Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)

Qualité du sol - Vocabulaire - Termes et définitions relatifs à l’échantillonnage (ISO 11074-2:1998, modifiée)

Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)

V tem tehničnem poročilu so zbrani izrazi, ki se uporabljajo pri vzorčenju tal na terenu in v laboratoriju.

General Information

Status
Published
Publication Date
07-Sep-2008
Technical Committee
Current Stage
8800 - Izvirni SIST/ privzeti tuji dokument - Sprememba podatka v zbirki SIST (Local Project)
Start Date
13-Jan-2016
Due Date
15-Feb-2016
Ref Project

Buy Standard

Technical report
SIST-TP 11074:2008
Slovenian language
24 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKO SIST-TP 11074
TEHNIČNO
POROČILO
oktober 2008
Kakovost tal – Slovar – Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem
(spremenjen ISO 11074-2:1998)
Soil quality – Vocabulary – Terms and definitions relating to sampling
(ISO 11074-2:1998, modified)

Qualité du sol – Vocabulaire – Termes et définitions relatifs à l’échantillonnage

(ISO 11074-2:1998, modifiée)
Deskriptorji: tla, kakovost, onesnaženje, onesnaženje tal, vzorčenje, slovar
Referenčna oznaka
ICS 01.040.13; 13.080.01 SIST-TP 11074:2008 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 24

© 2008-10. Standard je izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
NACIONALNI UVOD

SIST-TP 11074 (sl), Kakovost tal – Slovar – Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem, 2008, ima status

slovenskega tehničnega poročila.
NACIONALNI PREDGOVOR

Slovensko tehnično poročilo SIST-TP 11074 je bilo sprva mišljeno kot prevod mednarodnega

standarda ISO 11074-2:1998, Soil quality – Vocabulary – Part 2: Terms and definitions relating to

sampling, ki je namenjen vzorčenju tal. Oktobra 2005 pa je izšel mednarodni standard ISO 11074, Soil

quality – Vocabulary, ki celovito obravnava tla, saj poleg vzorčenja vsebuje še poglavja o lastnostih

tal, kakovosti tal, procesih, ki potekajo v tleh, zaščiti tal in njihovem onesnaževanju. Nekateri izrazi in

definicije s področja vzorčenja se v tem standardu razlikujejo od izrazov in definicij iz ISO 11074-

2:1998. Slovensko tehnično poročilo povzema zadnje veljavno stanje, torej izraze in definicije s

področja vzorčenja, kot jih navaja ISO 11074:2005, pri čemer je vrstni red nekoliko spremenjen.

Slovensko tehnično poročilo je pripravil tehnični odbor SIST/TC KAT Kakovost tal.

V tem slovenskem tehničnem poročilu so izrazi navedeni v slovenščini, angleščini in francoščini,

definicije izrazov pa so navedene samo v slovenščini.

Slovensko tehnično poročilo SIST-TP 11074:2008 je dne 3. junija 2008 po pooblastilu Strokovnega

sveta za splošno področje sprejel tehnični odbor SIST/TC KAT Kakovost tal.
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
VSEBINA Stran

Predmet standarda...................................................................................................................................4

1 Splošni izrazi ........................................................................................................................................4

2 Načini vzorčenja/vrste vzorcev.............................................................................................................7

3 Faze vzorčenja ...................................................................................................................................11

4 Izvedba vzorčenja...............................................................................................................................13

5 Vzorci za kontrolo kakovosti...............................................................................................................16

6 Priprava vzorca...................................................................................................................................17

Dodatek A (informativni).........................................................................................................................18

Abecedni seznam slovenskih izrazov ....................................................................................................19

Abecedni seznam angleških izrazov ......................................................................................................22

Abecedni seznam francoskih izrazov.....................................................................................................24

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Predmet standarda

V tem tehničnem poročilu so zbrani izrazi, ki se uporabljajo pri vzorčenju tal na terenu in v laboratoriju.

1 Splošni izrazi
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
Del nekega materiala tal, pridobljen iz velike količine
1.1 – vzorec
– sample materiala.
– échantillon
OPOMBA: Način izbire vzorca mora biti opisan v načrtu vzorčenja.
1.2 – vzorčenje Postopek jemanja ali sestavljanja vzorca.
– sampling (ISO 3534-1:1993)
– échantillonnage
OPOMBA: Izraz vzorčenje pri preiskavi tal obsega tudi izbiro
mesta za meritve »in situ« brez odvzema materiala na
terenu.
Tehnični opis namena vzorčenja.
1.3 – cilj vzorčenja
– sampling goal
– objectif d'échantillonnage
Osnutek, po katerem se izvede vzorčenje.
1.4 – načrtovanje vzorčenja
– sampling design
OPOMBA: Z načrtovanjem vzorčenja naj bi se predvidel
– conception de
najučinkovitejši in najgospodarnejši postopek za
l'échantillonnage
preverjanje in pridobitev ustreznih sklepov o
preiskovanem mestu. Osnutek vsebuje več vidikov,
npr. cilj preiskave, homogenost opazovanih tal/mesta
vzorčenja in stroške izvedbe preiskave.
1.5 – načrt vzorčenja Vnaprej določen postopek za izbiro, odvzem, pripravo
– sampling plan na mestu odvzema, konzerviranje, prevoz in pripravo
– plan d'échantillonnage delov, odvzetih iz populacije kot vzorec.

1.6 – tehnike vzorčenja Vsi ustrezni postopki in vzorčevalniki za jemanje in opis

– sampling techniques vzorcev tal na terenu, med prevozom in v laboratoriju.
– techniques d'échantillonnage
OPOMBA: Način izbire tehnik vzorčenja mora biti opisan v načrtu
vzorčenja.
1.7 – postopek vzorčenja Operativne zahteve in/ali navodila za posamezen načrt
vzorčenja.
– sampling procedure
– procédure d'échantillonnage
OPOMBA: Povzeto po ISO 3534-1:1993.

1.8 – vzorčevalec; osebje, ki izvaja Oseba ali skupina oseb, ki odvzema vzorce na mestu

vzorčenja.
vzorčenje
– sampler; sampling personnel
OPOMBA: Včasih se »sampler« imenuje tudi orodje ali
– échantillonneur; équipe
pripomoček za odvzem vzorcev. V tem primeru naj se
d’échantillonnage
v angleščini uporablja »sampling device« ali »sampling
equipment«, v slovenščini pa vzorčevalnik.
1.9 – značilen Lastnost ali značilnost določenega materiala, ki se meri,
– characteristic primerja ali zabeleži.
– caractéristique
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
1.10 – heterogen Ima lastnosti, ki se v primernem merilu spreminjajo od
– heterogeneous točke do točke.
– hétérogène
OPOMBA: Nasprotno od homogen.
1.11 – homogen V primernem merilu ima enake lastnosti v vseh točkah
– homogeneous opazovanja.
– homogène
OPOMBA: Nasprotno od heterogen.

1.12 – reprezentativni vzorec Vzorec, ki je odvzet po določenem načrtu za vzorčenje

in ustrezno odraža lastnosti populacije, ki se preiskujejo.
– representative sample
– échantillon représentatif
OPOMBA: Reprezentativni vzorec je lahko naključen ali pa npr.
stratificiran (po slojih), odvisno od cilja vzorčenja in
lastnosti populacije. Stopnja reprezentativnosti vzorca
je lahko omejena zaradi stroškov ali drugih praktičnih
vzrokov.
1.13 – enota vzorca Enota, ki se dobi pri enkratnem delovnem postopku z
– increment vzorčevalnikom in se uporablja za združeni vzorec.
– prélèvement élémentaire
OPOMBA: Če je posamezen del materiala odvzet z enkratnim
postopkom z vzorčevalnikom in se analizira kot
samostojna enota, je to po definiciji vzorec.
1.14 – podvzorec Vzorec, pridobljen iz vzorca populacije.
– subsample
OPOMBA 1: Podvzorec je lahko:
– sous-échantillon
a) del vzorca, dobljen z izborom ali delitvijo;
b) individualna enota lota (skupine), ki je del vzorca;
c) končni vzorec pri večstopenjskem vzorčenju.
OPOMBA 2: Izraz "podvzorec" se uporablja v pomenu "vzorec
vzorca" in je tudi sinonim za "enoto". V praksi je pomen
navadno razviden iz sobesedila ali pa je natančno
določen.
Celota obravnavanih enot.
1.15 – populacija
– population (ISO 3534-1:1993)
– population
OPOMBA: Pri naključnih spremenljivkah populacijo spremenljivke
določa verjetnostna razporeditev.
1.16 – podpopulacija Natančno določen del populacije.
– subpopulation (ISO 3534-1:1993)
– sous-population

1.17 – enota; del; del; individuum Vsaka prepoznavna količina določenega materiala,

– unit, item, portion, individual sposobna identifikacije, ki se lahko odvzame kot vzorec

– unité, entité, partie, individu ali delni vzorec določene populacije in se lahko

samostojno obravnava, analizira, preskuša ali
kombinira.
Vsak posamezen, velik del materiala (npr. v vrečah,
1.18 – segment (razsuti materiali)

– segment (bulk materials) balah, sodih) ali material, nakopičen v določenem času

(npr. odpadki s transportnega traku), oziroma material,
– segment (matériaux en vrac)
ki je nastal pri jemanju vzorcev z vzorčevalnikom.
OPOMBA: Segment je lahko stvaren ali koncipiran (zasnovan).
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
1.19 – primerek Posebej izbrana enota/del materiala, odvzet iz
– specimen dinamičnega sistema z domnevo, da je bil v času
– spécimen vzorčenja za izhodni material reprezentativen.
OPOMBA 1: Primerek je posebna oblika vzorca, pridobljen bolj
glede na čas kot na prostor.
OPOMBA 2: Izraz primerek se uporablja za reprezentativne in tudi
nereprezentativne enote določene populacije, navadno
pri kliničnih, bioloških in mineraloških zbirkah.
1.20 – napaka vzorčenja Del celotne napake (razlika med oceno vrednosti za
– sampling error vzorec in vrednostjo za populacijo), povzročene zaradi
– erreur d’échantillonnage uporabe zgolj enega dela populacije in ekstrapolacije
tako dobljenih rezultatov na celotno populacijo, za
razliko od analizne napake ali napake preskusa.
OPOMBA: Vzrok je heterogenost preiskovane populacije.

1.21 – hipoteza o onesnaženosti tal (Onesnaženost tal) Domneva o onesnaženosti mesta

– hypothesis of soil contamination odvzema vzorca ali o vrsti in prostorski razširjenosti

– hypothèse de contamination onesnaženosti tal.
du sol
1.22 – varnost Odsotnost nesprejemljivih škodljivih tveganj.
– safety (ISO/IEC Vodilo 2:1996)
– sécurité
OPOMBA: V standardizaciji se upošteva varnost proizvodov,
postopkov in storitev, da bi se doseglo optimalno
razmerje med številnimi dejavniki, kot je npr. človekovo
obnašanje, in preprečila tista tveganja za ljudi in
dobrine, katerim se je mogoče izogniti do sprejemljive
stopnje.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
2 Načini vzorčenja/vrste vzorcev
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini

2.1 – prostorsko vzorčenje Vzorčenje tal na podlagi opazovanj določenih lastnosti

– spatial sampling (tal) v vnaprej določenem območju.
– échantillonnage spatial
2.2 – sistematično vzorčenje Vzorčenje po sistematični metodi.
– systematic sampling (ISO 3534-1)
– échantillonnage systématique
Vzorčenje, ki zagotavlja, da ima vsak delec ali element v
2.3 – verjetnostno vzorčenje
– probabilistic sampling populaciji enako možnost postati del vzorca.
– échantillonnage probabiliste
Vzorčenje po metodah, predhodno dogovorjenih z
2.4 – vzorčenje po strokovni
presoji, prosto vzorčenje vsemi vpletenimi strankami, brez upoštevanja
– judgemental sampling, free najverjetnejšega vzorčenja.
survey
– échantillonnage sur avis Vzorčna mesta so izbrana po presoji strokovnjaka.
d'expert, échantillonnage libre
OPOMBA: Čeprav se ponavadi zahteva soglasje vseh strank, se
v posebnih primerih nekatere stranke štejejo za
pomembnejše od drugih. Če se posamezne stranke
med seboj ne morejo dogovoriti, se upoštevajo
hierarhična razmerja.

2.5 – večstopenjsko vzorčenje, Vzorčenje, pri katerem je vzorec odvzet v več stopnjah,

pri čemer so enote vzorca vedno pridobljene iz večjih
serijsko vzorčenje
– multi-stage sampling, enot, izbranih v predhodni stopnji.
nested sampling
OPOMBA: Prva skupina delov (enot ali posameznih vzorcev) iz
– échantillonnage à plusieurs
populacije, ki je na voljo za vzorčenje, je izhodiščni
degrés, échantillonnage
(primarni) vzorec. Naslednji vzorci (sekundarni,
emboîté
terciarni itd.) so serije podvzorcev, enot, enot delov,
individuumov ali delnih vzorcev, odvzetih iz predhodne
stopnje. Enote na različnih stopnjah večstopenjskega
vzorčenja se lahko razlikujejo.
Območje vzorčenja, navadno podolgovato ali v obliki
2.6 – prerez
– transect linije, kot podlaga za proučevanje posebnih lastnosti tal.
– transect
Sistem vnaprej določenih točk za odvzem vzorcev za
2.7 – zasnova vzorčenja, mreža
vzorčenja opazovanje na enem ali več določenih mestih.
– sampling pattern, sampling
network
– grille d'échantillonnage, réseau
d'échantillonnage

2.8 – sistematična zasnova Zasnova vzorčenja na točkah, določenih s statističnimi

– systematic pattern postopki.
– grille systématique
2.9 – nesistematična zasnova Zasnova vzorčenja na točkah, ki niso določene s
– non-systematic pattern statističnimi postopki.
– grille non systématique
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
2.10 – točkovni vzorec Vzorec določenega števila ali količine materiala, odvzet
– spot sample na posebej določenem mestu iz materiala tal ali iz toka
– échantillon ponctuel velike količine materiala na posebej določenem mestu
in v posebej določenem času, ki se šteje za
reprezentativnega v svoji neposredni ali lokalni okolici.
(ISO 3534-2:1993)

2.11 – enostavni naključni vzorec Vzorec iz n-delov, odvzet iz populacije N-delov tako, da

so bile vse možne kombinacije n-delov odvzete z enako
– simple random sample
– échantillon simple au hasard verjetnostjo.
(ISO 3534-1:1993)
OPOMBA: Naključna ali poljubna izbira enot na splošno ni
zadostna, da se zagotovi naključnost.
2.12 – izbirni vzorec Vzorec, pridobljen po načrtu vzorčenja, ki izključuje
– selective sample materiale z določenimi lastnostmi in/ali vključuje samo
– échantillon sélectif material z drugimi pomembnimi lastnostmi.
OPOMBA: Ta postopek se imenuje tudi "ciljno vzorčenje".
2.13 – konvencionalni vzorec Vzorec je izbran na podlagi dostopnosti, možnosti
– convenience sample prevoza, stroškov, učinkovitosti in iz drugih vzrokov, ki
– échantillon de commodité niso neposredno povezani s parametri vzorčenja.
OPOMBA: Za ta način vzorčenja se včasih uporablja izraz "ad
hoc vzorčenje".
Vzorec je odvzet, pripravljen in shranjen na dogovorjen
2.14 – arbitražni vzorec, referenčni
vzorec, rezervni vzorec način, da se lahko uporabi v primeru spora.
– umpire sample, referee
OPOMBA 1: Dogovor ponavadi ne vključuje le vzorca, temveč je
sample, reserve sample
razširjen na vse parametre, ki vodijo do odločitve (npr.
– échantillon d'arbitrage,
količina materiala, uporabljena za vzorčenje, vključitev
échantillon de référence,
tretje strani, merila za sprejem, zavrnitev ali
échantillon de réserve izboljšanje z ekonomskega stališča).
OPOMBA 2: V tej zvezi se uporablja tudi izraz "referenčni vzorec".
Eden od dveh ali več vzorcev ali podvzorcev, odvzetih
2.15 – ponovljeni vzorec
– replicate sample ločeno ob istem času po enakem postopku vzorčenja ali
podvzorčenja.
– échantillon répété
OPOMBA 1: Povzeto po ISO 3534-1.
OPOMBA 2: Čeprav se pri ponovljenih vzorcih predpostavlja, da so
istovetni, se pogosto ujemajo samo v postopku
jemanja vzorcev.
OPOMBA 3: Arbitražni vzorec se navadno uporablja v primeru
spora, ponovljeni vzorec pa za oceno njegove
variabilnosti.
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
2.16 – sekvenčni vzorec Enote, posamezni vzorci ali vzorci, ki se odvzamejo
– sequential sample posamično ali si sledijo v predhodno določenih
– échantillon séquentiel skupinah, dokler skupni rezultat njihovih meritev
(navadno urejen po njihovih oznakah – atributih),
primerjan z določenimi mejnimi vrednostmi, ne pokaže,
ali naj se populacija zavrne ali naj se vzorčenje
nadaljuje.
OPOMBA: Število potrebnih opazovanj ni vnaprej določeno, toda
odločitev o prenehanju postopka je na vsaki stopnji
odvisna od predhodnih ugotovitev. Načrt se zaradi
praktičnosti lahko konča samodejno po končani
preiskavi določenega števila enot.

2.17 – stratificirani vzorec Vzorec, dobljen iz manjših delov preiskovane populacije

(imenovane strata), iz domnevno homogenih plasti, ki
– stratified sample
– échantillon stratifié so med seboj različne.
OPOMBA 1: Vzorci so iz vsake plasti vzeti naključno in kombinirani
v stratificirani vzorec tako, da vsaka plast prispeva
enak delež k preiskovani populaciji.
OPOMBA 2: Cilj stratificiranega vzorčenja je, da se dobi bolj
reprezentativen vzorec, kot ga je mogoče dobiti z
naključnim vzorčenjem.
OPOMBA 3: Izraz plast je tukaj uporabljen v statističnem smislu in
se ne sme razumeti kot pedološka ali geološka plast.

2.18 – matematično povezan vzorec Vzorec, ki se dobi z odstranitvijo določenih frakcij z

– mathematically combined uporabo tehnik ločevanja (npr. gravimetrično,
sample magnetično, s sejanjem itd.), z ločeno analizo frakcij in z
– échantillon combiné de façon matematično povezavo posameznih rezultatov.
mathématique
OPOMBA 1: Če ni nobene matematične povezave, gre za
spremenjeni vzorec.
OPOMBA 2: Ta izraz se ne sme zamenjevati z izrazom za združeni
vzorec (glej 3.6).

2.19 – spremenjeni vzorec Vzorec ali znani del preiskovane populacije, v kateri je

– modified sample bil analit izoliran ali (ponavadi) koncentriran, preden je
– échantillon modifié bil poslan v laboratorij.
2.20 – orientacijski vzorec Vzorec, pridobljen z manjšimi stroški, z manjšo
– orientation sample zanesljivostjo dobljenih rezultatov.
– échantillon d'orientation
OPOMBA: Odvzemanje orientacijskih vzorcev je ponavadi
namenjeno splošnemu pregledu v fazi obsežnih
raziskovalnih programov vzorčenja tal.

2.21 – orientirani vzorec Vzorec, pridobljen tako, da se njegova izvorna prostorska

– oriented sample orientacija označi na njem pred odvzemom.
– échantillon orienté
OPOMBA: Ta tehnika se navadno uporablja pri vzorcih trdne
kamnine ali nekonsolidiranih tal za preiskavo strukture
ali teksture.
Vzorec se odvzame z namenom, da se ugotovi, ali se
2.22 – korelacijski vzorec

– correlatory sample lastnosti in/ali stratigrafske pozicije dveh ali več ločenih

območij ujemajo.
– échantillon de corrélation
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
2.23 – vzorec skupin Vzorec, sestavljen iz enot vzorcev, pridobljenih okoli
– cluster sample vnaprej določene točke vzorčenja.
– échantillon de zone
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
3 Faze vzorčenja
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
3.1 – predhodna preiskava, Proučitev dokumentacije in ogled mesta vzorčenja.
prva stopnja
– preliminary investigation,
phase 1
– investigation préliminaire,
phase 1
3.2 – preiskava, Zbiranje vzorcev za analizo zaradi potrditve hipoteze o
kakovosti tal, obravnavanih na prvi stopnji preiskave, in
druga stopnja

– exploratory investigation, za zbiranje informacij, potrebnih za glavno preiskavo

(tretja stopnja).
phase 2
– investigation exploratoire,
phase 2
Natančno ovrednotenje kakovosti tal glede na
3.3 – glavna preiskava,
tretja stopnja onesnaženost in drugih informacij, potrebnih za
– main investigation, ugotavljanje in oceno tveganj, za odločitev o sanacijskih
phase 3 ukrepih in za predhodno odločanje o zahtevanih delih.
– investigation approfondie,
phase 3
3.4 – dopolnilna preiskava, Zbiranje drugih informacij, potrebnih za izbiro in
četrta stopnja načrtovanje sanacijskih del.
– supplementary investigation,
phase 4
– investigation complémentaire,
phase 4
3.5 – posamezni vzorec Enota, ki se dobi pri enkratnem delovnem postopku z
vzorčevalnikom ter se hrani in obdeluje ločeno od drugih
– single sample
– échantillon unitaire posameznih vzorcev.

3.6 – združeni vzorec, povprečni Dve ali več enot vzorca/podvzorcev, ki se zmešajo v

ustreznem razmerju bodisi enkratno bodisi kontinuirano
vzorec, sestavljeni vzorec
– composite sample, average (združeni vzorec, pridobljen z mešanjem) in dajo
povprečne vrednosti lastnosti, ki nas zanimajo.
sample, aggregated sample
– échantillon composite,
échantillon moyen, échantillon
d'ensemble
3.7 – združeni ekstrakt Ekstrakt, ki nastane z mešanjem ustreznih delov dveh ali
– composite extract več ekstraktov iz različnih preskusnih vzorcev.
– extrait composite
OPOMBA: Združeni ekstrakti se uporabljajo namesto združenih
vzorcev, če ima mešanje vpliv na sestavo združenih
vzorcev, npr. pri hlapljivih sestavinah.
3.8 – izhodiščni (primarni) vzorec Vzorec, odvzet iz populacije na prvi stopnji
– primary sample večstopenjskega vzorčenja.
– échantillon primaire
OPOMBA 1: Izhodiščni vzorci so lahko združeni (združeni vzorec)
ali pa shranjeni posamezno.
OPOMBA 2: Povzeto po ISO 3534-1:1993.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
3.9 – končni vzorec Vzorec, dobljen na zadnji stopnji večstopenjskega
– final sample vzorčenja (npr. pri kemijskih analizah izraz "končni
– échantillon final vzorec" ustreza izrazu "preskusni vzorec").
OPOMBA: Povzeto po ISO 3534-1:1993.
3.10 – laboratorijski vzorec Vzorec za analizo ali preskus v laboratoriju.
– laboratory sample
OPOMBA 1: Iz laboratorijskega vzorca se z nadaljnjo obdelavo
– échantillon pour laboratoire
(redukcijo), delitvijo, mešanjem, drobljenjem ali s
kombinacijami teh postopkov dobi preskusni vzorec.
Če priprava laboratorijskega vzorca ni potrebna, je
laboratorijski vzorec obenem tudi preskusni vzorec. Za
izvedbo preskusa ali analize se odvzame del
preskusnega vzorca.
OPOMBA 2: Laboratorijski vzorec je na stopnji odvzema vzorcev
končni vzorec in obenem začetni vzorec za obdelavo v
laboratoriju.
OPOMBA 3: Več laboratorijskih vzorcev se lahko pošlje različnim
laboratorijem ali pa se v istem laboratoriju uporabijo za
različne namene.
3.11 – vzorec za analizo Vzorec, pripravljen iz laboratorijskege vzorca, iz
– analytical sample katerega se vzame vzorec za preskus ali analizo.
– échantillon pour analyse

3.12 – preskusni vzorec Vzorec, pripravljen iz laboratorijskega vzorca z ustrezno

– test sample metodo priprave in z velikostjo (volumnom/maso),
– échantillon pour essai potrebno za preskušanje ali analizo.

3.13 – del preskusnega vzorca, del Ustrezna količina materiala, odvzeta preskusnemu

vzorca za analizo vzorcu zaradi merjenja koncentracije ali drugih lastnosti.
– test portion, analytical portion
OPOMBA 1: Del preskusnega vzorca se lahko odvzame
– prise d'essai, partie analysée
izhodiščnemu ali laboratorijskemu vzorcu neposredno,
če ni potrebna priprava vzorca (npr. pri tekočinah),
ponavadi pa se odvzame pripravljenemu preskusnemu
vzorcu.
OPOMBA 2: Del vzorca z ustrezno homogenostjo, velikostjo in
finočo, ki ne potrebuje nadaljnje priprave, je lahko del
preskusnega vzorca.
Raztopina, pripravljena z raztapljanjem dela
3.14 – preskusna raztopina,
raztopina za analizo preskusnega vzorca v tekočini z reakcijo ali brez nje.
– test solution, analytical solution
OPOMBA: Raztopino je mogoče dobiti tudi z ekstrakcijo z
– solution pour essai, solution
ustreznim topilom ene ali več sestavin dela
pour analyse
preskusnega vzorca.
3.15 – alikvot Znana količina določenega homogenega materiala,
odvzeta z zanemarljivo napako vzorčenja.
– aliquot
– aliquote
OPOMBA: Ta izraz se ponavadi uporablja za tekočine.
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
4 Izvedba vzorčenja
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
4.1 – mesto vzorčenja Splošno območje tal, iz katerega so odvzeti vzorci.
– sampling site
– site d'échantillonnage
4.2 – točka vzorčenja Natančen položaj znotraj območja vzorčenja ali znotraj
– sampling point vsakega talnega horizonta, iz katerega so bili odvzeti
– point d'échantillonnage vzorci.
4.3 – vzorčevalnik (oprema za Naprava/orodje za odvzem vzorca tal ali talnega
vzorčenje) materiala.
– sampling device (equipment)
– dispositif (matériel)
d'échantillonnage
4.4 – odpiranje (tal) Naravna ali umetno narejena odprtina na površju tal ali
– exposure v podtalju, ob kateri so tla/kamnine izpostavljene viru
– affleurement onesnaženja.

4.5 – profilna jama, jarek Izkop, narejen za opis profila, odvzem vzorcev in/ali za

– trial pit, test pit, trench terenski preskus.
– fosse, tranchée
4.6 – sondiranje Poglobitev v podtalje z odstranjevanjem tal/kamnin
– boring, borehole, bore (skeleta), npr. s cevno sondo.
– sondage
OPOMBA: Poglobitev je navadno navpična.
4.7 – vrtanje, vrtina Navadno navpična poglobitev v podtalje z
– drilling, drillhole odstranjevanjem tal/kamnin (skeleta) z vrtalnim orodjem
– forage, carottage na motorni pogon.
OPOMBA 1: Na ta način se lahko dobita dve vrsti vzorcev: vzorec
blata/mulja (4.10) in vzorec izvrtka (4.9).
OPOMBA 2: Razlika v razumevanju izrazov v točkah 4.6 in 4.7 ni
vedno jasna.
4.8 – izvrtek Bolj ali manj cilindričen odsek tal ali kamnine, ponavadi
s premerom od 4 do 10 cm in v nekaterih primerih z
– core
– carotte dolžino več metrov, pridobljen iz določene vrtine ročno
ali strojno.
OPOMBA: Vzorec je lahko tudi celotni izvrtek.
4.9 – vzorec izvrtka Vzorec, pridobljen iz izvrtka.
– core sample
– échantillon de carotte
4.10 – vzorec mulja Vzorec, pridobljen iz vrtin, ki vsebujejo mulj/blato in/ali
nastanejo pri mokrem vrtanju kamnin.
– mud sample
– échantillon de boue

4.11 – neporušeni vzorec Vzorec, pridobljen iz tal po metodi, pri kateri struktura tal

ostane nespremenjena.
– undisturbed sample
– échantillon non remanié
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini
4.12 – porušeni vzorec Vzorec, pridobljen iz tal brez kakršnegakoli poskusa
– disturbed sample ohranitve strukture tal.
– échantillon remanié
4.13 – zaporeden zapis Zaporeden zapis opazovanj materiala in tekočin iz
– log določenega odseka vrtine kot funkcija globine, ponavadi
– coupe grafičen in v realnem merilu.
OPOMBA 1: Za zapis, ki se tiče samo tal, glej 4.28 »opis profila«.
OPOMBA 2: Zaporeden zapis mora biti del poročila o vzorčenju, če
so vzorci vzeti iz vrtin.
4.14 – zaporedno zapisovanje Postopek ali izdelava zaporednega zapisa.
– logging
– réalisation d'une coupe

4.15 – vzorec v obliki traku Vzorec, dobljen z odvzemom materiala tal v obliki traku

– channel sample z ustreznim orodjem.
– échantillon en bande
4.16 – svež vzorec Svež vzorec za analize in preskušanje, dobljen brez
– fresh sample predhodnega sušenja.
– échantillon frais

4.17 – vzorec, opredeljen na enoto Vzorec, čigar rezultati analiz se ovrednotijo na osnovi

mase na enoto površine.
površine
– sample related to unit area
– échantillon rapporté à l'unité de
surface
4.18 – masni vzorec Vzorec, čigar rezultati analiz se ovrednotijo na osnovi
– sample related to mass mase na enoto mase.
– échantillon massique
4.19 – volumenski vzorec Vzorec, čigar rezultati analiz se ovrednotijo na osnovi
– volumetric sample mase na enoto volumna.
– échantillon volumétrique
4.20 – vzorec iz horizonta Vzorec, ki predstavlja določen horizont tal.
– horizon-related sample
OPOMBA: Vzorec je lahko točkoven ali ne.
– échantillon lié à l'horizon

4.21 – vzorec, opredeljen z globino, Vzorec, odvzet v vnaprej določeni globini ne glede na

razmere v tleh in na lastnosti tal.
metrični vzorec
– depth-related sample, metric
sample
– échantillon lié à la profondeur,
échantillon métrique
Število enot vzorcev ali količina materiala, ki sestavlja
4.22 – količina vzorca
– sample size vzorec.
– taille d'échantillon
Embalaža za skladiščenje in/ali prevoz vzorca tal,
4.23 – embalaža za shranjevanje
vzorca prilagojena tipu vzorca in vrsti predvidenih preiskav ali
analiz.
– sample container
– conteneur d' échantillon
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST-TP 11074 : 2008
Izraz v slovenščini
Zap. št. Izraz v angleščini Definicija
Izraz v francoščini

4.24 – konzerviranje vzorca Postopek za stabilizacijo vzorca, ki zagotavlja, da bodo

– sample preservation želene lastnosti za preiskavo ostale nespremenjene od
– conservation d'un échantillon odvzema vzorca do njegove priprave za analizo.
4.25 – transport vzorca Prenos vzorca od mesta odvzema do mesta nadaljnje
– sample transportation obdelave (npr. laboratorija, banke primerkov tal).
– transport d'un échantillon
4.26 – skladiščenje vzorca Proces in rezultat vzdrževanja vzorca tal pri vnaprej
– sample storage določenih pogojih za (ponavadi) določen čas med
– stockage d'un échantillon odvzemom in nadaljnjo obdelavo vzorca.

4.27 – poročilo o vzorčenju, zapis o Poročilo, ki ga vzorčevalci uporabljajo za kontrolo,

vzorčenju preiskovalcem pa daje vse potrebne informacije
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.