Fire protection -- Vocabulary

Concepts are given in English in alphabetical order. A French index is provided. General use terms are covered by ISO 8421-1.

Protection contre l'incendie -- Vocabulaire

La présente partie de l'ISO 8421 définit les termes concernant la protection structurale contre l'incendie. Les termes généraux avec leurs définitions sont donnés dans l'ISO 8421-1. Les termes sont donnés dans l'ordre alphabétique anglais avec un index alphabétique français à la fin. NOTE -- Dans le système de numérotation des termes, le premier chiffre 2 signifie la partie 2 de l'ISO 8421.

Požarna zaščita - Slovar - 2. del: Požarna zaščita konstrukcij

General Information

Status
Published
Publication Date
25-Feb-1987
Current Stage
6060 - International Standard published
Completion Date
26-Feb-1987

Buy Standard

Standard – translation
ISO 8421-2:1995
Slovenian language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST ISO 8421-2
prva izdaja
STANDARD
oktober 1995
Po`arna za{~ita - Slovar - 2. del: Po`arna za{~ita konstrukcij
(ekvivalenten z ISO 8421-2:1987)
Fire protection - Vocabulary - Part 2: Structural fire protection
Protection contre l'incendie - Vocabulaire - Partie 2: Protection structurale
contre l'incendie
Brandschutz - Wörterbuch - Teil 2: Vorbeugender Brandschutz
Deskriptorji: po`arna za{~ita, slovar
Referen~na {tevilka
ICS: 13.220.00; 01.040.13 SIST ISO 8421-2:1995 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 8

© Standard je zalo`il in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmno`evanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8421-2 : 1995
UVOD

Standard SIST ISO 8421-2, Po`arna za{~ita - Slovar - 2. del: Po`arna za{~ita konstrukcij,

prva izdaja, 1995, ima status slovenskega standarda in je ekvivalenten mednarodnemu

standardu ISO 8421-2, Fire protection - Vocabulary - Part 2: Structural fire protection, First

edition, 1987-03-01.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 8421-2:1987, Po`arna za{~ita - Slovar je pripravil tehni~ni odbor

Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO/TC 21 Oprema za po`arno za{~ito in ga{enje.

Slovenski standard SIST ISO 8421-2:1995 je prevod in dopolnitev angle{kega besedila

mednarodnega standarda ISO 8421-2:1987. SIST ISO 8421-2:1995 se od izvirnika razlikuje po

tem, da je dopolnjen z naslovom in izrazi v nem{kem jeziku. V primeru spora glede besedila

slovenskega prevoda v tem standardu je odlo~ilen izvirni mednarodni standard v angle{kem

jeziku.

Slovensko izdajo standarda je pripravila delovna skupina USM/TC POO/WG 3 Terminologija,

pregledala pa tehni~na odbora USM/TC POO Po`arno presku{anje gradbenih materialov, delov

konstrukcij in konstrukcij ter USM/TC PPV Protivlomno in protipo`arno varovanje.
Ta slovenski standard je dne 1995-09-25 odobril direktor USM.
PREDHODNE IZDAJE

- JUS Z.C0.001:1984 (sl) Varstvo pred po`arom in eksplozijo. Varstvo pred po`arom.

Izrazi in definicije
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
- Prevzem standarda ISO 8421-2:1987
OPOMBA
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “mednarodni standard”, v
SIST ISO 8421-2:1995 to pomeni “slovenski standard”.
- Uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8421-2 : 1995
VSEBINA Stran

Uvod.................................................................................................................................................4

Obseg in podro~je uporabe..........................................................................................................4

Zveza z drugimi standardi.............................................................................................................4

Izrazi in definicije............................................................................................................................4

Abecedni seznam izrazov v sloven{~ini.......................................................................................7

Abecedni seznam izrazov v franco{~ini.......................................................................................7

Abecedni seznam izrazov v nem{~ini..........................................................................................8

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8421-2 : 1995
Po`arna za{~ita - Slovar - 2. del: Po`arna za{~ita konstrukcij
Uvod
ISO 8421 sestoji iz naslednjih lo~eno objavljenih delov:
1. del: Splo{ni izrazi in pojavi pri po`aru
2. del: Po`arna za{~ita konstrukcij
3. del: Odkrivanje in javljanje po`ara ter alarmiranje
4. del: Oprema za ga{enje po`arov
5. del: Nadzor dima
6. del: Evakuacija in sredstva za umik
7. del: Sredstva za odkrivanje in du{enje eksplozij

8. del: Izrazi, ki so specifi~ni za gasilske re{evalne slu`be in za rokovanje z nevarnimi

snovmi
Obseg in podro~je uporabe

Ta del ISO 8421 navaja izraze in definicije za po`arno za{~ito konstrukcij. Splo{ni izrazi so v

ISO 8421-1. Izrazi so navedeni po abecednem vrstnem redu angle{kih izrazov.

Opomba: Pri {tevil~enju izrazov prva {tevilka (2) ozna~uje drugi del standarda ISO 8421.

Zveza z drugimi standardi
ISO 8421-1 Po`arna za{~ita - Slovar - 1 del: Splo{ni pojmi in pojavi pri po`aru
Izrazi in definicije
Zap. {t. Izraz v sloven{~ini Definicija
Izraz v angle{~ini
Izraz v franco{~ini
Izraz v nem{~ini
1 2 3
Stena ali nasip, postavljena nad vi{ino
2.1 - zadr`evalni nasip, zajezitev
- bund; dyke tal za zadr`evanje razlitih vnetljivih in/ali
- muret de rétention strupenih teko~in.
- Auffangdamm
2.2 - lovilna jama Omejen prostor, ponavadi napolnjen s
- catchpit kamenjem in pod nivojem tal, za
zadr`evanje razlitih vnetljivih in/ali
- cuvette de rétention
- Auffanggrube; strupenih teko~in.
Rückhaltungseinrichtung
2.3 - po`arni sektor Del stavbe, sestavljen iz enega ali ve~
- compartment, fire prostorov, zgrajenih tako, da se ogenj
dolo~eno ~asovno obdobje ne more
- compartiment
- Brandabschnitt {iriti v druge prostore stavbe.
2.4 - loputa Premi~na zapora znotraj kanala, ki lahko
prekine pretok teko~ine ali plina po
- damper
- clapet kanalu.
- Klappe, Dämpfer
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST ISO 8421-2 : 1995
1 2 3
2.5 - ... (najbli`ji izraz: loputa) Zunanja premi~na zapora odprtine
kanala ali ja{ka, krmiljena avtomati~no
- ... (nearest equivalent: damper)
- volet ali ro~no, ki je lahko odprta ali zaprta,
***
ko ni aktivirana.
2.6 - po`arna loputa Zapora z avtomati~nim delovanjem,
- damper, fire zasnovana tako, da prepre~uje prehod
ognja skozi kanal pri predpisanih
- volet résistant au feu
- Feuerschutzklappe; preskusnih pogojih.
Feuerschutzdämpfer
Dvigalo v po`arno varnem ja{ku v
2.7 - po`arno dvigalo
- fire lift (elevator, ZDA) sklopu stavbe ali na fasadi stavbe z
- ascenseur prioritaire sapeurs mehanizmom, napajanjem in krmiljem, ki
ga lahko aktivirajo samo gasilci v sili.
pompiers
- Feuerwehraufzug
2.8 - stikalo po`arnega dvigala Za{~iteno stikalo, dostopno gasilcem, ki
jim omogo~a, da dvigalo takoj
- fire lift (elevator, ZDA) switch
- dispositif d'appel et de prevzamejo pod svoj nadzor.
commande dascenseur sapeurs
pompiers
- Feuerwehraufzugschalter
Po`arna nevarnost zaradi toplotnega
2.9 - ogro`enost zaradi
sevanja.
izpostavitve sevanju
- exposure hazard
- risque de propagation par
rayonnement
- Brandgefahr durch strahlende
Wärme
2.10 - dostop za gasilce Ureditev poti, ki omogo~ajo gasilcem z
- fire-fighting access opremo dostop do objekta in do
posameznih prostorov v njem.
- accès sapeurs pompiers
- Feuerwehrzutritt
2.11 - po`arna zapora Fizi~na ovira, ki prepre~uje raz{iritev
po`ara po odprtinah v konstrukcijskih
- fire stop
elementih ali med njimi.
- cloison de recoupement
- Feuerschutzabschluß
Streha in kritina, ki sta odporni tako na
2.12 - streha, odporna proti po`aru
u~inek ognja z zunanje strani kot tudi
z zunanje strani
proti {irjenju plamena po zuna
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.