Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels (IEC 62656-1:2014)

This part of IEC 62656 specifies the logical structure for a set of spreadsheets, used as “data
parcels”, to define, transfer and register product ontologies. Such ontology descriptions in
other literatures or disciplines are sometimes called “reference dictionaries”. Thus the logical
data structure described in this standard is named “Parcellized Ontology Model” or “POM” for
short, and each vehicle of transport of the model is called a “parcel”, and may be used for
definition, transfer, and registering of a reference dictionary as a collection of metadata, or for
similar purposes for instances belonging to a certain class of the reference dictionary.
Moreover, this ontology model allows for modelling or modifying an ontology model per se as
a set of instance data, thus it enables an ontology model to evolve over time.
This part of IEC 62656 also includes a standard mapping between the meta-data of dictionary
parcels in the spreadsheet format conforming to this standard and the meta-data represented
in IEC 61360-2 compliant EXPRESS model for dictionary exchange.
It is assumed that a tool supporting this part of IEC 62656 may read and write a set of
spreadsheet data whose semantics and syntax are defined in this part of standard, where the
physical file structure of the spreadsheets may be based on the CSV (Comma Separated
Values) format, typically used in a commercial spreadsheet application, or any other tabular
formats including XML schema compatible or convertible to the CSV format.
The spreadsheet interface structure defined in this part of IEC 62656 contains the following:
– Definition and specification of the logical structure and layout of the spreadsheet interface
for definition, transfer, and registering of a reference dictionary;
– Definition and specification of library instance data belonging to a class of a reference
dictionary described by a set of spreadsheets conformant to this part of IEC 62656;
– Definition and specification of the meta dictionary that enables the definition and transfer
of a reference dictionary as a set of instance data conforming to the meta dictionary;
– Definition and specification of the meta-model as data that enables the definition and
transfer of a reference dictionary as a set of instance data conforming to the meta-metadictionary
– Specification of the mapping between the dictionary data expressed in the spreadsheet
format and the EXPRESS model specified by IEC 61360-2/ISO 13584-42 (with some
elements of ISO 13584-25);
– Description of the basic semantic mapping between the dictionary data expressed in the
spreadsheet formats defined in this part of IEC 62656 and that of DIN 4002.
The following items are outside the scope of this part of IEC 62656:
– Explanation of the CSV format per se, used in spreadsheet applications;
– Presentation of the data parcels conformant to this part of IEC 62656, such as colouring
and sizing of the spreadsheets;
– Specification of the dictionary EXPRESS model conformant to IEC 61360 or ISO 13584
series of standards;
– Normative definition of the mappings between an IEC 61360-ISO 13584 compliant
dictionary and another that is based upon a standard other than IEC 61360-ISO 13584; – Specification of the maintenance procedure of this part of IEC 62656.
This standard is closely related with ISO 13584-35, and developed as a superset or
generalisation of the latter. A major difference with the ISO 13584-35 is that this IEC standard
enables updates and evolutions in a meta dictionary consisting of meta classes, by which the
changes and evolution of an ontology model is realised as an update and modification of the
meta dictionary, just by updates and modifications of the instances of the meta-meta
dictionary. With this capability, mapping and interfacing with other ontology standards are
also facilitated.

Standardisierte Übertragung und Registrierung von Ontologien für Produkte mittels Tabellen - Teil 1: Logische Struktur der Datenpakete (IEC 62656-1:2014)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs - Partie 1: Structure logique pour les paquets de données (IEC 62656-1:2014)

L'IEC 62656-1:2014 spécifie la structure logique pour un ensemble de tableurs, utilisés comme "paquets de données", pour définir, transférer et enregistrer les ontologies de produits. La structure de l'interface du tableur définie dans la présente partie de l'IEC 62656 contient les éléments suivants:
- la définition et la spécification de la structure logique et la mise en page de l'interface du tableur pour la définition, le transfert et l'enregistrement d'un dictionnaire de référence;
- la définition et la spécification des données d'instances des bibliothèques appartenant à une classe d'un dictionnaire de référence qui est décrite par un ensemble de tableurs conformément à la présente partie de l'IEC 62656;
- la définition et la spécification d'un méta-dictionnaire qui permet la définition et le transfert d'un dictionnaire de référence en tant qu'ensemble de données d'instances conforme au méta-dictionnaire;
- la définition et la spécification du méta-modèle en tant que données et qui permet la définition et le transfert d'un  dictionnaire de référence en tant qu'ensemble de données d'instances conforme au méta-méta-dictionnaire;
- la spécification de la correspondance entre les données du dictionnaire exprimées en format tableur et le modèle EXPRESS spécifié par les normes IEC 61360-2/ISO 13584-42 (avec quelques éléments de l'ISO 13584-25);
- la description de la correspondance sémantique de base entre les données du dictionnaire exprimées en formats de tableur définies dans la présente partie de l'IEC 62656 et celles définies dans la DIN 4002.

Register ontologije standardiziranih izdelkov in prenos prek razpredelnic - 1. del: Logična struktura za podatkovne pakete (IEC 62656-1:2014)

Ta del standarda IEC 62656 določa logično strukturo za nabor razpredelnic, ki se uporabljajo kot »podatkovni paketi«, za določitev, prenos in registracijo ontologij izdelkov. Tovrstni ontološki opisi so v drugih gradivih ali strokah včasih imenovani »referenčni slovarji«. Zaradi tega se logična podatkovna struktura, opisana v tem standardu, imenuje »parcelizirani ontološki model« ali krajše »POM«, vsak transportni nosilec modela pa se imenuje »paket« in se lahko uporablja za določitev, prenos ter registracijo referenčnega slovarja v obliki zbirke metapodatkov ali za podobne namene za primerke, ki pripadajo določenemu razredu referenčnega slovarja. Ta ontološki model poleg tega omogoča modeliranje ali spreminjanje samega ontološkega modela kot nabora podatkov primerka, s čimer omogoča dolgoročni razvoj ontološkega modela.
Ta del standarda IEC 62656 vključuje tudi standardno preslikavo med metapodatki paketov slovarja v obliki razpredelnic v skladu s tem standardom in metapodatki, predstavljenimi v skladnem modelu EXPRESS standarda IEC 61360-2 za izmenjavo slovarjev. Predpostavlja se, da orodje, ki podpira ta del standarda IEC 62656, lahko bere in zapisuje nize podatkov razpredelnic, ki jih semantično in sintaktično opredeljuje ta del standarda, pri čemer lahko fizična datotečna struktura razpredelnic temelji na obliki CSV (z vejico ločene vrednosti), ki se običajno uporablja v komercialno dostopnih programih z razpredelnicami, ali kateri koli drugi obliki tabele, vključno s shemo XML, ki je združljiva z obliko CSV oz. jo je mogoče vanjo pretvoriti.
V strukturo vmesnika razpredelnic, določeno v tem delu standarda IEC 62656, je vključeno naslednje:
– definicija in specifikacija logične strukture in postavitve vmesnika razpredelnic za določitev, prenos in registracijo referenčnega slovarja;
– definicija in specifikacija podatkov primerka knjižnice, ki pripadajo razredu referenčnega slovarja, ki ga opredeljuje nabor razpredelnic v skladu s tem delom standarda IEC 62656;
– definicija in specifikacija metaslovarja, ki omogoča določitev in prenos referenčnega slovarja v obliki podatkov primerka v skladu z metaslovarjem;
– definicija in specifikacija metamodela kot podatkov, ki omogočajo določitev in prenos referenčnega slovarja v obliki podatkov primerka v skladu z meta-metaslovarjem;
– specifikacija preslikave med podatki slovarja, podanimi v obliki razpredelnice, in modelom EXPRESS, ki ga določa IEC 61360-2/ISO 13584-42 (z nekaterimi elementi standarda ISO 13584-25);
– opis osnovne semantične preslikave med podatki slovarja, podanimi v obliki razpredelnice v skladu z definicijo v tem delu standarda IEC 62656 in v standardu DIN 4002.
Naslednji elementi ne spadajo na področje uporabe tega dela standarda ISO 62656:
– razlaga same oblike CSV, ki se uporablja v programih z razpredelnicami;
– predstavitev podatkovnih paketov v skladu s tem delom standarda ISO 62656 v obliki barvnega označevanja ali spreminjanja velikosti razpredelnic;
– specifikacija slovarskega modela EXPRESS v skladu s skupino standardov IEC 61360 ali ISO 13584;
– normativna opredelitev preslikav med slovarjem, združljivim s standardom IEC 61360/ISO 13584, in drugim slovarjem, osnovanim na podlagi standarda, ki ni IEC 61360/ISO 13584;
– specifikacija postopka vzdrževanja tega dela standarda IEC 62656.
Ta standard je tesno povezan s standardom ISO 13584-35 in zasnovan kot nadnabor ali generalizacija slednjega. Ta standard IEC se od standarda ISO 13584-35 razlikuje predvsem v tem, da omogoča posodobitve in razvojne spremembe v metaslovarju, sestavljenem iz metarazredov, pri čemer se spremembe in razvoj ontološkega modela izvršijo kot posodobitev ter sprememba metaslovarja zgolj s posodobitvami in spremembami primerkov meta-metaslovarja. Ta zmožnost omogoča tudi lažje preslikave in vzajemno uporabo z drugimi ontološkimi standardi.

General Information

Status
Published
Publication Date
08-Apr-2015
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
16-Jan-2015
Due Date
23-Mar-2015
Completion Date
09-Apr-2015

Buy Standard

Standard
SIST EN 62656-1:2015 - BARVE
English language
216 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62656-1:2015
01-maj-2015

5HJLVWHURQWRORJLMHVWDQGDUGL]LUDQLKL]GHONRYLQSUHQRVSUHNUD]SUHGHOQLFGHO

/RJLþQDVWUXNWXUD]DSRGDWNRYQHSDNHWH ,(&

Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical

structure for data parcels (IEC 62656-1:2014)

Standardisierte Übertragung und Registrierung von Ontologien für Produkte mittels

Tabellen - Teil 1: Logische Struktur der Datenpakete (IEC 62656-1:2014)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs - Partie 1:

Structure logique pour les paquets de données (IEC 62656-1:2014)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62656-1:2015
ICS:
01.040.01 Splošno. Terminologija. Generalities. Terminology.
Standardizacija. Standardization.
Dokumentacija (Slovarji) Documentation
(Vocabularies)
01.110 7HKQLþQDGRNXPHQWDFLMD]D Technical product
L]GHONH documentation
SIST EN 62656-1:2015 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
EUROPEAN STANDARD EN 62656-1
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
January 2015
ICS 01.040.01; 01.110
English Version
Standardized product ontology register and transfer by
spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels
(IEC 62656-1:2014)

Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et Standardisierte Übertragung und Registrierung von

transfert par tableurs - Partie 1: Structure logique pour les Ontologien für Produkte mittels Tabellen - Teil 1: Logische

paquets de données Struktur der Datenpakete
(IECI 62656-1:2014) (IEC 62656-1:2014)

This European Standard was approved by CENELEC on 2014-09-30. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 62656-1:2015 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
EN 62656-1:2015 - 2 -
Foreword

The text of document 3D/226/FDIS, future edition 1 of IEC 62656-1, prepared by IEC/SC 3D "Product

properties and classes and their identification", of IEC/TC 3 "Information structures, documentation and

graphical symbols", was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC

as EN 62656-1.
The following dates were fixed:
• latest date by which the document has to be
(dop) 2015-07-09
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
• latest date by which the national
(dow) 2017-09-30
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such patent

rights.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 62656-1:2014 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 61360-4 NOTE Harmonized as EN 61360-4.
IEC 61968 (Series) NOTE Harmonized as EN 61968 (Series).
IEC 61970 (Series) NOTE Harmonized as EN 61970 (Series).
ISO 10303 (Series) NOTE Harmonized as EN ISO 10303 (Series).
ISO 80000 (Series) NOTE Harmonized as EN ISO 80000 (Series).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
- 3 - EN 62656-1:2015
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD

applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 61360-1 2009 Standard data elements types with EN 61360-1 2010
associated classification scheme for electric
items -- Part 1: Definitions - Principles and
methods
IEC 61360-2 2012 Standard data element types with EN 61360-2 2013
associated classification scheme for electric
components -- Part 2: EXPRESS dictionary
schema
ISO 639-1 2002 Codes for the representation of names of - -
languages – Part 1: Alpha-2 code
ISO 3166-1 2013 Codes for the representation of names of - -
countries and their subdivisions - Part 1:
Country codes
ISO 8601 2004 Data elements and interchange formats - - -
Information interchange - Representation of
dates and times
ISO 10303-11 2004 Industrial automation systems and - -
integration - Product data representation
and exchange – Part 11: Description
methods: The EXPRESS language
reference manual
ISO 10303-21 2002 Industrial automation systems and - -
integration - Product data representation
and exchange – Part 21: Implementation
methods: Clear text encoding of the
exchange structure
ISO 13584-24 2003 Industrial automation systems and - -
integration - Parts library – Part 24: Logical
resource: Logical model of supplier library
ISO 13584-25 2004 Industrial automation systems and - -
integration - Parts library - Part 25: Logical
resource: Logical model of supplier library
with aggregate values and explicit content
ISO 13584-42 2010 Industrial automation systems and - -
integration -- Parts library -- Part 42:
Description methodology: Methodology for
structuring parts families
IEC/TS 62720 2013 Identification of units of measurement for - -
computer-based processing
ISO/TS 13584-35 2010 Industrial automation systems and - -
integration - Parts library - Part 35:
Implementation resources: Spreadsheet
interface for parts library
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
EN 62656-1:2015 - 4 -
ISO/TS 29002-5 2009 Industrial automation systems and - -
integration - Exchange of characteristic data
– Part 5: Identification scheme
ISO/IEC 6523-1 1998 Information technology -- Structure for the - -
identification of organizations and
organization parts -- Part 1: Identification of
organization identification schemes
ISO/IEC 6523-2 1998 Information technology - Structure for the - -
identification of organizations and
organization parts - Part 2: Registration of
organization identification schemes
ISO/IEC 8824-1 2008 Information technology - Abstract Syntax - -
Notation One (ASN.1): Specification of basic
notation
ISO/IEC 11179-3 2013 Information technology - Metadata registries - -
(MDR) - Part 3: Registry metamodel and
basic attributes
ISO/IEC 11179-5 2005 Information technology - Metadata registries - -
(MDR) – Part 5: Naming and identification
principles
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
IEC 62656-1
Edition 1.0 2014-08
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
colour
inside
Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets –
Part 1: Logical structure for data parcels
Enregistrement d'ontologie de produits normalisés et transfert par tableurs –
Partie 1: Structure logique pour les paquets de données
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX
ICS 01.040.01; 01.110 ISBN 978-2-8322-1745-0

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
– 2 – IEC 62656-1:2014  2014
CONTENTS

FOREWORD......................................................................................................................... 8

INTRODUCTION ................................................................................................................. 10

1 Scope .......................................................................................................................... 11

2 Normative references .................................................................................................. 12

3 Terms and definitions .................................................................................................. 13

4 Parcel use cases and scenarios ................................................................................... 18

4.1 Typical use cases ............................................................................................... 18

4.2 Spreadsheet representation of dictionary or library .............................................. 18

4.3 Use scenario of dictionary parcel format .............................................................. 19

4.4 Use scenario of library parcel format ................................................................... 20

4.5 Use scenario of parcel format of higher layers ..................................................... 21

5 The Parcellized Ontology Model (POM) ........................................................................ 21

5.1 Overview of the parcel structure .......................................................................... 21

5.2 Meta dictionary approach .................................................................................... 24

5.3 Identification structure ......................................................................................... 25

5.4 Typical modelling constructs of POM ................................................................... 27

5.4.1 Specialization tree versus composition tree .................................................. 27

5.4.2 Property specialization ................................................................................. 27

5.4.3 Divide between specialization and generalization .......................................... 28

5.4.4 Property specialization and cardinality .......................................................... 29

5.4.5 Property specialization and alternate ID ........................................................ 30

5.4.6 Mapping classes and properties by alternate ID ............................................ 30

5.4.7 Unit with variable prefix ................................................................................ 31

5.4.8 Dependent condition .................................................................................... 31

5.4.9 Use of dependent condition for time dependent property ............................... 32

5.4.10 Class valued property .................................................................................. 32

5.4.11 Class selector with class valued property and class reference ....................... 33

5.4.12 Metamorphic or polymorphic classes ............................................................ 33

5.5 Type system extension for data parcels ............................................................... 34

5.5.1 Extended data types and updates from IEC 61360-2:2002 ............................ 34

5.5.2 ICID_STRING .............................................................................................. 34

5.5.3 IRDI_STRING .............................................................................................. 34

5.5.4 STRING_TYPE and its extensions ................................................................ 34

5.5.5 STRING_TYPE and its enumerated simple subtypes ..................................... 35

5.5.6 STRING_TYPE and its enumerated reference subtypes ................................ 35

5.6 Structure of a parcelling sheet ............................................................................. 36

5.7 File name extension ............................................................................................ 37

5.8 CSV representation of parcel format .................................................................... 37

5.9 Basic use of parcels ............................................................................................ 38

5.10 Header section .................................................................................................... 38

5.10.1 Categories of instructions ............................................................................. 38

5.10.2 Mandatory ................................................................................................... 38

5.10.3 Optional - functional ..................................................................................... 39

5.10.4 Optional - informative ................................................................................... 39

5.10.5 Comment ..................................................................................................... 39

5.10.6 Reserved words ........................................................................................... 39

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
IEC 62656-1:2014  2014 – 3 –

5.11 Instruction Column .............................................................................................. 39

5.11.1 General rule ................................................................................................. 39

5.11.2 Class ID ....................................................................................................... 39

5.11.3 Preferred name of the class ......................................................................... 40

5.11.4 Definition of the class ................................................................................... 40

5.11.5 Note for the class ......................................................................................... 41

5.11.6 Alternate class ID ......................................................................................... 41

5.11.7 Super alternate class ID ............................................................................... 42

5.11.8 Sub-alternate class ID .................................................................................. 42

5.11.9 Source language .......................................................................................... 42

5.11.10 Parcel mode ................................................................................................ 43

5.11.11 Parcel identifier ............................................................................................ 43

5.11.12 Parcel conformance class identifier .............................................................. 44

5.11.13 Default supplier ............................................................................................ 44

5.11.14 Default version ............................................................................................. 45

5.11.15 Default data supplier .................................................................................... 45

5.11.16 Default data version ..................................................................................... 46

5.11.17 Data object identifier name ........................................................................... 47

5.11.18 Property ID .................................................................................................. 47

5.11.19 Preferred name of the property ..................................................................... 48

5.11.20 Definition ..................................................................................................... 49

5.11.21 Note ............................................................................................................ 50

5.11.22 Data type ..................................................................................................... 50

5.11.23 Unit of measurement .................................................................................... 51

5.11.24 Requirement ................................................................................................ 52

5.11.25 Alternative units of measurement ................................................................. 52

5.11.26 Variable prefix for the unit ............................................................................ 53

5.11.27 Super property ............................................................................................. 54

5.11.28 Alternate property ID .................................................................................... 54

5.11.29 Super alternate ID ........................................................................................ 55

5.11.30 Sub-alternate ID of property ......................................................................... 56

5.11.31 Equivalent property ID .................................................................................. 57

5.11.32 ID for the unit of measurement ..................................................................... 57

5.11.33 Property value format ................................................................................... 58

5.11.34 Identifier encoding ....................................................................................... 58

5.11.35 Cell delimiter ................................................................................................ 59

5.11.36 Decimal mark ............................................................................................... 59

5.11.37 Pattern constraint ......................................................................................... 60

5.11.38 Relational constraint .................................................................................... 60

5.12 Data section for instances ................................................................................... 61

5.12.1 General ....................................................................................................... 61

5.12.2 Enumeration types or non quantitative types ................................................. 62

5.12.3 Level type .................................................................................................... 62

5.12.4 String type ................................................................................................... 63

5.12.5 Translatable string type ................................................................................ 63

5.12.6 Boolean type ................................................................................................ 63

5.12.7 Class reference type (Class instance type) ................................................... 63

5.12.8 Aggregate type ............................................................................................ 64

5.12.9 Named type ................................................................................................. 66

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
– 4 – IEC 62656-1:2014  2014

5.12.10 Placement types .......................................................................................... 67

5.12.11 Entity instance type ...................................................................................... 67

6 Use of parcel for Domain Ontology description ............................................................. 67

6.1 Dictionary as an instance of meta-dictionary ........................................................ 67

6.2 Identification of conjunctive parcels ..................................................................... 70

6.3 Roles and definition of dictionary parcels ............................................................. 70

6.4 Properties of meta-dictionary (meta-ontology) ...................................................... 71

6.4.1 Overview of meta-classes ............................................................................ 71

6.4.2 Meta-properties for dictionary meta-class ..................................................... 72

6.4.3 Meta-properties for class meta-class ............................................................ 73

6.4.4 Meta-properties for property meta-class ........................................................ 74

6.4.5 Meta-properties for supplier meta-class ........................................................ 75

6.4.6 Meta-properties for enumeration meta-class ................................................. 76

6.4.7 Meta-properties for data-type meta-class ...................................................... 77

6.4.8 Meta-properties for document meta-class ..................................................... 77

6.4.9 Meta-properties for object meta-class ........................................................... 78

6.4.10 Meta-properties for UoM meta-class ............................................................. 78

6.4.11 Meta-properties for term meta-class ............................................................. 79

6.4.12 Meta-properties for relation meta-class ......................................................... 80

7 Use of parcel for meta-ontology (MO) description ......................................................... 84

7.1 Overview of meta-meta-classes ........................................................................... 84

7.2 Meta-properties for class meta-meta-class ........................................................... 85

7.3 Meta-properties for property meta-meta-class ...................................................... 85

7.4 Meta-properties for term meta-meta-class ............................................................ 86

7.5 Meta-properties for relation meta-meta-class ....................................................... 87

8 Mechanism for structural extension .............................................................................. 87

8.1 General ............................................................................................................... 87

8.2 Example ............................................................................................................. 88

9 Conformance classes for parcelling spreadsheet .......................................................... 88

Annex A (normative) Information object registration ............................................................ 90

Annex B (normative) Meta-dictionary file and updates ......................................................... 91

Annex C (normative) Reserved words................................................................................. 92

Annex D (normative) Description examples of data types .................................................... 95

Annex E (normative) Meta-properties used by normative meta-classes ............................... 98

Annex F (normative) Properties for optional meta-classes ................................................. 119

Annex G (normative) Predefined classes and properties in Meta-Ontology ........................ 130

G.1 General ............................................................................................................. 130

G.2 Predefined meta-classes in Meta-Ontology ........................................................ 130

G.3 Predefined meta-properties in meta-ontology ..................................................... 133

Annex H (normative) Predefined meta-relations in meta-ontology ...................................... 153

Annex I (normative) Axiomatic properties used by each Meta-meta-class .......................... 156

Annex J (normative) Predefined classes and properties in Axiomatic Ontology .................. 164

J.1 General ............................................................................................................. 164

J.2 Predefined meta-classes in Axiomatic Ontology ................................................. 164

J.3 Predefined meta-properties in Axiomatic ontology .............................................. 166

Annex K (informative) Mapping of meta-properties to EXPRESS ....................................... 173

K.1 EXPRESS mapping for mandatory meta-classes ................................................ 173

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 62656-1:2015
IEC 62656-1:2014  2014 – 5 –

K.2 EXPRESS mapping for optional meta-classes .................................................... 182

Annex L (informative) Meta-class properties mapped with DIN 4002.................................. 186

Annex M (informative) Use case of relation for units and quantities ................................... 199

Annex N (informative) Guide for the use of placement data types ...................................... 202

N.1 Primitive coordinates ......................................................................................... 202

N.2 EXPRESS language codes ................................................................................ 203

Annex O (informative) Foundation in mathematical-logic ................................................... 205

O.1 Class and property as sets ................................................................................ 205

O.2 Property specialization explained by set theory .................................................. 207

O.3 Mathematical basis of POM ............................................................................... 209

Bibliography ..................................................................................................................... 212

Figure 1 – Parcel use scenario ............................................................................................ 19

Figure 2 – Parcel architecture as four levels of spreadsheets ............................................... 23

Figure 3 – Components of POM architecture depicted as packages ..................................... 24

Figure 4 – Schematic diagram of Parcellized Ontology Model (POM) ................................... 25

Figure 5 – A generalized enumeration ................................................................................. 29

Figure 6 – A specialized enumeration .................................................................................. 30

Figure 7 – Dependent property, condition, and dependent condition ..................................... 32

Figure 8 – STRING_TYPE and its extensions ...................................................................... 35

Figure 9 – ENUM_TYPE and its simple subtypes ................................................................. 35

Figure 10 – ENUM_TYPE and its complex subtypes ............................................................ 36

Figure 11 – Structure of a parcelling sheet .......................................................................... 37

Figure 12 – Display example of Default data supplier used for IEC 61968-11 ....................... 46

Figure 13 – Display example of property ID ......................................................................... 48

Figure 14 – Display example of preferred name ................................................................... 49

Figure 15 – Display example of definition ............................................................................ 50

Figure 16 – Display example of data type ............................................................................ 51

Figure 17 – Display example of unit of measurement ........................................................... 51

Figure 18 – Display example of key ..................................................................................... 52

Figure 19 – Display example of alternative units .................................................................. 53

Figure 20 – Display example of variable prefix unit .............................................................. 54

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.