Textiles -- Textured filament yarn -- Definitions

Establishes 14 terms and definitions for characteristics of textured filament yarns.

Textiles -- Fils continus texturés -- Définitions

Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Jun-1993
Current Stage
6060 - International Standard published
Completion Date
10-Jun-1993

Buy Standard

Standard – translation
ISO 10132:1999
Slovenian language
4 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST ISO 10132
prva izdaja
STANDARD
december 1999
Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije
(enakovreden ISO 10132:1993)
Textiles - Textured filament yarn - Definitions
Textiles - Fils continus texturés - Définitions
Deskriptorji: tekstilije, preje, teksturirane preje, značilnosti, definicije
Referenčna številka
ICS 01.040.59, 59.080.20 SIST ISO 10132:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 5

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 10132 : 1999
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 10132 (sl), Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije, prva izdaja, 1999,

ima status slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu

ISO 10132 (en), Textiles - Textured filament yarns - Definitions, First edition, 1993-06-15.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 10132:1993 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za

standardizacijo ISO/TC 38 Tekstilije, pododbor SC 5 Preskušanje prej.

Slovenski standard SIST ISO 10132:1999 je prevod mednarodnega standarda ISO 10132:1993. V

primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni

standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC TEK

Tekstil in tekstilni izdelki.
Ta slovenski standard je dne 1999-10-26 odobril direktor USM.
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard",
v SIST ISO 10132:1999 to pomeni "slovenski standard".
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Slovenski standard SIST ISO 10132:1999 je enakovreden mednarodnemu standardu

ISO 10132:1993; od njega se razlikuje po tem, da ima dodan abecedni seznam slovenskih

izrazov.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 10132 : 1999
VSEBINA Stran

1 Namen .................................................................................................................................................. 4

2 Izrazi in definicije................................................................................................................................... 4

Abecedni seznam slovenskih izrazov ...................................................................................................... 5

Abecedni seznam angleških izrazov........................................................................................................ 5

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 10132 : 1999
Tekstilije - Teksturirana filamentna preja - Definicije
1 Namen

Ta mednarodni standard določa izraze in definicije za značilnosti teksturiranih prej.

2 Izrazi in definicije

2.1 Prostornina (obseg): Volumen preje na enoto mase, določen pri standardnih pogojih.

2.2 Moč kritja: Stopnja pokrivanja podloženega telesa s tkanino. Moč kritja je izraz, ki podaja stopnjo

pokrivanja, ki jo preja da ploskovni tekstiliji.

2.3 Kodravost: Valovitost teksturirane filamentne preje. Ta značilnost se lahko številčno podaja kot

podaljšek zaradi zravnanja kodrov, razkodranja.

2.4 Skrček zaradi kodranja: Skrajšanje teksturirane filamentne preje pri razvitju kodrov, podano kot

odstotek razmerja prvotne dolžine proti dolžini skrčene in nato zravnane preje, ko sta obe dolžini

merjeni pri predpisani napetosti.

2.5 Podaljšek zaradi kodranja: Podaljšanje teksturirane filamentne preje, ki se zravna po razvitju

kodrov, poda
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.