Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW

This European Standard specifies, the requirements and test methods concerning, in particular, the construction, safety, fitness for purpose, and rational use of energy, as well as the classification and marking of gas-fired central heating boilers that are fitted with atmospheric burners, fan assisted atmospheric burners or fully premixed burners, and are hereafter referred to as boilers.
Where the word boiler is used, it needs to be read as the boiler including its connecting ducts, ducts and terminals, if any.
This European Standard covers gas-fired central heating boilers from the types C1 up to C9 and the types B2, B3 and B5:
NOTE   For further background information on appliance types see CEN/TR 1749:2014.
a)   that have a nominal heat input (on the basis of net calorific value) not exceeding 1 000 kW;
b)   that use one or more combustible gases of the three gas families at the pressures stated in EN 437;
c)   where the temperature of the heat transfer fluid does not exceed 105 °C during normal operation;
d)   where the maximum operating pressure in the water circuit does not exceed 6 bar;
e)   which may or may not give rise to condensation under certain circumstances;
f)   which are declared in the installation instructions to be either a condensing boiler or a "low temperature boiler" or a standard boiler; if no declaration is given the boiler is to be considered a standard boiler;
g)   which are intended to be installed either indoors or outdoors in a partially protected place;
h)   which may include the facility to produce hot water, either by the instantaneous or storage principle, the whole being marketed as a single unit;
i)   which are designed for either sealed water systems or for open water systems;
j)   which are either modular boilers, or non- modular boilers.
This European Standard also covers gas-fired condensing central heating boilers from the types C(10) that are equipped with a gas-air ratio control and that have a ∆pmax, saf(min) of 25 Pa, ).and C(11) boilers that have condensing boiler modules that are equipped with a gas-air ratio control and that have a ∆pmax, saf(min) of 25 Pa.
This European Standard provides requirements for boilers with known constructions. For boilers with any alternative constructions, which might not fully be covered by this standard, the risk associated with this alternative construction needs to be assessed.
An example of an assessment methodology, based upon risk assessment and which covers the essential requirements of the Gas Appliance Directive, is given in Clause 11.
This European Standard does not cover all the requirements for:
k)   Appliances that are intended to be connected to gas grids where the quality of the distributed gas is likely to vary to a large extent over the lifetime of the appliance (see Annex XC);
l)   Appliances using flue dampers;
m)   Appliances of the types B21, B31, B51, C21, C41, C51, C61, C71, C81 ,C(12) and C(13);
n)   C7 appliances that have a nominal heat input (on the basis of net calorific value) exceeding 70 kW;
o)   Appliances incorporating flexible plastic flue liners;
p)   C(10) boilers:
1)    without a gas-air ratio control, or
2)    which are non-condensing appliances, or
3)    which have a maximum safety pressure difference at minimum heat input not equal to 25 Pa (∆pmax, saf(min)), - ;
q)   C(11) boilers that have boiler modules:
1)    without a gas-air ratio control, or
2)    which are non-condensing appliances, or
3)    which have a maximum safety pressure difference at minimum heat input not equal to 25 Pa (∆pmax, saf(min));
r)   Appliances intended to be connected to a (common) flue having mechanical extraction.

Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1 000 kW

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et B5 dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 1 000 kW

Plinski kotli za centralno gretje - 2-1. del: Poseben standard za tip kotlov C in tipe kotlov B2, B3 in B5 z imensko močjo do vključno 1000 kW (vključno z dopolnilom A1)

Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode zlasti v zvezi s konstrukcijo, varnostjo, ustreznostjo za predvideni namen in smiselno porabo energije ter z razvrstitvijo in označevanjem plinskih kotlov za centralno gretje z nameščenimi atmosferskimi gorilniki, atmosferskimi gorilniki z ventilatorjem ali gorilniki s popolnim vnaprejšnjim mešanjem (v nadaljevanju »kotli«).
Kjer je uporabljena beseda kotel, to pomeni kotel skupaj s povezovalnimi vodi, vodi in priključki, če so prisotni.
Ta evropski standard zajema plinske kotle za centralno gretje tipov od C1 do C9 ter tipov B2, B3 in B5:
OPOMBA: Za dodatne informacije o tipih kotlov glej standard CEN/TR 1749:2014.
a) z nazivno močjo (glede na neto kurilno vrednost) do vključno 1000 kW;
b) ki uporabljajo enega ali več gorljivih plinov iz treh družin plinov pri tlakih, navedenih v standardu EN 437;
c) pri katerih temperatura tekočine za prenos toplote pri običajnem delovanju ne presega 105 °C;
d) pri katerih najvišji obratovalni tlak v vodnem omrežju ne presega 6 barov;
e) ki lahko pod določenimi pogoji povzročijo kondenzacijo;
f) ki so v navodilih za namestitev deklarirani kot »kondenzacijski kotli« ali »nizkotemperaturni kotli« ali »standardni kotli«; če ni navedene deklaracije, se kotel upošteva kot »standardni kotel«;
g) ki so namenjeni notranji ali zunanji namestitvi v delno zaščitenem prostoru;
h) ki lahko vključujejo tudi funkcijo ogrevanja vode po načelu pretočnosti ali po načelu shranjevanja, pri čemer se trži kot ena enota;
i) ki so izdelani za zaprte vodne sisteme ali odprte vodne sisteme;
j) ki so lahko modularni ali nemodularni kotli.
Ta evropski standard zajema tudi plinske kondenzacijske kotle za centralno gretje tipa C(10), ki so opremljeni z nadzorom razmerja med plinom/zrakom in pri katerih je Δpmax, saf(min) 25 Pa, ter kotle tipa C(11) z moduli kondenzacijskih kotlov, ki so opremljeni z nadzorom razmerja med plinom/zrakom in pri katerih je Δpmax, saf(min) 25 Pa.
Ta evropski standard podaja zahteve za kotle z znanimi konstrukcijami. V zvezi s kotli z drugačnimi konstrukcijami, ki morda niso v celoti zajeti v tem standardu, je treba oceniti tveganje, povezano z drugačno konstrukcijo.
Primer metodologije ocenjevanja, ki temelji na oceni tveganja in zajema osnovne zahteve direktive o plinskih napravah, je podan v točki 11.
Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode zlasti v zvezi s konstrukcijo, varnostjo, ustreznostjo za predvideni namen in smiselno porabo energije ter z razvrstitvijo in označevanjem plinskih kotlov za centralno gretje z nameščenimi atmosferskimi gorilniki, atmosferskimi gorilniki z ventilatorjem ali gorilniki s popolnim vnaprejšnjim mešanjem (v nadaljevanju »kotli«).
Kjer je uporabljena beseda kotel, to pomeni kotel skupaj s povezovalnimi vodi, vodi in priključki, če so prisotni.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
13-Dec-2016
Withdrawal Date
20-Sep-2022
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
21-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 15502-2-1:2013+A1:2017 - BARVE
English language
106 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.$Heizkessel für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als 1 000 kWChaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B2, B3 et B5 dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 1 000 kWGas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW97.100.20Plinski grelnikiGas heaters91.140.10Sistemi centralnega ogrevanjaCentral heating systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 15502-2-1:2012+A1:2016SIST EN 15502-2-1:2013+A1:2017en,fr,de01-februar-2017SIST EN 15502-2-1:2013+A1:2017SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 15502-2-1:20131DGRPHãþD

EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 15502-2-1:2012+A1
December
t r s x ICS
{ sä s v rä s râ
t yä r x rä u r Supersedes EN
s w w r tæ tæ sã t r s tEnglish Version
Gasæfired central heating boilers æ Part
tæ sã Specific standard for type C appliances and type B tá B u and B w appliances of a nominal heat input not exceeding
s
r r r kWChaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux æ Partie
tæ s ã Norme spécifique pour les appareils de type C et les appareils de types B tá B u et B w dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à
s
r r r kW
Heizkessel für gasförmige Brennstoffe æ Teil
tæ sã Heizkessel der Bauart C und Heizkessel der Bauarten B tá B u und B w mit einer Nennwärmebelastung nicht größer als
s
r r r kW This European Standard was approved by CEN on
s z August
t r s t and includes Amendment
s approved by CEN on
s z June
t r s xä egulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alterationä Upætoædate lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENæCENELEC Management Centre or to any CEN memberä
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CENæCENELEC Management Centre has the same status as the official versionsä
CEN members are the national standards bodies of Austriaá Belgiumá Bulgariaá Croatiaá Cyprusá Czech Republicá Denmarká Estoniaá Finlandá Former Yugoslav Republic of Macedoniaá Franceá Germanyá Greeceá Hungaryá Icelandá Irelandá Italyá Latviaá Lithuaniaá Luxembourgá Maltaá Netherlandsá Norwayá Polandá Portugalá Romaniaá Slovakiaá Sloveniaá Spainá Swedená Switzerlandá Turkey and United Kingdomä
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre:
Avenue Marnix 17,
B-1000 Brussels
t r s x CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Membersä Refä Noä EN
s w w r tæ tæ sã t r s t ªA sã t r s x ESIST EN 15502-2-1:2013+A1:2017
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.