International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 394: Nuclear instrumentation - Instruments

It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) - Partie 394: Instrumentation nucléaire - Instruments

Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au Guide 108 de la CEI.

Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 466: Nadzemni vodi

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Oct-1995
Technical Committee
Current Stage
DELPUB - Deleted Publication
Start Date
24-Apr-2007
Completion Date
24-Apr-2007

Buy Standard

Standard – translation
IEC 60050-466:1996
Slovenian language
51 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI PSIST IEC 50(466)
prva izdaja
STANDARD
marec 1996
Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 466: Nadzemni vodi
(enakovreden IEC 50(466):1990)
International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 466: Overhead lines
Vocabulaire Electrotechnique International - Chapitre 466: Lignes électriques
Internationales Elektrotechnisches Woerterbuch - Kapitel 466: Freileitungen
Deskriptorji:
Referenčna številka
ICS 01.040.29; 29.240.20 PSIST IEC 50(466):1996 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 52

© Standard je založil in izdal Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Razmnoževanje ali kopiranje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
---------------------- Page: 1 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
---------------------- Page: 2 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
VSEBINA Stran

Uvod ........................................................................................................................................................4

Poglavje 466: Nadzemni vodi...................................................................................................................5

Podpoglavje 466-01: Splošni izrazi ..........................................................................................................5

Podpoglavje 466-02: Mehanske konstrukcije...........................................................................................8

Podpoglavje 466-03: Razpetine ............................................................................................................ 10

Podpoglavje 466-04: Profili ................................................................................................................... 13

Podpoglavje 466-05: Razporeditev vodnikov........................................................................................ 14

Podpoglavje 466-06: Podpore............................................................................................................... 17

Podpoglavje 466-07: Drogovi in prečke ................................................................................................ 18

Podpoglavje 466-08: Stebri ................................................................................................................... 19

Podpoglavje 466-09: Temelji................................................................................................................. 22

Podpoglavje 466-10: Goli vodniki.......................................................................................................... 25

Podpoglavje 466-11: Pribor za vodnike ................................................................................................ 30

Podpoglavje 466-12: Izolatorske verige - Pribor ................................................................................... 33

Abecedni seznam slovenskih izrazov ................................................................................................... 41

Abecedni seznam angleških izrazov ..................................................................................................... 44

Abecedni seznam francoskih izrazov.................................................................................................... 47

Abecedni seznam nemških izrazov....................................................................................................... 50

---------------------- Page: 3 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Uvod

Strokovni izrazi omogočajo natančno izražanje in so osnova za sporazumevanje, zato morajo biti

standardizirani in enoumni. To je pomembno tudi za standardizacijo in je pomemben tudi slovar

strokovnih izrazov oz. standard Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC - International

Electrotechnical Comission).

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije so nastopile nove zahteve tudi do procesa standardizacije.

[tevilne standarde je treba posloveniti, kar zahteva oblikovanje novih slovenskih ustreznikov za tuje

poimenovanje.

Slovenski komite CIGRÉ (SLOKO CIGRÉ), ki ima v svojih študijskih komitejih številne strokovnjake s

področja elektroenergetike, je pobudnik odločitve o sodelovanju njegovih članov pri oblikovanju

standardiziranega strokovnega izrazja. ^lani SLOKO CIGRÉ sedaj sodelujejo pri izdaji zvezkov

slovenskega slovarja za področje elektroenergetike. S privolitvijo Urada za standardizacijo in

meroslovje (USM) bodo pod geslom “Vsakemu elektrotehniku elektrotehnični slovar” v organizirani

akciji ob podpori elektroenergetskih in drugih podjetij posredovali slovar zainteresiranim

strokovnjakom na tem področju.

Mednarodna elektrotehniška komisija IEC ima med svojimi številnimi tehničnimi odbori tudi tehnični

odbor USM/TC TRM Terminologija. Strokovni odbor za elektrotehniško izrazoslovje je pri IEC nastal

že leta 1910. Tehnični odbor Terminologija v sodelovanju z ustreznim tehničnim odborom pripravlja

terminologijo za določeno področje elektrotehnike. Tako je že leta 1938 nastal Mednarodni

elektrotehniški slovar (International Electrotechnical Vocabulary - IEV). Z razvojem elektrotehnike se

je razširjalo tudi elektrotehniško izrazje, zato je postajal tudi obseg IEV-ja vse večji. Zato so povojne

izdaje IEV-ja začele izhajati v ločenih zvezkih, ki obsegajo posamezna področja elektrotehnike. V

slovenščini je izšlo 12 zvezkov, in sicer v letih od 1957 do 1970. Urejal jih je prof. France Mlakar.

Celotni prevod je opravil Jože Perme, član študijskega komiteja 22 (Nadzemni vodi) pri SLOKO

CIGRE ob pomoči jezikovne svetovalke Zvonke Leder Mancini. Pri tem je sodelovala tudi

Terminološka komisija Elektrotehniške zveze in ustrezna terminološka komisija SLOKO CIGRÉ, ki ju

vodi predsednik TO 1 Jože Unk, dipl. ing.

Po dogovoru z Uradom za standardizacijo in meroslovje je SLOKO CIGRÉ prevzela založništvo

terminoloških standardov, poglavje elektroenergetike.

Želja založnika in izdajatelja, SLOKO CIGRÉ in Urada za standardizacijo in meroslovje je, da bi se

standardi kar se da hitro in na široko uveljavili v praksi. Zaradi tega, in da bi bila cena zvezkov

primerno nizka, je založnik pridobil naslednje donatorje:
---------------------- Page: 4 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Poglavje 466: Nadzemni vodi
Podpoglavje 466-01: Splošni izrazi
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-01-01 − (električni) vod Skupek vodnikov, izolacijskih materialov in pri-
− (electric) line bora za prenos električne energije med dvema
− ligne (électrique) točkama sistema.
− (elektrische) Leitung
466-01-02 − nadzemni vod Električni vod z vodniki nad zemljo,
− overhead line ponavadi podprt z izolatorji in ustreznimi pod-
− ligne aérienne porniki.
− Freileitung
Opomba: Nekateri nadzemni vodi so lahko
narejeni tudi z izoliranimi vodniki.
Vod, ki je priključen na vir izmeničnega
466-01-03 − vod izmeničnega toka
− a.c. line toka ali pa povezuje dve omrežji
− ligne à courant alternatif izmeničnega toka.
− Drehstromleitung; Wechsel-
stromleitung

466-01-04 − faza (voda izmeničnega Označba kateregakoli vodnika ali snopa vodni-

kov večfaznega voda izmeničnega
toka)
− phase (of an a.c. line) toka, ki je pri normalnem obratovanju pod nape-
− phase (d’une ligne à courant tostjo.
alternatif)
− Außenleiter (einer Wechsel
oder Drehstromleitung)
466-01-05 − vod enosmernega toka Vod, priključen na vir enosmernega toka.
− d.c. line
− ligne à courant continu
− Gleichstromleitung
Označba vodnika ali snopa vodnikov voda eno-
466-01-06 − pol (voda enosmernega
toka) smernega toka, ki je v normalnem
obratovanju pod napetostjo.
− pole (of a d.c. line)
− pôle (d’une ligne à courant
continu)
− Pol (einer Gleichstromleitung)
---------------------- Page: 5 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

466-01-07 − tokokrog (nadzemnega Vodnik ali sistem vodnikov, skozi katerega teče

električni tok.
voda)
− circuit (of an overhead line)
− circuit (d’une ligne aérienne)
− Stromkreis; elektrisches
System
Vod z enim tokokrogom.
466-01-08 − enosistemski vod; enotoko-
krožni vod
− single circuit line
− ligne simple
− Einfachleitung; Einsystemlei-
tung
466-01-09 − dvosistemski vod; dvotoko- Vod z dvema tokokrogoma, ki sta lahko
krožni vod tudi različnih napetosti in frekvenc,
nameščena na istih podporah.
− double circuit line
− ligne double
− Doppelleitung; Zweisystemlei-
tung
466-01-10 − večsistemski vod; večtoko- Vod z več tokokrogov, ki so lahko tudi
krožni vod različnih napetosti in frekvenc, nameščenih na
− multiple circuit line istih podporah.
− ligne multiple
− Mehrfachleitung; Mehrsystem-
leitung
Vod enosmernega toka, pri katerem sta breme
466-01-11 − enopolni vod
− monopolar line in vir napajanja povezana samo z enim polom,
povratna zveza pa poteka
− ligne monopolaire
− einpolige Leitung preko zemlje.
466-01-12 − dvopolni vod Vod enosmernega toka, pri katerem sta breme
in vir napajanja povezana z dvema poloma.
− bipolar line
− ligne bipolaire
− zweipolige Leitung
Vod, ki je del sistema za prenos električne
466-01-13 − prenosni vod; daljnovod
− transmission line energije.
− ligne de transport
− Übertragungsleitung
---------------------- Page: 6 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-01-14 − razdelilni vod; distribucijski Vod, ki se uporablja za razdeljevanje
(distribucijo) električne energije.
vod
− distribution line
− ligne de distribution
− Verteilungsleitung

466-01-15 − vodnik (nadzemnega voda) Žica ali kombinacija žic, ki med seboj niso izoli-

rane in so primerne za prenašanje
− conductor (of an overhead
line) električnega toka.
− conducteur (d’une ligne
aérienne)
− Leiter (einer Freileitung)
466-01-16 − vibriranje vodnika Periodično gibanje vodnika.
− conductor vibration
− vibration d’un conducteur
− Leiterschwingung
− vibrazione di un conduttore

466-01-17 − vibriranje zaradi vetra; Periodično gibanje vodnika, ki ga povzroča ve-

ter, pretežno v navpični ravnini, s precej visoko
vetrno vibriranje
− aeolian vibration frekvenco deset ali nekaj deset Hz, ter s precej
majhno amplitudo velikosti premera vodnika.
− vibration éolienne
− winderregte Schwingung
466-01-18 − nihanje podrazpetine Periodično gibanje enega ali več vodnikov sno-
pa v podrazpetini, pretežno v vodoravni ravnini
− subspan oscillation
− oscillation de sous-portée z vmesno frekvenco nekaj Hz in amplitudo v ve-
likosti razdalje vodnikov v snopu.
− Teilfeldschwingung
Periodično gibanje vodnika ali snopa,
466-01-19 − galopiranje vodnika
− conductor galloping pretežno v navpični ravnini, z nizko
frekvenco, velikostnega reda delčka enega Hz
− galop de conducteurs
− Leitertanzen in z veliko amplitudo, katere maksimum je lahko
enako velik kot začetni poves.
---------------------- Page: 7 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Podpoglavje 466-02: Mehanske konstrukcije

Opomba: V tem podpoglavju se izraza “obtežba”, “obtežni” nanašata na mehanske sile, ki delujejo na vod.

Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-02-01 − obtežne predpostavke; Niz obtežnih pogojev, ki temeljijo na
nacionalnih standardih, zakonskih predpisih ali
predpostavke o obtežbah
− loading assumptions na proučevanju meteoroloških podatkov, ki se
− hypothèses de charge uporabljajo za konstruiranje vsakega elementa
− Lastannahmen voda.
466-02-02 − obtežni primer Kombinacija obtežb, ki so uporabljene na ele-
− loading case mentu voda za posamezno obtežno predpo-
− cas de charge stavko.
− Lastfall
466-02-03 − delovna obtežba Obtežba, ki izhaja iz določenih obtežnih pred-
− working load postavk in ne upošteva varnostnih ali preobre-
− charge de service menitvenih faktorjev.
− Arbeitslast; Betriebslast
Obtežba zaradi delovanja vetra in teže na žice,
466-02-04 − normalna obtežba
− normal load; primary load izolatorje in podpore, z dodatkom ledu ali brez
njega.
− charge normale
− Normallast; primäre Last
466-02-05 − posebna obtežba Obtežba, ki nastane zaradi upravičenih
dejavnosti osebja pri gradnji in vzdrževanju ozi-
− special load
− charge spéciale roma zaradi uničenja kakega elementa.
− Sonderlast
Obtežba, ki jo predpiše državna regulativa.
466-02-06 − zakonsko predpisana
obtežba
− legislative load
− charge réglementaire
− gesetzliche Last
466-02-07 − preskusna obtežba Obtežba, ki se uporablja na elementu ali ele-
− test load mentih nadzemnega voda pri preskusu.
− charge d’essai
− Prüflast
Obtežba, ki povzroči okvaro kateregakoli ele-
466-02-08 − porušitvena obtežba
− failure load menta voda.
− charge de rupture
− Versagenslast
− carico di rottura
---------------------- Page: 8 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

466-02-09 − računska mejna obtežba Obtežba, ki bi jo določen čas zdržali vsi ele-

− ultimate design load menti brez poškodbe.
− charge ultime spécifiée
− Bemessungsgrenzlast
466-02-10 − navpična obtežba Navpične komponente katerekoli obtežbe v kaki
− vertical load točki podpore, podane v tridimenzionalnem
− charge verticale koordinatnem sistemu, ki se nanaša na podpo-
− vertikale Last ro.
466-02-11 − vzdolžna obtežba Vzdolžne komponente katerekoli obtežbe v kaki
− longitudinal load točki podpore, podane v
− charge longitudinale tridimenzionalnem koordinatnem sistemu, ki se
nanaša na podporo.
− longitudinale Last
Prečne komponente katerekoli obtežbe v kaki
466-02-12 − prečna obtežba
− transverse load točki podpore, podane v
tridimenzionalnem koordinatnem sistemu, ki se
− charge transversale
− transversale Last nanaša na podporo.

466-02-13 − vetrna obtežba; obtežba Vodoravna obtežba zaradi pritiska vetra na ka-

terikoli element nadzemnega voda, z
zaradi vetra
− wind load obtežbo ledu ali brez njega.
− charge de vent
− Windlast

466-02-14 − ledna obtežba; obtežba Dodatna obtežba zaradi nabiranja ledu na kate-

zaradi ledu (žleda) remkoli elementu voda.
− ice loading
− charge de givre
− Eislast
Ledna obtežba, enakomerno razporejena
466-02-15 − enakomerna ledna obtežba;
enakomerna obtežba zaradi vzdolž vsakega vodnika in zaščitne vrvi na vseh
razpetinah odseka voda.
ledu (žleda)
− uniform ice loading
− charge de givre uniforme
− gleichförmige Eislast
---------------------- Page: 9 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-02-16 − neenakomerna ledna Obtežba zaradi neenakomerne ledne
obtežbe vzdolž vodnikov ali zaščitnih vrvi na
obtežba; neenakomerna
obtežba zaradi ledu (žleda) odseku voda.
− charge de givre dissymétri-
que
− non-uniform ice loading
− ungleiche Eislast
Podpoglavje 466-03: Razpetine
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-03-01 − razpetina Del voda med dvema sosednjima
podporama vodnika.
− span
− portée
− Spannfeld
Vodoravna razdalja med pritrdilnima
466-03-02 − dolžina razpetine
− span lenght točkama vodnika na dveh sosednjih
podporah.
− longueur de la portée; portée
horizontale
− Spannweite
Razpetina, v kateri sta pritrdilni točki
466-03-03 − nivojska razpetina
− level span vodnika na dveh sosednjih podporah skoraj v
isti vodoravni ravnini.
− portée de niveau
− ebenes Spannfeld
466-03-04 − poševna razpetina Razpetina, v kateri pritrdilni točki vodnika na
− sloping span; inclined span dveh sosednjih podporah nista v isti
− portée dénivelée vodoravni ravnini.
− geneigtes Spannfeld
466-03-05 − višinska razlika Navpična razdalja med dvema vodoravnima
− difference in levels ravninama, ki gresta skozi pritrdilni točki vodni-
− dénivellation ka poševne razpetine.
− Höhenunterschied
---------------------- Page: 10 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

466-03-06 − dolžina poševne razpetine Razdalja med pritrdilnima točkama vodnika na

− sloping span lenght dveh sosednjih podporah (slika 1).
− portée oblique; portée selon la
pente
− geneigte Spannweite
466-03-07 − srednja razpetina Vodoravna razdalja med točkama sredine raz-
− wind span petine na vsaki strani podpore.
− portée vent
− Windspannweite
Vodoravna razdalja med najnižjima točkama
466-03-08 − gravitacijska razpetina
− weight span vodnika na obeh straneh podpore.
− portée poids
Opomba: Na zelo strmem terenu sta lahko najnižji toč-
− Gewichtsspannweite
ki verižnice obeh sosednjih razpetin na isti
strani podpore.
466-03-09 − globina razpetine Navpična razdalja med dvema vodoravnima
− ... ravninama, ene, ki gre skozi najvišjo točko pod-
− creux de portée pore vodnika v razpetini, in druge, ki je tangen-
− Durchhang im ideellen cialna na krivuljo vodnika v najnižji točki.
Spannfeld
Opomba: Najnižja točka je lahko namišljena
(slika 1).
466-03-10 − poves Največja navpična razdalja v razpetini
nadzemnega voda med vodnikom in ravno črto,
− sag
− flèche ki povezuje njegovi točki na obeh podporah (sli-
− größter Durchhang ka 1).
466-03-11 − odsek (nadzemnega voda); Del voda med dvema napenjalnima
napenjalno polje podporama.
− section (of an overhead line)
− canton (d’une ligne aérienne)
− Abspannabschnitt (einer
Freileitung)
Navidezna enojna razpetina, pri kateri je
466-03-12 − idealna razpetina
− equivalent span; ruling span spremninjanje raztezanja zaradi bremena ali
temperaturnih sprememb, skoraj enako kot pri
− portée équivalente
− ideelle Spannweite dejanskih razpetinah v napenjalnem
polju.
Opomba: Približna vrednost a idealne razpetine je:
kjer je a dolžina razpetine i v
napenjalnem polju.
???? manjka formula
11
---------------------- Page: 11 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-03-13 − verižnica Oblika krivulje, prevzeta od popolnoma upoglji-
− catenary ve, neraztegljive in na konceh
− chaînette obešene vrvi, ki je podana z enačbo.
− Kettenlinie ???? enačba
V praksi se pogosto uporablja enostavna
krivulja, ki predstavlja prva dva člena
vrste razvoja enačbe verižnice.
???? enačba
Opomba: Krivulja verižnice predstavlja vrv s
konstantno težo na enoto dolžine
krivulje, medtem ko krivulja predstavlja žico
s konstantno težo na vodoravno enoto dolži-
ne. Poves, ki se računa z enačbo krivulje, je
manjši kot z
enačbo verižnice. S približno oceno s
krivuljo pri dolgih ali zelo poševnih razpeti-
nah prihaja do nedopustnih napak.
466-03-14 − parameter verižnice p Parameter v enačbah verižnice in krivulje je
− catenary constant geometrijsko ponazorjen z radijem
− paramètre (de la chaînette) ukrivljenosti v najnižji točki razpetine.
− Kettenlinienparameter
Opomba: Parameter verižnice p je enak količniku vo-
doravnega dela natezne sile v vrvi T pri do-
ločeni temperaturi (slika 1) in teže na enoto
dolžine w, pri kateri morajo biti upoštevane
tudi morebitne dodatne obremenitve zaradi
ledu in
vetra. p=T
---------------------- Page: 12 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Podpoglavje 466-04: Profili
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-04-01 − vzdolžni profil Prikaz prereza tal v navpični ravnini, v
− longitudinal profile kateri leži os voda (slika 1).
− profil en long
− Längenprofil
Prikaz prereza tal v navpični ravnini v
466-04-02 − vzporedni profil
− side slope at X metres; offset razdalji X metrov od osi voda in vzporedno z
njim (slika 1).
profile
− profil parallèle; contre-profil à X
mètres
− Parallelprofil
466-04-03 − prečni profil Profil v navpični ravnini, pravokotni na os voda
(slika 1).
− transverse profile; section
profile
− profil en travers
− Querprofil
466-04-04 − diagonalni profil Prikaz prereza tal v navpični ravnini, ki
− diagonal leg profile poteka skozi diagonalo nasprotne podporne no-
− profil dans le plan diagonal du ge.
support
− Diagonalprofil am Maststandort
466-04-05 − lomni kot trase q Kotna sprememba smeri voda pri podpori (q).
− line angle ????? manjka slika
− angle en ligne
− Leitungswinkel
13
---------------------- Page: 13 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Podpoglavje 466-05: Razporeditve vodnikov
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-05-01 − razporeditev vodnikov Geometrijska razporeditev faznih vodnikov gle-
− conductor cofiguration de na podporo.
− armement
− Leiteranordnung
Razporeditev, pri kateri so vsi fazni vodniki na
466-05-02 − vodoravna razporeditev
− horizontal configuration podpori v isti vodoravni ravnini.
− armement en nappe
horizontale
− horizontale Anordnung;
Einebenenanordnung

466-05-03 − polvodoravna razporeditev Različica vodoravne razporeditve, pri kateri je

srednja faza nekoliko višje ali nižje od zunanjih
− semi-horizontal configuration
− armement en nappe voûte faz.
− semi-horizontale Anordnung
Razporeditev, pri kateri so fazni vodniki
466-05-04 − trikotna razporeditev
− triangular configuration tokokroga na vogalih trikotnika, katerega osno-
− armement en triangle va ni nujno vodoravna.
− Dreiecksanordnung
466-05-05 − deltasta razporeditev Razporeditev, pri kateri so fazni vodniki
− delta configuration tokokroga na vogalih enakokrakega trikotnika,
− armement en delta katerega osnova ni nujno vodoravna.
− Delta-Anordnung

466-05-06 − navpična razporeditev Razporeditev, pri kateri so vsi fazni vodniki to-

− vertical configuration kokroga na podpori v isti navpični ravnini.
− armement en drapeau
− vertikale Anordnung

466-05-07 − polnavpična razporeditev Različica navpične razporeditve, pri kateri je

− semi-vertical configuration srednja faza vodoravno zamaknjena.
− armement semi-vertical
− Tonnenanordnung
466-05-08 − navpična razporeditev dveh Razporeditev, pri kateri sta sistema
navpične razporeditve na obeh straneh podpo-
sistemov (tokokrogov)
− double circuit vertical re.
configuration
− armement en double drapeau
− vertikale Anordnung einer
Doppelleitung
---------------------- Page: 14 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-05-09 − polnavpična razporeditev Različica navpične razporeditve dveh
sistemov, pri katerih sta srednji fazi
dveh sistemov (tokokrogov)
− double circuit semi-vertical vodoravno zamaknjeni.
configuration
− armement en tonneau
− Tonnenanordnung einer
Doppelleitung

466-05-10 − prepletanje; transpozicija Zamenjava medsebojnih položajev faznih vod-

nikov voda.
− transposition
− transposition; permutation
Opomba: Prepletanje se opravi zato, da se
− Verdrillung
vzpostavi ustrezna električna simetrija med
vodniki glede na zemljo ali glede na sosed-
nje sisteme.
466-05-11 − odsek prepletanja; odsek Dolžina voda med dvema zaporednima
prepletanjema.
transpozicije
− transposition interval
− intervalle de transposition
− Verdrillungsabschnitt
466-05-12 − dozemna razdalja Najkrajša razdalja z natančno določenimi pogoji
med vsakim elementom pod
− ground clearance
− distance au sol napetostjo in zemljo.
− minimaler Bodenabstand
Najkrajša razdalja z natančno določenimi pogoji
466-05-13 − razdalja med fazo in zem- ljo
− phase-to-earth clearance med vsakim elementom pod
napetostjo in konstrukcijami, ki so pod
− distance à la masse
− minimaler Abstand zwischen napetostjo.
Teilen unter Spannung und
geerdeten Teilen
466-05-14 − razdalja do ovir Najkrajša razdalja z natančno določenimi pogoji
med vsakim elementom pod
− clearance to obstacles
− distance aux obstacles napetostjo in vsako oviro, ki je na
− minimaler Abstand zu Objek- potencialu zemlje.
ten
− distanza dagli ostacoli

466-05-15 − medfazna razdalja; razdalja Razdalja med osmi dveh sosednjih vodnikov

različnih faz ali med središči snopastih
med fazami
− phase-to-phase spacing vodnikov dveh sosednjih faz.
− distance entre phase
− Leiterabstand
466-05-16 − zaščitni kot Kot med navpično ravnino skozi zaščitno vrv in
ravnino skozi zaščitno vrv in vodnik, ki naj se
− angle of shade; shielding
angle (ZDA) zaščiti pred udari strele.
− angle de protection
− Erdseilschutzwinkel
15
---------------------- Page: 15 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-05-17 − najmanjši zaščitni kot Kot, znotraj katerega morajo biti nameščeni
− minimum angle of shade; vodniki, da bi se jim zagotavila predvidena
minimum shielding angle stopnja zaščite pred udari strele.
(ZDA)
− angle minimal de protection
− minimaler Schutzwinkel
---------------------- Page: 16 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Podpoglavje 466-06: Podpore
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

466-06-01 − podpora (nadzemnega vo- Naprava, ki preko izolatorjev nosi vodnike voda.

da)
− support; structure (of an
overhead line)
− support (de ligne aérienne)
− Stützpunkt (einer Freileitung)
466-06-02 − nosilna podpora Podpora na ravnem odseku trase nadzemnega
− intermediate support voda, pri kateri so vodniki pritrjeni na podporne
− support d’alignement ali na viseče izolatorje.
− Tragstützpunkt in gerader
Linie
466-06-03 − kotna podpora Podpora v točki, kjer trasa voda v
− angle support vodoravni ravnini bistveno spremeni smer.
− support d’angle
− Winkelstützpunkt

466-06-04 − kotna nosilna podpora Podpora, ki se uporablja pri majhnih ali srednje

− flying angle support; running velikih kotih spremembe trase,
angle support vodniki pa se pritrjujejo na nosilne
− support d’angle souple izolatorske verige.
− Winkeltragstützpunkt
Podpora, na katero so vodniki ali snopi vodni-
466-06-05 − napenjalna podpora,
razbremenilna podpora kov pritrjeni z napenjalnimi izolatorskimi veriga-
mi.
− tension support; angle
support; strain support (ZDA)
Opomba: Obremenitve, ki nastanejo med
− support d’ancrage
sosednjima razpetinama, se upoštevajo
− Abspannstützpunkt
neodvisno od točk pritrditve.
466-06-06 − končna podpora Napenjalna podpora za uravnavanje nategnje-
− terminal support nosti vodnikov na enem koncu voda.
− support d’arrêt
− Endstüzpunkt

466-06-07 − podpora za prepletanje; Podpora za izmenjavo položaja faznih vodnikov

vzdolž trase voda.
transpozicijska podpora
− transposition support
− support de transposition;
support de permutation
− Verdrillungsstützpunkt
17
---------------------- Page: 17 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini

466-06-08 − sidrna vrv; sidrna palica Jeklena žična vrv ali palica, obremenjena na

− stay; guy (ZDA) nateg, ki povezuje eno ali dve točki podpore s
− hauban posebnim sidrom.
− Abspannung
466-06-09 − sidrana podpora Podpora, katere stabilnost je zagotovljena s si-
− stayed support; guyed sup- drom.
port (ZDA)
− support haubané
− abgespannter Stützpunkt
Podpora z notranjo stabilnostjo brez
466-06-10 − samonosilna podpora
− self-supporting support uporabe sider.
− support autostable
− selbsttragender Stützpunkt
Podpoglavje 466-07: Drogovi in prečke
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-07-01 − drog Navpična enojna podpora iz lesa, betona, jekla
− pole ali kakega drugega materiala z enim koncem
− poteau neposredno zakopana v zemljo ali s temelje-
− einstieliger Mast njem.
466-07-02 − H-drog Podpora, narejena v obliki črke H, ki sestoji iz

− portal support; “H” pole; “H” fra- dveh glavnih navpičnih nog in vodoravne preč-

me (ZDA) ke pod vrhom.
− portique; support en “H”
− Portalstützpunkt; “H”-förmiger
Mast
Manjša armatura, pritrjena na zunanji strani
466-07-03 − prečka; nosilec
− bracket stavbe ali na kaki drugi konstrukciji.
− potelet
− Befestigungsteile
466-07-04 − A-drog Dvodelna podpora, pri kateri sta vrhova obeh
delov zbita in skupaj speta ter
− “A” pole; “A” frame (ZDA)
− poteau en “A” povezana s skupno prečno gredjo v obliki črke
− A-Mast
---------------------- Page: 18 ----------------------
PSIST IEC 50(466) : 1996
Podpoglavje 466-08: Stebri
Zap. št. Izraz v slovenščini Definicija
Izraz v angleščini
Izraz v francoščini
Izraz v nemščini
466-08-01 − steber Podpora, ki je narejena iz snovi, kot na primer
− tower
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.