Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

EN 1992-4 covers anchor channels located in cracked or uncracked concrete subjected to tensile loads and/or shear loads transverse to the longitudinal channel axis as well as combinations of these loads. Shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of shear loads acting transverse and in direction of the longitudinal axis of the channel, combinations of tensile loads and shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of loads in all three directions are excluded.
This Technical Report provides design rules for anchor channels under static and quasi-static shear loads acting in direction of the longitudinal channel axis and all possible combinations of shear and tension loads acting on the channel as well as design rules for anchor channels with supplementary reinforcement to take up shear loads, additional and alternative to the provisions of EN 1992-4. All relevant failure modes are considered and will be verified. Fatigue, impact and seismic loads are not covered.
The design rules in this document are only valid for anchor channels with a European Technical Product Specification. The design provisions for shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel cover the following anchor channels and applications:
-   Anchor channels with 2 or 3 anchors.
-   Anchor channels where the shear load in the longitudinal axis of the channel is transferred to the channel by corresponding locking channel bolts creating mechanical interlock by means of a notch in the channel lips or serrated channel bolts which interlock with serrated lips of the channel (Figure 1).
-   Anchor channels produced from steel with at least two metal anchors rigidly connected to the back of the channel (e.g. by welding, forging or screwing). The anchor channels are placed flush with the concrete surface. A fixture is connected to the anchor channel by channel bolts with nut and washer.
-   Anchor channels close to the edge placed either parallel or transverse to the edge of the concrete member. The design provisions for concrete edge failure do not cover channel orientations inclined to the concrete edge.
The design method for anchor channels loaded in shear in direction of the longitudinal axis of the channel follows closely the existing design model for headed fasteners. For reasons of simplicity modifications specific for anchor channels are used where necessary.
The design provisions for the supplementary reinforcement to take up shear loads in case of anchor channels situated parallel to the edge and loaded in shear transverse to the longitudinal axis apply to anchor channels with unlimited number of anchors.
Examples of anchor channels and channel bolts ensuring mechanical interlock are given in Figure 1.
(...)

Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton - Ankerschienen - Ergänzende Regelungen

Conception et calcul des fixations pour béton - Rails insert - Règles supplémentaires

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Odprti profili za sidranje - Dodatna pravila

Standard EN 1992-4 obravnava odprte profile za sidranje, nameščene v razpokani ali nerazpokani beton, izpostavljen nateznim obremenitvam in/ali strižnim obremenitvam prečno na vzdolžno os odprtega profila, pa tudi kombinacije teh obremenitev. Strižne obremenitve v smeri vzdolžne osi odprtega profila in kombinacije strižnih obremenitev, ki delujejo prečno in v smeri vzdolžne osi odprtega profila, kombinacije nateznih obremenitev in strižnih obremenitev, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila, ter kombinacije obremenitev v vseh treh smereh niso zajete.
To tehnično poročilo določa pravila projektiranja za odprte profile za sidranje pod statičnimi in navideznimi statičnimi strižnimi obremenitvami, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila, ter za vse možne kombinacije strižnih in nateznih obremenitev, ki delujejo na odprti profil, pa tudi pravila projektiranja za odprte profile za sidranje z dodatno ojačitvijo, ki prevzema strižne obremenitve, in sicer dodatno k določbam standarda EN 1992-4 ali namesto njih. Upoštevani so vsi ustrezni modeli odpovedi in bodo tudi preverjeni. Utrujanje, sunki in seizmične obremenitve niso obravnavani.
Pravila projektiranja v tem dokumentu veljajo samo za odprte profile za sidranje z evropsko tehnično specifikacijo za izdelke. Določbe projektiranja za strižne obremenitve, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila obravnavajo naslednje odprte profile za sidranje in načine uporabe:
– odprti profili za sidranje z 2 ali 3 sidri;
– odprti profili za sidranje, pri katerih se strižna obremenitev v smeri vzdolžne osi odprtega profila prenaša na odprti profil z ustreznimi zaklepnimi profilnimi vijaki, ki ustvarjajo mehansko zaporo z zarezo v ustju odprtega profila, ali nazobčanimi profilnimi vijaki, ki se zataknejo v nazobčano ustje odprtega profila (slika 1);
– odprti profili za sidranje, izdelani iz jekla, z najmanj dvema kovinskim sidroma, trdno povezanima z zadnjim delom odprtega profila (npr. z varjenjem, kovanjem ali vijaki). Odprti profili za sidranje se namestijo poravnano s površino betona. Vezni element je povezan z odprtim profilom za sidranje s profilnimi vijaki z matico in podložko;
– odprti profili za sidranje blizu roba, nameščeni vzporedno ali prečno na rob betonskega elementa. Določbe projektiranja za odpoved betonskega roba ne obravnavajo usmeritev odprtega profila z nagibom proti betonskemu robu.
Metoda projektiranja za odprte profile za sidranje, strižno obremenjene v smeri vzdolžne osi odprtega profila, natančno upošteva obstoječi model projektiranja za vezna sredstva z glavo. Zaradi poenostavitve so za odprte profile za sidranje uporabljene prilagoditve, kjer je potrebno.
Določbe projektiranja za dodatno ojačitev, ki prevzema strižne obremenitve v primeru odprtih profilov za sidranje, nameščenih vzporedno z robom in strižno obremenjenih v prečni smeri na vzdolžno os, veljajo za odprte profile za sidranje z neomejenim številom sider.
Primeri odprtih profilov za sidranje in profilnih vijakov, ki zagotavljajo mehansko zaporo, so prikazani na sliki 1.
(...)

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
19-Feb-2017
Publication Date
21-Nov-2018
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
19-Oct-2018
Due Date
24-Dec-2018
Completion Date
22-Nov-2018

Buy Standard

Technical report
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
English language
28 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
01-december-2018

Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Odprti profili za sidranje - Dodatna

pravila
Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules

Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton - Ankerschienen - Ergänzende

Regelungen

Conception et calcul des fixations pour béton - Rails insert - Règles supplémentaires

Ta slovenski standard je istoveten z: CEN/TR 17080:2018
ICS:
21.060.01 Vezni elementi na splošno Fasteners in general
91.080.40 Betonske konstrukcije Concrete structures
SIST-TP CEN/TR 17080:2018 en,fr

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080
TECHNICAL REPORT
RAPPORT TECHNIQUE
September 2018
TECHNISCHER BERICHT
ICS 21.060.01; 91.080.40
English Version
Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels -
Supplementary rules
Bemessung der Verankerung von Befestigungen in
Beton - Ankerschienen - Ergänzende Regelungen

This Technical Report was approved by CEN on 9 April 2017. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 250.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2018 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. CEN/TR 17080:2018 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

Introduction .................................................................................................................................................................... 4

1 Scope .................................................................................................................................................................... 5

2 Normative references .................................................................................................................................... 6

3 Terms, definitions, symbols and units .................................................................................................... 6

4 Basis of design .................................................................................................................................................. 8

5 Durability ........................................................................................................................................................... 9

6 Derivation of forces acting on anchor channels - Analysis .............................................................. 9

6.1 General ................................................................................................................................................................ 9

6.2 Tension loads ................................................................................................................................................. 10

6.3 Shear loads ..................................................................................................................................................... 10

6.3.1 Shear loads V acting transverse to the longitudinal axis of the channel ......................... 10

Ed,y

6.3.2 Shear loads V acting in direction of the longitudinal axis of the channel ........................ 10

Ed,x

7 Verification of ultimate limit state ......................................................................................................... 13

7.1 Tension load ................................................................................................................................................... 13

7.2 Shear load ....................................................................................................................................................... 13

7.2.1 Shear load V acting transverse to the longitudinal channel axis ........................................ 13

Ed,y

7.2.2 Shear load V acting in direction of the longitudinal axis of the channel .......................... 13

Ed,x

7.3 Combined tension and shear loads ........................................................................................................ 19

7.3.1 Anchor channels without supplementary reinforcement ............................................................. 19

7.3.2 Anchor channels with supplementary reinforcement.................................................................... 21

8 Improved model for the design of anchor channels close to an edge subjected to a

shear load transverse to the longitudinal channel axis with supplementary

reinforcement ................................................................................................................................................ 22

8.1 General ............................................................................................................................................................. 22

8.2 Anchor channels arranged parallel to the edge ................................................................................ 22

8.2.1 General ............................................................................................................................................................. 22

8.2.2 Characteristic resistance ........................................................................................................................... 25

9 Verification of serviceability limit state .............................................................................................. 27

Bibliography ................................................................................................................................................................. 28

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
European foreword

This document (CEN/TR 17080:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250

“Structural Eurocodes”, the secretariat of which is held by BSI.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Introduction

CEN/TR 17080 provides supplementary rules for the design of anchor channels for cases not currently

covered by EN 1992-4:2018, namely,

— the design of anchor channels subject to shear force acting in the longitudinal direction of the

channel;

— the design for the combined action of longitudinal shear, transverse shear and tension load acting

on the anchor channel; and

— the design of supplementary reinforcement for anchor channels subject to shear force in

longitudinal direction.

The proposed design rules follow closely the design model for headed fasteners. They have been

derived from the results of current research.

In addition, rules alternative to EN 1992-4 for the design of supplementary reinforcement to carry

shear loads transverse to the longitudinal axis of the channel are given.
This Technical Report is intended to be used in conjunction with EN 1992-4.

The numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended values and

may be changed in a National Annex of EN 1992-4, if required. The recommended values apply when:

a) the anchor channels comply with the requirements of EN 1992-4:2018, 1.2, and

b) the execution complies with the requirements of EN 1992-4:2018, 4.6 and Annex F.

NOTE The proposed design method for shear loading acting in longitudinal direction of the channel can be

realized only if the relevant parameters as specified in this CEN/TR, e.g. characteristic resistances and product

dependent partial factors are given in a European Technical Product Specification.

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
1 Scope

EN 1992-4:2018 covers anchor channels located in cracked or uncracked concrete subjected to tensile

loads and/or shear loads transverse to the longitudinal channel axis as well as combinations of these

loads. Shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of shear

loads acting transverse and in direction of the longitudinal axis of the channel, combinations of tensile

loads and shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of

loads in all three directions are excluded.

This Technical Report provides design rules for anchor channels under static and quasi-static shear

loads acting in direction of the longitudinal channel axis and all possible combinations of shear and

tension loads acting on the channel as well as design rules for anchor channels with supplementary

reinforcement to take up shear loads, additional and alternative to the provisions of EN 1992-4:2018.

All relevant failure modes are considered and will be verified. Fatigue, impact and seismic loads are not

covered.

The design rules in this document are only valid for anchor channels with a European Technical Product

Specification. The design provisions for shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the

channel cover the following anchor channels and applications:
— Anchor channels with 2 or 3 anchors.

— Anchor channels where the shear load in the longitudinal axis of the channel is transferred to the

channel by corresponding locking channel bolts creating mechanical interlock by means of a notch

in the channel lips or serrated channel bolts which interlock with serrated lips of the channel

(Figure 1).

— Anchor channels produced from steel with at least two metal anchors rigidly connected to the back

of the channel (e.g. by welding, forging or screwing). The anchor channels are placed flush with the

concrete surface. A fixture is connected to the anchor channel by channel bolts with nut and

washer.

— Anchor channels close to the edge placed either parallel or transverse to the edge of the concrete

member. The design provisions for concrete edge failure do not cover channel orientations inclined

to the concrete edge.

The design method for anchor channels loaded in shear in direction of the longitudinal axis of the

channel follows closely the existing design model for headed fasteners. For reasons of simplicity

modifications specific for anchor channels are used where necessary.

The design provisions for the supplementary reinforcement to take up shear loads in case of anchor

channels situated parallel to the edge and loaded in shear transverse to the longitudinal axis apply to

anchor channels with unlimited number of anchors.

Examples of anchor channels and channel bolts ensuring mechanical interlock are given in Figure 1.

---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Key
a) notching channel bolt creating a notch in the channel
b) channel with serrated lips and matching locking channel bolt
Figure 1 — Anchor channels with mechanical interlock - Examples
2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1992–1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1992–1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — Structural fire

design

EN 1992-4:2018, Eurocode 2 — Design of concrete structures — Part 4: Design of fastenings for use in

concrete
3 Terms, definitions, symbols and units

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 1992-4 and the following

apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

• IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
• ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

NOTE This clause includes only terms, definitions and symbols supplementary to EN 1992-4.

3.1 Terms and definitions
3.1.1
notching channel bolt

channel bolt (EN 1992-4:2018, 3.1.10) creating a notch in the channel lip to transfer a shear load by

mechanical interlock in the longitudinal axis of the channel (Figure 1a))
3.1.2
locking channel bolt

channel bolt (EN 1992-4:2018, 3.1.10) interlocking with serrated channels lips by means of matching

serrations (Figure 1b))
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
3.1.3
serrated channel

anchor channel (EN 1992-4:2018, 3.1.2) with special serrations formed into the lips of the channel. The

channel bolts used to fix to this channel have matching serrations (Figure 1b))
3.1.4
direction x
direction in the longitudinal axis of the channel
3.1.5
direction y
direction transverse to the longitudinal axis of the channel
3.2 Symbols:
a design tension force acting on the anchor
design tension force acting on the channel bolt
design tension force acting on the channel
N design tension resistance for a certain failure mode
Rd,i
design tension resistance for steel failure modes, in general
Rd,s
N design tension steel resistance of the anchor
Rd,s,a
N design tension steel resistance of the connection between channel and anchor
Rd,s,c
N design tension steel resistance of the channel bolt
Rd,s,cb
design tension steel resistance of the channel lip and mechanical interlock
Rd,s,l
N characteristic tension resistance of the hooked part of a rebar
Rk,hook,i
N characteristic tension bond resistance of a rebar
Rk,bond,i
design shear force acting on the anchor in direction of the channel axis
Ed,x
design shear force acting on the anchor transverse to the channel axis
Ed,y
design shear force acting on the channel bolt in direction of the channel axis
Ed,x
design shear force acting on the channel bolt transverse to the channel axis
Ed,y
V design shear resistance for steel failure modes, in general
Rd,s
design shear steel resistance of the anchor
Rd,s,a
V design shear steel resistance of the anchor in direction of the x-axis
Rd,s,a,x
V design shear steel resistance of the anchor in direction of the y-axis
Rd,s,a,y
V design shear steel resistance of the connection between anchor and channel in
Rd,s,c,x
direction of the x-axis
V design shear steel resistance of the connection between anchor and channel in
Rd,s,c,y
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
direction of the y-axis
V design steel resistance of the local flexure of the channel in x-direction
Rd,s,l,x
V design steel resistance of the local flexure of the channel in y-direction
Rd,s,l,y
design steel shear resistance for shear force with lever arm
Rd,s,M

V characteristic resistance of failure of concrete in front of anchor channel arranged

Rk,re,max
close and parallel to the edge and loaded perpendicular to the edge with
supplementary reinforcement

characteristic steel resistance of the local flexure of the channel in x-direction

Rk,s,l,x

V characteristic steel resistance of the local flexure of the channel in y-direction

Rk,s,l,y
V characteristic steel shear resistance of the anchor in direction of the x-axis
Rk,s,a,x
V characteristic steel shear resistance of the anchor in direction of the y-axis
Rk,s,a,y

V characteristic steel shear resistance of the connection between anchor and channel

Rk,s,c,x
in direction of the x-axis

V characteristic steel shear resistance of the connection between anchor and channel

Rk,s,c,y
in direction of the y-axis
V characteristic steel shear resistance for shear force with lever arm
Rk,s,M
ψ , ψ , ψ effectiveness factors for the supplementary reinforcement
1 2 3
ψ factor to account for cracks along the longitudinal axis of the stirrups
s characteristic spacing for channel lip failure under shear
l,V
s spacing of channel bolts
cbo
A stressed cross section area of the anchor
s,a
A stressed cross section area of the channel bolt
s,cb
f nominal ultimate steel strength of anchor
uk,a
f nominal ultimate steel strength of channel bolt
uk,cb
γ partial factor for steel failure of the channel lips in x-direction
Ms,l,x
c concrete cover of stirrups in direction to the edge
c distance between end of the channel and concrete edge
e distance of the stirrup leg from the anchor under consideration
n number of anchors of an anchor channel
3.3 Units

In this Technical Report SI-units are used. Unless stated otherwise in the formulae, the following units

2 3

are used: Dimensions are given in mm, cross sections in mm , section modulus in mm , moment of

4 2

inertia in mm , forces and loads in N and stresses, strengths and moduli of elasticity in N/mm .

4 Basis of design
EN 1992-4 applies generally.
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)

The transfer of shear load acting in the direction of the longitudinal axis of the channel by mechanical

interlock from the channel bolt to the channel is more sensitive to installation than in the cases of

tension and transverse shear loading. For this reason, an additional factor is incorporated in the partial

factor for material as follows:
γ = γγ  (4.1)
Ms,,l x inst Ms,l
where

γ product dependent factor to account for sensitivity to installation, given in the relevant

inst
European Technical Product Specification.

Anchor channels should provide safe and effective resistance to load. This is ensured by considering the

effect of installation conditions on the design resistance via the factor γ . For anchor channels that

inst

have been qualified to resist shear loads in the longitudinal direction, the value of the factor γ which

inst

takes into account the sensitivity of the anchor channel to installation to be applied to the verification of

the channel lip and mechanical interlock between channel lip and notching channel bolt (Figure 1a)) or

serrated channel lip and matching locking channel bolt (Figure 1b)) depends mainly on the conversion

of torque to tension force on the channel bolt and on inaccuracies in the placement of the channel such

as recessed anchor channels. The relationship between torque and tension force can vary considerably

for different products. In the prequalification procedure parameters governing the installation safety

should be considered.

Therefore γ shall be determined as part of the prequalification of the anchor channel. It is product

inst
dependent.

The value of γ should not be altered. For the ideal case of anchor channels completely insensitive to

inst

installation and installation conditions, γ is 1,0. For anchor channels that show sensitivity to the

inst
quality of the installation, the value of γ is higher.
inst
5 Durability
EN 1992-4 applies.
6 Derivation of forces acting on anchor channels - Analysis
6.1 General

The loads may act at any arbitrary position of the anchor channel within the length provided by the

European Technical Product Specification.

The load directions covered in EN 1992-4:2018 and this document are shown in Figure 2. The loads

may occur in any combination.

Anchor channels transfer tension by means of a channel bolt into the channel and from the channel via

anchors fixed to the bottom of the channel profile into the concrete. Shear loads are transferred by

means of channel bolt into the channel and from the channel and the anchors into the concrete. For

reasons of simplicity in the latter case it is assumed that only the anchors contribute to the load transfer

into the concrete. This facilitates the determination of the resistance in case of combined shear and

tension loads acting on the anchor channel.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Key
a) EN 1992-4:2018
b) this CEN/TR in conjunction with EN 1992-4:2018
Figure 2 — Load directions

The load distribution to the anchors of an anchor channel depends on the load direction and the

location of the anchor channel.

For tensile loads and shear loads acting transverse to the longitudinal axis of the channel the loads on

the anchors depend on the stiffness of the anchor channel independent of the location of the anchor

channel with respect to the edge of the concrete member, see EN 1992-4:2018, 6.3.

For shear loads acting in direction of the longitudinal channel axis the following shall be observed:

— In case of anchor channels situated remote from the edge it is assumed that the shear loads are

distributed equally to all anchors of the anchor channel, see 6.3.2.1.

— In case of anchor channels installed transverse and close to the concrete edge for the verification of

concrete edge failure only the anchor closest to the edge is considered to carry the shear load

(see 6.3.2.2.2). For the verification of concrete pry-out failure and steel failure of the anchors the

shear loads are distributed as for anchor channels remote from the edge.

— In case of anchor channels installed parallel and close to the concrete edge the shear loads are

distributed equally to all anchors of the anchor channel, see 6.3.2.2.3.
6.2 Tension loads
EN 1992-4:2018, 6.3 applies.
6.3 Shear loads
6.3.1 Shear loads V acting transverse to the longitudinal axis of the channel
Ed,y
EN 1992-4:2018, 6.3 applies. V shall be replaced by V
Ed Ed,y
6.3.2 Shear loads V acting in direction of the longitudinal axis of the channel
Ed,x
6.3.2.1 Anchor channels remote from edges

(1) Anchor channels are assumed remote from edges if the edge distance in all directions is

c ≥ max(10 h or 60 d ) (Figure 3).
ef a
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Key
c edge distance, c ≥ max(10 h or 60 d )
ef a
Figure 3 — Anchor channels remote from the edge — Definition

(2) The shear load on each anchor caused by a shear load acting on the channel is calculated

Ed,x

according to Formula (6.1), which assumes a uniform load distribution on all anchors of the anchor

channel (n ≤ 3) (Figure 4).
a cb
VV ⋅∑ (6.1)
Ed,,x Ed x

NOTE In the example given in Figure 4 the load is distributed equally to n = 3 anchors.

Key
a) acting load
b) load considered acting on the anchor

Figure 4 —Distribution of the acting shear load to the anchors for anchor channels remote from

the edge — Example
6.3.2.2 Anchor channels situated near to an edge
6.3.2.2.1 General

Anchor channels are assumed near to the edge if the condition in 6.3.2.1 (1) is not fulfilled.

---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
6.3.2.2.2 Anchor channels installed transverse to the edge

(1) In case of steel failure and concrete pry-out failure the load distribution according to 6.3.2.1 applies.

(2) In case of concrete edge failure or verification of supplementary reinforcement (7.2.2.5.3) only the

anchor closest to the edge is assumed to be effective for the verification of concrete edge failure.

Therefore all shear loads acting in direction of the anchor channel (Figure 5 a)) are considered to

Ed,x

act on the anchor closest to the edge (Figure 5 b)). This is also valid for anchor channels in narrow

concrete members (c > c ; see Figure 5 c)).
1 2i
Key
a) acting loads

b) load considered acting on the anchor closest to the edge for verification of concrete edge failure

c) load considered acting on the anchor closest to the verified edge for verification of concrete edge failure in

narrow concrete members

Figure 5 — Determination of the shear load for anchor channels situated transverse to the edge

and loaded in the direction of the longitudinal axis of the channel
6.3.2.2.3 Anchor channels installed parallel to the edge

The load distribution according to 6.3.2.1 applies. An example is given in Figure 6.

NOTE In the example given in Figure 6 the load is distributed equally to all 3 anchors of the anchor channel.

---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Key
a) acting load
b) load distribution to the anchors

Figure 6 —Distribution of the shear load to the individual anchors of anchor channels situated

parallel to the edge and loaded in direction of the longitudinal axis of the channel

7 Verification of ultimate limit state
7.1 Tension load
EN 1992-4:2018, 7.4.1 applies.
7.2 Shear load
7.2.1 Shear load V acting transverse to the longitudinal channel axis
Ed,y

EN 1992-4:2018, 7.4.2 applies. V shall be replaced by V and V shall be replaced by V with

Ed Ed,y Rd,i Rd,i,y

index i representing the various failure modes. A refined model for the verification of the resistance of

anchor channels with supplementary reinforcement arranged perpendicular to the channel axis is given

in Clause 8.
7.2.2 Shear load V acting in direction of the longitudinal axis of the channel
Ed,x
7.2.2.1 Required verifications
The verifications of Table 7.1 apply:

— Table 7.1, Lines 1 to 7 for anchor channels without supplementary reinforcement;

— Table 7.1, Lines 1 to 6 and 8, 9 for anchor channels with supplementary reinforcement.

7.2.2.2 Steel failure
7.2.2.2.1 Channel bolt
EN 1992-4:2018, 7.4.2.3.1 applies.
7.2.2.2.2 Anchor

The characteristic resistance of an anchor in case of steel failure V for the verification according to

Rk,s,a,x

Table 7.1, Line 2 shall be taken from the relevant European Technical Product Specification.

---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
7.2.2.2.3 Connection between anchor and channel

The characteristic resistance V of the connection between anchor and channel for the verification

Rk,s,c,x

according to Table 7.1, Line 3 shall be taken from the relevant European Technical Product

Specification.
---------------------- Page: 16 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)

Table 7.1 — Verifications for anchor channels under shear load V acting in longitudinal axis of the channel

Ed,x
Failure modes illustrated for
Most unfavourable anchor or
n = 2
anchor channels with
Failure mode Channel
channel bolt
anchors
V ≤ VV= /γ
1 channel bolt —
Ed,x Rd,,s Rk s Ms
2 anchor — VV≤= V /γ
Ed,x Rd,,s a,x Rk,,s a,x Ms
shear
force connection
Rk,,s c,x
VV≤=
3 without between anchor —
Ed,x Rd,,s c,x
steel
lever arm and channel Ms,ca
failure
connection
VV≤= V /γ
between
Ed,x Rd,sl, ,x Rk,sl,,x Msl,,x
4 —
channel bolt
and channel lip
shear
Rk,,s M
VV≤=
5 force with channel bolt —
Ed,x Rd,,s M
lever arm Ms
VV≤= V /γ
6 pry-out failure —
Ed,x Rd,,cpx Rk,,cpx Mc
Rk,,c x
VV≤=
7 concrete edge failure —
Ed,x Rd,,c x
---------------------- Page: 17 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
Failure modes illustrated for
Most unfavourable anchor or
anchor channels with n = 2
Failure mode Channel
channel bolt
anchors
steel failure of
N ≤=NN /γ
8 — —
Ed,,rex Rd,re Rk,re Ms,re
supplementary reinforcement
anchorage failure of supplementary
NN≤
9 — —
Ed,,re x Rd,a
reinforcement

Verification for most loaded anchor. The tension force NEd,re,x acting on the reinforcement shall be calculated from VEd according to EN 1992–4:2018, Formula (6.6).

The load on the anchor in conjunction with the edge distance and spacing should be considered in determining the most unfavourable anchor.

NOTE The values of the partial factors are given in EN 1992–4.
---------------------- Page: 18 ----------------------
SIST-TP CEN/TR 17080:2018
CEN/TR 17080:2018 (E)
7.2.2.2.4 Connection between channel bolt and channel lip

The characteristic resistance V of the channel lips and the mechanical interlock for the verification

Rk,s,l,x

according to Table 7.1, Line 4 shall be taken from the relevant European Technical Product

Specification.
7.2.2.2.5 Shear force with lever arm

The characteristic resistance of the channel bolt in case of steel failure V for the verification

Rk,s,M

according to Table 7.1, Line 5 shall be calculated according to EN 1992-4:2018, 7.4.2.3.2.

NOTE The influence of the shear load with lever arm on lip failure is covered by the European Technical

Product Specification of the anchor channel.
7.2.2.3 Pry-out failure

For the calculation of the characteristic resistance V EN 1992-4:2018, 7.4.2.4 applies accordingly.

Rk,cp,x
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.