Liquid Petroleum Products – Determination of mark indicator content in Fuel Oil Extra Light and petroleum

Standard SIST 1020 določa preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti in določevanje
evromarkerja Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo)
anilin (številka CAS: 34432-92-3) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in v njunih mešanicah ter v
petroleju za ogrevanje v območju od 0,5 do 10,0 mg/l (metoda B) oziroma v območju 0,07 do 10 mg/L
(metoda C).
Za ugotavljanje prisotnosti evromarkerja (kvalitativno) se uporablja vizualna metoda – A. Ta metoda je
primerna tudi za kontrolo na terenu.
Za določevanje evromarkerja (kvantitativno) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in mešanicah obeh
goriv ter v petroleju za ogrevanje se uporabljata spektrofotometrijska metoda – B in metoda s
tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C.
OPOZORILO: Pri preskušanju na podlagi tega standarda lahko naletimo na nevarne snovi, postopke
in opremo. Morebitne nevarnosti in ustrezni varnostni ukrepi v standardu niso posebej navedeni.
Uporabnik tega standarda je odgovoren, da pred preskušanjem zagotovi ustrezne varnostne ukrepe v
skladu z varnostnimi predpisi in upošteva morebitne zakonodajne omejitve.

Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega indikatorja – evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
02-Jan-2022
Publication Date
10-Jan-2022
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
03-Jan-2022
Due Date
08-Jan-2022
Completion Date
11-Jan-2022
Ref Project

Relations

Buy Standard

Standard
1020:2022
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
1020:2021
Slovenian language
10 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

S L O V E N S K I SIST 1020

S T A N D A R D
februar 2022
Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje
markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in
petroleju

Liquid Petroleum Products – Determination of mark indicator content in Fuel Oil
Extra Light and petroleum
Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 SIST 1020:2022 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 11© 2022-02. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST 1020 : 2022
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1020 (sl), Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje
markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju, 2022, je izvirni
standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

Ta standard nadomešča SIST 1020:2016.

NACIONALNI PREDGOVOR
V Sloveniji se za zakonsko predpisano označevanje kurilnega olja EL (ekstra lahko) in petroleja za
ogrevanje uporablja sredstvo za označevanje, ki vsebuje evromarker Solvent Yellow 124 z imenom
IUPAC N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo) anilin. Sredstvo za označevanje kurilnega olja
EL mora vsebovati tudi rdeče barvilo.

V tem standardu so navedene tri preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti sredstva za
označevanje v dizelskem gorivu, kurilnem olju EL in petroleju za ogrevanje. Od teh je metoda A
kvalitativna, metodi B in C pa sta kvantitativni. Metoda C je referenčna in identična zakonsko
predpisani referenčni metodi Skupnosti za določevanje evromarkerja (Solvent Yellow 124) v plinskem
olju in kerozinu.

Slovenski standard SIST 1020:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni derivati.

Odločitev za izdajo tega standarda je 9. septembra 2021 sprejel SIST/TC NAD Naftni derivati.

PREDHODNA IZDAJA

– SIST 1020:2016, Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega
indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju

SPREMEMBE GLEDE NA PREDHODNO IZDAJO

V ta standard SIST 1020:2022 so glede na predhodno izdajo SIST 1020:2016 vključene naslednje
spremembe:
– spremenjeni sta območji pri metodi C, in sicer pri točki 7.8.2 Ponovljivost in 7.8.3 Obnovljivost.

OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST 1020 : 2022
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe . 4
2 Zveza s standardi in drugimi viri . 4
3 Kratek opis preskusnih metod . 5
4 Vzorčenje . 5
5 Vizualna metoda – A . 5
6 Spektrofotometrijska metoda – B . 6
7 Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C . 9


3

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST 1020 : 2022
Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega
indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
1 Področje uporabe
Standard SIST 1020 določa preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti in določevanje
evromarkerja Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo)
anilin (številka CAS: 34432-92-3) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in v njunih mešanicah ter v
petroleju za ogrevanje v območju od 0,5 do 10,0 mg/l (metoda B) oziroma v območju 0,07 do 10 mg/L
(metoda C).

Za ugotavljanje prisotnosti evromarkerja (kvalitativno) se uporablja vizualna metoda – A. Ta metoda je
primerna tudi za kontrolo na terenu.

Za določevanje evromarkerja (kvantitativno) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in mešanicah obeh
goriv ter v petroleju za ogrevanje se uporabljata spektrofotometrijska metoda – B in metoda s
tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C.

OPOZORILO: Pri preskušanju na podlagi tega standarda lahko naletimo na nevarne snovi, postopke
in opremo. Morebitne nevarnosti in ustrezni varnostni ukrepi v standardu niso posebej navedeni.
Uporabnik tega standarda je odgovoren, da pred preskušanjem zagotovi ustrezne varnostne ukrepe v
skladu z varnostnimi predpisi in upošteva morebitne zakonodajne omejitve.

2 Zveza s standardi in drugimi viri
2.1 Standardi

Ta standard vključuje določila iz drugih standardov, ki so navedeni na ustreznih mestih v besedilu, v
nadaljevanju pa so našteti. Uporablja se njihova najnovejša izdaja.

SIST EN ISO 648 Laboratorijska steklovina – Pipete z eno oznako volumna
 Laboratory glassware – Single volume pipettes

SIST EN ISO 835 Laboratorijska steklovina – Graduirane pipete
Laboratory glassware – Graduated pipettes

SIST EN ISO 1042 Laboratorijska steklovina – Volumetrijske steklenice z eno oznako
Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks

SIST EN ISO 3696 Voda za analitsko laboratorijsko uporabo – Specifikacija in preskusne metode
Water for analytical laboratory use – Specification and test methods

SIST EN ISO 3170 Naftne tekočine – Ročno vzorčenje
 Petroleum liquids – Manual sampling

SIST EN ISO 3171 Naftne tekočine – Avtomatično vzorčenje iz cevovodov
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

SIST EN ISO 4259-1 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 1. del:
Določanje natančnosti preskusnih metod
 Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test

SIST EN ISO 4259-2 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 2. del:
Razlaga in uporaba podatkov o natančnosti preskusnih metod
Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to
methods of test

4

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST 1020 : 2022
SIST EN ISO 4259-3 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 3. del:
Spremljanje in upravljanje podatkov o natančnosti pri preskusnih metodah
Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in
relation to methods of test

2.2 Drugi viri

Harmonizirana referenčna metoda Skupnosti za določanje evromarkerja (Solvent Yellow 124) v
plinskem olju in kerozinu
Community reference method for the determination of the Euromarker (Solvent Yellow 124) in gas oils
and kerosene

3 Kratek opis preskusnih metod
3.1 Vizualna metoda – A
Ustrezna količina vzorca se odmeri v epruveto z vodno raztopino klorovodikove kisline, dobro pretrese
in pusti, da se plasti ločita. Če je v vzorcu prisoten evromarker, se spodnja plast obarva rdeče.

3.2 Spektrofotometrijska metoda – B

Mešanica vzorca in klorovodikove kisline se stresa v liju ločniku in pusti, da se plasti ločita. Intenziteta
obarvanja spodnje plasti se meri spektrofotometrijsko pri valovni dolžini 520 nm glede na referenčno
raztopino klorovodikove kisline. Koncentracija evromarkerja v vzorcu se določi iz grafa ali enačbe
umeritvene premice, pripravljene na podlagi meritev standardnih raztopin evromarkerja.

3.3 Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C
Metoda se uporablja za določevanje evromarkerja v koncentracijskem območju od meje detekcije do
10 mg/L. Če je koncentracija analita višja od 10 mg/L, je treba vzorec redčiti z o-ksilenom. Natančnost
preskusne metode je opredeljena le za koncentracijsko območje od 0,12 do 10 mg/L.
V plinskem olju in petroleju za ogrevanje sta meja detekcije 0,02 mg/L in meja določljivosti 0,07 mg/L.
Vzorec se s pomočjo brizge filtrira skozi filter z velikostjo por 0,45 μm v viale. Analit se loči z normalno
fazno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti in kvantitativno določi z metodo eksternega
standarda. Določevanje evromarkerja poteka z UV/VIS-detektorjem pri valovni dolžini 450 nm;
dodatne informacije se lahko pridobijo z detektorjem z nizom diod pri 410 nm.
OPOMBA: Uporaba detektorja z nizom diod pri 410 nm potrdi ali izključi možnost prisotnih komponent (na primer biodizla),
ki lahko motijo meritev pri valovni dolžini 450 nm.
4 Vzorčenje
Vzorči se po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171.

5 Vizualna metoda – A
5.1 Reagenti in materiali
5.1.1 Klorovodikova kislina, HCl, 12,7 % (m/m)
5.2 Aparature in pribor
5.2.1 Epruvete, na primer: opremljene s pokrovčki na navoj, s prostornino okoli 30 ml, proizvedene
iz materiala, ki je odporen proti naftnim derivatom in kislinam (PP ali podobno), biti morajo
transparentne (prosojne-prozorne), graduirane, samostoječe, z notranjim premerom okoli 25 mm,
spodaj oblikovane v konus.
5

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST 1020 : 2022
5.3 Postopek
V čisto epruveto se odmeri 2 oziroma 3 mL klorovodikove kisline (5.1.1), doda 10 oziroma 15 mL
vzorca in zapre. Vsebina epruvete se dobro pretrese in pusti 1 do 2 minuti, da se plasti ločita. Če se
spodnja plast v epruveti obarva rdeče, je v vzorcu prisoten evromarker; če pa se spodnja plast v
epruveti ne obarva rdeče, evromarkerja ni v vzorcu.
5.4 Podajanje rezultatov
Rezultat se poda opisno; evromarker v vzorcu "je prisoten" ali "ni prisoten".

Upoštevati je treba, da nekateri dodatki plinskemu olju lahko dajo lažno pozitivno reakcijo. V primeru
dvomljivih rezultatov se opravi preskus po metodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)-C.

6 Spektrofotometrijska metoda – B
6.1 Reagenti in materiali
Uporabljajo se reagenti s čistoto p.a. in voda za laboratorijsko uporabo, razred 3, po SIST EN ISO 3696.
6.1.1 Standardni evromarker: Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-2-(1-
izobutoksietoksi)etil-4-(fenilazo) anilin (številka CAS: 34432-92-3) s certificirano čistoto
6.1.2 Klorovodikova kislina, HCl, 12,7 % (m/m)
6.1.3 Toluen, CH C H
3 6 5
6.1.4 N-heptan, C7H7
6.2 Aparature in pribor
Poleg običajnega laboratorijskega pribora se uporabljajo spodaj naštete aparature in pribor.

6.2.1 Spektrofotometer, primeren za merjenje absorpcije v območju od 360 nm do 650 nm
6.2.2 Kivete za spektrofotometer, 1 cm
6.2.3 Lij ločnik, 100 ml
6.2.4 Pipe
...

SL O V EN S K I oSIST 1020

S T ANDAR D
december 2021
Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje
markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in
petroleju

Liquid Petroleum Products – Determination of mark indicator content in Fuel Oil
Extra Light and petroleum
Referenčna oznaka
ICS 75.160.20 oSIST 1020:2021 (sl)


Nadaljevanje na straneh od 2 do 11© 2021-12. Standard je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
oSIST 1020 : 2021
NACIONALNI UVOD
Slovenski standard SIST 1020 (sl), Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje
markirnega indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju, 2022, je izvirni
standard in ima status slovenskega nacionalnega standarda.

Ta standard nadomešča SIST 1020:2016.

NACIONALNI PREDGOVOR
V Sloveniji se za zakonsko predpisano označevanje kurilnega olja EL (ekstra lahko) in petroleja za
ogrevanje uporablja sredstvo za označevanje, ki vsebuje evromarker Solvent Yellow 124 z imenom
IUPAC N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo) anilin. Sredstvo za označevanje kurilnega olja
EL mora vsebovati tudi rdeče barvilo.

V tem standardu so navedene tri preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti sredstva za
označevanje v dizelskem gorivu, kurilnem olju EL in petroleju za ogrevanje. Od teh je metoda A
kvalitativna, metodi B in C pa sta kvantitativni. Metoda C je referenčna in identična zakonsko
predpisani referenčni metodi Skupnosti za določevanje evromarkerja (Solvent Yellow 124) v plinskem
olju in kerozinu.

Slovenski standard SIST 1020:2022 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NAD Naftni derivati.

Odločitev za izdajo tega standarda je 9. septembra 2021 sprejel SIST/TC NAD Naftni derivati.

PREDHODNA IZDAJA

– SIST 1020:2016, Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega
indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju

SPREMEMBE GLEDE NA PREDHODNO IZDAJO

V ta standard SIST 1020:2022 so glede na predhodno izdajo SIST 1020:2016 vključene naslednje
spremembe:
– spremenjeni sta območji pri metodi C, in sicer pri točki 7.8.2 Ponovljivost in 7.8.3 Obnovljivost.

OPOMBA
– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del standarda.


2

---------------------- Page: 2 ----------------------
oSIST 1020 : 2021
VSEBINA Stran
1 Področje uporabe . 4
2 Zveza s standardi in drugimi viri . 4
3 Kratek opis preskusnih metod . 5
4 Vzorčenje . 5
5 Vizualna metoda – A . 5
6 Spektrofotometrijska metoda – B . 6
7 Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C . 9


3

---------------------- Page: 3 ----------------------
oSIST 1020 : 2021
Tekoči naftni proizvodi – Ugotavljanje prisotnosti in določevanje markirnega
indikatorja - evromarkerja v kurilnem olju EL (ekstra lahko) in petroleju
1 Področje uporabe
Standard SIST 1020 določa preskusne metode za ugotavljanje prisotnosti in določevanje
evromarkerja Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)
anilin (številka CAS: 34432-92-3) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in v njunih mešanicah ter v
petroleju za ogrevanje v območju od 0,5 do 10,0 mg/l (metoda B) oziroma v območju 0,07 do 10 mg/L
(metoda C).

Za ugotavljanje prisotnosti evromarkerja (kvalitativno) se uporablja vizualna metoda – A. Ta metoda je
primerna tudi za kontrolo na terenu.

Za določevanje evromarkerja (kvantitativno) v kurilnem olju EL, dizelskem gorivu in mešanicah obeh
goriv ter v petroleju za ogrevanje se uporabljata spektrofotometrijska metoda – B in metoda s
tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C.

OPOZORILO: Pri preskušanju na podlagi tega standarda lahko naletimo na nevarne snovi, postopke
in opremo. Morebitne nevarnosti in ustrezni varnostni ukrepi v standardu niso posebej navedeni.
Uporabnik tega standarda je odgovoren, da pred preskušanjem zagotovi ustrezne varnostne ukrepe v
skladu z varnostnimi predpisi in upošteva morebitne zakonodajne omejitve.

2 Zveza s standardi in drugimi viri
2.1 Standardi

Ta standard vključuje določila iz drugih standardov, ki so navedeni na ustreznih mestih v besedilu, v
nadaljevanju pa so našteti. Uporablja se njihova najnovejša izdaja.

SIST EN ISO 648 Laboratorijska steklovina – Pipete z eno oznako volumna
 Laboratory glassware – Single volume pipettes

SIST EN ISO 835 Laboratorijska steklovina – Graduirane pipete
Laboratory glassware – Graduated pipettes

SIST EN ISO 1042 Laboratorijska steklovina – Volumetrijske steklenice z eno oznako
Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks

SIST EN ISO 3696 Voda za analitsko laboratorijsko uporabo – Specifikacija in preskusne metode
Water for analytical laboratory use – Specification and test methods

SIST EN ISO 3170 Naftne tekočine – Ročno vzorčenje
 Petroleum liquids – Manual sampling

SIST EN ISO 3171 Naftne tekočine – Avtomatično vzorčenje iz cevovodov
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

SIST EN ISO 4259-1 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 1. del:
Določanje natančnosti preskusnih metod
 Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test

SIST EN ISO 4259-2 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 2. del:
Razlaga in uporaba podatkov o natančnosti preskusnih metod
Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to
methods of test

4

---------------------- Page: 4 ----------------------
oSIST 1020 : 2021
SIST EN ISO 4259-3 Nafta in sorodni proizvodi - Natančnost merilnih metod in rezultatov - 3. del:
Spremljanje in upravljanje podatkov o natančnosti pri preskusnih metodah
Petroleum and related products - Precision of measurement methods and
results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in
relation to methods of test

2.2 Drugi viri

Harmonizirana referenčna metoda Skupnosti za določanje evromarkerja (Solvent Yellow 124) v
plinskem olju in kerozinu
Community reference method for the determination of the Euromarker (Solvent Yellow 124) in gas oils
and kerosene

3 Kratek opis preskusnih metod
3.1 Vizualna metoda – A
Ustrezna količina vzorca se odmeri v epruveto z vodno raztopino klorovodikove kisline, dobro pretrese
in pusti, da se plasti ločita. Če je v vzorcu prisoten evromarker, se spodnja plast obarva rdeče.

3.2 Spektrofotometrijska metoda – B

Mešanica vzorca in klorovodikove kisline se stresa v liju ločniku in pusti, da se plasti ločita. Intenziteta
obarvanja spodnje plasti se meri spektrofotometrijsko pri valovni dolžini 520 nm glede na referenčno
raztopino klorovodikove kisline. Koncentracija evromarkerja v vzorcu se določi iz grafa ali enačbe
umeritvene premice, pripravljene na podlagi meritev standardnih raztopin evromarkerja.

3.3 Metoda s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC) – C
Metoda se uporablja za določevanje evromarkerja v koncentracijskem območju od meje detekcije do
10 mg/L. Če je koncentracija analita višja od 10 mg/L, je treba vzorec redčiti z o-ksilenom. Natančnost
preskusne metode je opredeljena le za koncentracijsko območje od 0,12 do 10 mg/L.
V plinskem olju in petroleju za ogrevanje sta meja detekcije 0,02 mg/L in meja določljivosti 0,07 mg/L.
Vzorec se s pomočjo brizge filtrira skozi filter z velikostjo por 0,45 μm v viale. Analit se loči z normalno
fazno tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti in kvantitativno določi z metodo eksternega
standarda. Določevanje evromarkerja poteka z UV/VIS-detektorjem pri valovni dolžini 450 nm;
dodatne informacije se lahko pridobijo z detektorjem z nizom diod pri 410 nm.
OPOMBA: Uporaba detektorja z nizom diod pri 410 nm potrdi ali izključi možnost prisotnih komponent (na primer biodizla),
ki lahko motijo meritev pri valovni dolžini 450 nm.
4 Vzorčenje
Vzorči se po postopku, opisanem v SIST EN ISO 3170 ali SIST EN ISO 3171.

5 Vizualna metoda – A
5.1 Reagenti in materiali
5.1.1 Klorovodikova kislina, HCl, 12,7 % (m/m)
5.2 Aparature in pribor
5.2.1 Epruvete, na primer: opremljene s pokrovčki na navoj, s prostornino okoli 30 ml, proizvedene
iz materiala, ki je odporen proti naftnim derivatom in kislinam (PP ali podobno), biti morajo
transparentne (prosojne-prozorne), graduirane, samostoječe, z notranjim premerom okoli 25 mm,
spodaj oblikovane v konus.
5

---------------------- Page: 5 ----------------------
oSIST 1020 : 2021
5.3 Postopek
V čisto epruveto se odmeri 2 oziroma 3 mL klorovodikove kisline (5.1.1), doda 10 oziroma 15 mL
vzorca in zapre. Vsebina epruvete se dobro pretrese in pusti 1 do 2 minuti, da se plasti ločita. Če se
spodnja plast v epruveti obarva rdeče, je v vzorcu prisoten evromarker; če pa se spodnja plast v
epruveti ne obarva rdeče, evromarkerja ni v vzorcu.
5.4 Podajanje rezultatov
Rezultat se poda opisno; evromarker v vzorcu "je prisoten" ali "ni prisoten".

Upoštevati je treba, da nekateri dodatki plinskemu olju lahko dajo lažno pozitivno reakcijo. V primeru
dvomljivih rezultatov se opravi preskus po metodi s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (HPLC)-C.

6 Spektrofotometrijska metoda – B
6.1 Reagenti in materiali
Uporabljajo se reagenti s čistoto p.a. in voda za laboratorijsko uporabo, razred 3, po SIST EN ISO 3696.
6.1.1 Standardni evromarker: Solvent Yellow 124 z imenom IUPAC N-etil-N-[2-(1-
izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo) anilin (številka CAS: 34432-92-3) s certificirano čistoto
6.1.2 Klorovodikova kislina, HCl, 12,7 % (m/m)
6.1.3 Toluen, CH3C6H5
H
6.1.4 N-heptan, C7 7
6.2 Aparature in pribor
Poleg običajnega laboratorijskega pribora se uporabljajo spodaj naštete aparature in pribor.

6.2.1 Spektrofotometer, primeren za merjenje absorpcije v območju od 360 nm do 650 nm
6.2.2 Kivete za spektrofotometer, 1 cm
6.2.3 Lij ločnik, 100 ml
6.2.4 Pipet
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.