Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules

This part of IEC 61936 provides common rules for the design and the erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and nominal frequency up to and including 60 Hz, so as to provide safety and proper functioning for the use intended. For the purpose of interpreting this standard, an electrical power installation is considered to be one of the following:
a) Substation, including substation for railway power supply
b) Electrical installations on mast, pole and tower
Switchgear and/or transformers located outside a closed electrical operating area
c) One (or more) power station(s) located on a single site
The installation includes generators and transformers with all associated switchgear and all electrical auxiliary systems. Connections between generating stations located on different sites are excluded.
d) The electrical system of a factory, industrial plant or other industrial, agricultural,
commercial or public premises
The electrical power installation includes, among others, the following equipment:
– rotating electrical machines;
– switchgear;
– transformers and reactors;
– converters;
– cables;
– wiring systems;
– batteries;
– capacitors;
– earthing systems;
– buildings and fences which are part of a closed electrical operating area;
– associated protection, control and auxiliary systems;
– large air core reactor.
NOTE In general, a standard for an item of equipment takes precedence over this standard. This standard does not apply to the design and erection of any of the following:
– overhead and underground lines between separate installations;
– electric railways;
– mining equipment and installations;
– fluorescent lamp installations;
– installations on ships and off-shore installations;
– electrostatic equipment (e.g. electrostatic precipitators, spray-painting units);
– test sites;
– medical equipment, e.g. medical X-ray equipment.
This standard does not apply to the design of factory-built, type-tested switchgear for which separate IEC standards exist. This standard does not apply to the requirements for carrying out live working on electrical installations. If not otherwise required in this standard, for low-voltage electrical installations the standard series IEC 60364 applies.

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV - Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Partie 1: Règles communes

Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV - 1. del: Skupna pravila - Dopolnilo A1 (IEC 61936-1:2010/A1:2014)

Ta del IEC 61936 zagotavlja skupna pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme z nazivnimi napetostmi nad 1 KV izmeničnega toka in nazivno frekvenco do in vključno s 60 Hz, tako da se zagotovi varnost in primerno delovanje za predvideno uporabo. Za namene razlage tega standarda se šteje, da je električna močnostna inštalacija ena izmed naslednjih:
a) postaja, vključno z postajo z napajalnikom za uporabo pri železnici;
b) električne inštalacije na drogu ali stolpu;
stikalne naprave in/ali transformatorji, locirani zunaj zaprtega področja električnega delovanja;
c) eno (ali več) električnih central, lociranih na enem mestu.
Inštalacija vključuje generatorje in transformatorji z vsemi pridruženimi stikalnimi napravami in vsemi električnimi pomožnimi sistemi. Povezave med transformatorskimi postajami, lociranimi na različnih mestih, so izključene.
d) Električni sistem tovarne, industrijskega obrata ali drugih industrijskih, kmetijskih,gospodarskih ali javnih prostorov.
Električna močnostna inštalacija med drugim vključuje naslednjo opremo:
- električne vrtljive stroje;
- stikalne naprave;
- transformatorje in reaktorje;
- pretvornike;
- kable;
- sisteme napeljave;  
- baterije;
- kondenzatorje;
- ozemljevalne sisteme;  
- stavbe in ograje, ki so del zaprtega področja električnega delovanja;
- pridružene varnostne, nadzorne in pomožne sisteme;
- veliki reaktor z zračno sredico ;
OPOMBA: Na splošno ima standard za element opreme prednost pred tem standardom. Ta standard ne velja za načrtovanje in postavitev:
- nadzemnih in podzemnih vodov med ločenimi inštalacijami;
- električne železnice;
- rudarske opreme in inštalacije;
- inštalacije fluorescenčnih sijalk;
- inštalacije na ladjah in na vodi;
- elektrostatične opreme (npr. elektrofiltri, enote barvanja z razpršilom);  
- preskusna mesta;
- medicinske opreme, npr. medicinske rentgenske opreme.
Ta standard ne velja za načrtovanje v tovarnah zgrajenih stikalnih naprav, ki se preskušajo po tipih, za katere obstaja ločeni IEC standard. Ta standard ne velja za zahteve za izvedbo dela na električnih inštalacijah pod napetostjo. Za nizkonapetostne električne inštalacije velja standard serije IEC 60364, če ta standard ne zahteva drugače.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-May-2014
Current Stage
6100 - Translation of adopted SIST standards (Adopted Project)
Start Date
07-May-2014
Due Date
06-May-2015
Completion Date
29-Nov-2016

RELATIONS

Buy Standard

Standard – translation
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
Slovenian language
22 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day
Amendment
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
English language
21 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI SIST EN 61936-1:2011/A1
STANDARD
junij 2014
Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV –
1. del: Skupna pravila – Dopolnilo A1 (IEC 61936-1:2010/A1:2014)
Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules
(IEC 61936-1:2010/A1:2014)

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV –

Partie 1: Règles communes (IEC 61936-1:2010/A1:2014)
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV – Teil 1: Allgemeine
Bestimmungen (IEC 61936-1:2010/A1:2014)
Referenčna oznaka
ICS 29.240.01 SIST EN 61936-1:2011/A1:2014 (sl)
Nadaljevanje na straneh II in III ter od 1 do 20

© 2016-12: Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 61936-1:2011/A1 (sl), Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV –

1. del: Skupna pravila – Dopolnilo A1 (IEC 61936-1:2010/A1:2014), 2014, ima status slovenskega

standarda in je istoveten evropskemu standardu EN 61936-1:2010/A1 (en), Power installations

exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules, 2014.
Ta standard dopolnjuje SIST EN 61936-1:2011.
NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard IEC 61936-1:2010/A1:2014 je pripravil tehnični odbor Mednarodne

elektrotehniške komisije IEC/TC 99 Elektroenergetski postroji, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti

(1,5 kV enosmerne napetosti), potrdil pa tehnični odbor Evropskega komiteja za standardizacijo v

elektrotehniki CLC/TC 99 Elektroenergetski postroji, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti (1,5 kV

enosmerne napetosti). Slovenski standard SIST EN 61936-1:2011/A1:2014 je prevod evropskega

standarda EN 61936-1:2011/A1:2014. V primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem

standardu je odločilen izvirni evropski standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je

potrdil Strokovni svet za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

Odločitev za privzem tega standarda je v maju 2014 sprejel Strokovni svet SIST za področja

elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.
ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen standarda, ki je že sprejet v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 62271-206:2011 Sestavi predizdelanih visokonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav –

206. del: Sistemi za javljanje prisotnosti napetosti (IEC 62271-206:2011)

SIST EN 62271-207:2012 Visokonapetostne stikalne naprave – 207. del: Seizmična (potresna)

kvalifikacija plinsko izoliranih stikalnih sestavov za naznačene vrednosti
nad 52 kV (IEC 62271-207:2012)

SIST EN 82079-1:2012 Priprava navodil za uporabo – Zgradba, vsebina in predstavitev – 1. del:

Splošna načela in podrobne zahteve (IEC 82079-1:2012)

SIST EN 62271-1:2009 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne

specifikacije (IEC 62271-1:2007)

SIST EN 62271-1:2009/A1:2011 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne

specifikacije (IEC 62271-1:2007/A1:2011
OSNOVA ZA IZDAJO STANDARDA
– privzem standarda EN 61936-1:2011/A1:2014
OPOMBE

– Povsod, kjer se v besedilu standarda uporablja izraz “evropski standard”, v SIST EN 61936-

1:2011/A1:2014 to pomeni "slovenski standard".
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014

– Ta nacionalni dokument je istoveten EN 61936-1:2011/A1:2014 in je objavljen z dovoljenjem

CEN/CENELEC
Upravni center
Avenue Marnix 17
B - 1000 Bruselj

This national document is identical with EN 61936-1:2011/A1:2014 and is published with the

permission of
CEN/CENELEC
Management Centre
Avenue Marnix 17
B - 1000 Brussels
III
---------------------- Page: 3 ----------------------
EVROPSKI STANDARD EN 61936-1/A1
EUROPEAN STANDARD
EUROPÄISCHE NORM
NORME EUROPÉENNE april 2014
ICS: 29.020; 29.080.01
Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV –
1. del: Skupna pravila
(IEC 61936-1:2010/A1:2014)

Power installations exceeding Installations électriques en courant Starkstromanlagen mit

1 kV a.c. – Part 1: Common alternatif de puissance supérieure à 1 kV Nennwechselspannungen über 1 kV

rules (IEC 61936-1:2010/A1- – Partie 1: Règles communes – Teil 1: Allgemeine Bestimmungen

2014) (IEC 61936-1:2010:2010/A1-2014) (IEC 61936-1:2010:2010/A1-2014)

To dopolnilo A1 spreminja evropski standard EN 61936-1:2010; CENELEC ga je sprejel 2. aprila 2014.

Člani CENELEC morajo izpolnjevati notranje predpise CEN/CENELEC, ki določajo pogoje, pod katerimi

dobi to dopolnilo status nacionalnega standarda brez kakršnihkoli sprememb.

Najnovejši seznami teh nacionalnih standardov in njihovi bibliografski podatki se na zahtevo lahko dobijo

pri Upravnem centru CEN-CENELEC ali kateremkoli članu CENELEC.

To dopolnilo obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih jezikih, ki jih

člani CENELEC na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Upravnem centru CEN-

CENELEC, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CENELEC so nacionalni elektrotehniški komiteji Avstrije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Češke

republike, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve,

Luksemburga, Madžarske, Malte, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije,

Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Španije, Švedske, Švice,

Turčije in Združenega kraljestva.
CENELEC
Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki
European Committee for Electrotechnical Standardisation
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Upravni center: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruselj

© 2014 CENELEC Lastnice avtorskih pravic so vse države članice CENELEC. Ref. oznaka EN 61936-1:2010/A1:2014 E

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
Predgovor

Besedilo dokumenta 99/129/FDIS, prihodnjega IEC 61936-1:2010/A1, ki ga je pripravil tehnični odbor

IEC/TC 99 Sistemski inženiring in gradnja elektroenergetskih postrojev v omrežjih z nazivnimi

izmeničnimi napetostmi nad 1 kV in enosmernimi napetostmi nad 1,5 kV in se nanaša predvsem na

vidike varnosti, je bilo dano v vzporedno glasovanje IEC/CENELEC in ga je CENELEC sprejel kot EN

61936-1:12010/A1:2014.
Določena sta bila naslednja datuma:
– zadnji datum, do katerega mora dokument dobiti
status nacionalnega standarda bodisi z objavo
istovetnega besedila ali z razglasitvijo (dop) 2015-01-02
– zadnji datum, ko je treba razveljaviti
nacionalne standarde, ki so z dokumentom v nasprotju (dow) 2017-04-02

Opozoriti je treba na možnost, da bi lahko bil kateri od elementov tega dokumenta predmet patentnih

pravic. CENELEC [in/ali CEN] ne odgovarjata za identifikacijo nobene od teh patentnih pravic.

Razglasitvena objava

Besedilo mednarodnega standarda IEC 61936-1:2010/A1:2014 je CENELEC sprejel kot evropski

standard brez kakršnihkoli sprememb.

V uradni verziji je treba v Literaturi za navedene standarde dodati naslednje opombe:

Dodati naslednje standarde k obstoječemu seznamu:
IEC 60092 (skupina) OPOMBA: Harmoniziran kot EN 60092 (skupina) (brez sprememb)
IEC 61892 (skupina) OPOMBA: Harmoniziran kot EN 61892 (skupina) (brez sprememb)
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
Dodatek ZA
(normativni)
Normativna sklicevanja na mednarodne publikacije z njihovimi ustreznimi
evropskimi publikacijami
Zamenjati in dodati v Dodatku ZA standarda 61936-1:2010:
Publikacija Leto Naslov EN/HD Leto
IEC 62271-206 – Sestavi predizdelanih EN 62271-206 –
visokonapetostnih stikalnih in krmilnih
naprav – 206. del: Sistemi za javljanje
prisotnosti napetosti
IEC 62271-207 – Visokonapetostne stikalne naprave – EN 62271-207 –
207. del: Seizmična (potresna)
kvalifikacija plinsko izoliranih stikalnih
sestavov za naznačene vrednosti
nad 52 kV
IEC 82079-1 – Priprava navodil za uporabo – EN 82079-1 –
Zgradba, vsebina in predstavitev –
1. del: Splošna načela in podrobne
zahteve
IEC/TS 61463 – Skoznjiki – Seizmične klasifikacije – –
IEC/TR 62271-300 – Visokonapetostne stikalne in – –
krmilne naprave – 300. del:
Seizmična (potresna) kvalifikacija
odklopnikov za izmenični tok
Nadomestiti sklicevanje na IEC 62271-1:2007 z naslednjim sklicevanjem:
IEC 62271-1 2007 Visokonapetostne stikalne in EN 62271-1 2008
+A1 krmilne naprave – 1. del: Skupne +A1 2011
specifikacije – Dopolnilo 1:2011
OPOMBA SI: Sklic na "v Dodatku ZA" se pravilno glasi "v Dodatku ZC".
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: Skupna
pravila – Dopolnilo A1 (IEC 61936-1:2010/A1:2014)
Predgovor k mednarodnemu standardu

To dopolnilo je pripravil tehnični odbor IEC/TC 99 Sistemski inženiring in gradnja elektroenergetskih

postrojev v omrežjih z nazivnimi izmeničnimi napetostmi nad 1 kV in enosmernimi napetostmi nad

1,5 kV ter se nanaša predvsem na vidike varnosti.
Besedilo tega dopolnila temelji na naslednjih dokumentih:
FDIS Poročilo o glasovanju
99/129/FDIS 99/131/RVD

Popolne informacije o glasovanju za odobritev tega dopolnila so podane v poročilu o glasovanju,

navedenem v gornji preglednici.

Odbor je sprejel odločitev, da ostane vsebina tega dopolnila in osnovnih publikacij nespremenjena do

datuma stabilnosti, navedenega na spletni strani IEC pod "http://webstore.iec.ch" v podatkih, ki se

nanašajo na specifično publikacijo. Na ta dan bo publikacija
ponovno potrjena,
umaknjena,
nadomeščena z revidirano izdajo ali
dopolnjena.
Predgovor
V obstoječi seznam razlik za posamezne države vključiti naslednje nove točke:
– 7.2.6: Mreža z okni, večjimi od 50 mm x 200 mm, ni dovoljena (Avstralija).
– 7.2.6: Navodila o konstrukciji ograje so v ENA Doc 015 (Avstralija).

– 8.7.1: Požarna odpornost pregrad mora biti najmanj razreda 120 minut (Avstralija).

– 8.7.2: Dimenziji G in G se merita od notranje obrobne stene kateregakoli obdajajočega zidu, razen

1 2

izmere od transformatorja, prikazane v slikah 7.a in 7.b, kjer je obrobni zid širši od transformatorja

(Avstralija).

– 8.8.1.3: Dimenzije zadrževalnika morajo biti povečane, upoštevaje 50 % višine transformatorja

(Avstralija).

– Slika 7.a: Dimenziji G in G se merita od notranje obrobne stene kateregakoli obdajajočega zidu,

1 2

razen izmere od transformatorja, prikazane v slikah 7.a, kjer je obrobni zid širši od transformatorja

(Avstralija).

– Slika 7.b: Dimenziji G in G se merita od notranje obrobne stene kateregakoli obdajajočega zidu,

1 2

razen izmere od transformatorja, prikazane v slikah 7.b, kjer je obrobni zid širši od transformatorja

(Avstralija).

– Točka 10: Glede zahtev o ozemljitvah je treba upoštevati AS 2067 Postaje in visokonapetostni

postroji (Avstralija).
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
1 Področje uporabe
Dodati novo točko e) za točko d):

e) električni postroji, postavljeni na priobalnih ploščadih, npr. pri poljih vetrnih elektrarn.

Spremeniti peto alinejo v zadnjem seznamu te točke, kot sledi:

– postroji na ladjah po skupini standardov IEC 60092 [34] in na priobalnih objektih po skupini standardov

IEC 61892 [35], ki se uporabljajo v priobalni naftni industriji za vrtanje, predelavo in skladiščenje,

Spremeniti prvi odstavek po zadnjem seznamu te točke, kot sledi:

Ta standard se ne uporablja za projektiranje tovarniško izdelanih, tipsko preskušenih stikalnih naprav in

tovarniško izdelanih postaj visoka napetost/nizka napetost, za katere obstajajo posebni standardi IEC.

2 Zveze s standardi
K obstoječemu seznamu dodati naslove naslednjih standardov:
IEC/TS 61463 Skoznjiki – Seizmične klasifikacije

IEC 62271-206 Sestavi predizdelanih visokonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav –

206. del: Sistemi za javljanje prisotnosti napetosti
IEC 62271-207 Visokonapetostne stikalne naprave – 207. del: Seizmična (potresna)
kvalifikacija plinsko izoliranih stikalnih sestavov za naznačene vrednosti
nad 52 kV

IEC/TR 62271-300 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 300. del: Seizmična

(potresna) kvalifikacija odklopnikov za izmenični tok

IEC 82079-1 Priprava navodil za uporabo – Zgradba, vsebina in predstavitev – 1. del:

Splošna načela in podrobne zahteve
Zamenjati zvezo s standardom IEC 62271-1:2007 z naslednjo novo zvezo:

IEC 62271-1:2007 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne specifikacije –

Dopolnilo 1:2011
4.1.2 Sporazumi med dobaviteljem (proizvajalcem) in uporabnikom
Dodati štiri nove vrstice v obstoječo preglednico:
Podtočka Postavka
4.3.9 Posebni pogoji in zahteve za potresno okolje
4.4.3.5 Posebni pogoji in zahteve za vibracije
8.7.2.1 Zmanjšanje razdalj G1/G2
10.2.1 Osnovne zahteve za projektiranje ozemljitvenega sistema
4.2.4 Kratkostični tok
Po prvem odstavku dodati naslednjo opombo 1:

OPOMBA 1: Pri postrojih, ki imajo svojo lastno generacijo, motorje ali vzporedno obratovanje z omrežjem (kogeneracija), se

lahko vrednosti okvare dvignejo.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014
Spremeniti obstoječo opombo 1 v opombo 2 in obstoječo opombo 2 v opombo 3.
4.2.7 Električna in magnetna polja
Spremeniti obstoječo pripombo, kot sledi:

OPOMBA: Dovoljene vrednosti lahko podajajo nacionalni ali mednarodni predpisi. Nadaljnje informacije so dostopne pri

Mednarodni komisiji za zaščito pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) ali IEEE.
4.3.1 Oprema in nosilne konstrukcije
Zamenjati obstoječo opombo 1 z naslednjim normalnim besedilom:

Upoštevati je treba začasne napetosti in bremena, ki se lahko pojavijo med postopkom gradnje ali

vzdrževanja. Na specifično opremo lahko zaradi toplotnega raztezanja vplivajo ciklične obremenitve in

napetosti (glej posebne standarde za opremo).
Brisati opombo 2
Dodati na konec drugega seznama naslednjo novo postavko:
– seizmične obremenitve.
4.3.9 Vibracija
Zamenjati obstoječi naslov in besedilo z naslednjim:
4.3.9 Obremenitve zaradi potresov

Med uporabnikom in dobaviteljem je potreben dogovor o posebnih pogojih in zahtevah (glej tudi 4.4.3.5

Vibracije).

Te zahteve je treba upoštevati pri projektiranju postrojev, nameščenih v potresnem okolju.

Kadar se za gradbena dela ali opremo uporabljajo specifikacije o obremenitvah, da izpolnjujejo potresne

pogoje, je treba biti pozoren na te zahteve.

Obremenitve zaradi potresov je treba obravnavati v skladu s pripadajočimi standardi za

elektroenergetske postroje, npr. IEC 62271-207 za GIS, IEC/TR 62271-300 za odklopnike in IEC/TS

61463 za skoznjike.
Upoštevati je treba naslednja ukrepa:

a) Vsaka posamezna naprava mora biti projektirana tako, da vzdrži dinamične sile, ki jih povzroči

vodoravno ali navpično premikanje zemlje. Ti učinki se lahko spremenijo z ustrezno prilagoditvijo

temeljev in/ali poda, na katerem so te naprave nameščene. Pri projektiranju naprav je treba

upoštevati frekvenčni spekter potresa.

b) Izbrati je treba tako razmestitev naprav, da se zmanjšajo obremenitve zaradi povezav med seboj

povezanih naprav, in to tako, da se prilagodijo relativno velikim aksialnim, prečnim, torzijskim ali

drugim gibanjem na sprejemljivo vrednost. Pazi naj se tudi na druge obremenitve, ki se lahko

razvijejo med potresom.
4.4.3.5 Vibracije
Zamenjati obstoječe besedilo te podtočke z naslednjim:

Uporabnik in dobavitelj se morata dogovoriti o posebnih pogojih in zahtevah (glej tudi 4.3.9 Obremenitve

zaradi potresov).
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1 : 2014

Upoštevati je treba vibracije, ki jih povzročajo veter, elektromagnetne sile, promet (npr. občasni cestni

ali železniški promet), industrijske dejavnosti. Odpornost naprav proti vibracijam poda dobavitelj.

Upoštevati je treba obratovalne obremenitve opreme, ki se lahko prenesejo po skupnih temeljih ali podu

(npr. odklop/ponovni vklop odklopnika).
5.4.1 Splošno
Zamenjati prvi stavek drugega odstavka z naslednjim:

Če je dele postroja mogoče med seboj ločiti z ločilnikom, morajo ti biti preskušeni z naznačeno zdržno

udarno napetostjo za ločilno razdaljo (glej preglednici 1.a in 1.b ter preglednici 2.a in 2.b po

IEC 62271-1:2007, Dopolnilo 1:2011.

Preglednica 2: Najkrajše izolacijske razdalje v zraku – območje napetosti II (Um > 245 kV)

Zamenjati obstoječo preglednico 2 z naslednjo novo preglednico 2:

Preglednica 2: Najkrajše izolacijske razdalje v zraku – napetostno območje II (Um > 245 kV)

Naznačena Naznačena Naznačena
Najvišja atmosferska stikalna Najkrajša izolacijska stikalna
Najkrajša izolacijska
napetost zdržna
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
01-junij-2014

(OHNWURHQHUJHWVNLSRVWURML]DL]PHQLþQHQDSHWRVWLQDGN9GHO6NXSQDSUDYLOD

'RSROQLOR$ ,(&$
Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules
Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV - Teil 1: Allgemeine
Bestimmungen

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Partie 1:

Règles communes
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61936-1:2010/A1:2014
ICS:
29.240.01 2PUHåMD]DSUHQRVLQ Power transmission and
GLVWULEXFLMRHOHNWULþQHHQHUJLMH distribution networks in
QDVSORãQR general
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
EUROPEAN STANDARD
EN 61936-1/A1
NORME EUROPÉENNE
April 2014
EUROPÄISCHE NORM
ICS 29.020; 29.080.01
English version
Power installations exceeding 1 kV a.c. -
Part 1: Common rules
(IEC 61936-1:2010/A1:2014)
Installations électriques en courant Starkstromanlagen mit
alternatif de puissance supérieure à 1 kV - Nennwechselspannungen über 1 kV -
Partie 1: Règles communes Teil 1: Allgemeine Bestimmungen
(CEI 61936-1:2010/A1:2014) (IEC 61936-1:2010/A1:2014)

This amendment A1 modifies the European Standard EN 61936-1:2010; it was approved by CENELEC on 2014-

04-02. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate

the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on

application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language

made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the

CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany,

Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland,

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B - 1000 Brussels

© 2014 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

Ref. No. EN 61936-1:2010/A1:2014 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
EN 61936-1:2010/A1:2014 - 2 -
Foreword

The text of document 99/129/FDIS, future IEC 61936-1:2010/A1, prepared by technical committee 99

IEC/TC 99 "System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal

voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects" was submitted to the

IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as EN 61936-1:2010/A1:2014.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be (dop) 2015-01-02
implemented at national level by
publication of an identical national
standard or by endorsement
(dow) 2017-04-02
• latest date by which the national
standards conflicting with the
document have to be withdrawn

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such

patent rights.
Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61936-1:2010/A1:2014 was approved by CENELEC as a

European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
Add the following references to the existing list
IEC 60092 (Series) NOTE Harmonised as EN 60092 (Series) (not modified).
IEC 61892 (Series) NOTE Harmonised as EN 61892 (Series) (not modified).
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
- 3 - EN 61936-1:2010/A1:2014
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications
Replacement and addition in Annex ZA of EN 61936-1:2010:
Publication Year Title EN/HD Year
Add, to the existing list, the title of the following standards :
IEC 62271-206 - High-voltage switchgear and controlgear - EN 62271-206 -
Part 206: Voltage presence indicating
systems for rated voltages above 1 kV and
up to and including 52 kV
IEC 62271-207 - High-voltage switchgear and controlgear - EN 62271-207 -
Part 207: Seismic qualification for gas-
insulated switchgear assemblies for rated
voltages above 52 kV
IEC 82079-1 - Preparation of instructions for use - EN 82079-1 -
Structuring, content and presentation -
Part 1: General principles and detailed
requirements
IEC/TS 61463 - Bushings - Seismic qualification - -
IEC/TR 62271-300 - High-voltage switchgear and controlgear - - -
Part 300: Seismic qualification of alternating
current circuit-breakers
Replace, the reference to IEC 62271-1:2007 by the following new reference :
IEC 62271-1 2007 High-voltage switchgear and controlgear - EN 62271-1 2008
+ A1 2011 Part 1: Common specifications Amendment + A1 2011
1:2011
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
IEC 61936-1
Edition 2.0 2014-02
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
A MENDMENT 1
AM ENDEMENT 1
Power installations exceeding 1 kV a.c. –
Part 1: Common rules
Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV –
Partie 1: Règles communes
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
PRICE CODE
INTERNATIONALE
CODE PRIX R
ICS 29.020; 29.080.01 ISBN 978-2-8322-1384-1

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
– 2 – 61936-1 Amend.1 © IEC:2014
FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 99: System engineering and

erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and

1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects.
The text of this amendment is based on the following documents:
FDIS Report on voting
99/129/FDIS 99/131/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will

remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under

"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the

publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
_____________
Foreword

Insert, in the existing list of differences in some countries, the following new items:

• 7.2.6: 50 mm × 200 mm mesh is not accepted (Australia)

• 7.2.6: Guidance regarding fence construction can be found at ENA Doc 015 (Australia)

• 8.7.1: Fire rating of barriers must be a minimum fire rating of 120 minutes (Australia)

• 8.7.2: The dimensions G and G are to be measured from the inside edge wall of any

1 2
bund wall rather than the measured point shown in Figure 7a) and 7b) from the
transformer where the bund wall is wider than the transformer (Australia)

• 8.8.1.3: Spill containment should extend by 50 % of the height of the transformer

(Australia)

• Figure 7a): The dimensions G and G are to be measured from the inside edge wall of

1 2

any bund wall rather than the measured point shown in Figure 7a) from the transformer

where the bund wall is wider than the transformer (Australia)

• Figure 7b): The dimensions G and G are to be measured from the inside edge wall of

1 2

any bund wall rather than the measured point shown in Figure 7b) from the transformer

where the bund wall is wider than the transformer (Australia)

• Clause 10: For requirements regarding earthing refer to AS 2067, Substations and High

Voltage Installations (Australia)
1 Scope
Add the following new item e) after d):

e) Electrical installations erected on offshore platforms e.g. offshore wind power farms.

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
61936-1 Amend.1 © IEC:2014 – 3 –
Modify the fifth dashed item in the last list of this clause as follows:

– installations on ships according to IEC 60092 [34] series and offshore units according to

IEC 61892 [35] series, which are used in the offshore petroleum industry for drilling,

processing and storage purposes.
Modify the first paragraph after the last list of this clause as follows:

This standard does not apply to the design of prefabricated, type-tested switchgear and high

voltage/low voltage prefabricated substation, for which separate IEC standards exist.

2 Normative references
Add, to the existing list, the title of the following standards:
IEC/TS 61463, Bushings – Seismic qualification

IEC 62271-206, High-voltage switchgear and controlgear – Part 206: Voltage presence

indicating systems for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

IEC 62271-207, High-voltage switchgear and controlgear – Part 207: Seismic qualification for

gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV

IEC/TR 62271-300, High-voltage switchgear and controlgear – Part 300: Seismic qualification

of alternating current circuit-breakers

IEC 82079-1, Preparation of instructions for use – Structuring, content and presentation –

Part 1: General principles and detailed requirements
Replace the reference to IEC 62271-1:2007 by the following new reference:

IEC 62271-1:2007, High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications

Amendment 1:2011
4.1.2 Agreements between supplier (manufacturer) and user
Add the following four new lines to the existing table:
Subclause Item
4.3.9 Special conditions and requirements for seismic environment
4.4.3.5 Special conditions and requirements for vibrations
8.7.2.1 Reduction of distances G /G
1 2
10.2.1 Fundamental requirements for design of the earthing system
4.2.4 Short-circuit current
Add the following Note 1 after the first paragraph:

NOTE 1 Where an installation has on-site generation, motors or parallel operation with a network (co-generation),

fault levels can increase.
Change the existing Note 1 to Note 2, and the existing Note 2 to Note 3.
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
– 4 – 61936-1 Amend.1 © IEC:2014
4.2.7 Electric and magnetic fields
Modify the existing note as follows:

NOTE National and/or international regulations may specify acceptable levels. Further information is available

from International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) or IEEE.

4.3.1 Equipment and supporting structures
Replace the existing Note 1 by the following normal text:

Consideration shall be given to temporary stresses and loads that may be applied during

construction or maintenance procedures. Specific equipment can be affected by cyclic loads

and stresses due to thermal expansions (refer to specific equipment standards).
Delete Note 2.
Add, at the end of the second list, the following new item:
– seismic loads.
4.3.9 Vibration
Replace the existing title and text of this subclause with the following:
4.3.9 Seismic loads

Special conditions and requirements shall be agreed between user and supplier. (See also

4.4.3.5 Vibration).

Installations situated in a seismic environment shall be designed to take this into account.

Where load specifications apply to the installation of civil work or equipment to meet seismic

conditions, then these specifications shall be observed.

Seismic loads shall be dealt with in accordance with appropriate standards for power

installations: e.g. IEC 62271-207 for GIS, IEC/TR 62271-300 for circuit-breakers and

IEC/TS 61463 for bushings.
The following measures shall be taken into account:

a) Any individual equipment shall be designed to withstand the dynamic forces resulting from

the vertical and horizontal motions of the soil. These effects may be modified by the

response of the foundation and/or the supporting frame and/or the floor in which this

equipment is installed. The response spectrum of the earthquake shall be considered for

the design of the equipment.

b) The layout shall be chosen in order to limit the loads due to interconnections between

adjoining devices needing to accommodate large relatively axial, lateral, torsional or other

movements to acceptable values. Attention should be paid to other stresses which may

develop during an earthquake.
4.4.3.5 Vibration
Replace the existing text of this subclause with the following:

Special conditions and requirements shall be agreed between user and supplier. (See also

4.3.9 Seismic loads).
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
61936-1 Amend.1 © IEC:2014 – 5 –

Vibration caused by wind, electromagnetic stresses, traffic (e. g. temporary road and railway

traffic) and industrial processes shall be considered. The withstand capability of equipment

against vibrations shall be given by the manufacturer.

The service stresses of equipment, which may be transmitted through a common monolithic

foundation or floor (for example opening/reclosing of circuit-breakers) shall be taken into

account.
5.4.1 General
Replace the first sentence of the second paragraph with the following:

If parts of an installation can be separated from each other by a disconnector, these parts

shall be tested at the rated impulse withstand voltage for the isolating distance (see Tables 1a

and 1b as well as Tables 2a and 2b of IEC 62271-1:2007, Amendment 1:2011).
Table 2 – Minimum clearances in air – Voltage range II (U > 245 kV)
Replace the existing Table 2 with the following new Table 2:
Table 2 – Minimum clearances in air – Voltage range II
(U > 245 kV)
Highest Rated Rated Rated
voltage for lightning switching Minimum switching Minimum
installation impulse impulse phase-to-earth impulse phase-to-phase
withstand withstand clearance withstand clearance
voltage voltage voltage
Voltage
U U U
m s s
Conductor Rod Conductor Rod
range
1,2/50 µs Phase-to- – – Phase-to- – –
r.m.s.
(peak value) earth phase
structure structure conductor conductor
250/2 500 µs 250/2 500 µs parallel
(peak value) N (peak value)
kV kV kV mm kV mm
850/950 1 600
750 1 900 1 125 2 300 2 600
1 700
300
950/1 050 1 800
850 2 400 1 275 2 600 3 100
1 900
950/1 050 1 800
850 2 400 1 275 2 600 3 100
362 1 900
1 050/1 175 950 2 200 2 900 1 425 3 100 3 600
1 050/1 175 1 900
850 2 400 1 360 2 900 3 400
2 200
II 420 1 175/1 300 2 200
950 2 900 1 425 3 100 3 600
2 400
1 300/1 425 1 050 2 600 3 400 1 575 3 600 4 200
1 175/1 300 950 2 200 2 900
1 615 3 700 4 300
2 400
550
1 300/1 425 1 050 2 600 3 400 1 680 3 900 4 600
1 425/1 550 1 175 3 100 4 100 1 763 4 200 5 000
1 675/1 800 1 300 3 600 4 800 2 210 6 100 7 400
800 1 800/1 950 1 425 4 200 5 600 2 423 7 200 9 000
1 950/2 100 1 550 4 900 6 400 2 480 7 600 9 400
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 61936-1:2011/A1:2014
– 6 – 61936-1 Amend.1 © IEC:2014
Highest Rated Rated Rated
voltage for lightning switching Minimum switching Minimum
installation impulse impulse phase-to-earth impulse phase-to-phase
withstand withstand clearance withstand clearance
vol
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.