Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the implementation of SIST EN 206

Ta slovenski nacionalni standard vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom
SIST EN 206:2013, Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, kjer ta to zahteva ali
dovoljuje. V njem se:
– uveljavljajo razlike v zaščitni ravni, izhajajoče iz podnebnih in geografskih razmer,
– navajajo predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji, če SIST EN 206 predlaga uporabo predpisov,
veljavnih v kraju uporabe betona,
– določajo manjkajoči postopki preskušanja in merila skladnosti za nekatere lastnosti betona,
– dajejo navodila za izpolnitev nekaterih zahtev ali določil standarda SIST EN 206,
– ohranja veljava nekaterih tradicionalnih zahtev in določil za proizvodnjo betona.
Vsebina tega standarda je vezana na poglavja SIST EN 206:2013. Številčenje točk v tem standardu je
prevzeto iz SIST EN 206:2013, nato pa sledita navodilo o spremembi oziroma dopolnitvi v poševnem
tisku in besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
Navodilo o
spremembi oziroma
dopolnitvi SIST EN
206:2013
Besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
Ta slovenski nacionalni standard vključuje dopolnitve dodatkov od A do F iz standarda SIST EN
206:2013, ki so v tem standardu označeni s črkami od A do F, ter dodatke k temu nacionalnemu
standardu, ki so označeni kot dodatki od NA do NF.

Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206

General Information

Status
Published In Revision
Public Enquiry End Date
29-Nov-2015
Publication Date
21-Jan-2016
Current Stage
9800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Periodični pregled (Local Project)
Start Date
14-Nov-2022
Due Date
26-Jan-2023
Ref Project

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST 1026:2016 - BARVE na PDF-str 29,30,31,32
Slovenian language
42 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST 1026
STANDARD
februar 2016
Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za
uporabo SIST EN 206
Concrete – Specification, performance, production and conformity – Rules for
the implementation of SIST EN 206
Referenčna oznaka
ICS 91.100.30 SIST 1026:2016 (sl)
Nadaljevanje na straneh 2 do 43

© 2016-02. Slovenski standard je izdal in založil Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1026 : 2016
NACIONALNI UVOD

Slovenski standard SIST 1026 (sl), Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila

za uporabo SIST EN 206, 2016, ima status slovenskega nacionalnega standarda.
Ta standard nadomešča SIST 1026:2008.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovenski nacionalni standard SIST 1026:2016 je pripravil tehnični odbor SIST/TC BBB Beton,

armirani beton in prednapeti beton.

Ta slovenski nacionalni standard se uporablja skupaj s standardom SIST EN 206:2013, Beton –

Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost.

Slovenski standard SIST 1026:2016 vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom

SIST EN 206:2013. Nacionalni dokument k SIST EN 206, ki je pripravljen v skladu z določili

navedenega standarda, podaja zahteve za lastnosti, proizvodnjo in skladnost betona ter se uporablja

kot vodilo za uporabo SIST EN 206. Velja za betone pri konstrukcijah ter za predpripravljene izdelke in

predpripravljene konstrukcijske elemente.

Revidirana izdaja SIST 1026 odpravlja pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so jih pri uporabi SIST EN 206

in tega standarda zaznavali proizvajalci betona in projektanti betonskih konstrukcij. Predvsem so s

podrobnejšimi in obširnejšimi določili dopolnjene točke, ki obravnavajo trajnost betona.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je sprejel SIST/TC BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton

dne 11. junija 2015.
ZVEZA S STANDARDI

Slovenski nacionalni standard SIST 1026:2016 vključuje sklicevanje na naslednje standarde:

SIST EN 206:2013 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 197-1 Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne
cemente
SIST EN 1340 Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode

SIST EN 1097-6 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov – 6. del: Določevanje

prostorninske mase zrn in vpijanja vode
SIST EN 1338 Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12350-1 Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje
SIST EN 12350-6 Preskušanje svežega betona – 6. del: Gostota
SIST EN 13670 Izvajanje betonskih konstrukcij

SIST EN 13057 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij –

Preskusne metode – Določevanje kapilarne vpojnosti

SIST EN 480-11 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – Preskusne metode

– 11. del: Ugotavljanje značilnosti zračnih por v strjenem betonu

SIST EN 450-1 Elektrofiltrski pepel – 1. del: Definicije, specifikacije in merila skladnosti

SIST EN 12390-2 Preskušanje strjenega betona – 2. del: Izdelava in nega vzorcev za

preskus trdnosti

SIST EN 12390-5 Preskušanje strjenega betona – 5. del: Upogibna trdnost preskušancev

SIST EN 12390-7 Preskušanje strjenega betona – 7. del: Gostota strjenega betona
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST 1026 : 2016
SIST EN 12390-8 Preskušanje strjenega betona – 8. del: Globina vpijanja vode pod
pritiskom
SIST-TS CEN/TS 12390-9 Preskušanje strjenega betona – 9. del: Odpornost proti
zmrzovanju/tajanju – Luščenje

SIST-TS CEN/TS 12390-10 Preskušanje strjenega betona – 10. del: Določevanje relativne odpornosti

proti karbonatizaciji betona

SIST EN 12390-11:2015 Preskušanje strjenega betona – 11. del: Ugotavljanje odpornosti betona

proti kloridom, enosmerna difuzija

SIST EN 12390-13 Preskušanje strjenega betona – 13. del: Določanje sekantnega modula

elastičnosti pri tlačni obremenitvi
SIST EN 1008 Voda za pripravo betona – Zahteve za vzorčenje, preskušanje in
ugotavljanje primernosti vode za pripravo betona, vključno vode,
pridobljene iz procesov v industriji betona
SIST EN 13263 Mikrosilika za beton
SIST EN 12620 Agregati za beton
PREDHODNA IZDAJA
- SIST 1026:2008
OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST 1026 : 2016
VSEBINA Stran

Predgovor ................................................................................................................................................. 6

Uvod ......................................................................................................................................................... 7

1 Področje uporabe ................................................................................................................................. 8

2 Zveze s standardi ................................................................................................................................. 8

3 Izrazi, definicije, simboli in kratice ........................................................................................................ 8

4 Klasifikacija ........................................................................................................................................... 8

4.1 Stopnje izpostavljenosti glede na delovanje okolja ........................................................................... 8

5 Zahteve za beton in postopki preverjanja ............................................................................................. 9

5.1 Temeljne zahteve za osnovne materiale ........................................................................................... 9

5.1.1 Splošno ........................................................................................................................................... 9

5.1.3 Agregat ........................................................................................................................................... 9

5.1.4 Voda za pripravo betona ................................................................................................................ 9

5.2 Temeljne zahteve za sestavo betona ................................................................................................ 9

5.2.1 Splošno ........................................................................................................................................... 9

5.2.2 Izbira cementa .............................................................................................................................. 10

5.2.3 Uporaba agregatov ....................................................................................................................... 12

5.2.5 Uporaba mineralnih dodatkov ...................................................................................................... 12

5.2.9 Temperatura betona ..................................................................................................................... 12

5.3 Zahteve v zvezi s stopnjami izpostavljenosti ................................................................................... 13

5.3.2 Mejne vrednosti za sestavo betona .............................................................................................. 13

5.4 Zahteve za svež beton .................................................................................................................... 15

5.5 Zahteve za strjen beton ................................................................................................................... 15

5.5.3 Odpornost proti prodoru vode ...................................................................................................... 15

5.5.5 Notranja odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju (NOZT) ................................................. 16

5.5.6 Odpornost površine betona proti zmrzovanju in tajanju (OPZT) .................................................. 16

5.5.7 Odpornost proti obrabi površine (OO) .......................................................................................... 17

5.5.8 Modul elastičnosti pri tlačni obremenitvi ....................................................................................... 17

5.5.9 Odpornost proti karbonatizaciji ..................................................................................................... 17

5.5.10 Odpornost proti kloridom ............................................................................................................ 18

5.5.11 Zrakoprepustnost ........................................................................................................................ 18

5.5.12 Kapilarna vodovpojnost .............................................................................................................. 18

6 Specifikacija betona ............................................................................................................................ 18

6.4 Specifikacija standardiziranega predpisanega betona .................................................................... 18

7 Dostava svežega betona .................................................................................................................... 18

7.3 Dobavnica za transportni beton ....................................................................................................... 18

8 Kontrola skladnosti in merila skladnosti ............................................................................................. 18

8.2 Kontrola skladnosti za projektirani beton ......................................................................................... 18

8.2.1 Kontrola skladnosti za tlačno trdnost ............................................................................................ 18

8.2.1.2 Program vzorčenja in preskušanja ............................................................................................ 18

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST 1026 : 2016

8.2.1.3 Merila skladnosti za tlačno trdnost ............................................................................................ 18

8.2.1.3.2 Merilo za srednjo vrednost rezultatov ....................................................................................18

8.2.3 Kontrola skladnosti za druge lastnosti razen trdnosti ................................................................... 19

8.2.3.3 Merila skladnsoti za druge lastnosti razen trdnosti ................................................................... 19

9 Kontrola proizvodnje ........................................................................................................................... 19

9.3 Zabeleženi podatki in drugi dokumenti ............................................................................................ 19

9.6 Osebje, oprema in naprave ............................................................................................................. 19

9.6.1 Osebje .......................................................................................................................................... 19

9.9 Postopki kontrole proizvodnje ......................................................................................................... 20

10 Vrednotenje skladnosti ..................................................................................................................... 20

10.2 Ocenjevanje, nadzor in certificiranje kontrole proizvodnje ............................................................ 20

11 Označevanje projektiranega betona ................................................................................................. 21

Dodatek A (normativni): Začetni preskus ............................................................................................... 22

A.4 Pogoji preskusa ............................................................................................................................... 22

A.5 Merila za sprejetje začetnih preskusov ........................................................................................... 22

Dodatek B (normativni): Preskušanje istovetnosti .................................................................................. 23

B.3 Merila istovetnosti za tlačno trdnost ................................................................................................ 23

B.3.1 Beton s certificirano kontrolo proizvodnje .................................................................................... 23

Dodatek C (normativni): Določila o ocenjevanju, nadzoru in certificiranju kontrole proizvodnje ............ 24

C.2 Naloge kontrolnega organa ............................................................................................................ 24

C.2.1 Začetna ocena kontrole proizvodnje ............................................................................................ 24

C.2.2.1 Redni pregled ............................................................................................................................ 24

Dodatek F (informativni): Priporočila za mejne vrednosti sestave betona ............................................. 25

Dodatek NA (informativni): Primeri stopenj izpostavljenosti za pomembnejše betonske

konstrukcijske elemente z armaturo ali vgrajenimi kovinskimi deli ...................................................... 26

Dodatek NB (informativni): Priporočene mejne krivulje zrnavosti mešanice agregata .......................... 29

Dodatek NC: Preskusna metoda za določanje vodocementnega razmerja svežega betona ................ 33

Dodatek ND (normativni): Preskus notranje odpornosti betona proti zmrzovanju/tajanju .................... 37

Dodatek NE (normativni): Preskus odpornosti površine betona proti zmrzovanju/tajanju ..................... 39

Dodatek NF (normativni): Preskus odpornosti betona proti obrusu (Böhmejeva metoda) .................... 41

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST 1026 : 2016
Predgovor

Ta dokument (SIST 1026:2016) je revidirana predhodna izdaja standarda SIST 1026:2008 ter se z

njim odpravljajo pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so jih pri uporabi SIST EN 206 in tega standarda

zaznavali proizvajalci betona in certifikacijski organi ter tudi projektanti betonskih konstrukcij.

Predvsem so s podrobnejšimi in obširnejšimi določili dopolnjene točke, ki obravnavajo trajnost betona.

Med njimi so pomembne zlasti:
– priporočene stopnje izpostavljenosti za betonske konstrukcijske elemente,

– natančnejše zahteve za izbiro in uporabo agregatov, cementov in mineralnih dodatkov,

– zahteve za sestavo betona glede na stopnjo izpostavljenosti (mejne vrednosti parametrov

sestave in posebne lastnosti strjenega betona).
Med pomembnejše dopolnitve ali spremembe štejejo tudi:
– delno preoblikovane zahteve, povezane s posebnimi lastnostmi strjenega betona,
– dopolnjena preglednica o kontroli proizvodnih postopkov in lastnosti betona,

– spremenjena merila za kontrolo istovetnosti za tlačno trdnost in dodatna določila za kontrolo

istovetnosti za konsistenco in vsebnost zraka,
– posodobitev oznak spremljajočih standardov,

– opustitev zahtev, ki so že opredeljene z veljavnimi predpisi, na primer o certificiranju kontrole

proizvodnje.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST 1026 : 2016
Uvod

Ta slovenski nacionalni standard vsebuje pravila, ki se uporabljajo v povezavi s standardom

SIST EN 206:2013, Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, kjer ta to zahteva ali

dovoljuje. V njem se:

– uveljavljajo razlike v zaščitni ravni, izhajajoče iz podnebnih in geografskih razmer,

– navajajo predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji, če SIST EN 206 predlaga uporabo predpisov,

veljavnih v kraju uporabe betona,

– določajo manjkajoči postopki preskušanja in merila skladnosti za nekatere lastnosti betona,

– dajejo navodila za izpolnitev nekaterih zahtev ali določil standarda SIST EN 206,

– ohranja veljava nekaterih tradicionalnih zahtev in določil za proizvodnjo betona.

Vsebina tega standarda je vezana na poglavja SIST EN 206:2013. Številčenje točk v tem standardu je

prevzeto iz SIST EN 206:2013, nato pa sledita navodilo o spremembi oziroma dopolnitvi v poševnem

tisku in besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
Navodilo o Besedilo, ki ga je treba na navedenem mestu dodati ali dopolniti.
spremembi oziroma
dopolnitvi SIST EN
206:2013

Ta slovenski nacionalni standard vključuje dopolnitve dodatkov od A do F iz standarda SIST EN

206:2013, ki so v tem standardu označeni s črkami od A do F, ter dodatke k temu nacionalnemu

standardu, ki so označeni kot dodatki od NA do NF.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST 1026 : 2016
1 Področje uporabe
2 Zveze s standardi
Dodati: SIST EN 197-1, Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za
običajne cemente
SIST EN 12620, Agregati za beton
SIST EN 13263, Mikrosilika za beton – Definicije, zahteve in merila skladnosti
3 Izrazi, definicije, simboli in kratice
3.2 Znaki in kratice
Dodati:
XM stopnja izpostavljenosti površine betona obrabi
PV razred odpornosti betona proti prodiranju vode
NOZT notranja odpornost proti zmrzovanju/tajanju
OPZT odpornost površine proti zmrzovanju/tajanju
OO odpornost proti obrabi
Pn relativni dinamični modul elastičnosti betona
4 Klasifikacija
4.1 Stopnje izpostavljenosti glede na delovanje okolja
Dopolniti
Oznaka Informativni primeri za določitev
Opis okolja
preglednico 1 s
stopnje možne stopnje izpostavljenosti
stopnjo
7 Obraba površine betona
izpostavljenosti XM
Če je površina betona izpostavljena mehanskim obremenitvam, je treba stopnjo
(dodatne
izpostavljenosti določiti na naslednji način:
informacije o izbiri
XM1 Zmerna obremenitev Nosilni industrijski tlaki za vozila s
stopnje
pnevmatskimi kolesi
izpostavljenosti so
podane v dodatku XM2 Močna obremenitev Nosilni industrijski tlaki za viličarje s
NA in preglednici polnimi gumijastimi kolesi
NA.1):
Krovne plasti vozišč za lahko in
srednjo prometno obremenitev
Konstrukcije v hitro tekoči vodi
XM3 Zelo močna obremenitev Nosilni industrijski tlaki za viličarje z
elastomernimi ali jeklenimi kolesi
Krovne plasti vozišč za težko in zelo
težko prometno obremenitev
Konstrukcije v hitro tekoči vodi, ki nosi
pesek
OPOMBA: Preglednica 1 iz standarda SIST EN 206:2013 je dopolnjena s stopnjo
Dodati OPOMBO

izpostavljenosti XM. Dodatne informacije o izbiri stopnje izpostavljenosti so podane v

pod preglednico 1:
dodatku NA in preglednici NA.1. V dodatku NA so za pomembnejše dele zgradb

oziroma konstrukcijske elemente navedena običajna okolja ter pripadajoče vrste in

stopnje izpostavljenosti.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST 1026 : 2016
5 Zahteve za beton in postopki preverjanja
5.1 Temeljne zahteve za osnovne materiale
5.1.1 Splošno

Dodati tretjo alinejo – slovenskega tehničnega soglasja, ki se posebej nanaša na uporabo

v odstavku (2): osnovnega materiala v betonu, skladnem s tem standardom.
5.1.3 Agregat

Dodati odstavke (3), (3) V izjavi o lastnostih oziroma v spremni informaciji oznake CE morajo biti za

(4) in (5): vsako vrsto agregata deklarirane najmanj naslednje značilnosti:
– modul ploščatosti FI ali modul oblike zrn SI,
– prostorninska masa zrn,
– vpijanje vode,
– kategorija zrnavosti G in tipični presevek na sredinskem situ,
– kategorija vsebnosti finih delcev in kakovost finih delcev,
– vsebnost sulfatov ali kloridov, kar je pomembno za nahajališče,
– petrografska oznaka kamnine.
(4) Če je agregat predviden za uporabo v betonu, ki bo izpostavljen
zmrzovanju/tajanju, mora biti v izjavi o lastnostih deklarirana tudi zmrzlinska
odpornost grobega agregata v skladu s točko 5.2.3.1 tega standarda.
(5) Če je agregat predviden za uporabo v betonu, ki bo izpostavljen obrabi,

mora biti v izjavi o lastnostih deklarirana tudi odpornost grobega agregata proti

drobljenju, in če se zahteva v projektu izvedbe betonske konstrukcije, tudi
odpornost proti zaglajevanju v skladu s točko 5.2.3.1 tega standarda
5.1.4 Voda za pripravo betona

Dodati odstavka (2) (2) Voda ne sme vsebovati sestavin, ki neugodno vplivajo na strjevanje ali na

in (3): zahtevane lastnosti betona ali pa so škodljive zaradi korozije armature.
(3) Pitna voda se vedno šteje za primerno in je zato ni treba preverjati. S
preskusi po SIST EN 1008 pa je treba dokazati primernost:
– vode, ki se črpa iz podzemnih virov,
– površinske vode in industrijske odpadne vode,
– vode, reciklirane iz proizvodnje betona.
5.2 Temeljne zahteve za sestavo betona
5.2.1 Splošno

Dopolniti odstavek (5.a) Za standardizirani predpisani beton veljajo naslednje omejitve:

(5) z odstavki (5.a),
– trdnostni razred betona sme biti največ C20/25,
(5.b) in (5.c) ter
preglednico N.1:
– krivulja zrnavosti mešanice agregata mora biti v območju 3 (glej dodatek NB),
– količina cementa trdnostnega razreda 42,5 v betonu s plastično
konsistenco (S3, C2 ali F3 v smislu točke 4.2.1 v SIST EN 206) in z
največjim zrnom agregata 32 mm ne sme biti manjša od navedene v
preglednici N.1.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST 1026 : 2016
(5.b) Količina cementa iz preglednice N.1 se mora povečati za najmanj:
– 10 %, če se uporabi cement trdnostnega razreda 32,5,
– 10 %, če je velikost največjega zrna agregata 16 mm,
– 20 %, če je velikost največjega zrna agregata 8 mm,
– 10 %, če je razred konsistence betona mehkejši od plastične konsistence.
(5.c) Količina cementa iz preglednice N.1 se sme zmanjšati za največ:
– 10 %, če je velikost največjega zrna agregata 64 mm,
– 10 %, če je razred konsistence betona trši od plastične konsistence.
Preglednica N.1: Najmanjša količina cementa trdnostnega razreda 42,5
po SIST EN 197-1 za standardizirani predpisani beton s plastično
konsistenco in z največjim zrnom agregata 32 mm
Najmanjša količina cementa
Trdnostni razred
trdnostnega razreda 42,5
betona
(kg/m )
C 8/10 200
C 12/15 260
C 16/20 300
C 20/25 320
5.2.2 Izbira cementa

Dodati odstavka (2) V informativni preglednici N.2 so navedene vrste cementa, ki so primerne

(2) in (3) ter za uporabo v betonu, od katerega se zahteva odpornost proti agresivnemu

preglednico N.2: delovanju okolja, pri posameznih stopnjah izpostavljenosti, opisanih v

preglednici 1 iz standarda SIST EN 206:2013 in preglednici NA.1, in tudi tiste
vrste cementa, za katere se uporaba odsvetuje.
(3) Vrste cementa, za katere se uporaba odsvetuje, so v preglednici N.2
označene z "-". To so vrste cementa, za katere v Sloveniji ni dovolj izkušenj o
njihovem obnašanju v uporabi ali pa je izbira vrste cementa odvisna od dejansko
delujočih kemičnih vplivov ter od stopnje njihovega delovanja (stopnje
izpostavljenosti XA). Za te vrste cementa (označene z "-") je treba predhodno
pridobiti mnenje specializiranega strokovnjaka ter dokazati primernost za
predvideni namen uporabe v betonu s preiskavami cementa in z začetnim
preskusom betona, opravljenim v skladu s točko 9.5 in normativnim dodatkom A
standarda SIST EN 206.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST 1026 : 2016

Preglednica N.2: Uporabnost cementov po SIST EN 197-1 za proizvodnjo betonov, skladnih s

SIST EN 197-1 (informativna)
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST 1026 : 2016
5.2.3 Izbira agregatov
5.2.3.1 Splošno

Dodati odstavke (3) Za izbiro zrnavosti mešanice agregata za beton naj se uporabijo priporočene

(3), (4), (5) in (6): mejne krivulje zrnavosti iz dodatka NB. Zrnavost mešanice agregata za pripravo

betona je lahko zvezna ali nezvezna (brez ene ali dveh srednjih frakcij).

(4) Grobi agregat za beton, ki mora biti odporen proti zmrzovanju/tajanju, mora

ustrezati naslednjim kategorijam odpornosti proti zmrzovanju/tajanju,
predpisanim v SIST EN 12620, točka 5.7.1:
a) pri stopnji izpostavljenosti betona XF1: kategorija F2 oziroma vrednost MS
18.
(5) Grobi agregat za beton, ki mora biti odporen proti obrabi, mora ustrezati
naslednjima dodatnima zahtevama:
a) pri stopnjah izpostavljenosti XM1, XM2 oziroma XM3 mora odpornost proti
drobljenju ustrezati kategorijam LA35, LA25 oziroma LA20, določenim v
SIST EN 12620, točka 5.2,
b) pri stopnji izpostavljenosti XM3 mora odpornost grobega agregata proti
zaglajevanju ustrezati kategoriji PSV50, določeni v SIST EN 12620, točka
5.4.1.
(6) Pri kemični agresiji naj se ustreznost uporabljenega agregata karbonatnega
izvora preveri.
5.2.3.5 Odpornost proti alkalnosilikatni reakciji

OPOMBA 2: Če je surovinska osnova agregata iz porečij Drave in Mure, je treba glede na

Dodati OPOMBO 2:
izkušnje deklarirati tudi odpornost proti alkalnosilikatni reakciji skladno s
standardom SIST EN 12620.
5.2.5 Uporaba mineralnih dodatkov
5.2.5.1 Splošno

Dodati odstavek (7): (7) Mineralni dodatki za beton, malte in injekcijske mase, ki so v neposrednem

stiku z jeklom za prednapenjanje, morajo biti dokazano neškodljivi za jeklo.

5.2.5.2 Koncept k-vrednosti za elektrofiltrski pepel, mikrosiliko in mleto granulirano plavžno žlindro

5.2.5.2.2 k-vrednost za elektrofiltrski pepel po EN 450-1

OPOMBA: Pri stopnjah izpostavljenosti XF2, XF3 in XF4 se koncept k-vrednosti ne priporoča

Dodati OPOMBO:
za betone, ki so kombinacija elektrofiltrskega pepela in cementa.
5.2.9 Temperatura betona

Dodati odstavek (2): (2) Temperatura svežega betona v času dostave na mesto vgrajevanja ne sme

biti:
– nižja od +5 °C, če je temperatura zraka nad –3 °C,
– nižja od +10 °C, če je temperatura zraka pod –3 °C,
– višja od +30 °C.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST 1026 : 2016
5.3 Zahteve v zvezi s stopnjami izpostavljenosti
5.3.2 Mejne vrednosti za sestavo betona

Dopolniti odstavek (2.a) Zahtevane mejne vrednosti za sestavo betona in lastnosti so za

(2) z odstavkom posamezne stopnje izpostavljenosti podane v preglednici N.3.
(2.a):

OPOMBA 3: Če se zahteva življenjska doba več kot 50 let, je treba pri vseh stopnjah

Dopolniti
izpostavljenosti zmanjšati največje vodocementno razmerje za 0,05.
OPOMBO 3:
Dodati preglednico Preglednica N.3: Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona
N.3:
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST 1026 : 2016
Preglednica N.3: Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST 1026 : 2016
5.4 Zahteve za svež beton
Dodati točko 5.4.5: 5.4.5 Fini delci
5.4.5.1 Količina finih delcev
(1) Pri izdelavi betona z uporabo kemijskega dodatka na bazi lignosulfonatov je
treba uporabiti frakcijo 0/4 mm s kategorijo največ f10.
5.4.5.2 Kakovost finih delcev

(1) Škodljivost finih delcev v drobnem in polnilnem agregatu je treba ocenjevati

v skladu s SIST EN 12620, točka 4.7 in dodatek D.
(2) Če se škodljivost ocenjuje z vrednostjo ekvivalenta peska (SE), mora le-ta
znašati več kot 50, če pa se ocenjuje z vrednostjo metilen modro (MB), mora le-
ta biti manjša od 1,0 g/kg.
5.5 Zahteve za strjen beton
Dodati točko 5.5.1.4 Upogibna natezna trdnost
5.5.1.4:
(1) Za kontrolo skladnosti veljajo določila točk 5.5.1.3 in 8.2.2, pri čemer je
treba preskus opraviti po SIST EN 12390-5.
5.5.3 Odpornost proti prodoru vode

Dodati odstavka (3) Če se zahteva, je treba odpornost betona proti prodoru vode preskušati po

(3) in (4) ter SIST EN 12390-8 pri starosti betona najmanj 28 dni in največ 35 dni na vzorcu

preglednico N.4: treh preskušancev, izdelanih iz vzorcev svežega ali strjenega betona iste vrste

in enake starosti. Vzorce svežega betona je treba odvzeti z različnih mest šarže
ali prepeljane količine betona. V preglednici N.4 so določene stopnje odpornosti
betona proti prodoru vode PV kot največje dovoljene povprečne vrednosti
prodora vode v vzorcu in največji dovoljeni odklon posameznih rezultatov
preskušanja od največje dovoljene vrednosti prodora vode pri ugotavljanju
skladnosti s pomočjo prevzemnih števil iz preglednice 24 v standardu SIST EN
206:2013.
(4) Stopnjo odpornosti proti prodoru vode je treba predpisati v projektu
konstrukcije, kadar je treba zagotoviti:
– visoko kakovost zaščitne plasti betona nad armaturo glede na predvideno
stopnjo izpostavljenosti iz preglednice 1 v standardu SIST EN 206:2013 in
– vodotesnost betonske konstrukcije.
Preglednica N.4: Dovoljene vrednosti prodora vode s preskusom po
SIST EN 12390-8 pri starosti betona najmanj 28 dni
Največji povprečni Največji dovoljeni
Stopnja odpornosti dovoljeni prodor vode odklon posameznega
proti prodoru vode na vzorcu preskušanca
mm mm
PV-I 50 +15
PV-II 30 +10
PV-III 20 +5
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST 1026 : 2016
Dodati točke od 5.5.5 Notranja odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju
5.5.5 do 5.5.12
(1) Če se zahteva, je treba notranjo odpornost proti zmrzovanju in tajanju
ter preglednici
(NOZT) ugotavljati po postopku, opisanem v dodatku ND, pri starosti betona
N.5 in N.6:
najmanj 28 dni in največ 35 dni, če ni predpisano drugače. Ugotavlja se
povprečni relativni dinamični modul P po predpisanem številu ciklov
zmrzovanja/tajanja n.
(2) NOZT je treba predpisati in preverjati pri betonih, za katere je predvidena
stopnja izpostavljenosti XF3 iz preglednice 1 v standardu SIST EN 206:2013.
(3) Število ciklov zmrzovanja/tajanja za navedeno stopnjo izp
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.