Tehnične zahteve za izdelavo in dobavo kalibrirane verige za branike na mehanskih cestnih prehodih (panožna oznaka TS-Z a3.0119)

Ta specifikacija določa tehnične zahteve za izdelavo in dobavo kalibrirane verige za branike na mehanskih cestnih prehodih ter predpisuje njeno obliko in dimenzije.

General Information

Status
Published
Publication Date
06-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
02-Feb-2011
Due Date
07-Feb-2011
Completion Date
07-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1182:2011
Slovenian language
6 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1182
TEHNIČNA
april 2011
SPECIFIKACIJA
Tehnične zahteve za izdelavo in dobavo kalibrirane verige za branike na
mehanskih cestnih prehodih (panožna oznaka TS-Z a3.0119)
Referenčna oznaka
ICS 45.040; 77.140.65 SIST-TS 1182:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 7

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1182 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1182 (sl), Tehnične zahteve za izdelavo in dobavo kalibrirane verige

za branike na mehanskih cestnih prehodih (panožna oznaka TS-Z a3.0119), 2011, ima status

slovenske tehnične specifikacije.
NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo RS za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo.

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet SIST za splošno

področje.
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1182 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ................................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ...................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti...............................................................................................4

4 Pogoji delovanja ....................................................................................................................................4

5 Material in njegove lastnosti ..................................................................................................................4

6 Oblika, mere in tolerance.......................................................................................................................4

7 Preskušanje in prevzem ........................................................................................................................5

8 Ponovni preskusi ...................................................................................................................................7

9 Pakiranje................................................................................................................................................7

10 Žigosanje in označevanje....................................................................................................................7

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1182 : 2011
1 Predmet in področje uporabe

Ta specifikacija določa tehnične zahteve za izdelavo in dobavo kalibrirane verige za branike na

mehanskih cestnih prehodih ter predpisuje njeno obliko in dimenzije.
2 Izrazi in definicije

Kot vzdrževalne aktivnosti se razumejo aktivnosti nabave, izdelave, zamenjave dotrajanih ali

poškodovanih delov ter predpisani vzdrževalni posegi na obstoječi opremi železniške infrastrukture.

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– SIST EN 818-6, Kratkočlene okrogle verige za dvigovalne namene – Varnost – 6. del: Obesne

verige – Podatki in navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih mora preskrbeti proizvajalec.

4 Pogoji delovanja

Veriga je pri delovanju integrirana v elemente odvisnosti, čez katere potekajo predzvonilna naprava ter

zaporniški pogoni za spuščanje in dvigovanje zapornic na cestnih prehodih. Elementi odvisnosti so iz

litega železa, na njih so izvedena ležišča za člene verige. Da členi verige pri obračanju vedno nalegajo

v ustrezno ležišče na elementu odvisnosti, morajo le-ti strogo ustrezati dimenzijam, predpisanim v tej

specifikaciji.
5 Material in njegove lastnosti

5.1 Kalibrirana veriga mora biti izdelana iz svetlo žareče žice s premerom 6 mm, ki je izdelana iz jekla

z naslednjimi lastnostmi: natezna trdnost 350–420 N/mm ; raztezanje na mali palici najmanj 30 %,

upogljiva tako, da se z udarci v hladnem stanju upogne za 180° do popolnega dotika krakov in da se

pri tem ne pokažejo nobene razpoke na natezni strani.

Kemijska sestava: ogljikovo jeklo z 0,56–0,11 % ogljika, v jedru ne več kakor 0,13 % ogljika; vsebina

mangana največ 0,45 %; vsebina fosforja največ 0,05 %, vsebina žvepla največ 0,05 %, skupaj

fosforja in žvepla največ 0,09 %. Jeklo ne sme biti lomljivo niti v hladnem niti v rdeče žarečem stanju.

Zagotovljena mora biti varivost jekla.

5.2 Členi verige morajo imeti krožni premer, gladke površine brez kakršnih koli brazd, zoženin ali

zadebelin in imeti morajo sijoče površine.

5.3 Prelom člena verige mora biti homogen, svetlo sive barve, brez svetlih ali temnih madežev.

5.4 Členi verige morajo biti elektrouporovno varjeni.

5.5 Varjena mesta na členih morajo biti gladka in sijoča ter brez zadebelin, brazd in drugih

pomanjkljivosti.
5.6 Varjeno mesto na členu verige se mora nahajati na daljši strani člena.

5.7 Kalibrirana veriga se ne sme prekiniti pri natezni obremenitvi s silo 18 000 N. Pri obremenitvi

verige s silo 7 000 N ne smejo nastati nobene trajne spremembe v dolžini.
6 Oblika, mere in tolerance

Oblika in dimenzije kalibrirane verige za branike na mehanskih cestnih prehodih morajo biti skladne s

slikama 1 in 2. Notranja dolžina verige »a« je spremenljiva v mejah 15–19 mm. Zato je tudi zunanja

dolžina verige »b« spremenljiva v mejah 27–31 mm. Toleranca za dolžino in širino člena je ±0,5 mm.

Toleranci za dolžino 11 členov sta +1,5 mm in –0,5 mm, za dolžino 33 členov verige pa +2 mm in

–1 mm.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1182 : 2011
7 Preskušanje in prevzem
7.1 Splošno določilo za ugotavljanje skladnosti proizvoda (moduli)

Za ocenjevanje skladnosti proizvoda z zahtevami tehnične specifikacije mora proizvajalec uporabiti

postopek notranje neodvisne proizvodne kontrole (modul A).

Obvezne presojane značilnosti in preskusne metode za presojo kakovosti proizvoda so:

– pregled skladnosti materiala – pregled dokazil o kakovosti materialov: atesti materiala po

SIST EN 10204; 3.1B, izjave o skladnosti …),

– merska kontrola – kontrola oblike, mer in toleranc po sliki in specificiranih zahtevah,

– vizualni pregled – zunanji videz površin členov,
– preskušanja:
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.