Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base stations for the purpose of evaluating human exposure

IEC 62232:2022 addresses the evaluation of RF field strength, power density and specific absorption rate (SAR) levels in the vicinity of base stations (BS), also called products or equipment under test (EUT), intentionally radiating in the radio frequency (RF) range 110 MHz to 300 GHz in accordance with the scope, see Clause 1. It does not address the evaluation of current density. RF exposure evaluation methods to be used for product compliance, product installation compliance and in-situ RF exposure assessments are specified in this document. Exposure limits are not specified in this document. The entity conducting RF exposure assessments refers to the set of exposure limits applicable where exposure takes place. Examples of applicable exposure limits considered in this document are provided in the Bibliography, for example ICNIRP-2020 [1], ICNIRP-1998 [2], IEEE Std C95.1™-2019 [3] and Safety Code 6 [4].

Bestimmung der HF-Feldstärke, der Leistungsdichte und der spezifischen Absorptionsrate (SAR) in der Nachbarschaft von Funkkommunikations-Basisstationen zur Ermittlung der menschlichen Exposition

Détermination de l'intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base dans le but d'évaluer l'exposition humaine

IEC 62232:2022 traite de l’évaluation de l’intensité du champ RF, de la densité de puissance et des niveaux de débit d’absorption spécifique (DAS) à proximité des stations de base (BS), également appelées produits ou équipements sous test (EUT), rayonnant intentionnellement dans la gamme des radiofréquences (RF) de 110 MHz à 300 GHz conformément au domaine d’application, voir Article 1. Il ne traite pas de l’évaluation de la densité actuelle. Les méthodes d’évaluation de l’exposition aux RF à utiliser pour la conformité du produit, la conformité de l’installation du produit et les évaluations in situ de l’exposition aux RF sont spécifiées dans le présent document. Les limites d’exposition ne sont pas spécifiées dans le présent document. L’entité qui effectue les évaluations de l’exposition aux RF fait référence à l’ensemble des limites d’exposition applicables là où l’exposition a lieu. Des exemples de limites d’exposition applicables examinées dans le présent document sont fournis dans la bibliographie, par exemple ICNIRP-2020 [1], ICNIRP-1998 [2], IEEE Std C95.1-2019™ [3] et Safety Code 6 [4].

Določitev RF poljske jakosti, gostote moči in SAR v okolici baznih postaj za namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi

Ta dokument opisuje metode za določitev radiofrekvenčne (RF) poljske jakosti, gostote moči in specifične hitrosti absorpcije (SAR) v okolici baznih postaj (BS) za namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi. Ta dokument: a) obravnava namerno sevajoče bazne postaje, ki oddajajo prek ene ali več anten z eno ali več frekvencami v območju od 110 MHz do 300 GHz; b) upošteva vpliv okoliških virov na radiofrekvenčno izpostavljenost vsaj v frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz; c) določa metode, ki se uporabljajo za oceno radiofrekvenčne izpostavljenosti za oceno skladnosti, in sicer: 1) skladnost izdelka – določitev meje skladnosti za izdelek bazne postaje, preden je uveden na trg; 2) skladnost namestitve izdelka – določitev ravni skupne radiofrekvenčne izpostavljenosti v dostopnih območjih pri bazni postaji in drugih ustreznih virih, preden se izdelek začne uporabljati; 3) ocena radiofrekvenčne izpostavljenosti na mestu uporabe – merjenje ravni radiofrekvenčne izpostavljenosti na mestu uporabe v bližini bazne postaje, ko izdelek začne obratovati; d) določa, kako izvesti oceno radiofrekvenčne izpostavljenosti na podlagi dejanskega največjega pristopa; e) opisuje več metodologij za merjenje in izračun radiofrekvenčne poljske jakosti, gostote moči ter SAR z navodili za njihovo uporabo pri obravnavi vrednotenja na lokaciji nameščene bazne postaje in vrednotenj v laboratoriju; f) opisuje, kako nadzorniki vzpostavijo posebne postopke vrednotenja, ki ustrezajo njihovemu namenu; g) podaja smernice o tem, kako poročati, razlagati in primerjati rezultate iz različnih metodologij vrednotenja ter, če to zahteva namen vrednotenja, določiti utemeljeno odločitev glede mejne vrednosti; h) zagotavlja metode za oceno radiofrekvenčne izpostavljenosti bazne postaje z uporabo časovno spremenljivih tehnologij za usmerjanje snopa, kot je nova radijska (NR) bazna postaja z uporabo več vhodov in več izhodov (MIMO). OPOMBA 1: V spremnem tehničnem poročilu IEC TR 62669:2019 [5] so kot primer na voljo študije primerov praktične izvedbe. OPOMBA 2: Čeprav je za trenutne vrste baznih postaj določeno, da delujejo do 200 GHz (glej na primer [6] in [7]), je zgornja frekvenca 300 GHz skladna z veljavnimi omejitvami izpostavljenosti. OPOMBA 3: Nižja frekvenca 100 kHz, upoštevana za okoljske vire, izhaja iz določil ICNIRP-1998 [2] in ICNIRP-2020 [1]. Vendar nekatere veljavne smernice za izpostavljenost zahtevajo, da se okoljska polja ocenijo že pri 3 kHz, npr. varnostni predpis 6 [4] in IEEE Std C95.1-2019 [3]. OPOMBA 4: Specifikacije ustreznih ukrepov za zmanjšanje radiofrekvenčne izpostavljenosti, kot so znaki, nadzor dostopa in usposabljanje, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Pri teh temah se je mogoče sklicevati na veljavne predpise ali priporočene prakse. OPOMBA 5: Čeprav ta dokument temelji na trenutnem mednarodnem soglasju o dobri inženirski praksi za ocenjevanje skladnosti radiofrekvenčne izpostavljenosti z veljavnimi mejami izpostavljenosti, je možno, da nacionalne regulativne agencije določijo drugačne zahteve. Subjekt, ki izvaja oceno radiofrekvenčne izpostavljenosti, mora poznati veljavne predpise.

General Information

Status
Published
Publication Date
24-Nov-2022
Current Stage
6060 - Document made available - Publishing
Start Date
25-Nov-2022
Due Date
28-Jan-2022
Completion Date
25-Nov-2022

Relations

Buy Standard

Standard
EN IEC 62232:2023 - BARVE
English language
346 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 62232:2023
01-januar-2023
Nadomešča:
SIST EN 62232:2019
Določitev RF poljske jakosti, gostote moči in SAR v okolici baznih postaj za
namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi
Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of base
stations for the purpose of evaluating human exposure
Bestimmung der HF-Feldstärke, der Leistungsdichte und der spezifischen
Absorptionsrate (SAR) in der Nachbarschaft von Funkkommunikations-Basisstationen
zur Ermittlung der menschlichen Exposition
Détermination de l'intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et
du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d'évaluer
l'exposition humaine
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 62232:2022
ICS:
13.280 Varstvo pred sevanjem Radiation protection
17.240 Merjenje sevanja Radiation measurements
SIST EN IEC 62232:2023 en
2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 62232:2023

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 62232:2023


EUROPEAN STANDARD EN IEC 62232

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM November 2022
ICS 13.280; 17.240 Supersedes EN 62232:2017
English Version
Determination of RF field strength, power density and SAR in the
vicinity of base stations for the purpose of evaluating human
exposure
(IEC 62232:2022)
Détermination de l'intensité de champ de radiofréquences, Bestimmung der HF-Feldstärke, der Leistungsdichte und
de la densité de puissance et du DAS à proximité des der spezifischen Absorptionsrate (SAR) in der
stations de base dans le but d'évaluer l'exposition humaine Nachbarschaft von Funkkommunikations-Basisstationen zur
(IEC 62232:2022) Ermittlung der menschlichen Exposition
(IEC 62232:2022)
This European Standard was approved by CENELEC on 2022-11-18. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC
Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.
Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC
Management Centre or to any CENELEC member.
This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation
under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the
same status as the official versions.
CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Türkiye and the United Kingdom.


European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels
© 2022 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.
 Ref. No. EN IEC 62232:2022 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 62232:2023
EN IEC 62232:2022 (E)
European foreword
The text of document 106/576/FDIS, future edition 3 of IEC 62232, prepared by IEC/TC 106 "Methods
for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure"
was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and approved by CENELEC as
EN IEC 62232:2022.
The following dates are fixed:
• latest date by which the document has to be implemented at national (dop) 2023-08-18
level by publication of an identical national standard or by endorsement
• latest date by which the national standards conflicting with the (dow) 2025-11-18
document have to be withdrawn
This document supersedes EN 62232:2017 and all of its amendments and corrigenda (if any).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A
complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
Endorsement notice
The text of the International Standard IEC 62232:2022 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification.
In the official version, for Bibliography, the following note has to be added for the standard indicated:
ISO/IEC 17025 NOTE Harmonized as EN ISO/IEC 17025
2

---------------------- Pag
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.