Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

The present document applies to Earth Stations located on board Vessels (ESVs) which have the following
characteristics:
• The ESV is comprised of all the equipment, electrical and mechanical, from the antenna itself to the interface
with other communications equipment on board (usually referred to as the terrestrial interface).
• The ESV transmits in the frequency range from 5 925 MHz to 6 425 MHz allocated to the Fixed Satellite
Services (FSS) (earth-to-space).
• The ESV receives in one or more frequencies within the range from 3,700 GHz to 4,200 GHz in the bands
allocated to the Fixed Satellite Services (FSS) (space-to-earth), depending on the ITU Region where the ESV
is located.
• The ESV transmits a single carrier.
• The ESV uses linear or circular polarization.
• The ESV operates through a geostationary satellite at least 2° to 3° away from any other geostationary satellite
operating in the same frequency band and covering the same area.
NOTE 1: The satellite spacing is mainly equal to 3° in ITU Regions 1 and 3 and 2° in ITU Region 2.
The ESV transmits at elevations greater or equal to the minimum elevation angle declared by the applicant.
• The ESV antenna diameter is not smaller than 2,4 m.
• The ESV is designed for transmission and reception of radio-communications signals in accordance with any
of the frequency bands specified above.
• The ESV is usually designed for unattended operation.
• The ESV is operating as part of a satellite network (e.g. star, mesh or point-to-point) used for the distribution
and/or exchange of information between users.
• The ESV is controlled and monitored by a Network Control Facility (NCF). The NCF is outside the scope of
the present document.
The present document applies to the ESV with its ancillary equipment and its various telecommunication ports, and
when operated within the boundary limits of the operational environmental profile declared by the applicant and when
installed as required by the applicant by declaration or in the user documentation.
The present document is intended to cover the provisions of Directive 2014/53/EU [7] (RE Directive) article 3.2, which
states that "… radio equipment shall be so constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio
spectrum in order to avoid harmful interference".
The present document incorporates the technical limitations listed in annex 2 of ITU-R Resolution 902 (WRC-03) [i.1],
ECC Report (05)69 [i.2], and ECC Report (06)91 [i.3].
NOTE 2: According to ITU-R Resolution 902 [i.1], any transmission from ESVs within the 300 km minimum
distance of each country where the ESV transmit frequency band is used by the Fixed Service will be
subject to the prior agreement of the concerned administration(s), which may specify additional
operational requirements, or to the relevant ECC Decision.
In addition to the present document, other ENs that specify technical requirements in respect of essential requirements
under other parts of article 3 of the Directive 2014/53/EU [7] may apply to equipment within the scope of the present
document.
NOTE 3: A list of such ENs is included on the web site http://www.newapproach.org/.

Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive 2014/53/EU, za satelitske zemeljske postaje na ladjah, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4/6 GHz, dodeljenih za fiksne satelitske storitve (FSS)

Ta dokument se uporablja za zemeljske postaje na ladjah (ESVs) z naslednjimi značilnostmi:
• Zemeljska postaja na ladji je sestavljena iz vse opreme, električne in mehanske, od same antene do vmesnikov z drugo komunikacijsko opremo na krovu ladje (običajno se imenujejo zemeljski vmesniki).
• Zemeljska postaja na ladji oddaja v frekvenčnem območju od 5925 do 6425 MHz, ki je dodeljeno fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (Zemlja–vesolje).
• Zemeljska postaja na ladji sprejema na eni ali več frekvencah v območju od 3,700 do 4,200 GHz v pasovih, ki so dodeljeni fiksnim satelitskim storitvam (FSS) (vesolje–Zemlja), odvisno od regije Mednarodne telekomunikacijske zveze, v kateri se zemeljska postaja nahaja.
• Zemeljska postaja na ladji oddaja en nosilec.
• Zemeljska postaja na ladji uporablja linearno ali krožno polarizacijo.
• Zemeljska postaja na ladji deluje prek geostacionarnega satelita, ki je odmaknjen za vsaj 2° do 3° od kateregakoli drugega geostacionarnega satelita, ki deluje v istem frekvenčnem pasu in na istem območju.
OPOMBA 1: razmik med sateliti je približno 3° v regijah Mednarodne telekomunikacijske zveze 1 in 3 ter 2° v regiji Mednarodne telekomunikacijske zveze 2.
Zemeljska postaja na ladji oddaja na višinah, ki so večje ali enake najmanjšemu višinskemu kotu, ki ga določi kandidat.
• Premer antene zemeljske postaje na ladji je najmanj 2,4 m.
• Zemeljska postaja na ladji je zasnovana za oddajanje in sprejemanje radiokomunikacijskih signalov v kateremkoli zgoraj navedenem frekvenčnem pasu.
• Zemeljska postaja na ladji je običajno izdelana za nenadzorovano delovanje.
• Zemeljska postaja na ladji deluje kot del satelitskega omrežja (npr. zvezdnega, mrežnega ali od točke do točke), ki se uporablja za distribucijo in/ali izmenjavo informacij.
• Zemeljska postaja na ladji se krmili in spremlja z napravo za krmiljenje omrežja (NCF). Naprava za krmiljenje omrežja ne spada v področje uporabe tega dokumenta.
Ta dokument se uporablja za zemeljsko postajo na ladji s pomožno opremo in različnimi zemeljskimi vrati, ko ta deluje znotraj mejnih vrednosti obratovalnega okoljskega profila, kot ga določi kandidat, ter ko je nameščena v skladu z zahtevami kandidatove izjave ali v skladu z zahtevami dokumentacije uporabnika.
Ta dokument zajema določbe člena 3.2 Direktive 2014/53/EU [7] (direktive RE), ki navaja: »/.../ Radijska oprema je izdelana tako, da optimalno uporablja in podpira učinkovito izrabo radijskega spektra, z namenom preprečevanja škodljivega motenja.«
Ta dokument vključuje tehnične omejitve, navedene v dodatku 2 resolucije ITU-R 902 (WRC-03) [i.1], poročila Odbora za elektronske komunikacije (05)69 [i.2] in poročila Odbora za elektronske komunikacije (06)91 [i.3].
OPOMBA 2: v skladu z resolucijo ITU-R 902 [i.1] so vsa oddajanja iz zemeljskih postaj na ladjah v razdalji najmanj 300 km od katerekoli države, kjer frekvenčni pas, namenjen oddajanju zemeljskih postaj na ladji, uporabljajo fiksne storitve, predmet predhodnega dogovora ustreznih uprav, ki lahko določijo dodatne zahteve za delovanje, ali ustreznega Sklepa odbora za elektronske komunikacije.
Poleg tega dokumenta se za opremo na področju uporabe tega dokumenta lahko uporabljajo tudi drugi standardi EN, ki določajo tehnične zahteve v zvezi z bistvenimi zahtevami iz drugih delov člena 3 Direktive 2014/53/EU [7].
OPOMBA 3: seznam tovrstnih evropskih standardov je na voljo na spletnem mestu http://www.newapproach.org.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
15-May-2016
Publication Date
14-Jun-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
06-Jun-2016
Due Date
11-Aug-2016
Completion Date
15-Jun-2016

Buy Standard

Standard
SIST EN 301 447 V2.1.1:2016
English language
64 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Standard
ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) - Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
English language
64 pages
sale 15% off
Preview
sale 15% off
Preview

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Satellite Earth Stations and Systems (SES) - Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU47.020.70Navigacijska in krmilna opremaNavigation and control equipment33.060.30Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemiRadio relay and fixed satellite communications systemsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)SIST EN 301 447 V2.1.1:2016en01-september-2016SIST EN 301 447 V2.1.1:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 301 447 V2.1.1:2016

ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

HARMONISED EUROPEAN STANDARD SIST EN 301 447 V2.1.1:2016
ETSI ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) 2

Reference REN/SES-00387 Keywords ESV, GSO, maritime, regulation, satellite ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00
Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88

Important notice The present document can be downloaded from: http://www.etsi.org/standards-search The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat. Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status. Information on the current status of this and other ETSI documents is available at https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services: https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx Copyright Notification No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm except as authorized by written permission of ETSI. The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI. The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.

© European Telecommunications Standards Institute 2016. All rights reserved.

DECTTM, PLUGTESTSTM, UMTSTM and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members. 3GPPTM and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and of the 3GPP Organizational Partners. GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association. SIST EN 301 447 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) 3 Contents Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7 Foreword ............................................................................................................................................................. 7 Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7 Introduction ........................................................................................................................................................ 7 1 Scope ........................................................................................................................................................ 9 2 References .............................................................................................................................................. 10 2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10 2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10 3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11 3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11 3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13 3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13 4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 14 4.1 General ............................................................................................................................................................. 14 4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 14 4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14 4.1.3 ESV states and radio states ......................................................................................................................... 14 4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 15 4.2.1 On-axis emissions ....................................................................................................................................... 15 4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 15 4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16 4.2.2 Transmit antenna on-axis gain and off-axis gain pattern ............................................................................ 16 4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 16 4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16 4.2.3 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16 4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 16 4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 16 4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17 4.2.4 On-axis spurious radiation for ESV ............................................................................................................ 17 4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 17 4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 18 4.2.4.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 18 4.2.4.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18 4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18 4.2.5 Maximum ESV emissions towards the horizon .......................................................................................... 18 4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18 4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19 4.2.5.2.1 Specification 1: Maximum e.i.r.p. spectral density towards the horizon ......................................... 19 4.2.5.2.2 Specification 2: Maximum e.i.r.p. towards the horizon ................................................................... 19 4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19 4.2.6 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 19 4.2.6.0 General .................................................................................................................................................. 19 4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 19 4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 19 4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.7 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 21 4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21 4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21 4.2.8 Antenna Pointing and Polarization Alignment for ESVs ............................................................................ 21 4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 21 4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 21 SIST EN 301 447 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) 4 4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22 4.2.9 Cessation of emissions of the ESV ............................................................................................................. 22 4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 22 4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 22 4.2.9.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 22 4.2.9.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESV shall cease emissions ........................................ 23 4.2.9.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 23 4.2.9.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 24 4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24 4.2.10 Identification of ESV .................................................................................................................................. 24 4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 24 4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 24 4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24 4.2.11 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 24 4.2.11.1 CMF State Diagram .............................................................................................................................. 24 4.2.11.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25 4.2.11.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 25 4.2.11.2.2 Specification .................................................................................................................................... 25 4.2.11.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25 4.2.11.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 26 4.2.11.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.11.3.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.11.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.11.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 26 4.2.11.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.11.4.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.11.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26 4.2.11.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 26 4.2.11.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 26 4.2.11.5.2 Specification .................................................................................................................................... 26 4.2.11.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27 4.2.11.6 Network control commands .................................................................................................................. 27 4.2.11.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 27 4.2.11.6.2 Specification .................................................................................................................................... 27 4.2.11.6.3 Conformance test ............................................................................................................................. 28 4.2.11.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 28 4.2.11.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 28 4.2.11.7.2 Specification .................................................................................................................................... 28 4.2.11.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28 4.2.12 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28 4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 28 4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 28 4.2.13 Blocking performance ................................................................................................................................. 29 4.2.13.1 Justification ........................................................................................................................................... 29 4.2.13.2 Specification.......................................................................................................................................... 29 4.2.13.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29 4.2.14 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29 4.2.14.1 Justification ........................................................................................................................................... 29 4.2.14.2 Specification.......................................................................................................................................... 29 4.2.14.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30 5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 30 5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 30 5.2 Radio test suites ................................................................................................................................................ 30 6 Test methods for the complete ESV ....................................................................................................... 30 6.1 General ............................................................................................................................................................. 30 6.2 On-axis emissions............................................................................................................................................. 31 6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 31 6.2.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 31 6.2.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 31 6.2.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 31 SIST EN 301 447 V2.1.1:2016

ETSI ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05) 5 6.2.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 31 6.2.1.2.3 Method of measurement with a test antenna ................................................................................... 32 6.3 Transmit antenna on-axis gain and off-axis gain pattern .................................................................................. 32 6.3.1 Method of measurement ............................................................................................................................. 32 6.4 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 32 6.4.0 Introduction................................................................................................................................................. 32 6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 32 6.4.1.0 General .................................................................................................................................................. 32 6.4.1.1 Up to 2 000 MHz .................................................................................................................................. 33 6.4.1.1.1 Test site............................................................................................................................................ 33 6.4.1.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34 6.4.1.2 Above 2 000 MHz ................................................................................................................................. 34 6.4.1.2.0 General ............................................................................................................................................ 34 6.4.1.2.1 Identification of the significant frequencies of spurious radiation .................................................. 34 6.4.1.2.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation .......................................... 35 6.4.1.2.3 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .............................................. 36 6.5 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 37 6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 37 6.5.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 37 6.5.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 37 6.5.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 37 6.5.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 37 6.5.1.2.3 Method of measurement with a test antenna ................................................................................... 38 6.6 Maximum ESV emissions towards the horizon................................................................................................ 39 6.6.1 Maximum e.i.r.p. towards the horizon ........................................................................................................ 39 6.6.2 Maximum e.i.r.p. spectral density towards the horizon .............................................................................. 39 6.7 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 39 6.7.0 General ........................................................................................................................................................ 39 6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 40 6.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 40 6.7.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 40 6.7.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 40 6.7.1.2.2 Test site............................................................................................................................................ 40 6.7.1.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 40 6.7.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 41 6.7.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 41 6.7.1.3.2 Test site............................................................................................................................................ 41 6.7.1.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 42 6.7.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 43 6.7.1.4.1 General ............................................................................................................................................ 43 6.7.1.4.2 Test site............................................................................................................................................ 43 6.7.1.4.3 Test arrangement ............................................................................................................................. 43 6.7.1.4.4 Co-polar radiation pattern-azimuth .................................................................................................. 43 6.7.1.4.5 Co-polar radiation pattern-elevation ................................................................................................ 44 6.7.1.4.6 Cross-polar radiation pattern-azimuth ............................................................................................. 45 6.7.1.4.7 Cross-polar radiation pattern-elevation ........................................................................................... 45 6.7.2 Computation of results ................................................................................................................................ 46 6.8 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 46 6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 46 6.9 Antenna pointing for ESV ................................................................................................................................ 47 6.9.1 General ........................................................................................................................................................ 47 6.9.2 Test method ................................................................................................................................................ 47 6.10 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 48 6.10.1 Test method ................................................................................................................................................ 48 6.11 Polarization angle alignment capa

...

ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)
HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board
Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands
allocated to the Fixed Satellite Service (FSS)
covering the essential requirements of
article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
---------------------- Page: 1 ----------------------
2 ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)
Reference
REN/SES-00387
Keywords
ESV, GSO, maritime, regulation, satellite
ETSI
650 Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE
Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16
Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C
Association à but non lucratif enregistrée à la
Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88
Important notice
The present document can be downloaded from:
http://www.etsi.org/standards-search

The present document may be made available in electronic versions and/or in print. The content of any electronic and/or

print versions of the present document shall not be modified without the prior written authorization of ETSI. In case of any

existing or perceived difference in contents between such versions and/or in print, the only prevailing document is the

print of the Portable Document Format (PDF) version kept on a specific network drive within ETSI Secretariat.

Users of the present document should be aware that the document may be subject to revision or change of status.

Information on the current status of this and other ETSI documents is available at

https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx

If you find errors in the present document, please send your comment to one of the following services:

https://portal.etsi.org/People/CommiteeSupportStaff.aspx
Copyright Notification

No part may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying

and microfilm except as authorized by written permission of ETSI.

The content of the PDF version shall not be modified without the written authorization of ETSI.

The copyright and the foregoing restriction extend to reproduction in all media.
© European Telecommunications Standards Institute 2016.
All rights reserved.
TM TM TM

DECT , PLUGTESTS , UMTS and the ETSI logo are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members.

3GPP and LTE™ are Trade Marks of ETSI registered for the benefit of its Members and

of the 3GPP Organizational Partners.

GSM® and the GSM logo are Trade Marks registered and owned by the GSM Association.

ETSI
---------------------- Page: 2 ----------------------
3 ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)
Contents

Intellectual Property Rights ................................................................................................................................ 7

Foreword ............................................................................................................................................................. 7

Modal verbs terminology .................................................................................................................................... 7

Introduction ........................................................................................................................................................ 7

1 Scope ........................................................................................................................................................ 9

2 References .............................................................................................................................................. 10

2.1 Normative references ....................................................................................................................................... 10

2.2 Informative references ...................................................................................................................................... 10

3 Definitions, symbols and abbreviations ................................................................................................. 11

3.1 Definitions ........................................................................................................................................................ 11

3.2 Symbols ............................................................................................................................................................ 13

3.3 Abbreviations ................................................................................................................................................... 13

4 Technical requirements specifications ................................................................................................... 14

4.1 General ............................................................................................................................................................. 14

4.1.1 Environmental profile ................................................................................................................................. 14

4.1.2 Operational configurations ......................................................................................................................... 14

4.1.3 ESV states and radio states ......................................................................................................................... 14

4.2 Conformance requirements .............................................................................................................................. 15

4.2.1 On-axis emissions ....................................................................................................................................... 15

4.2.1.1 Justification ........................................................................................................................................... 15

4.2.1.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.1.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16

4.2.2 Transmit antenna on-axis gain and off-axis gain pattern ............................................................................ 16

4.2.2.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.2.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.2.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 16

4.2.3 Off-axis spurious radiation ......................................................................................................................... 16

4.2.3.1 Justification ........................................................................................................................................... 16

4.2.3.2 Specification.......................................................................................................................................... 16

4.2.3.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 17

4.2.4 On-axis spurious radiation for ESV ............................................................................................................ 17

4.2.4.1 Justification ........................................................................................................................................... 17

4.2.4.2 Specification.......................................................................................................................................... 18

4.2.4.2.1 "Carrier-on" radio state .................................................................................................................... 18

4.2.4.2.2 "Carrier-off" and "Emissions disabled" radio states ........................................................................ 18

4.2.4.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 18

4.2.5 Maximum ESV emissions towards the horizon .......................................................................................... 18

4.2.5.1 Justification ........................................................................................................................................... 18

4.2.5.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.5.2.1 Specification 1: Maximum e.i.r.p. spectral density towards the horizon ......................................... 19

4.2.5.2.2 Specification 2: Maximum e.i.r.p. towards the horizon ................................................................... 19

4.2.5.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 19

4.2.6 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ....................................................................................... 19

4.2.6.0 General .................................................................................................................................................. 19

4.2.6.1 Justification ........................................................................................................................................... 19

4.2.6.2 Specification.......................................................................................................................................... 19

4.2.6.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.7 Carrier suppression ..................................................................................................................................... 21

4.2.7.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.7.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

4.2.7.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 21

4.2.8 Antenna Pointing and Polarization Alignment for ESVs ............................................................................ 21

4.2.8.1 Justification ........................................................................................................................................... 21

4.2.8.2 Specification.......................................................................................................................................... 21

ETSI
---------------------- Page: 3 ----------------------
4 ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)

4.2.8.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 22

4.2.9 Cessation of emissions of the ESV ............................................................................................................. 22

4.2.9.1 Justification ........................................................................................................................................... 22

4.2.9.2 Specification.......................................................................................................................................... 22

4.2.9.2.1 Specification 1: Mode of cessation of emissions ............................................................................. 22

4.2.9.2.2 Specification 2: Conditions under which the ESV shall cease emissions ........................................ 23

4.2.9.2.3 Specification 3: Cessation of emissions .......................................................................................... 23

4.2.9.2.4 Specification 4: Fault conditions ..................................................................................................... 24

4.2.9.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24

4.2.10 Identification of ESV .................................................................................................................................. 24

4.2.10.1 Justification ........................................................................................................................................... 24

4.2.10.2 Specification.......................................................................................................................................... 24

4.2.10.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 24

4.2.11 Control and Monitoring Functions (CMFs) ................................................................................................ 24

4.2.11.1 CMF State Diagram .............................................................................................................................. 24

4.2.11.2 Processor monitoring ............................................................................................................................ 25

4.2.11.2.1 Justification ..................................................................................................................................... 25

4.2.11.2.2 Specification .................................................................................................................................... 25

4.2.11.2.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 25

4.2.11.3 Transmit subsystem monitoring ............................................................................................................ 26

4.2.11.3.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.11.3.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.11.3.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.11.4 Power-on/Reset ..................................................................................................................................... 26

4.2.11.4.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.11.4.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.11.4.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 26

4.2.11.5 Control Channel (CC) and Response Channel (RC) ............................................................................. 26

4.2.11.5.1 Justification ..................................................................................................................................... 26

4.2.11.5.2 Specification .................................................................................................................................... 26

4.2.11.5.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 27

4.2.11.6 Network control commands .................................................................................................................. 27

4.2.11.6.1 Justification ..................................................................................................................................... 27

4.2.11.6.2 Specification .................................................................................................................................... 27

4.2.11.6.3 Conformance test ............................................................................................................................. 28

4.2.11.7 Initial burst transmission ....................................................................................................................... 28

4.2.11.7.1 Justification ..................................................................................................................................... 28

4.2.11.7.2 Specification .................................................................................................................................... 28

4.2.11.7.3 Conformance tests ........................................................................................................................... 28

4.2.12 Receive antenna off-axis gain pattern ......................................................................................................... 28

4.2.12.1 Justification ........................................................................................................................................... 28

4.2.12.2 Specification.......................................................................................................................................... 28

4.2.13 Blocking performance ................................................................................................................................. 29

4.2.13.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.13.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.13.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 29

4.2.14 Adjacent Signal Selectivity ......................................................................................................................... 29

4.2.14.1 Justification ........................................................................................................................................... 29

4.2.14.2 Specification.......................................................................................................................................... 29

4.2.14.3 Conformance tests ................................................................................................................................. 30

5 Testing for compliance with technical requirements .............................................................................. 30

5.1 Environmental conditions for testing ............................................................................................................... 30

5.2 Radio test suites ................................................................................................................................................ 30

6 Test methods for the complete ESV ....................................................................................................... 30

6.1 General ............................................................................................................................................................. 30

6.2 On-axis emissions............................................................................................................................................. 31

6.2.1 Test method ................................................................................................................................................ 31

6.2.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 31

6.2.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 31

6.2.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 31

ETSI
---------------------- Page: 4 ----------------------
5 ETSI EN 301 447 V2.1.1 (2016-05)

6.2.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 31

6.2.1.2.3 Method of measurement with a test antenna ................................................................................... 32

6.3 Transmit antenna on-axis gain and off-axis gain pattern .................................................................................. 32

6.3.1 Method of measurement ............................................................................................................................. 32

6.4 Off-axis spurious radiation ............................................................................................................................... 32

6.4.0 Introduction................................................................................................................................................. 32

6.4.1 Test method ................................................................................................................................................ 32

6.4.1.0 General .................................................................................................................................................. 32

6.4.1.1 Up to 2 000 MHz .................................................................................................................................. 33

6.4.1.1.1 Test site............................................................................................................................................ 33

6.4.1.1.2 Procedure ......................................................................................................................................... 34

6.4.1.2 Above 2 000 MHz ................................................................................................................................. 34

6.4.1.2.0 General ............................................................................................................................................ 34

6.4.1.2.1 Identification of the significant frequencies of spurious radiation .................................................. 34

6.4.1.2.2 Measurement of radiated power levels of identified spurious radiation .......................................... 35

6.4.1.2.3 Measurement of conducted spurious radiation at the antenna flange .............................................. 36

6.5 On-axis spurious radiation ................................................................................................................................ 37

6.5.1 Test method ................................................................................................................................................ 37

6.5.1.1 Test site ................................................................................................................................................. 37

6.5.1.2 Method of measurement ........................................................................................................................ 37

6.5.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 37

6.5.1.2.2 Method of measurement at the antenna flange ................................................................................ 37

6.5.1.2.3 Method of measurement with a test antenna ................................................................................... 38

6.6 Maximum ESV emissions towards the horizon................................................................................................ 39

6.6.1 Maximum e.i.r.p. towards the horizon ........................................................................................................ 39

6.6.2 Maximum e.i.r.p. spectral density towards the horizon .............................................................................. 39

6.7 Off-axis e.i.r.p. emission density within the band ............................................................................................ 39

6.7.0 General ........................................................................................................................................................ 39

6.7.1 Test method ................................................................................................................................................ 40

6.7.1.1 General .................................................................................................................................................. 40

6.7.1.2 Transmit output power density .............................................................................................................. 40

6.7.1.2.1 General ............................................................................................................................................ 40

6.7.1.2.2 Test site............................................................................................................................................ 40

6.7.1.2.3 Method of measurement .................................................................................................................. 40

6.7.1.3 Antenna transmit gain ........................................................................................................................... 41

6.7.1.3.1 General ............................................................................................................................................ 41

6.7.1.3.2 Test site............................................................................................................................................ 41

6.7.1.3.3 Method of measurement .................................................................................................................. 42

6.7.1.4 Antenna transmit radiation patterns ...................................................................................................... 43

6.7.1.4.1 General ............................................................................................................................................ 43

6.7.1.4.2 Test site............................................................................................................................................ 43

6.7.1.4.3 Test arrangement ............................................................................................................................. 43

6.7.1.4.4 Co-polar radiation pattern-azimuth .................................................................................................. 43

6.7.1.4.5 Co-polar radiation pattern-elevation ................................................................................................ 44

6.7.1.4.6 Cross-polar radiation pattern-azimuth ............................................................................................. 45

6.7.1.4.7 Cross-polar radiation pattern-elevation ........................................................................................... 45

6.7.2 Computation of results ................................................................................................................................ 46

6.8 Carrier suppression ........................................................................................................................................... 46

6.8.1 Test method ................................................................................................................................................ 46

6.9 Antenna pointing for ESV ................................................................................................................................ 47

6.9.1 General ........................................................................................................................................................ 47

6.9.2 Test method ................................................................................................................................................ 47

6.10 Antenna mechanical stability ........................................................................................................................... 48

6.10.1 Test method ................................................................................................................................................ 48

6.11 Polarization angle alignment capability ........................................................................................................... 48

6.11.1 Test method ................................................................................................................................................ 48

6.12 Cessation of emissions of the ESV ..................................................................................................

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.