Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons

This European Standard defines requirements for the end of life handling, transportation, storage, sorting and treatment of WEEE household appliances containing volatile fluorocarbons, volatile hydrocarbons, or both. Furthermore, this standard only applies to WEEE household appliances that use heat-transfer media other than water e.g. refrigerators, freezers, heat pump tumble dryers, de-humidifiers and portable air conditioners. Discarded appliances covered by this standard will have been deposited at a collection facility as domestic WEEE.
The European Standard describes requirements for the removal of volatile fluorocarbons and volatile hydrocarbons. These substances can be found as refrigerant in the refrigerating system (partly dissolved in the oil) and as blowing agent in the insulation foam of discarded household appliances.
NOTE    This standard has been prepared to fulfil the requirements of Directive 2002/96/EC but does not preclude the procedures described herein from being used to treat appliances that are not commonly found in private households.
It defines requirements pertaining to producers, WEEE compliance schemes (acting on behalf of producers) and waste treatment facilities so as to ensure the provisions of applicable national laws resulting from European legislation are fulfilled. These requirements are intended to define procedures, parameters based on the best available technologies at the time of the publication; however, provisions laid down by national regulatory bodies will continue to additionally apply. This standard only describes the results to be achieved, it does not specify how they are to be achieved nor does it prescribe the use of any specific technology.
This European Standard does not generally cover collection facilities, nor does it cover how appliances arrive at these facilities. However, this standard does address the sorting of heat-pump tumble dryers from other types of tumble dryer, a task that could be performed at a collection facility.
This European Standard defines requirements relating to handling, transportation, sorting and treatment of WEEE covered by the scope of this standard. This standard does not include any activity prior to delivery to a logistic facility.

Anforderungen an die Sammlung, Logistik und Behandlung von Altgeräten aus dem Haushalt, die flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe oder flüchtige Kohlenwasserstoffe enthalten

Exigences de collecte, logistique et traitement pour la fin de vie des appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils

Zahteve za zbiranje, prevoz in ravnanje z gospodinjskimi napravami s pretečeno uporabnostjo, ki vsebujejo hlapne fluorokarbone ali hlapne ogljikovodike

Ta evropski standard določa zahteve za upravljanje, prevoz, skladiščenje, razvrščanje in ravnanje z gospodinjskimi napravami s pretečeno uporabnostjo, ki spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo ter vsebujejo hlapne fluorokarbone, hlapne ogljikovodike ali oboje. Poleg tega se ta evropski standard uporablja le za gospodinjske naprave, ki spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo ter uporabljajo sredstva za prenos toplote, ki niso voda, npr. hladilniki, zamrzovalniki, sušilni stroji s toplotno črpalko, razvlaževalniki in prenosne klimatske naprave. Zavržene naprave, zajete v tem evropskem standardu, se zbirajo v obratih za zbiranje kot domača odpadna električna in elektronska oprema. Evropski standard opisuje zahteve za odstranitev hlapnih fluorokarbonov in hlapnih ogljikovodikov. Te snovi je mogoče najti kot hladilo v hladilnem sistemu (delno raztopljene v olju) in kot penilec v izolacijski peni zavrženih gospodinjskih naprav. Standard določa zahteve v zvezi s proizvajalci, shemami skladnosti odpadne električne in elektronske opreme (ki delujejo v imenu proizvajalcev) ter napravami za obdelavo odpadkov, da se zagotovi izpolnjevanje določb veljavnih nacionalnih zakonov, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Te zahteve so namenjene definiciji postopkov in parametrov, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnologijah v času izdaje; vendar še naprej dodatno veljajo določbe nacionalnih regulativnih organov. Ta standard le opisuje rezultate, ki jih je treba doseči, pri čemer ne določa, na kakšen način jih je treba doseči, in ne predpisuje uporabe posebne tehnologije. Ta evropski standard ne opisuje obratov za zbiranje na splošno, prav tako ne opisuje, kako se naprave dostavijo v te obrate. Vendar pa ta standard obravnava ločevanje sušilnih strojev s toplotno črpalko od drugih vrst sušilnih strojev; to nalogo lahko izpolnjevali obrati za zbiranje. Ta evropski standard določa zahteve v zvezi z upravljanjem, prevozom, razvrščanjem in ravnanjem z odpadno električno in elektronsko opremo, ki je zajeta v tem standardu. Ta standard ne zajema dejavnosti pred prihodom v logistični obrat.

General Information

Status
Withdrawn
Publication Date
29-Nov-2012
Technical Committee
Drafting Committee
Current Stage
9960 - Withdrawal effective - Withdrawal
Completion Date
19-Dec-2014

Relations

Buy Standard

Corrigendum
EN 50574:2012/AC:2013
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)


2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.RYRGLNHAnforderungen an die Sammlung, Logistik und Behandlung von Altgeräten aus dem Haushalt, die flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe oder flüchtige Kohlenwasserstoffe enthaltenExigences de collecte, logistique et traitement pour la fin de vie des appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatilsCollection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons97.030VSORãQRDomestic electrical appliances in gen
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.