Textiles -- Morphology of fibres and yarns -- Vocabulary

Defines the principal terms used to described the various forms into which textile fibres can be assembled, up to and including cabled yarns. Only contains terms of general application. Terms and/or definitions which are specific to particular fibres (such as hemp, silk, textile glass, metal fibre, carbon fibre, etc) are excluded.

Textiles -- Morphologie des fibres et fils -- Vocabulaire

Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar

General Information

Status
Published
Publication Date
01-Apr-1987
Current Stage
6060 - International Standard published
Completion Date
02-Apr-1987

Buy Standard

Standard – translation
ISO 8159:1999
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

S L O V E N S K I SIST ISO 8159
prva izdaja
STANDARD
december 1999
Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar
(enakovreden ISO 8159:1987)
Textiles - Morphology of fibres and yarns - Vocabulary
Textiles - Morphologie des fibres et fils - Vocabulaire
Deskriptorji: tekstilije, tekstilna vlakna, preje, slovar
Referenčna številka
ICS 01.040.59, 59.080.20 SIST ISO 8159:1999 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 7

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST ISO 8159 : 1999
NACIONALNI UVOD

Standard SIST ISO 8159 (sl), Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar, prva izdaja, 1999, ima status

slovenskega standarda in je enakovreden mednarodnemu standardu ISO 8159:1987 (en), Textiles -

Morphology of fibres and yarns – Vocabulary, First edition, 1987-04-01.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard ISO 8159:1987 je pripravil tehnični odbor Mednarodne organizacije za

standardizacijo ISO/TC 38 Tekstilije.

Slovenski standard SIST ISO 8159:1999 je prevod mednarodnega standarda ISO 8159:1987. V

primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni mednarodni

standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor USM/TC TEK

Tekstil in tekstilni izdelki.
Ta slovenski standard je dne 1999-10-27 odobril direktor USM.
ZVEZA S STANDARDOM

S prevzemom tega mednarodnega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen standarda, ki je že sprejet v nacionalno standardizacijo:

SIST ISO 8160:1999 Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar
OPOMBE
- Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz "mednarodni standard", v
SIST ISO 8159:1999 to pomeni "slovenski standard".
- Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
- Slovenski standard SIST ISO 8159:1999 je enakovreden mednarodnemu standardu

ISO 8159:1987; od njega se razlikuje po tem, da ima dodan abecedni seznam slovenskih

izrazov.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST ISO 8159 :1999
VSEBINA Stran

1 Namen in področje uporabe.................................................................................................................. 4

2 Zveza s standardom ............................................................................................................................. 4

3 Izrazi in definicije................................................................................................................................... 4

4 Shema oblik .......................................................................................................................................... 6

Abecedni seznam slovenskih izrazov ...................................................................................................... 7

Abecedni seznam angleških izrazov........................................................................................................ 7

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST ISO 8159 : 1999
Tekstilije - Oblika vlaken in prej - Slovar
1 Namen in področje uporabe

Ta mednarodni standard definira glavne izraze, ki opisujejo različne oblike, v katere se združujejo

tekstilna vlakna, do vključno kablanih prej.

Vsebuje le splošno uporabne izraze; izrazi oziroma razlage, ki so lastni posameznim vlaknom (kot so

konoplja, svila, tekstilno steklo, kovinsko vlakno, ogljikovo vlakno itd.), niso vključeni.

Vključeni diagram ponazarja razmerje med posameznimi izrazi s proizvodnega stališča.

Ta mednarodni standard ne vključuje izrazov, ki opisujejo proizvodne ali procesne metode, in ne

izrazov, ki opisujejo lastnosti vlaken in prej.
2 Zveza s standardom
ISO 8160 Tekstilije - Teksturirane filamentne preje - Slovar
3 Izrazi in definicije
Vrstni red izrazov in definicij na splošno sledi zaporedju tekstilnih procesov.

3.1 Tekstilno vlakno: Enota snovi, za katero so značilne voljnost, gibkost, finost in visoko razmerje

dolžine proti prerezu, ki je primerna za tekstilno uporabo.
3.2 Predivo, vlakno: Tekstilno vlakno omejene dolžine.
3.3 Filament: Tekstilno vlakno zelo velike, nepretrgane dolžine.

3.4 Tekstilna folija: Tekstilna snov v obliki folije, v kateri so molekule usmerjene pretežno v vzdolžni

smeri.

3.5 Folijska filamentna preja : Trakasta filamentna preja, za katero je značilno visoko razmerje širine

proti debelini, ki se dobi z rezanjem tekstilnih folij ali ekstrudiranjem v obliki traku.

3.6 Fibrilirana folijska filamentna preja) : Trakasta filamentna preja, razcepljena v vzdolžni smeri v

tanke, v prečni smeri povezane fibrile .

3.7 Kabel (za kemično predivo): Veliko brez vitja združenih filamentov, ponavadi namenjenih rezanju

in/ali razteznemu trganju (konvertiranju) za uporabo v obliki prediva ali česanega pramena.

3.8 Razsuta vlakna: Neurejena masa prediva.

3.9 Mikana koprena: Tanka, neurejena plast vlaken, medsebojno povezanih s tornimi silami.

3.10 Pramen in česanec: Nedoločeno dolg skupek pretežno vzporednega prediva b
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.