Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard

1.1 This part of CISPR 14 deals with the electromagnetic immunity of appliances and similar apparatus for household and similar purposes that use electricity, as well as electric toys and electric tools, the rated voltage of the apparatus being not more than 250 V for single-phase apparatus to be connected to phase and neutral, and 480 V for other apparatus. Apparatus may incorporate motors, heating elements or their combination, may contain electric or electronic circuitry, and may be powered by the mains, by transformer, by batteries, or by any other electrical power source.
Apparatus not intended for household use, but which nevertheless may require the immunity level, such as apparatus intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard, as far as they are included in CISPR 14-1. In
addition, the following are also included in the scope of this standard:
– microwave ovens for domestic use and catering;
– cooking hobs and cooking ovens, heated by means of r.f. energy;
– (single- and multiple-zone) induction cooking appliances;
– appliances for personal care equipped with radiators in the range from UV to IR, inclusive (this includes visible light);
– power supplies and battery chargers provided with or intended for apparatus within the scope of this standard.
1.2 This standard does not apply to:
– equipment for lighting purposes;
– apparatus designed exclusively for heavy industrial purposes;
– apparatus intended to be part of the fixed electrical installation of buildings (such as fuses,
circuit breakers, cables and switches);
– apparatus intended to be used in locations where special electromagnetic conditions prevail, such as the presence of high electromagnetic fields (for example in the vicinity of a broadcast  transmitting station), or where high pulses occur on the power network (such
as in a power generator station);
– radio and television receivers, audio and video equipment, and electronic music instruments other than toys;
– medical electrical appliances;
– personal computers and similar equipment other than toys;
– radio transmitters;
– apparatus designed to be used exclusively in vehicles;
– babies surveillance systems.
1.3 Immunity requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered.
1.4 The effects of electromagnetic phenomena relating to the safety of apparatus are excluded from this standard and are covered by other standards, for example in the IEC 60335 series.
Abnormal operation of the apparatus (such as simulated faults in the electric circuitry for testing purposes) is not taken into consideration.
NOTE 1 Attention is drawn to the fact that additional requirements can be necessary for apparatus intended to be
used on board ships or aircraft.
1.5 The object of this standard is to specify the immunity requirements for apparatus defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated electromagnetic  disturbances, including electrostatic discharges.
These requirements represent essential electromagnetic compatibility immunity requirements.
NOTE 2 In special cases, situations will arise where the level of disturbances may exceed the test values
specified in this standard. In these instances special mitigation measures may have to be employed.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte -- Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues -- Partie 2: Immunité - Norme de famille de produits

Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:2015)

1.1 Ta del standarda CISPR 14 obravnava elektromagnetno odpornost naprav ter podobnih aparatov za gospodinjske in podobne namene, ki porabljajo elektriko, ter električnih igrač in električnega orodja, pri čemer je lahko nazivna napetost aparatov največ 250 V za enofazne aparate pri priključitvi faze in nevtralnega vodnika ter 480 V za druge aparate. Aparati lahko vključujejo motorje, grelne elemente ali kombinacijo obojih in električno ali elektronsko vezje, napajajo pa se lahko prek omrežja, transformatorja, akumulatorja ali prek drugega vira električne energije.
Področje uporabe tega standarda zajema aparate, ki niso namenjeni za gospodinjsko uporabo, vendar lahko zahtevajo raven odpornosti, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah, in sicer pod pogojem, da jih vključuje standard CISPR 14-1. Področje uporabe tega standarda vključuje tudi naslednje:
– mikrovalovne pečice za domačo uporabo in namene v gostinstvu;
– kuhalnike in pečice, ki jih segreva radiofrekvenčna energija;
– indukcijske kuhalnike (z eno ali več kuhalnimi ploščami);
– naprave za osebno nego, opremljene z grelniki z razponom od (vključno z) UV do (vključno z) IR (to vključuje vidno svetlobo);
– napajalne enote in polnilnike baterij, priložene aparatom, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, ali namenjene zanje.
1.2 Ta standard se ne uporablja za:
– opremo za namene osvetlitve;
– aparate, ki so zasnovani posebej za zahtevne industrijske namene;
– aparate, ki so namenjeni za uporabo kot del stalne električne napeljave v stavbah (npr. varovalke,
odklopniki, kabli in stikala);
– aparate, ki so namenjeni za uporabo na mestih, kjer prevladujejo posebne razmere izpostavljenosti elektromagnetnim valovom, na primer v bližini močnih elektromagnetnih polj (oddajna postaja) ali na mestih z močnimi impulzi v napajalnem omrežju
(elektrarna);
– radijske in televizijske sprejemnike, zvočno in video opremo ter elektronska glasbila, ki niso igrače;
– električne medicinske naprave;
– osebne računalnike in podobno opremo, ki ne vključuje igrač;
– radijske sprejemno-oddajne enote;
– aparate, zasnovane izključno za uporabo v vozilih;
– sisteme za nadzor dojenčkov.
1.3 Zajema zahteve glede odpornosti v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz.
1.4 Ta standard ne vključuje vplivov elektromagnetnih pojavov v zvezi z varnostjo aparatov. Ti so zajeti v drugih standardih (na primer v skupini standardov IEC 60335).
Neobičajno delovanje aparatov, kot na primer pri simuliranih napakah električnega vezja za preskusne namene, se ne obravnava.
OPOMBA 1: Opozoriti je treba na dejstvo, da so za aparate, ki so namenjeni za uporabo
na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve.
1.5 Cilj tega standarda je opredeliti zahteve glede odpornosti za aparate, ki so opredeljeni za to področje uporabe, v zvezi z neprekinjenimi in začasnimi ter vodenimi in sevanimi motnjami elektromagnetnega sevanja, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami.
Te zahteve predstavljajo osnovne zahteve glede odpornosti v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
OPOMBA 2: V posebnih primerih lahko nastopijo okoliščine, v katerih lahko stopnje motenj presežejo preskusne vrednosti,
določene v tem standardu. V teh primerih je morda treba uporabiti posebne ukrepe za ublažitev.

General Information

Status
Published
Publication Date
23-Apr-2015
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
07-Apr-2015
Due Date
12-Jun-2015
Completion Date
24-Apr-2015

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN 55014-2:2015 - natisnjeno za čitalnico
English language
26 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 55014-2:2015
01-maj-2015
1DGRPHãþD
SIST EN 55014-2:1997
SIST EN 55014-2:1997/A1:2002
SIST EN 55014-2:1997/A2:2009
(OHNWURPDJQHWQD]GUXåOMLYRVW=DKWHYH]D HOHNWULþQH JRVSRGLQMVNHDSDUDWH
HOHNWULþQDURþQDRURGMDLQSRGREQHDSDUDWHGHO2GSRUQRVW6WDQGDUG]D
GUXåLQRL]GHONRY &,635

Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools

and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard
Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte,
Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte -- Teil 2: Störfestigkeit -
Produktfamiliennorm

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques,

outillages électriques et appareils analogues -- Partie 2: Immunité - Norme de famille de

produits
Ta slovenski standard je istoveten z: EN 55014-2:2015
ICS:
33.100.20 Imunost Immunity
SIST EN 55014-2:2015 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
EUROPEAN STANDARD EN 55014-2
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
April 2015
ICS 33.100 Supersedes EN 55014-2:1997
English Version
Electromagnetic compatibility - Requirements for household
appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2:
Immunity - Product family standard
(CISPR 14-2:2015)

Compatibilité électromagnétique - Exigences relatives aux Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an

appareils électrodomestiques, outillages électriques et Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche

appareils analogues - Partie 2: Immunité - Norme de famille Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit - Produktfamiliennorm

de produits (CISPR 14-2:2015)
(CISPR 14-2:2015)

This European Standard was approved by CENELEC on 2015-03-25. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC

Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation

under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the

same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia,

Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN 55014-2:2015 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
EN 55014-2:2015 - 2 -
Foreword

The text of document CIS/F/652/FDIS, future CISPR 14-2, prepared by CISPR SC F “Interference

relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus” of CISPR

“International special committee on radio interference” was submitted to the IEC-CENELEC parallel

vote and approved by CENELEC as EN 55014-2:2015.
The following dates are fixed:
– latest date by which the document has to be implemented at (dop) 2015-12-25
national level by publication of an identical national
standard or by endorsement
– latest date by which the national standards conflicting with (dow) 2018-03-25
the document have to be withdrawn
This document supersedes EN 55014-2:1997.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC [and/or CEN] shall not be held responsible for identifying any or all such

patent rights.
Endorsement notice

The text of the International Standard CISPR 14-2:2015 was approved by CENELEC as a European

Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards

indicated:
IEC 60335 (series) NOTE Harmonized as EN 60335 (series).
IEC 61558-2-7 NOTE Harmonized as EN 61558-2-7.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
- 3 - EN 55014-2:2015
Annex ZA
(normative)
Normative references to international publications
with their corresponding European publications

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are

indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated

references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE 1 When an International Publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies.

NOTE 2 Up-to-date information on the latest versions of the European Standards listed in this annex is available here:

www.cenelec.eu.
Publication Year Title EN/HD Year
IEC 60050 series International Electrotechnical Vocabulary - series

IEC 61000-4-2 2008 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-2 2009

4-2: Testing and measurement techniques
- Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3 2006 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-3 2006

4-3: Testing and measurement techniques
- Radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test
+A1 2007 +A1 2008
+A2 2010 +A2 2010

IEC 61000-4-4 2012 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-4 2012

4-4: Testing and measurement techniques
- Electrical fast transient/burst immunity
test
IEC 61000-4-5 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part EN 61000-4-5 2014
4-5: Testing and measurement techniques
- Surge immunity test

IEC 61000-4-6 2013 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-6 2014

4-6: Testing and measurement techniques
- Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-11 2004 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-11 2004

4-11: Testing and measurement
techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations
immunity tests

IEC 61000-4-22 2010 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part EN 61000-4-22 2011

4-22: Testing and measurement
techniques - Radiated emission and
immunity measurements in fully anechoic
rooms (FARs)
CISPR 14-1 2005 Electromagnetic compatibility - EN 55014-1 2006
Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus -- Part
1: Emission
+A1 2008 +A1 2009
+A2 2011 +A2 2011
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
CISPR 14-2
Edition 2.0 2015-02
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
IN TERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
C OMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES
Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,
electric tools and similar apparatus –
Part 2: Immunity – Product family standard
Compatibilité électromagnétique – Exigences relatives aux appareils
électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues –
Partie 2: Immunité – Norme de famille de produits
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 33.100 ISBN 978-2-8322-2218-8

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
– 2 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
CONTENTS

FOREWORD ......................................................................................................................... 4

INTRODUCTION ................................................................................................................... 6

1 Scope ............................................................................................................................ 7

2 Normative references..................................................................................................... 8

3 Terms, definitions and abbreviations .............................................................................. 9

3.1 Terms and definitions ............................................................................................ 9

3.2 Abbreviations ...................................................................................................... 11

4 Classification of apparatus ........................................................................................... 11

5 Tests ........................................................................................................................... 12

5.1 Electrostatic discharge ........................................................................................ 12

5.2 Fast transients .................................................................................................... 12

5.3 Injected currents, 0,15 MHz to 230 MHz .............................................................. 13

5.4 Injected currents, 0,15 MHz to 80 MHz ................................................................ 15

5.5 Radio frequency electromagnetic fields, 80 MHz to 1 000 MHz ............................. 16

5.6 Surges ................................................................................................................ 16

5.7 Voltage dips ........................................................................................................ 17

6 Performance criteria .................................................................................................... 17

7 Applicability of immunity tests ...................................................................................... 18

7.1 General ............................................................................................................... 18

7.2 Application of tests for the different categories of apparatus ................................. 18

7.2.1 Category I .................................................................................................... 18

7.2.2 Category II ................................................................................................... 19

7.2.3 Category III .................................................................................................. 19

7.2.4 Category IV.................................................................................................. 19

8 Conditions during testing ............................................................................................. 19

9 Assessment of conformity ............................................................................................ 20

9.1 Single product evaluation .................................................................................... 20

9.2 Statistical evaluation ........................................................................................... 20

9.3 In case of dispute ................................................................................................ 21

Annex A (informative) Guidance for permissible degradation ............................................... 22

Bibliography ....................................................................................................................... 23

Figure 1 – Examples of ports................................................................................................. 9

Figure 2 – Example for a test set-up for large EUTs (e. g. refrigerators) where the

cable leaves the EUT on a height of more than 1 m above the floor ..................................... 15

Table 1 – Enclosure port ..................................................................................................... 12

Table 2 – Ports for signal lines and control lines .................................................................. 12

Table 3 – Input and output d.c. power ports ......................................................................... 13

Table 4 – Input and output a.c. power ports ......................................................................... 13

Table 5 – Ports for signal lines and control lines .................................................................. 14

Table 6 – Input and output d.c. power ports ......................................................................... 14

Table 7 – Input and output a.c. power ports ......................................................................... 14

Table 8 – Ports for signal lines and control lines .................................................................. 15

---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
CISPR 14-2:2015 © IEC 2015 – 3 –

Table 9 – Input and output d.c. power ports ......................................................................... 16

Table 10 – Input and output a.c. power ports ....................................................................... 16

Table 11 – Enclosure port ................................................................................................... 16

Table 12 – Input a.c. power ports ........................................................................................ 17

Table 13 – Input a.c. power ports ........................................................................................ 17

Table A.1 – Examples of degradations ................................................................................ 22

---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
– 4 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
____________
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS –
Part 2: Immunity – Product family standard
FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote

international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested

in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-

governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely

with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international

consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all

interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National

Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC

Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any

misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications

transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence

between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any

services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and

members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard CISPR 14-2 has been prepared by CISPR subcommittee F:

Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997, Amendment

1:2001 and Amendment 2:2008. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) 5.1: For ESD tests on contacts of plugs and sockets the note (“The 4 kV contact discharge

shall be applied to conductive accessible parts. Metallic contacts, such as in battery

compartments or in socket outlets, are excluded from this requirement.”) saying that no

test on contacts is necessary has been removed. The IEC 61000-4-2 includes a detailed

---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
CISPR 14-2:2015 © IEC 2015 – 5 –

description how to deal with ESD on contacts and other surfaces. Also discharge on HCP

and VCP is required by the basic standard IEC 61000-4-2.

b) 5.3 and 5.4: The tables for tests at d.c. power ports according IEC 61000-4-6 are aligned

with the generic standards and are the same for 5.3 and 5.4.

c) 5.3 and 5.4: For EUT with single mains cable and no other cable, the test set-up as shown

in Figure 2 shall be used. The set-up as described in Annex F of IEC 61000-4-6:2013 shall

not be used.

d) 5.5: The IEC 61000-4-22 has been introduced as alternative method for testing radiated

immunity.

e) 5.6: No line-to-earth surges are applied to products which do not have provision for

connection to earth.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
CISPR/F/652/FDIS CISPR/F/657/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the CISPR 14 series, published under the general title Electromagnetic

compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus,

can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

related to the specific publication. At this date, the publication will be
• reconfirmed,
• withdrawn,
• replaced by a revised edition, or
• amended.
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
– 6 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
INTRODUCTION

The intention of this standard is to establish uniform requirements for the electromagnetic

immunity of the equipment mentioned in the scope, to fix test specifications of immunity, to

refer to basic standards for methods of testing, and to standardize operating conditions,

performance criteria and interpretation of results.

Keywords: Immunity, household appliances, electric apparatus, electromagnetic compatibility.

---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
CISPR 14-2:2015 © IEC 2015 – 7 –
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY –
REQUIREMENTS FOR HOUSEHOLD APPLIANCES,
ELECTRIC TOOLS AND SIMILAR APPARATUS –
Part 2: Immunity – Product family standard
1 Scope

1.1 This part of CISPR 14 deals with the electromagnetic immunity of appliances and

similar apparatus for household and similar purposes that use electricity, as well as electric

toys and electric tools, the rated voltage of the apparatus being not more than 250 V for

single-phase apparatus to be connected to phase and neutral, and 480 V for other apparatus.

Apparatus may incorporate motors, heating elements or their combination, may contain

electric or electronic circuitry, and may be powered by the mains, by transformer, by batteries,

or by any other electrical power source.

Apparatus not intended for household use, but which nevertheless may require the immunity

level, such as apparatus intended to be used by laymen in shops, in light industry and on

farms, are within the scope of this standard, as far as they are included in CISPR 14-1. In

addition, the following are also included in the scope of this standard:
– microwave ovens for domestic use and catering;
– cooking hobs and cooking ovens, heated by means of r.f. energy;
– (single- and multiple-zone) induction cooking appliances;

– appliances for personal care equipped with radiators in the range from UV to IR, inclusive

(this includes visible light);

– power supplies and battery chargers provided with or intended for apparatus within the

scope of this standard.
1.2 This standard does not apply to:
– equipment for lighting purposes;
– apparatus designed exclusively for heavy industrial purposes;

– apparatus intended to be part of the fixed electrical installation of buildings (such as fuses,

circuit breakers, cables and switches);

– apparatus intended to be used in locations where special electromagnetic conditions

prevail, such as the presence of high electromagnetic fields (for example in the vicinity of

a broadcast transmitting station), or where high pulses occur on the power network (such

as in a power generator station);

– radio and television receivers, audio and video equipment, and electronic music

instruments other than toys;
– medical electrical appliances;
– personal computers and similar equipment other than toys;
– radio transmitters;
– apparatus designed to be used exclusively in vehicles;
– babies surveillance systems.
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
– 8 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015
1.3 Immunity requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered.

1.4 The effects of electromagnetic phenomena relating to the safety of apparatus are

excluded from this standard and are covered by other standards, for example in the

IEC 60335 series.

Abnormal operation of the apparatus (such as simulated faults in the electric circuitry for

testing purposes) is not taken into consideration.

NOTE 1 Attention is drawn to the fact that additional requirements can be necessary for apparatus intended to be

used on board ships or aircraft.

1.5 The object of this standard is to specify the immunity requirements for apparatus

defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated

electromagnetic disturbances, including electrostatic discharges.

These requirements represent essential electromagnetic compatibility immunity requirements.

NOTE 2 In special cases, situations will arise where the level of disturbances may exceed the test values

specified in this standard. In these instances special mitigation measures may have to be employed.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and

are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) (available at

www.electropedia.org)
IEC 61000-4-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and
measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test
IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and

measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-3:2006/AMD1:2007
IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010
IEC 61000-4-4:2012, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test
IEC 61000-4-5:2014, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and
measurement techniques – Surge immunity test
IEC 61000-4-6:2013, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and

measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency

fields

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and

measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity

tests

IEC 61000-4-22:2010, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-22: Testing and

measurement techniques − Radiated emissions and immunity measurements in fully anechoic

rooms (FARs)
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
CISPR 14-2:2015 © IEC 2015 – 9 –

CISPR 14-1:2005, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances,

electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission
CISPR 14-1:2005/AMD1:2008
CISPR 14-1:2005/AMD2:2011
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions related to EMC and related

phenomena found in IEC 60050-161, as well as the following terms and definitions apply.

3.1.1
electromagnetic compatibility

ability of a device, unit of equipment or system to function satisfactorily in its electro-magnetic

environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that

environment
3.1.2
port

particular interface of the specified apparatus with the external electromagnetic environment

Note 1 to entry: See Figure 1.
Enclosure port
a.c. power port Signal port
APPARATUS
d.c. power port Control port
IEC
Figure 1 – Examples of ports
3.1.3
enclosure port

physical boundary of the apparatus through which electromagnetic fields may radiate or

impinge
3.1.4
series production

production process in which identical apparatus are manufactured continuously or in batches

(consisting of identical products)
3.1.5
safety extra-low voltage

voltage which does not exceed 50 V a.c. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or

between any conductor and earth, in a circuit which is isolated from the supply mains by such

means as a safety isolating transformer
3.1.6
toy

product designed for, or clearly intended for use in play by children under 14 years old

Note 1 to entry: Toys may incorporate motors, heating elements, electronic circuits and their combination.

---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN 55014-2:2015
– 10 – CISPR 14-2:2015 © IEC 2015

Note 2 to entry: The supply voltage of a toy shall not exceed 24 V a.c. (r.m.s.) or ripple-free d.c. and may be

provided by a battery or by means of an adapter or a safety transformer connected to the mains supply.

Note 3 to entry: Transformers, converters and chargers for toys are considered not to be part of the toy (see

IEC 61558-2-7).
3.1.7
electric toy
toy having at least one function dependent on electricity
3.1.8
battery toy

toy which contains or uses one or more batteries as the only source of electrical energy

3.1.9
transformer toy

toy which is connected to the supply mains through a transformer for toys and using the

supply mains as the only source of electrical energy
3.1.10
dual supply toy

toy which can be operated simultaneously or alternatively as a battery toy and a transformer

toy
3.1.11
safety isolating transformer

transformer, the input winding of which is electrically separated from the output winding by an

insulation at least equivalent to double insulation or reinforced insulation, and which is

designed to supply an appliance or circuit at safety extra-low voltage
3.1.12
safety transformer for toys
safety isolating transfor
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.