Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

IEC 60204-1:2016 is available as IEC 60204-1:2016 RLV which contains the International Standard and its Red line version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition. IEC 60204-1:2016 applies to electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner. The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine. This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2005. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - added requirements to address applications involving power drive systems (PDS); - revised electromagnetic compatibility (EMC) requirements; - clarified overcurrent protection requirements; - requirements for determination of the short circuit current rating of the electrical equipment; - revised protective bonding requirements and terminology; - reorganization and revision to Clause 9, including requirements pertaining to safe torque off of PDS, emergency stop, and control circuit protection; - revised symbols for actuators of control devices; - revised technical documentation requirements; - general updating to current special national conditions, normative standards, and bibliographical references.

Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1: Exigences générales

L'IEC 60204-1:2016 s'applique aux équipements et systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables des machines non portables à la main en fonctionnement y compris un groupe de machines fonctionnant ensemble d'une manière coordonnée. L'équipement couvert par la présente partie de l'IEC 60204 commence au point de connexion de l'alimentation à l'équipement électrique de la machine. Cette sixième édition annule et remplace la cinquième édition parue en 2005. Cette édition constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: - exigences supplémentaires pour traiter des applications impliquant des systèmes d'entraînements électriques de puissance (PDS); - exigences révisées concernant la compatibilité électromagnétique (CEM); - clarification des exigences de protection contre les surintensités; - exigences pour la détermination des caractéristiques du courant de court-circuit de l'équipement électrique; - révision des exigences de liaisons de protection et la terminologie; - réorganisation et révision à l'Article 9, notamment les exigences relatives à la suppression sûre du couple du PDS, à l'arrêt d'urgence, et à la protection du circuit de commande; - révision des symboles pour les organes de commande des appareils de commande; - révision des exigences sur la documentation technique; - mise à jour générale des conditions nationales particulières, des normes et des références bibliographiques.

Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016, spremenjen)

Ta del standarda IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko ter programirljivo elektronsko opremo in sisteme za stroje, ki niso ročno prenosljivi med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj in usklajeno.
OPOMBA 1: Ta del standarda IEC 60204 je standard uporabe in ni namenjen omejevanju ali onemogočanju tehnološkega napredka.
OPOMBA 2: V tem delu standarda IEC 60204 izraz »električni« zajema električne, elektronske in programirljive elektronske zadeve (tj. »električna oprema« pomeni električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo).
OPOMBA 3: V okviru tega dela standarda IEC 60204 izraz »oseba« zajema vse posameznike in tiste osebe, ki so dodeljene za uporabo ter vzdrževanje te opreme in ki jim je to naročil uporabnik ali njegov zastopnik.
Oprema, ki je zajeta v tem delu standarda IEC 60204, se začne na točki povezave z napajanjem električne opreme stroja (glej točko 5.1).
OPOMBA 4: Zahteve za električne inštalacije so podane v skupini standardov IEC 60364. Ta del standarda IEC 60204 se uporablja za električno opremo ali dele električne opreme, ki delujejo pri nazivni napajalni napetosti največ 1000 V za izmenični tok (AC) in največ 1500 V za enosmerni tok (DC), pri čemer nazivna napajalna frekvenca ne presega 200 Hz.
OPOMBA 5: Informacije o električni opremi ali delih električne opreme, ki delujejo pri višji nazivni napajalni napetosti, je mogoče najti v standardu IEC 60204-11.
Ta del standarda IEC 60204 ne zajema vseh zahtev (na primer varovanja, spajanja ali nadzora), ki so potrebne ali zahtevane zaradi drugih standardov ali predpisov za zaščito oseb pred nevarnostmi, ki niso pogojene z virom električne energije. Vsaka vrsta stroja vključuje edinstvene zahteve, ki jih je treba izpolniti za zagotovitev ustrezne varnosti. Ta del standarda IEC 60204 vključuje zlasti (vendar ni omejen na) električno opremo strojev, kot je opredeljeno v točki 3.1.40.
OPOMBA 6: Dodatek C navaja primere strojev, katerih električno opremo je mogoče zajeti s tem delom standarda IEC 60204.
Ta del standarda IEC 60204 ne določa dodatnih in posebnih zahtev, ki lahko veljajo za električno opremo strojev, ki na primer:
– so namenjeni uporabi na prostem (tj. zunaj zgradb ali drugih zaščitnih struktur);
– uporabljajo, obdelujejo ali proizvajajo potencialno eksplozivni material (na primer barvo ali žagovino);
– so namenjeni uporabi v potencialno eksplozivnih in/ali vnetljivih atmosferah;
– predstavljajo posebna tveganja pri proizvodnji ali uporabi nekaterih materialov;
– so namenjeni uporabi v rudnikih;
– so šivalni stroji, enote in sistemi (ki so zajeti v standardu IEC 60204-31);
– so dvižni stroji (ki so zajeti v standardu IEC 60204-32);
– so polprevodniška proizvodna oprema (ki je zajeta v standardu IEC 60204-33).
Tokokrogi, pri katerih se električna energija neposredno uporablja kot delovno orodje, so izključeni iz tega dela standarda IEC 60204.

General Information

Status
Published
Publication Date
13-Sep-2018
Withdrawal Date
13-Sep-2021
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
14-Sep-2018
Completion Date
14-Sep-2018

Relations

Buy Standard

Standard
EN 60204-1:2018 - BARVE na PDF-str 109,110, natisnjeno za čitalnico (ČB), knjižnični izvod je trenutno v pisarni pri Francki Kavčič
English language
150 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard
EN 60204-1:2018 - BARVE
English language
150 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Standard – translation
EN 60204-1:2018 - BARVE
Slovenian language
150 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60204-1:2018
01-december-2018
1DGRPHãþD
SIST EN 60204-1:2006
SIST EN 60204-1:2006/A1:2009
9DUQRVWVWURMHY(OHNWULþQDRSUHPDVWURMHYGHO6SORãQH]DKWHYH ,(&
VSUHPHQMHQ
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
(IEC 60204-1:2016 , modified)
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung vonMaschinen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2016 , modifiziert)
Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1: Exigences
générales (IEC 60204-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60204-1:2018
ICS:
13.110 Varnost strojev Safety of machinery
29.020 Elektrotehnika na splošno Electrical engineering in
general
SIST EN 60204-1:2018 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------

SIST EN 60204-1:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------

SIST EN 60204-1:2018


EUROPEAN STANDARD EN 60204-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
September 2018
ICS 13.110; 29.020 Supersedes EN 60204-1:2006
English Version
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -
Part 1: General requirements
(IEC 60204-1:2016 , modified)
Sécurité des machines - Équipement électrique des Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von
machines - Partie 1: Exigences générales Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60204-1:2016 , modifiée) (IEC 60204-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2018-03-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60204-1:2018 E

---------------------- Page: 3 ----------------------

SIST EN 60204-1:2018
EN 60204-1:2018 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to Clause 2, Normative references . 4
2 Modifications to Clause 4 . 4
3 Modifications to Clause 6 . 4
4 Modifications to Clause 9 . 4
5 Modifications to Clause 11 . 5
6 Modifications to Clause 12 . 5
7 Modifications to Clause 13 . 5
8 Modifications to Clause 16 . 5
9 Modifications to Clause 18 . 6
10 Modification to annexes. 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
...

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 60204-1:2018
01-december-2018
Nadomešča:
SIST EN 60204-1:2006
SIST EN 60204-1:2006/A1:2009
Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-
1:2016, spremenjen)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
(IEC 60204-1:2016 , modified)
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:2016 , modifiziert)
Sécurité des machines - Équipement électrique des machines - Partie 1: Exigences
générales (IEC 60204-1:2016 , modifiée)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60204-1:2018
ICS:
13.110 Varnost strojev Safety of machinery
29.020 Elektrotehnika na splošno Electrical engineering in
general
SIST EN 60204-1:2018 en,fr,de
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60204-1:2018

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60204-1:2018


EUROPEAN STANDARD EN 60204-1

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM
September 2018
ICS 13.110; 29.020 Supersedes EN 60204-1:2006
English Version
Safety of machinery - Electrical equipment of machines -
Part 1: General requirements
(IEC 60204-1:2016 , modified)
Sécurité des machines - Équipement électrique des Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von
machines - Partie 1: Exigences générales Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60204-1:2016 , modifiée) (IEC 60204-1:2016 , modifiziert)
This European Standard was approved by CENELEC on 2018-03-19. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2018 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN 60204-1:2018 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 60204-1:2018
EN 60204-1:2018 (E)
Contents Page
European foreword . 3
1 Modification to Clause 2, Normative references . 4
2 Modifications to Clause 4 . 4
3 Modifications to Clause 6 . 4
4 Modifications to Clause 9 . 4
5 Modifications to Clause 11 . 5
6 Modifications to Clause 12 . 5
7 Modifications to Clause 13 . 5
8 Modifications to Clause 16 . 5
9 Modifications to Clause 18 . 6
10 Modification to annexes. 6
Annex ZA (normative) Normative references to international publications with their
co
...

ba
SLOVENSKI
SIST EN 60204-1
STANDARD  december 2018
Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:2016, spremenjen)
Safety of machinery – Electrical equipment of machines –
Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified)
Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
Partie 1: Exigences générales (IEC 60204-1:2016, modifiée)
Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifiziert)
Referenčna oznaka
ICS 13.110; 29.020 SIST EN 60204-1:2018 (sl)
Nadaljevanje na straneh II do V in od 1 do 146
© 2020-10. Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega dokumenta ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 60204-1 : 2018

NACIONALNI UVOD

Standard SIST EN 60204-1 (sl), Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1. del: Splošne zahteve
(IEC 60204-1:2016, spremenjen), 2018, ima status slovenskega standarda in je enakovreden
evropskemu standardu EN 60204-1 (en), Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part
1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified), 2018.

Ta standard nadomešča SIST EN 60204-1:2006.

NACIONALNI PREDGOVOR

Mednarodni standard IEC 60204-1:2018 je pripravil pododbor Mednarodne elektrotehniške komisije
IEC/TC 44 Varnost strojev – Elektrotehnični pogledi. Vzporedno je standard potrdil tehnični odbor
Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki CLC/TC 44X Varnost strojev: Elektrotehnični
pogledi, katerega tajništvo vodi BSI.

Slovenski standard SIST EN 60204-1:2018 je prevod evropskega standarda EN 60204-1:2018. V
primeru spora glede besedila slovenskega prevoda v tem standardu je odločilen izvirni evropski
standard v angleškem jeziku. Slovensko izdajo standarda je pripravil tehnični odbor SIST/TC MOV
Merilna oprema za elektromagnetne veličine.

Odločitev za privzem tega standarda je 11. novembra 2018 sprejel tehnični odbor SIST/TC MOV Merilna
oprema za elektromagnetne veličine.

ZVEZA Z NACIONALNIMI STANDARDI

S privzemom tega evropskega standarda veljajo za omejeni namen referenčnih standardov vsi
standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 60034-1:2010  Električni rotacijski stroji – 1. del: Nazivni podatki in preskus
lastnosti (IEC 60034-1:2010, spremenjen) (vsebuje popravek
AC:2010)
SIST EN 60309-1 (skupina) Mere in izhodne serije električnih rotacijskih strojev
SIST EN 60309-1:2000 Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske namene – 1. del: Splošne
zahteve
SIST EN 60309-1:2000/A1:2008  Vtiči, vtičnice in spojni elementi za industrijsko rabo – 1. del:
Splošne zahteve (IEC 60309-1:1999/A1:2005 spremenjen)
SIST EN 60309-1:2000/A2:2012  Vtiči, vtičnice in spojke za industrijske namene – 1. del: Splošne
zahteve (IEC 60309-1:1999/A2:2012)
SIST HD 60364-1:2008 Nizkonapetostne električne inštalacije – 1. del: Temeljna načela,
ocena splošnih karakteristik, definicije (IEC 60364-1:2005,
spremenjen)
SIST IEC 60364-4-41:2006 Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi
– Zaščita pred električnim udarom (nadomeščen s SIST HD
60364-4-41:2017)
SIST IEC 60364-4-43:2009  Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-43. del: Zaščitni ukrepi
– Zaščita pred nadtoki
SIST HD 60364-5-52:2011 Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-52. del: Izbira in
namestitev električne opreme – Sistemi ožičenja
SIST HD 60364-5-53:2016 Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-53. del: Izbira in
namestitev električne opreme – Stikalne in krmilne naprave

II

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 60204-1 : 2018

SIST HD 60364-5-54:2011  Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-54. del: Izbira in
namestitev električne opreme – Ozemljitve in zaščitni vodniki (IEC
60364-5-54:2011)
SIST EN 60445:2011 Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj,
označevanje in razpoznavanje – Razpoznavanje terminalov
opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2010)
SIST EN 60529:1997 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) (IEC 60529:1989)
(vsebuje popravek AC:1993)
SIST EN 60529:1997/A1:2000  Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A1
SIST EN 60529:1997/A2:2014  Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) – Dopolnilo A2
SIST EN 60664-1:2007 Koordinacija izolacije za opremo v okviru nizkonapetostnih
sistemov – 1. del: Načela, zahteve in preskusi (IEC 60664-1:2007)
SIST EN 60947-2:2017 Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-
2:2016)
SIST EN 60947-3:2009 Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 3. del: Stikala,
ločilniki, ločilna stikala in stikalni aparati z varovalkami (IEC 60947-
3:2008)
SIST EN 60947-3:2009/A1:2012  Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 3. del: Stikala,
ločilniki, loč
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.