Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests

This European Standard defines the process for assessment of the running characteristics of railway vehicles for the European network of standard gauge tracks (nominally 1 435 mm).
In addition to the assessment of the running characteristics of vehicles for acceptance processes, this standard also defines quantities and dependencies that are not directly used for acceptance purposes. This information is for example intended for the validation of simulation models. It can also be used to define operating conditions outside the reference conditions to be used for the approval.
The assessment of running characteristics applies to vehicles which:
-   are newly developed;
-   have had relevant design modifications; or
-   have changes in their operating conditions.
The assessment process is based on specified target test conditions (see 3.1) given in this document.
Experience over many years has demonstrated that vehicles complying with this standard can be operated safely on infrastructure with conditions more severe than the target test conditions, if the current general operating rules are applied. As an example it is generally current practice to restrict cant deficiency in curves below a certain radius. It may be necessary to adapt these operating rules, if a deterioration of the infrastructure conditions is observed. These operating rules are defined on a national basis. The procedure to evaluate these operating rules is out of the scope of this standard.
NOTE 1   There are margins included in the specified limit values and the statistical evaluation. They cannot be quantified, but they explain why vehicles can also be operated at full speed and cant deficiency in many cases outside of the target test conditions.
This standard also enables the demonstration of compliance against the target test conditions for the case that their combination is not achievable during tests. It is also possible to carry out the assessment of a vehicle for limited test conditions such as test zones 1 and 2 or reduced speed or reduced cant deficiency. In this case the approval of the vehicle shall be restricted accordingly.
NOTE 2   National regulations sometimes allow the increase or decrease of the values for speed, curve radius and cant deficiency for local operation based on safety considerations taking into account the local characteristics of the infrastructure (track layout, track structure, track geometrical quality and contact conditions). These local characteristics can be different from those included in the assessment for the vehicle acceptance.
NOTE 3   The methods of this standard can also be applied to gather information about the compatibility between the vehicle and infrastructure with conditions more severe than the target test conditions. The results of such investigations can be used to determine safe operating rules for such infrastructure conditions.
Where testing the vehicle demonstrates that the performance of a vehicle complies with the requirements of this standard when operating at maximum speed and maximum cant deficiency under infrastructure conditions that are more severe than the target test conditions, the obtained results are accepted and there is no need to carry out additional tests to fulfil the requirements defined in this standard.
This standard addresses four aspects:
1)   Vehicles
The assessment of the running characteristics applies principally to all railway vehicles. The document contains acceptance criteria for all types of vehicles with nominal static vertical wheelset forces up to 225 kN (of the highest loaded wheelset of the vehicle in the assessed load configuration specified in 5.3.2). In addition for freight vehicles with nominal static vertical wheelset forces up to 250 kN the acceptance criteria are defined. The acceptance criteria given in this document apply to vehicles designed to operate on standard gauge tracks.

Bahnanwendungen - Versuche und Simulationen für die Zulassung der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen - Fahrverhalten und stationäre Versuche

Applications ferroviaires - Essais et simulations en vue de l'homologation des caractéristiques dynamiques des véhicules ferroviaires - Comportement dynamique et essais stationnaires

Železniške naprave - Preskušanje in simuliranje voznih karakteristik pri prevzemu železniških vozil - Preskušanje obnašanja med vožnjo in mirovanjem

Ta evropski standard določa postopek za ocenjevanje voznih karakteristik železniških vozil za evropsko omrežje standardnih profilnih tirnic (nominalno 1435 mm).
Poleg ocenjevanja voznih karakteristik vozil za prevzemne postopke standard določa tudi količine in odvisnosti, ki niso neposredno uporabljene za prevzemne namene. Te informacije so na primer namenjene za ovrednotenje simulacijskih modelov. Uporabljajo se lahko tudi za določanje obratovalnih pogojev izven referenčnih pogojev, ki bodo uporabljeni za odobritev.
Ocenjevanje voznih karakteristik se uporablja za:
– novo razvita vozila;
– vozila z bistveno spremenjeno zasnovo ali
– vozila s spremenjenimi obratovalnimi pogoji.
Ocenjevalni postopek temelji na določenih ciljnih preskusnih pogojih (glej 3.1), podanih v tem dokumentu.
Večletne izkušnje so pokazale, da lahko vozila, ki so skladna s tem standardom, varno obratujejo na infrastrukturi v pogojih, ki so zahtevnejši od ciljnih pogojev, če so upoštevana veljavna splošna pravila glede obratovanja. Primer: v splošnem je trenutna praksa omejevanje primanjkljaja nadvišanja v krivinah, ki ne dosegajo določenega polmera. V primeru poslabšanja infrastrukturnih pogojev je morda treba prilagoditi pravila glede obratovanja. Ta pravila so določena na nacionalni ravni. Postopek za vrednotenje teh pravil ni zajet v tem standardu.
OPOMBA 1:   V določenih mejnih vrednostih so vključene razlike in statistično vrednotenje. Ni jih mogoče kvantificirati, vendar pojasnjujejo, zakaj je vozila mogoče upravljati tudi pri polni hitrosti in primanjkljaju nadvišanja v mnogih primerih izven ciljnih preskusnih pogojev.
Standard prav tako omogoča prikaz skladnosti glede na ciljne preskusne pogoje v primeru, da takšne kombinacije med preskušanjem ni mogoče doseči. Vrednotenje vozila je mogoče opraviti tudi za omejene preskusne pogoje, kot sta preskusni coni 1 in 2 ali zmanjšana hitrost ali zmanjšan primanjkljaj nadvišanja. V tem primeru je treba ustrezno omejiti odobritev vozil.
OPOMBA 2:   Nacionalni predpisi včasih dovoljujejo povečanje ali zmanjšanje vrednosti za hitrost, polmer krivine in primanjkljaj nadvišanja za lokalno obratovanje na podlagi varnostnih napotkov ter ob upoštevanju lokalnih karakteristik infrastrukture (razporeditev tirov, struktura tirov, geometrijska kakovost tirov in kontaktni pogoji). Te lokalne karakteristike se lahko razlikujejo od tistih, ki so vključene v ocenjevanje za prevzem vozila.
OPOMBA 3:   Metode iz tega standarda je mogoče uporabiti tudi za zbiranje informacij o združljivosti vozila in infrastrukture pri pogojih, ki so zahtevnejši od ciljnih pogojev preskušanja. Rezultate takšnih preiskav je mogoče uporabiti za določitev pravil glede varnega obratovanja v takšnih infrastrukturnih pogojih.
Če preskus pokaže, da vozilo ob največji hitrosti in največjem primanjkljaju nadvišanja v infrastrukturnih pogojih, ki so zahtevnejši od ciljnih preskusnih pogojev, obratuje v skladu z zahtevami tega standarda, se pridobljene rezultate sprejme in dodatno preskušanje za izpolnitev zahtev, določenih v tem standardu, ni potrebno.
Ta standard obravnava štiri vidike:
1) Vozila
Ocenjevanje voznih karakteristik se v glavnem uporablja za vsa železniška vozila. Dokument vsebuje prevzemne kriterije za vse vrste vozil z nazivno statično vertikalno silo kolesne dvojice do 225 kN (najbolj obremenjene kolesne dvojice vozila v ocenjeni konfiguraciji obremenitve, kot je določeno v 5.3.2). Prav tako so določeni prevzemni kriteriji za tovorna vozila z nazivno statično vertikalno silo kolesne dvojice do 250 kN. Prevzemni kriteriji v tem dokumentu veljajo za vozila, ki obratujejo na standardnih profilnih tirnicah.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
08-Jan-2019
Withdrawal Date
07-Sep-2022
Technical Committee
Current Stage
9900 - Withdrawal (Adopted Project)
Start Date
08-Sep-2022
Due Date
01-Oct-2022
Completion Date
08-Sep-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN 14363:2016+A1:2019 - BARVE
English language
197 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Železniške naprave - Preskušanje in simuliranje voznih karakteristik pri prevzemu železniških vozil - Preskušanje obnašanja med vožnjo in mirovanjemBahnanwendungen - Versuche und Simulationen für die Zulassung der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen - Fahrverhalten und stationäre VersucheApplications ferroviaires - Essais et simulations en vue de l'homologation des caractéristiques dynamiques des véhicules ferroviaires - Comportement dynamique et essais stationnairesRailway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests45.060.01Železniška vozila na splošnoRailway rolling stock in generalICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 14363:2016+A1:2018SIST EN 14363:2016+A1:2019en,fr,de01-marec-2019SIST EN 14363:2016+A1:2019SLOVENSKI
STANDARDSIST EN 14363:2016+A1:2019EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM
EN 14363:2016+A1
December
t r s z ICS
v wä r x rä r s Supersedes EN
s v u x uã t r s xEnglish Version
Railway applications æ Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles æ Running Behaviour and stationary tests Applications ferroviaires æ Essais et simulations en vue de l 5homologation des caractéristiques dynamiques desvéhicules ferroviaires æ Comportement dynamique et essais stationnaires
Bahnanwendungen æ Versuche und Simulationen für die Zulassung der fahrtechnischen Eigenschaften von Eisenbahnfahrzeugen æ Fahrverhalten und stationäre Versuche This European Standard was approved by CEN on
s { September
t r s w and includes Amendment
s approved by CEN on
s w July
t r s zä
egulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alterationä Upætoædate lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CENæCENELEC Management Centre or to any CEN memberä
translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CENæCENELEC Management Centre has the same status as the official versionsä
CEN members are the national standards bodies of Austriaá Belgiumá Bulgariaá Croatiaá Cyprusá Czech Republicá Denmarká Estoniaá Finlandá Former Yugoslav Republic of Macedoniaá Franceá Germanyá Greeceá Hungaryá Icelandá Irelandá Italyá Latviaá Lithuaniaá Luxembourgá Maltaá Netherlandsá Norwayá Polandá Portugalá Romaniaá Serbiaá Slovakiaá Sloveniaá Spainá Swedená Switzerlandá Turkey and United Kingdomä
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre:
Rue de la Science 23,
B-1040 Brussels
9
t r s z CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Membersä Refä Noä EN
s v u x uã t r s x ªA sã t r s z ESIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 2 Contents Page European foreword . 6 Introduction . 7 1 Scope . 9 2 Normative references . 11 3 Terms and definitions . 12 4 Deviations from requirements . 14 5 Test requirements . 14 5.1 Measuring uncertainty . 14 5.2 Test extent . 15 5.2.1 General . 15 5.2.2 Fault modes . 15 5.3 Test vehicle . 15 5.3.1 Selection and status of the vehicle . 15 5.3.2 Loading conditions . 16 5.3.3 Distribution of static wheel forces . 17 5.4 Assessment of test result . 17 5.5 Documentation of test . 17 6 First stages assessment . 19 6.1 Safety against derailment on twisted track . 19 6.1.1 General . 19 6.1.2 Signal processing . 20 6.1.3 Rail test conditions . 20 6.1.4 Vehicle test conditions . 21 6.1.5 Test methods . 23 6.2 Safety against derailment under longitudinal compressive forces in S-shaped curves . 37 6.3 Evaluation of the torsional coefficient of a vehicle body . 37 6.4 Determination of displacement characteristics . 38 6.5 Loading of the diverging branch of a switch . 38 6.6 Running safety in curved crossings for vehicles with small wheels . 38 7 Second stage – dynamic performance assessment . 38 7.1 General . 38 7.2 Choice of measuring method . 39 7.2.1 General . 39 7.2.2 Base conditions for the use of the simplified measuring method and measurement of axle box forces . 41 7.2.3 Simplifications for separate stability testing . 41 7.3 Performing on-track tests . 42 7.3.1 General . 42 7.3.2 Test zones and track sections . 47 7.3.3 Extent of tests . 48 7.3.4 Test operation . 49 7.4 Measured quantities and measuring points . 49 7.5 Assessment quantities and limit values . 51 7.5.1 General . 51 7.5.2 Running safety . 56 7.5.3 Track loading . 57 SIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 3 7.5.4 Ride characteristics . 57 7.6 Test evaluation . 57 7.6.1 Overview . 57 7.6.2 Recording the measuring signals . 58 7.6.3 Statistical evaluation in test zones . 59 7.6.4 Evaluation of test results in transition curves . 66 7.6.5 Verification of stability . 66 7.7 Documentation . 66 7.7.1 General . 66 7.7.2 Description of the vehicle design and status of the tested vehicle . 67 7.7.3 Additional information for future extension of acceptance . 67 7.7.4 Description of the test routes . 67 7.7.5 Description of data capture . 67 7.7.6 Description of evaluation . 67 7.7.7 Test results (including additional information for model validation) . 68 7.7.8 Deficiencies in reaching the target test conditions . 69 7.7.9 Infrastructure conditions more severe than the target test conditions . 69 Annex A (informative)
Information on safety against derailment . 70 A.1 Factors influencing the safety against derailment of vehicles running on twisted track . 70 A.2 Evaluation and limit value for safety against derailment . 71 A.3 Friction conditions during testing on special track . 72 A.4 Special conditions for vehicles with air springs . 74 A.5 Test twist conditions for articulated vehicles . 76 A.6 Test twist conditions for vehicles with more than two suspension levels. 81 A.7 Calculation of the shim sizes (test method 1) . 82 A.8 Performing and evaluating a twist test for a two-axle vehicle (test method 2) . 83 A.9 Performing and evaluation of a twist test for a vehicle with two bogies with two axles (test method 2) . 86 Annex B (informative)
Computer simulations designed to examine whether the vehicle has an acceptable resistance to flange climbing derailment at low speed . 94 B.1 General requirement . 94 B.2 Computer output . 94 B.3 Track input . 94 B.4 Body-bogie yaw torque . 95 B.5 Performance requirement . 95 Annex C (informative)
Tests for determination of the torsional coefficient of a vehicle body . 97 C.1 Force-deflection measurement directly at the vehicle body . 97 C.2 Force-deflection measurement at the contact points between wheel and rail after blocking of the suspension(s) between wheelset (bogie frame) and vehicle body . 98 Annex D (informative)
Determination of displacement characteristics for application
with EN 15273 . 99 D.1 Introduction. 99 SIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 4 D.2 Determination of displacement characteristics . 99 Annex E (informative)
Assessment of the behaviour of vehicles with small wheels in curved crossings . 105 E.1 Purpose . 105 E.2 Area of application. 105 E.3 Description of the crossing geometry . 105 E.4 Test conditions . 108 Annex F (informative)
Test specification for assessment of vehicle behaviour in switches and crossings . 111 F.1 Introduction . 111 F.2 Definitions . 111 F.3 Test conditions . 111 F.4 Assessment of the test results . 112 F.5 Documentation . 112 Annex G (normative)
Coordinate system for measured quantities . 115 Annex H (informative)
Operational parameters . 116 Annex I (informative)
Position of the different wheelsets during test . 118 Annex J (informative)
Additional track loading assessment quantities . 119 J.1 General . 119 J.2 Maximum lateral force . 119 J.3 Combination of lateral and vertical forces. 119 Annex K (informative)
Evaluation and background of the rail surface damage quantity . 121 Annex L (informative)
Typical maximum estimated values of ride characteristics . 123 Annex M (normative)
Track geometric quality – Selection of test tracks . 124 M.1 Basis of evaluation . 124 M.2 Assessment quantities for track geometric quality . 124 M.3 Different measuring systems . 125 M.4 Target test conditions . 126 M.5 Reporting . 128 Annex N (informative)
Background of track quality description . 129 Annex O (normative)
Rail profile measurement . 130 O.1 General . 130 O.2 Manual measurements . 130 O.3 Automatic measurements . 130 Annex P (normative)
Requirements for evaluation of equivalent conicity . 131 Annex Q (informative)
Radial steering index . 132 Q.1 Introduction . 132 SIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 5 Q.2 Calculation of radial steering index . 133 Annex R (normative)
Statistical evaluation . 136 R.1 Objectives and principles of statistical analysis . 136 R.2 Determination of the percentiles for each track section. 137 R.3 Preparation of the random samples . 138 R.4 One-dimensional analysis for estimated maximum values . 138 R.5 Two-dimensional analysis for estimated values . 138 R.6 Multiple regression analysis for estimated values . 139 R.7 Statistical evaluation for the overturning criterion . 141 R.8 Regression assumptions . 142 Annex S (informative)
Running behaviour of special vehicles. 145 S.1 General . 145 S.2 Vehicle design and classification . 145 S.3 Use of the simplified measuring method . 146 S.4 Test conditions . 146 S.5 Specific limit value . 146 Annex T (informative)
Simulation of on-track tests . 147 T.1 Introduction. 147 T.2 Fields of application. 147 T.3 Validation . 149 T.4 Input . 163 T.5 Output . 167 T.6 Documentation . 167 T.7 Examples for model validation according to Method 1 . 168 Annex U (informative)
Extension of acceptance . 175 U.1 General . 175 U.2 Determination of the safety factor . 181 U.3 Dispensation . 181 U.4 !Use of the simplified method" . 182 U.5 Requirements depending on the initial approval . 182 Annex V (normative)
Symbols . 184 Annex W (informative)
List with the main technical changes compared to EN 14363:2005, EN 15686:2010 and EN 15687:2010 . 188 Annex X (informative)
A-deviations. 191 Annex ZA (informative)
!Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2008/57/EC aimed to be covered" . 193 Bibliography . 196 SIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 6
European foreword This document (EN 14363:2016+A1:2018) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 256 “Railway applications”, the secretariat of which is held by DIN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2019, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2019. Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. This document includes Amendment 1 approved by CEN on 2018-07-15. This document supersedes !EN 14363:2016". The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags !". This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this document. It is not necessary to require further assessment of vehicles which have been already assessed under the conditions of previous standards in this field. Test results achieved under the conditions of the previous standards remain valid and can be used for the extension of acceptance of a vehicle or vehicle design according to this standard. Prior to the first issue of this standard, national procedures were applied for vehicle acceptance, for example in Germany or UK. The underlying principles that were applied in these earlier standards are also incorporated in this standard. The fundamentals have not been changed but the formulation of the requirements has been made consistent. Therefore it is considered that also vehicles that were previously approved utilizing these earlier requirements have an equal status compared to vehicles that are approved according to this standard. This applies to the infrastructure and operating conditions that were considered in the earlier approval. This includes also a use as reference vehicle for extension of acceptance. According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. SIST EN 14363:2016+A1:2019EN 14363:2016+A1:2018 (E) 7 Introduction Acceptable running characteristics of a railway vehicle (hereafter called vehicle) are essential for a safe and economic operation of a railway system. They are related to: — the vehicle, — the operating conditions, — the characteristics of th
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.