Fire protection -- Vocabulary

Concepts are given in English in alphabetical order. A French index is provided. General use terms are covered by ISO 8421-1.

Protection contre l'incendie -- Vocabulaire

La présente partie de l'ISO 8421 définit les termes concernant l'évacuation et les moyens d'évacuation. Les termes généraux avec leurs définitions sont donnés dans l'ISO 8421-1. Les termes sont donnés dans l'ordre alphabétique anglais avec un index alphabétique français à la fin. NOTE -- Dans le système de numérotation des termes, le premier chiffre 6 signifie la partie 6 de l'ISO 8421.

Požarna zaščita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik

General Information

Status
Published
Publication Date
11-Nov-1987
Current Stage
6060 - International Standard published
Completion Date
12-Nov-1987

Buy Standard

Standard – translation
ISO 8421-6:1995
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST ISO 8421-6
prva izdaja
STANDARD
oktober 1995
Po`arna za{~ita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik
(ekvivalenten z ISO 8421-6:1987)
Fire protection - Vocabulary - Part 6: Evacuation and means of escape
Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 6: Évacuation et moyens
d'évacuation
Brandschutz - Wörterbuch - Teil 6: Evakuirung und Fluchtwege
Deskriptorji: evakuacija, po`arna za{~ita, slovar
Referen~na {tevilka
ICS: 13.220.00; 01.040.13 SIST ISO 8421-6:1995 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 11

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
UVOD

Standard SIST ISO 8421-6, Po`arna za{~ita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

prva izdaja, 1995, ima status slovenskega standarda in je ekvivalenten mednarodnemu

standardu ISO 8421-6, Fire protection - Vocabulary - Part 6: Evacuation and means of

escape, First edition, 1987-12-01.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 8421-6:1987, Po`arna za{~ita - Slovar je pripravil tehni~ni odbor

Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 21 Oprema za po`arno za{~ito in ga{enje.

Slovenski standard SIST ISO 8421-6:1995 je prevod in dopolnitev angle{kega besedila

mednarodnega standarda ISO 8421-6:1987. SIST ISO 8421-6:1995 se od izvirnika razlikuje po

tem, da je dopolnjen z naslovom in izrazi v nem{kem jeziku. V primeru spora glede besedila

slovenskega prevoda v tem standardu je odlo~ilen izvirni mednarodni standard v angle{kem

jeziku.

Slovensko izdajo standarda je pripravila delovna skupina USM/TC POO/WG 3 Terminologija,

pregledala pa tehni~na odbora USM/TC POO Po`arno presku{anje gradbenih materialov, delov

konstrukcij in konstrukcij ter USM/TC PPV Protivlomno in po`arno varovanje.
Ta slovenski standard je dne 1995-09-25 odobril direktor USM.
PREDHODNE IZDAJE

- JUS Z.C0.001:1984 (sl) Varstvo pred po`arom in eksplozijo. Varstvo pred po`arom.

Izrazi in definicije
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda ISO 8421-6:1987
OPOMBI
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 8421-6:1995 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
VSEBINA Stran

Uvod.........................................................................................................................................................4

Obseg in podro~je uporabe..................................................................................................................4

Zveza z drugimi standardi.....................................................................................................................4

Izrazi in definicije....................................................................................................................................4

Abecedni seznam izrazov v sloven{~ini...............................................................................................9

Abecedni seznam izrazov v franco{~ini.............................................................................................10

Abecedni seznam izrazov v nem{~ini................................................................................................11

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
Po`arna za{~ita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za
umik
Uvod
ISO 8421 sestoji iz naslednjih lo~eno objavljenih delov:
1. del: Splo{ni izrazi in pojavi pri po`aru
2. del: Po`arna za{~ita konstrukcij
3. del: Odkrivanje in javljanje po`ara ter alarmiranje
4. del: Oprema za ga{enje po`arov
5. del: Nadzor dima
6. del: Evakuacija in sredstva za umik
7. del: Sredstva za odkrivanje in du{enje eksplozij

8. del: Izrazi, ki so specifi~ni za gasilske re{evalne slu`be in za rokovanje z nevarnimi

snovmi
Obseg in podro~je uporabe

Ta del ISO 8421 navaja izraze in definicije za evakuacijo in za sredstva za umik. Splo{ni

izrazi in definicije so v ISO 8421-1. Izrazi so navedeni po abecednem redu angle{kih izrazov

in so ozna~eni s {tevilkami.

Opomba: Pri {tevil~enju izrazov prva {tevilka (6) ozna~uje {esti del standarda ISO 8421.

Zveza z drugimi standardi
ISO 6309 Po`arna za{~ita - Varnostne oznake
Izrazi in definicije
Zap. {t. Izraz v sloven{~ini Definicija
Izraz v angle{~ini
Izraz v franco{~ini
Izraz v nem{~ini
1 2 3
Tiste poti umika (glej 6.11), ki so glede
6.1 - alternativne poti umika
- alternative escape routes na smer in prostor ali vmesno po`arno
- chemins d'évacuation odporno konstrukcijo medsebojno
zadosti lo~ene, da je mogo~a uporaba
indépendants
- alternative Rettungswege vsaj ene poti, kadar po`ar ogro`a
druge.
6.2 - naprava za avtomati~no Naprava za spu{~anje oseb z vi{ine,
opremljena s samodejno zavoro za
spu{~anje
uravnavanje hitrosti spu{~anja.
- automatic lowering line
- dispositif automatique - évacuation
verticale
- automatische Senkungsanlage
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
1 2 3
6.3 - slepi hodnik Podro~je, s katerega je mogo~ umik
samo v eni smeri.
- dead-end
- cul de sac
***
6.4 - hitrost izpraznitve [tevilo oseb, ki lahko gre skozi en
- discharge rate izhod dolo~ene {irine v enoti ~asa.
- débit unitaire d'évacuation
- Entleerungsgeschwindigkeit
6.5 - zmogljivost izpraznitve Najve~je {tevilo oseb, ki lahko gre
skozi dano {tevilo izhodov dolo~ene
- discharge value
- capacité d'évacuation {irine v ~asovni enoti z upo{tevanjem
- Entleerungskapacität zmogljivosti stopni{~ v ve~nadstropnih
zgradbah.
Urejeno gibanje oseb na varno
6.6 - evakuacija; umik
podro~je (v primeru po`ara ali druge
- escape; evacuation
- évacuation nevarnosti).
- Rettung; Flucht
6.7 - drsnica, odprta Odprt `leb za evakuacijo v sili.
- escape chute
- toboggan d'évacuation
- Rutschtuch
6.8 - re{evalna vratca Pregrada, ki jo je mogo~e premakniti
ali razbiti in zagotavlja umik iz prostora
- escape hatch
- ali dela zgradbe.
***
Pritrjena, naslonjena ali vise~a lestev,
6.9 - re{evalna lestev
- escape ladder namenjena umiku v sili.
- échelle d'évacuation
- Rettungsleiter
6.10 - re{evalna vrv Vrv za umik v sili.
- escape rope
- corde d'évacuation
- Fangleine
Pot, po kateri je mogo~ umik s
6.11 - pot umika; evakuacijska pot
katerekoli to~ke v poslopju do
- escape route; evacuation route
- chemin d'évacuation kon~nega izhoda.
- Rettungsweg
6.12 - zunanja pot umika; zunanja Pot umika zunaj zgradbe, npr. po
evakuacijska pot strehi, zunanjih stopnicah, prek balkona,
mostov`a zgradbe, terase, galerije,
- escape route, external; evacuation
prehoda ali zunanjega dvori{~a, ki se
route, external
- chemin d'évacuation à l'air libre kon~a pri kon~nem izhodu ali omogo~a
prehod na drugo pot umika.
- außener Rettungsweg
***
Ni izraza v nem{~ini
Ni izraza v franco{~ini.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
1 2 3
6.13 - pot umika pod nadtlakom; Pot umika, za katero je stalno ali v
primeru po`ara zagotovljen nadtlak
evakuacijska pot pod nadtlakom
glede na sosednje prostore, da bi se
- escape route, pressurized;
tako prepre~ilo {irjenje po`ara (dima,
evacuation route, pressurized
plinov ali plamenov) na evakuacijsko
- chemin d'évacuation mis en
pot.
surpression
- Rettungsweg mit Überdruckhaltung
Pot umika, za katero je zagotovljena
6.14 - zavarovana evakuacijska pot
ustrezna stopnja za{~ite pred po`arom.
- escape route, protected
- chemin d'évacuation protégé
- Sicherheitsrettungsweg
6.15 - urjenje za evakuacijo Urjenje uporabnikov prostorov za varen
- evacuation drill potek evakuacije.
- exercice d'évacuation
- Rettungsübungen
6.16 - na~rt evakuacije Pisna navodila, ki dolo~ajo poti umika,
varna podro~ja, na~ine obna{anja,
- evacuation procedure [plan]
- plan [procédure] d'évacuation postopke in nujne ukrepe, ki jih morajo
izpolnjevati osebe, zajete v po`aru.
- Rettungsplan
6.17 - znak za evakuacijo Slu{ni in/ali vidni znak oziroma
- evacuation signal opozorilo, da se morajo prisotne osebe
umakniti.
- signal d'évacuation
- Rettungssignal
6.18 . evakuacijski ~as ^as od znaka za evakuacijo do
popolne evakuacije vseh oseb iz
- evacuation time
zgradbe ali dela zgradbe skozi kon~ni
- temps d'évacuation
- Rettungszeit izhod.
Znak, s katerim je ozna~ena smer, ki
6.19 - ozna~ba smeri izhoda
vodi do izhoda, obi~ajno pu{~ica (glej
- exit direction sign
- signal de direction d'une sortie ISO 6309).
Opomba: Znak je lahko osvetljen.
- Rettungswegzeichen
6.20 - zasilni izhod Glej 6.22.
- exit, emergency
- sortie d'urgence
- notwendiger Ausgang
6.21 - kon~ni izhod Prehod med potjo umika in varnim
podro~jem (glej 6.32).
- exit, final
- sortie finale
- Endausgang
6.22 - po`arni izhod, zasilni izhod Izhod na poti umika.
- exit, fire; exit, emergency
- sortie de secours
- notwendiger Ausgang
6.23 - ozna~ba izhoda Znak, s katerim je jasno ozna~en izhod
(glej ISO 6309).
- exit sign
Opomba: Znak je lahko osvetljen.
- signal de sortie
- Ausgangzeichen
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST ISO 8421-6 : 1995
1 2 3
6.24 - enota {irine izhoda Najmanj{a zahtevana {irina za prehod
ljudi skozi izhod (obi~ajno od 500 do
- exit, unit of width
- largeur unitaire d'une sortie 600 mm).
- Ausgang, Breitenmaßeinheit
6.25 - zunanje stopni{~e za umik Glej ISO 8421-2.
- external escape stairway
- escalier d'évacuation extérieur
- außenenotwendige Treppen
6.26 - po`arna past Glej slepi hodnik (6.3).
- fire trap
- Brandfalle
Okno, izdelano posebej za dostop
6.27 - okno za dostop gasilcev
- fire brigade access window gasilcev v poslopje.
- baie accessible aux sapeurs
pompiers
- Fenster für Feuerwehrzutritt;
Feuerwehrfenster
6.28 - notranje zaprto stopni{~e Glej ISO 8421-2.
- internal enclosed stairway
- escalier intérieur encloisonné
- innerliegende geschlossene
Treppen (Treppenraum)
Razsvetljava, ki omogo~a evakuacijo, ~e
6.29 - zasilna razsvetljava
- lighting, emergency odpove obi~ajna razsvetljava.
- éclairage de sécurité
- Sicherheitsbeleuchtung
6.30 - drsnica, zaprta Zaprt `leb za evakuacijo v sili (glej tudi
- 6.7).
- manche d'évacuation
- Rettungsschlauch
6.31 - teoreti~na gostota zase
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.