support data acquisition, diagnostics, messaging and
   programming/configuration as required, amongst others, for systems interfacing controllers to
low voltage switchgear and controlgear in industrial applications.
NOTE   The controller device interface standards currently part of this series are:
   EN 50325 2:  DeviceNet
   EN 50325 3:  Smart Distributed System (SDS)
   EN 50325-4: CANopen
   EN 50325-5 : Functional safety communication based on EN 50325-4

Industrielles Kommunikationssubsystem basierend auf ISO 11898 (CAN) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sous-système de communications industriel basé sur l'ISO 11898 (CAN) pour les interfaces des dispositifs de commande - Partie 1: Prescriptions générales

Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteve

Ta evropski standard se uporablja za vmesnike krmilnikov, ki zagotavljajo opredeljene povezave med nizkonapetostnimi stikalnimi napravami, krmilnimi tokokrogi, stikalnimi elementi in krmilniki (npr. programirljivimi krmilniki, osebnimi računalniki itd.). Uporablja se lahko tudi za povezovanje drugih naprav in elementov z vmesnikom krmilnika. Ta standard določa zahteve za krmilnike in naprave, ki uporabljajo te vmesnike, med drugim za specifikacijo komunikacijskega protokola ter povezane ustrezne električne in mehanske lastnosti.  Standard določa tudi električne preskuse in preskuse elektromagnetne združljivosti, potrebne za preverjanje zmogljivosti posameznega vmesnika krmilnika, kadar je povezan z ustreznimi krmilniki in napravami. Ta prvi del vzpostavlja dosledno terminologijo in format za nadaljnje vmesnike.  Poleg tega usklajuje splošne zahteve z namenom zmanjšati potrebo po preskušanju v skladu z različnimi standardi, izboljšati razumevanje in olajšati primerjave standardov za vmesnike krmilnikov.  Te zahteve različnih različnih standardov za vmesnike krmilnikov, ki jih je mogoče obravnavati kot splošne, so tako združene v tem prvem delu.
Poleg tega, da izpolnjujejo posebne zahteve iz tega prvega dela, za vmesnike krmilnikov v tem standardu velja še naslednje:
-   dokumentirani so v angleškem jeziku v skladu z zahtevami iz tega prvega dela;
-   se že uporabljajo v komercialnih izdelkih in izvajajo v industrijskih obratih;
-   na voljo so v večjih količinah po nizki ceni;
-   na voljo so pri več virih in se odprto tržijo;
-   izpolnjevati morajo zahteve preskusov, ki so med drugim določene v standardih EN 61000 4 2, EN 61000 4 3, EN 61000 4 4,
EN 61000 4 5 in EN 61000 4 6, v primerjavi s preskusnimi ravnmi iz standarda EN 50082 2;
-   vključujejo ustrezne mehanizme za zaznavanje napak pri prenosu;
-   so odprti, v pogosti uporabi, ustrezno dokumentirani, stabilni in podpirajo interoperabilnost;
-   so popolni in opisujejo potrebne vmesnike dovolj podrobno, da omogočajo izvedbo brez napak;
-   so brez omejitev v zvezi s preskušanjem izvedbe.
Za vsak vmesnik krmilnika sta potrebna samo dva dokumenta, ki določata vse zahteve in preskuse:
-   splošne zahteve tega standarda, ki so v ustreznih delih o različnih vrstah vmesnikov krmilnikov imenovane »prvi del«;
-   ustrezen standard za vmesnike krmilnikov, imenovan »ustrezen standard za vmesnike krmilnikov« oziroma »standard za vmesnike krmilnikov«.
Rešitve, opisane v tem standardu, se v industriji že več let uporabljajo za razreševanje zahtev glede uporabe, ki vključujejo nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave. Zanje je značilno naslednje:
-   napajanje povezanih naprav neposredno iz omrežja;
-   delovanje v zahtevnih okoljih, zlasti na ravni strojev s krmilnimi elementi za industrijske namene;
-   uporaba izpopolnjenih pravil glede dostopa do medijev CAN, kar omogoča ureditev prometa na podlagi prioritet, ki jih je določil uporabnik, in učinkovito razrešitev občasnih sporov pri dostopu;
-   širok nabor storitev izmenjave, ki omogoča natančno prilagajanje izmenjave podatkov dejanskim potrebam primeru uporabe in sočasno porazdelitev podatkov v izbrani nabor povezanih naprav;
-   zmožnost, da sočasno podpirajo zajemanje podatkov, diagnostiko, sporočanje in programiranje/konfiguracijo, kot je potrebno, med drugim za sisteme, ki povezujejo krmilnike z visokonapetostnimi in krmilnimi napravami za industrijske namene.
OPOMBA: Trenutno so v tej skupini naslednji standardi za vmesnike naprav:
-   EN 50325 2:  DeviceNet
-   EN 50325 3:  Smart Distributed System (SDS)
-   EN 50325-4: CANopen
-   EN 50325-5: Komunikacija za funkcijsko varnost, ki temelji na standardu EN 50325-4

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
16-Jun-2019
Publication Date
04-Feb-2020
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
24-Dec-2019
Due Date
28-Feb-2020
Completion Date
05-Feb-2020

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN 50325-1:2020
English language
14 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 50325-1:2020
01-marec-2020
Nadomešča:
SIST EN 50325-1:2003
Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za
vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteve

Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device

interfaces - Part 1: General requirements
Industrielles Kommunikationssubsystem basierend auf ISO 11898 (CAN) - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen
Sous-système de communications industriel basé sur l'ISO 11898 (CAN) pour les
interfaces des dispositifs de commande - Partie 1: Prescriptions générales
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 50325-1:2019
ICS:
35.240.50 Uporabniške rešitve IT v IT applications in industry
industriji
43.040.15 Avtomobilska informatika. Car informatics. On board
Vgrajeni računalniški sistemi computer systems
SIST EN 50325-1:2020 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EUROPEAN STANDARD
EN 50325-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
December 2019
ICS 43.180 Supersedes EN 50325-1:2002 and all of its amendments
and corrigenda (if any)
English Version
Industrial communications subsystem based on ISO 11898
(CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General
requirements

Sous-système de communications industriel basé sur l'ISO Industrielles Kommunikationssubsystem basierend auf ISO

11898 (CAN) pour les interfaces des dispositifs de 11898 (CAN) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

commande - Partie 1: Prescriptions générales

This European Standard was approved by CENELEC on 2019-11-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any

alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2019 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 50325-1:2019 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EN 50325-1:2019 (E)

Contents ............................................................................................................... Page

Introduction .................................................................................................................................................... 5

1 Scope ..................................................................................................................................................... 6

2 Normative references ............................................................................................................................ 7

3 Terms and definitions ............................................................................................................................ 7

4 Classifications ........................................................................................................................................ 9

5 Characteristics ....................................................................................................................................... 9

5.1 General ........................................................................................................................................... 9

5.2 Components of the network ........................................................................................................... 9

5.3 Network interfaces ......................................................................................................................... 9

5.4 Topology ....................................................................................................................................... 10

5.5 Information exchanges ................................................................................................................. 10

5.6 Network attributes ........................................................................................................................ 10

6 Product information .............................................................................................................................. 11

6.1 Instructions for installation, operation and maintenance .............................................................. 11

6.2 Marking......................................................................................................................................... 11

7 Normal service, transport and mounting conditions ............................................................................. 11

7.1 Normal service conditions ............................................................................................................ 11

7.1.1 General ........................................................................................................................................... 11

7.1.2 Ambient air temperature .................................................................................................................. 11

7.1.3 Altitude ............................................................................................................................................ 11

7.1.4 Humidity .......................................................................................................................................... 11

7.1.5 Pollution degree .............................................................................................................................. 11

7.1.6 Sealed connectors .......................................................................................................................... 12

7.2 Conditions during transport and storage ...................................................................................... 12

7.3 Mounting ....................................................................................................................................... 12

8 Constructional and performance requirements.................................................................................... 12

8.1 General ......................................................................................................................................... 12

8.2 Electromagnetic compatibility (EMC) ........................................................................................... 12

9 Tests .................................................................................................................................................... 13

Bibliography ................................................................................................................................................. 14

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EN 50325-1:2019 (E)
European foreword

This document (EN 50325-1:2019) has been prepared by the CLC/TC 65X, "Industrial-process

measurement, control and automation".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has (dop) 2020-11-01
to be implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national (dow) 2022-11-01
standards conflicting with this document
have to be withdrawn

This document supersedes EN 50325-1:2002 and all of its amendments and corrigenda (if any).

This European standard is divided into five parts:
Part 1 General requirements
Part 2 withdrawn
Part 3 withdrawn
Part 4 CANopen
Part 5 Functional safety communication based on EN 50325-4

The specifications for CANopen and Functional safety communication based on EN 50325-4 are based on

ISO 11898 Controller area network (CAN) for high-speed communication, a broadcast-oriented

communications protocol. However, ISO 11898 specifies only part of a complete communication system,

and additional specifications are needed for other layers to ensure precise data exchange functionality

and support of inter-operating devices. The DeviceNet and SDS specifications build on ISO 11898 to

describe a complete industrial communication system.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this European Standard may be the

subject of patent rights other than those identified above. CENELEC shall not be held responsible for

identifying any or all such patent rights.

Further attention is drawn to the Standard EN 50325-4 (CANopen) and the possibility that some of the

elements of those European Standards may be the subject of patent rights. CENELEC shall not be held

responsible for identifying any or all such patent rights

If during the application of those Standards Intellectual Property Rights may appear and will not be made

available on reasonable and non discriminatory terms and conditions to anyone wishing to obtain such a

license, applying the rules of CEN/CENELEC Memorandum 8, this fact shall be brought to the attention of

CENELEC Central Secretariat for further action.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EN 50325-1:2019 (E)

Information on conformance testing services are offered by the following companies/institutions:

EN 50325-4:
CAN in Automation (CiA) GmbH
Am Weichselgarten 26,
D-91058 Erlangen, Germany
www.can-cia.org.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EN 50325-1:2019 (E)
Introduction

The controller-device interfaces described in this standard utilize a common base protocol to provide

solutions to users in industrial environments who have a need for simple communications and diagnostics.

The application layer of each network has been created to meet specific performance and market

requirements.

The objective of the interface user is a gain in productivity that may be realized through reduced wiring,

reduced start up time, improved quality of output and reduced down time. The interfaces described

provide low-cost connectivity between low-voltage switchgear, controlgear, control circuit devices,

switching elements and controlling devices (e.g. programmable controllers, personal computers, etc.) and

eliminate expensive hardwiring. The direct connectivity provides improved communication between

devices as well as important device-level diagnostics not easily accessible or available through hardwired

I/O interfaces.

The interfaces described are based on a broadcast-oriented communications protocol - Controller Area

Network (CAN). The CAN protocol was originally developed by Robert Bosch GmbH for the European

automotive market for replacing expensive, wire harnesses with low cost network cable on vehicles. As a

result, the CAN protocol has fast response and high reliability and the protocol has been standardized as

ISO 11898. Chips are available in a variety of packages with temperature and noise immunity ratings well

suited to the industrial automation market. Demand for CAN is the key driver in the “low price with high

performance” characteristic of CAN chips.

As a result of the common use of CAN, the interfaces described provide a common set of capabilities that

are ideally targeted to applications which include simple devices, limited distance and limited amount of

data per transmission.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 50325-1:2020
EN 50325-1:2019 (E)
1 Scope

This document applies to controller-device interfaces that provide defined interfaces between low-voltage

switchgear, controlgear, control circuit devices, switching elements and controlling devices (e.g.

programmable controllers, personal computers, etc.). It may also be applied for the interfacing of other

devices and elements to a controller-device interface.

This document specifies requirements for controllers and devices utilizing these interfaces, including not

only the communication protocol specification, but also associated relevant electrical and mechanical

characteristics. It also specifies the electrical and EMC tests required to verify the performance of each

controller-device interface when connected to the appropriate controllers and devices.

This document establishes a consistent terminology and format for the subsequent interfaces. It also

harmonises requirements of a general nature in order to reduce the need for testing to different standards,

increase understanding and facilitate comparisons of controller-device interface standards. Those

requirements of the various controller-device interface standards that can be considered as general have

therefore been gathered in this document.

In addition to meeting the specific requirements stated in this document, the controller-device interfaces

included in this standard

— are documented in the English language in accordance with the requirements specified in this part 1,

— are already in use in commercial products and running in industrial plants,
— are available in quantity and at low price,
— are available from several sources and commercialised openly,

— to satisfy the tests specified, amongst others, in EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, and EN 61000-4-6 against the test levels specified in EN 50082-2,
— have appropriate mechanisms for transmission error detection,

— are open, widely accepted, well documented, stable and support inter-operability,

— are complete and describe the necessary interfaces in sufficient detail to enable error-free

implementation,
— are free of any restriction related to testing the implementation.

For each controller-device interface only two documents are necessary to determine all requirements and

tests:

— the general requirements of this standard, referred to as “part 1” in the relevant parts covering the

variou
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.