Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions (ISO 6410-1:1993)

Specifies methods for representation in general: detailed representation, conventional representation, assembled threaded parts, designation and dimensioning, indication of direction of lead.

Technische Zeichnungen - Gewinde und Gewindeteile - Teil 1: Allgemeines (ISO 6410-1:1993)

Diese Internationale Norm legt Methoden für die Darstellung von Gewinden und Gewindeteilen in technischen Zeichnungen fest.

Dessins techniques - Filetages et pieces filetées - Partie 1: Conventions générales (ISO 6410-1:1993)

La présente partie de l'ISO 6410 prescrit les méthodes de représentation des filetages et des pièces filetées dans les dessins techniques.

Tehniške risbe - Navoji in deli z navojem - 1. del: Splošna določila (ISO 6410-1:1993)

General Information

Status
Published
Publication Date
30-Apr-1998
Withdrawal Date
30-Jun-2001
Current Stage
8900 - Cancel/Edit already approved and signed publication (Adopted Project)
Start Date
28-Mar-2011
Due Date
11-Apr-2011
Completion Date
29-Mar-2011

Buy Standard

Standard – translation
SIST EN ISO 6410-1:2001
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (Sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 6410-1:2001
01-maj-1998
7HKQLãNHULVEH1DYRMLLQGHOL]QDYRMHPGHO6SORãQDGRORþLOD ,62


Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 1: General conventions

(ISO 6410-1:1993)

Technische Zeichnungen - Gewinde und Gewindeteile - Teil 1: Allgemeines (ISO 6410-

1:1993)

Dessins techniques - Filetages et pieces filetées - Partie 1: Conventions générales (ISO

6410-1:1993)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 6410-1:1996
ICS:
01.100.20 Konstrukcijske risbe Mechanical engineering
drawings
21.040.01 Navoji na splošno Screw threads in general
SIST EN ISO 6410-1:2001 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
EVROPSKI STANDARD EN ISO 6410-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
april 1996
ICS 01.100.20; 21.040
Deskriptorji: Glej dokument ISO.
Slovenska izdaja
Tehniške risbe - Navoji in deli z navojem –
1. del: Splošna določila
(ISO 6410-1:1993)
Technical drawings Dessins techniques Technische Zeichnungen

Symbols for geometrical tolerancing Filetages et pièces filetées Gewinde und Gewindeteile

Part 1: Proportions and dimensions Partie 1: Conventions générales Teil 1: Allgemeines

(EN ISO 6410-1:1996) (ISO 6410-1:1993) (ISO 6410-1:1993)

Ta evropski standard je 2. marca 1996 odobril CEN. Člani CEN morajo ravnati v skladu z določili

poslovnika CEN/CENELEC, ki določa pogoje, pod katerimi dobi ta standard status nacionalnega

standarda brez kakršnihkoli sprememb.

Sezname najnovejših izdaj teh nacionalnih standardov in njihove bibliografske podatke je mogoče

dobiti na zahtevo pri Centralnem sekretariatu ali članih CEN.

Ta evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški). Izdaje v drugih

jezikih, ki jih člani CEN na lastno odgovornost prevedejo in izdajo ter prijavijo pri Centralnem

sekretariatu CEN, veljajo kot uradne izdaje.

Člani CEN so nacionalni organi za standarde in nacionalni elektrotehniški odbori Avstrije, Belgije,

Češke republike, Danske, Finske, Francije, Grčije, Irske, Islandije, Italije, Luksemburga, Nemčije,

Nizozemske, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.

CEN
Evropski komite za standardizacijo
European Committee for Standardization
Europäisches Komitee für Normung
Comité Européen de Normalisation
Centralni sekretariat: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj

© 1996 Imetniki avtorskih pravic so člani CEN Ref. št. EN ISO 6410-1:1996 E

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
SIST EN ISO 6410-1 : 2001
VSEBINA Stran

Predgovor k evropskemu standardu ........................................................................................................3

Predgovor k mednarodnemu standardu...................................................................................................4

1 Namen ...................................................................................................................................................5

2 Zveza z drugimi standardi .....................................................................................................................5

3 Prikazovanje ..........................................................................................................................................5

4 Označevanje in navajanje mer navojnih delov......................................................................................8

Dodatek A (informativni): Bibliografija ....................................................................................................11

Dodatek ZA (normativni): Normativno sklicevanje na mednarodne publikacije z

njihovimi ustreznimi evropskimi publikacijami..............................................................................12

---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
SIST EN ISO 6410-1 : 2001
Predgovor k evropskemu standardu

Besedilo mednarodnega standarda je od tehničnega odbora ISO/TC 10 Tehniške risbe, opredelitev

izdelka in sorodna dokumentacija Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) kot evropski

standard privzel programski svet CEN.

Ta evropski standard mora dobiti status nacionalnega standarda bodisi z objavo istovetnega besedila

ali z razglasitvijo, najpozneje do oktobra 1996. Nacionalne standarde, ki so v nasprotju s tem

standardom, je treba umakniti najpozneje do oktobra 1996.

Ta evropski standard so v skladu z določili poslovnika CEN/CENELEC zavezane uvesti nacionalne

organizacije za standardizacijo naslednjih dežel: Avstrije, Belgije, Češke republike, Danske, Finske,

Francije, Grčije, Islandije, Irske, Italije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Portugalske,

Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva.
Razglasitvena objava

Besedilo mednarodnega standarda ISO 6410-1:1993 je CEN odobril kot evropski standard brez

sprememb.

Opomba: Normativno sklicevanje na mednarodne standarde je navedeno v dodatku ZA (normativni).

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
SIST EN ISO 6410-1 : 2001
Predgovor k mednarodnemu standardu

ISO (Mednarodna organizacija za standardizacijo) je svetovna zveza nacionalnih organov za

standarde (članov ISO). Mednarodne standarde ponavadi pripravljajo tehnični odbori ISO. Vsak član

ima pravico sodelovati pri delu tehničnega odbora, če ga zanima področje, za katero je bil ustanovljen.

Sodelujejo lahko tudi vladne in nevladne mednarodne organizacije, povezane z ISO. V vseh zadevah,

ki so povezane s standardizacijo v elektrotehniki, ISO tesno sodeluje z Mednarodno elektrotehniško

komisijo (IEC).

Osnutki mednarodnih standardov, ki jih sprejmejo tehnični odbori, se pošljejo vsem članom v

glasovanje. Za objavo mednarodnega standarda je treba dobiti soglasje najmanj
75 odstotkov članov, ki se udeležijo glasovanja.

Mednarodni standard ISO 6410-1 je pripravil tehniški odbor ISO/TC 10 Tehniške risbe, opredelitve

izdelkov in sorodna dokumentacija, pododbor SC 6 Strojniška dokumentacija.

Prva izdaja ISO 6410-1 razveljavlja in nadomešča ISO 6410:1981 ter predstavlja njegovo tehniško

ponovno izdajo.

ISO 6410 s splošnim naslovom Tehniške risbe – Vijačni navoji in deli z navojem tvorijo naslednji deli:

– 1. del: Splošna določila
– 2. del: Zatični vijaki
– 3. del: Poenostavljeno prikazovanje
Dodatek A tega dela ISO 6410 je samo informativen.
Uvod

ISO 6410 je bil zamišljen kot univerzalni pripomoček za povezovanje različnih interesov, ki zadevajo

razvoj, proizvodnjo in montažo pritrdilnih elementov.

V industriji se zahteve zelo razlikujejo, zato je ISO 6410 predložen v treh delih (glej predgovor).

---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 6410-1:2001
SIST EN ISO 6410-1 : 2001
Tehniške risbe – Vijačni navoji in deli z navojem –
1. del: Splošna določila
1 Namen

Ta del ISO 6410 podrobno opisuje metode prikazovanja vijačnih navojev in delov z navojem na

tehniških risbah.
2 Zveza z drugimi standardi

Spodaj navedeni standardi vsebujejo določila, ki zaradi sklicevanja nanje v tem besedilu odrejajo

določila tega dela ISO 6410. Navedene publikacije so bile veljavne v času objave. Vsi standardi se

ponovno izdajo in udeleženke dogovorov, ki temeljijo na tem delu ISO 6410, naj si prizadevajo za

uporabo najnovejših izdaj spodaj navedenih standardov. Sezname trenutno veljavnih mednarodnih

standardov vzdržujejo člani IEC in ISO.
ISO 128:1982 Tehniške risbe – Splošna načela prikazovanja
ISO 129:1985 Tehniške risbe – Označevanje mer – Splošna načela, definicije,
metode izvajanja in posebne označbe

ISO 225:1983 Pritrdilni elementi – Vijaki, strojni vijaki, vijačna stebla in matice –

Simboli in označevanje mer

ISO 4753:1983 Pritrdilni elementi – Konci delov z zunanjimi metričnimi navoji ISO

ISO 6410-3:1993 Tehniške risbe – Vijačni navoji in deli z navojem – 3. del:
Poenostavljeno prikazovanje
3 Prikazovanje
3.1 Podrobno prikazovanje navojev

V nekaterih vrstah tehniške dokumentacije za izdelke (publikacije, priročniki za uporabnika itd.) je

morda potreben podroben prikaz navoja v stranskem pogledu ali v prerezu (glej slike od 1 do 3) za

ilustracijo posameznih ali sestavljenih delov. Niti koraka niti profila navojev pon

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.