Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules

This part of IEC 61936 provides common rules for the design and the erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and nominal frequency up to and including 60 Hz, so as to provide safety and proper functioning for the use intended. For the purpose of interpreting this standard, an electrical power installation is considered to be one of the following:
a) Substation, including substation for railway power supply
b) Electrical installations on mast, pole and tower
Switchgear and/or transformers located outside a closed electrical operating area
c) One (or more) power station(s) located on a single site
The installation includes generators and transformers with all associated switchgear and all electrical auxiliary systems. Connections between generating stations located on different sites are excluded.
d) The electrical system of a factory, industrial plant or other industrial, agricultural,
commercial or public premises
The electrical power installation includes, among others, the following equipment:
– rotating electrical machines;
– switchgear;
– transformers and reactors;
– converters;
– cables;
– wiring systems;
– batteries;
– capacitors;
– earthing systems;
– buildings and fences which are part of a closed electrical operating area;
– associated protection, control and auxiliary systems;
– large air core reactor.
NOTE In general, a standard for an item of equipment takes precedence over this standard. This standard does not apply to the design and erection of any of the following:
– overhead and underground lines between separate installations;
– electric railways;
– mining equipment and installations;
– fluorescent lamp installations;
– installations on ships and off-shore installations;
– electrostatic equipment (e.g. electrostatic precipitators, spray-painting units);
– test sites;
– medical equipment, e.g. medical X-ray equipment.
This standard does not apply to the design of factory-built, type-tested switchgear for which separate IEC standards exist. This standard does not apply to the requirements for carrying out live working on electrical installations. If not otherwise required in this standard, for low-voltage electrical installations the standard series IEC 60364 applies.

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV - Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Partie 1: Règles communes

Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV - 1. del: Skupna pravila

Ta del IEC 61936 zagotavlja skupna pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme z nazivnimi napetostmi nad 1 KV izmeničnega toka in nazivno frekvenco do in vključno s 60 Hz, tako da se zagotovi varnost in primerno delovanje za predvideno uporabo. Za namene razlage tega standarda se šteje, da je električna močnostna inštalacija ena izmed naslednjih:
a) postaja, vključno z postajo z napajalnikom za uporabo pri železnici;
b) električne inštalacije na drogu ali stolpu;
stikalne naprave in/ali transformatorji, locirani zunaj zaprtega področja električnega delovanja;
c) eno (ali več) električnih central, lociranih na enem mestu.
Inštalacija vključuje generatorje in transformatorji z vsemi pridruženimi stikalnimi napravami in vsemi električnimi pomožnimi sistemi. Povezave med transformatorskimi postajami, lociranimi na različnih mestih, so izključene.
d) Električni sistem tovarne, industrijskega obrata ali drugih industrijskih, kmetijskih,gospodarskih ali javnih prostorov.
Električna močnostna inštalacija med drugim vključuje naslednjo opremo:
- električne vrtljive stroje;
- stikalne naprave;
- transformatorje in reaktorje;
- pretvornike;
- kable;
- sisteme napeljave;  
- baterije;
- kondenzatorje;
- ozemljevalne sisteme;  
- stavbe in ograje, ki so del zaprtega področja električnega delovanja;
- pridružene varnostne, nadzorne in pomožne sisteme;
- veliki reaktor z zračno sredico ;
OPOMBA: Na splošno ima standard za element opreme prednost pred tem standardom. Ta standard ne velja za načrtovanje in postavitev:
- nadzemnih in podzemnih vodov med ločenimi inštalacijami;
- električne železnice;
- rudarske opreme in inštalacije;
- inštalacije fluorescenčnih sijalk;
- inštalacije na ladjah in na vodi;
- elektrostatične opreme (npr. elektrofiltri, enote barvanja z razpršilom);  
- preskusna mesta;
- medicinske opreme, npr. medicinske rentgenske opreme.
Ta standard ne velja za načrtovanje v tovarnah zgrajenih stikalnih naprav, ki se preskušajo po tipih, za katere obstaja ločeni IEC standard. Ta standard ne velja za zahteve za izvedbo dela na električnih inštalacijah pod napetostjo. Za nizkonapetostne električne inštalacije velja standard serije IEC 60364, če ta standard ne zahteva drugače.

General Information

Status
Published
Publication Date
24-Jul-2013
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
24-Nov-2016
Due Date
23-Nov-2017
Completion Date
29-Nov-2016

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 61936-1:2011/AC:2013
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Corrigendum – translation
SIST EN 61936-1:2011/AC:2013
Slovenian language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV - Teil 1: Allgemeine BestimmungenInstallations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Partie 1: Règles communesPower installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules29.240.01Power transmission and distribution networks in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 61936-1:2010/AC:2013SIST EN 61936-1:2011/AC:2013en01-september-2013SIST EN 61936-1:2011/AC:2013SLOVENSKI

STANDARD
...

SLOVENSKI SIST EN 61936-1:2011/AC
STANDARD
september 2013
Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV –
1. del: Skupna pravila – Popravek AC
Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV –

Partie 1: Règles communes
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV – Teil 1: Allgemeine
Bestimmungen
V dodatek ZA dodati naslednje specialne nacionalne pogoje:
Točka Posebni nacionalni pogoji
6.2.9.5 Islandija
Najmanjša globin
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.