Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

This document applies to electrical equipment using signals in the frequency range 3 kHz to 95 kHz to transmit or receive information on low voltage electrical systems, for electricity suppliers and distributors. In the case of equipment which includes functions other than the transmission or reception of information on LV distribution networks or installations of network users connected to the public electricity distribution network, this document applies only to that part of the equipment intended for such transmission or reception of information. Other parts of the equipment are expected to comply with the immunity standard or standards relevant to the functions of those other parts.
The object of this document is to contribute to ensuring EMC in general. It specifies essential immunity requirements and test methods, including those tests which are to be performed during type-testing of MCE, for electromagnetic interference (EMI) generated on LV installations.
It defines the methods and requirements for testing immunity concerning the basic function of an MCE, in relation to continuous and transient disturbances, both conducted and radiated, and electrostatic discharges. Test requirements are specified for each port considered.
Furthermore it provides guidelines for the assessment of the performance of the communication function of an MCE. Normative specifications are under consideration.
This document gives limits which are applicable to MCE used by electricity suppliers and distributors (e.g. DSOs) for purposes like energy management and network monitoring and automation. The levels do not however cover extreme cases which could occur in any location but with a low probability of occurrence. In special cases situations will arise where the level of disturbances could exceed the levels specified in this document, e.g. where a hand-held transmitter is used in proximity of an apparatus. In these instances special mitigation measures might have to be employed.
It does not specify immunity between MCE operating in the same nominal frequency band or immunity to signals originating from power line carrier systems operating on high or medium-voltage networks.
Safety considerations are not included in this document.

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2-033: Besondere Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und professionellen Gebrauch, geeignet zur Messung von Netzspannungen

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension reseau

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti - Dopolnilo A11

Ta dokument se uporablja za električno opremo, ki uporablja signale v frekvenčnem območju od 3 kHz do 95 kHz za prenos ali sprejemanje informacij o nizkonapetostnih električnih sistemih za dobavitelje in distributerje električne energije. V primeru opreme, ki poleg prenosa ali sprejema informacij o nizkonapetostnih distribucijskih omrežjih ali napravah uporabnikov omrežja, priključenih na javno distribucijsko omrežje električne energije, vključuje še druge funkcije, se ta dokument uporablja samo za tisti del opreme, ki je namenjen takemu prenosu ali sprejemu informacij. Drugi deli opreme naj bi bili v skladu s standardom odpornosti ali standardi, ki so pomembni za funkcije teh drugih delov.
Namen tega dokumenta je prispevati k zagotavljanju elektromagnetne združljivosti na splošno. Določa bistvene zahteve glede odpornosti in preskusne metode, vključno s tistimi preskusi, ki jih je treba opraviti med tipskim preskušanjem opreme MCE, za elektromagnetne motnje (EMI), ki nastanejo na nizkonapetostni napeljavi.
Opredeljuje metode in zahteve za preskušanje odpornosti v zvezi z osnovno funkcijo opreme MCE glede neprekinjenih in prehodnih motenj, tako prevodnih kot sevanih, ter glede elektrostatičnih razelektritev. Preskusne zahteve so določene za vsaka obravnavana vrata.
Poleg tega podaja smernice za oceno lastnosti komunikacijske funkcije opreme MCE. Normativne specifikacije so v obravnavi.
Ta dokument določa omejitve, ki veljajo za opremo MCE, ki jo uporabljajo dobavitelji in distributerji električne energije (npr. DSO) za namene, kot so upravljanje z energijo ter spremljanje in avtomatizacija omrežja. Vendar stopnje ne zajemajo izjemnih primerov, ki se utegnejo zgoditi na kateri koli lokaciji, čeprav je verjetnost majhna. V posebnih primerih se bodo pojavile situacije, ko bi lahko raven motenj presegla ravni, določene v tem dokumentu, npr. kadar se v bližini aparata uporablja ročni oddajnik. V takih primerih je morda treba uporabiti posebne ukrepe za ublažitev.
Ne določa odpornosti med opremo MCE, ki deluje v istem nazivnem frekvenčnem pasu, ali odpornosti na signale, ki izvirajo iz sistemov nosilcev daljnovoda, ki delujejo v visoko ali srednjenapetostnih omrežjih.
Varnostni vidiki niso vključeni v ta dokument.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
09-Dec-2020
Publication Date
01-Feb-2022
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
26-Nov-2021
Due Date
31-Jan-2022
Completion Date
02-Feb-2022

RELATIONS

Buy Standard

Amendment
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
English language
7 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day
Draft
kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020
English language
5 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview
e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
01-marec-2022
Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko
uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za
domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti -
Dopolnilo A11

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory

use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for

domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2

-033: Besondere Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere
handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und professionellen Gebrauch, geeignet
zur Messung von Netzspannungen

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de

laboratoire - Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour

usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension reseau
Ta slovenski standard je istoveten z: EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021
ICS:
19.080 Električno in elektronsko Electrical and electronic
preskušanje testing
71.040.10 Kemijski laboratoriji. Chemical laboratories.
Laboratorijska oprema Laboratory equipment
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
EUROPEAN STANDARD EN IEC 61010-2-033:2021/A11
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
November 2021
ICS 19.080; 71.040.10
English Version
Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements
for hand-held multimeters for domestic and professional use,
capable of measuring mains voltage

Exigences de sécurité pour appareils électriques de Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,

mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033: Regel- und Laborgeräte - Teil 2-033: Besondere

Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere

usage domestique et professionnel, capables de mesurer la handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und

tension réseau professionellen Gebrauch, geeignet zur Messung von
Netzspannungen

This amendment A11 modifies the European Standard EN IEC 61010-2-033:2021; it was approved by CENELEC on 2021-01-18.

CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this

amendment the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC

Management Centre or to any CENELEC member.

This amendment exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the

responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as

the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2021 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

Ref. No. EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 E
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 (E)
European foreword

This document (EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021) has been prepared by CLC/TC 66X "Safety of

measuring, control, and laboratory equipment".
The following dates are fixed:
• latest date by which this document has to be (dop) 2022-05-12
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) 2024-11-12
conflicting with this document have to be
withdrawn
This document amends EN IEC 61010-2-033:2021.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CENELEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a Standardization Request given to CENELEC by the

European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements

of EU Directive(s) / Regulation(s).

For relationship with EU Directive(s) / Regulation(s), see informative Annex ZZ, which is an integral part

of this document.

Any feedback and questions on this document should be directed to the users’ national committee. A

complete listing of these bodies can be found on the CENELEC website.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021 (E)
1 Modification to 6.8.3.2, “The d.c. voltage test”
Add a new sentence at the beginning of the first paragraph:

The voltage tester shall have a regulated output capable of maintaining the test voltage throughout the

test within ± 5 % of the specified value.”
2 Modifications to K.101.4.1, “General”
Replace the second paragraph of K.101.4.1.1 with the following note:

NOTE 1 The manufacturer is supposed to take the expected life of the hand-held multimeter into account when

selecting insulating materials.”
As a result of this, renumber the existing note of K.101.4.1.1 as NOTE 2.
3 Addition of Annex ZA, “Normative references to international publications
with their corresponding European publications”
Add the following Annex ZA:
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN IEC 61010-2-033:2022/A11:2022
EN IEC 6101
...

SLOVENSKI STANDARD
kSIST FprEN IEC 61010-2-
033:2019/oprAA:2020
01-december-2020

Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzorovanje in laboratorijsko

uporabo - 2-033. del: Posebne zahteve za ročne multimetre in druge merilnike za
domačo in profesionalno uporabo, ki omogočajo merjenje omrežne napetosti

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory

use - Part 2-033: Particular requirements for hand-held multimeters and other meters for

domestic and professional use, capable of measuring mains voltage

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 2

-033: Besondere Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere
handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und professionellen Gebrauch, geeignet
zur Messung von Netzspannungen

Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de

laboratoire - Partie 2-033: Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour

usage domestique et professionnel, capables de mesurer la tension reseau
Ta slovenski standard je istoveten z: FprEN IEC 61010-2-033:2019/prAA
ICS:
19.080 Električno in elektronsko Electrical and electronic
preskušanje testing
71.040.10 Kemijski laboratoriji. Chemical laboratories.
Laboratorijska oprema Laboratory equipment
kSIST FprEN IEC 61010-2- en,fr,de
033:2019/oprAA:2020

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020
---------------------- Page: 2 ----------------------
kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020
EUROPEAN STANDARD DRAFT
FprEN IEC 61010-2-
NORME EUROPÉENNE
033:2019
EUROPÄISCHE NORM
prAA
September 2020
ICS 19.080; 71.040.10
English Version
Safety requirements for electrical equipment for measurement,
control, and laboratory use - Part 2-033: Particular requirements
for hand-held multimeters and other meters for domestic and
professional use, capable of measuring mains voltage

Exigences de sécurité pour appareils électriques de Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,

mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-033: Regel- und Laborgeräte - Teil 2-033: Besondere

Exigences particulières pour les multimètres portatifs pour Anforderungen an handgehaltene Multimeter und andere

usage domestique et professionnel, capables de mesurer la handgehaltene Messgeräte für den Haushalt und

tension reseau professionellen Gebrauch, geeignet zur Messung von
Netzspannungen

This draft amendment prAA, if approved, will modify the European Standard FprEN IEC 61010-2-033:2019; it is submitted to CENELEC

members for enquiry.
Deadline for CENELEC: 2020-12-11.
It has been drawn up by CLC/TC 66X.

If this draft becomes an amendment, CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which

stipulate the conditions for giving this amendment the status of a national standard without any alteration.

This draft amendment was established by CENELEC in three official versions (English, French, German).

A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to

the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic,

Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to

provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and

shall not be referred to as a European Standard.
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2020 CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC Members.

---------------------- Page: 3 ----------------------
kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020
FprEN IEC 61010-2-033:2019/prAA:2020 (E)
European foreword

This document (FprEN IEC 61010-2-033:2019/prAA:2020) has been prepared by CLC/TC 66X "Safety

of measuring, control, and laboratory equipment".
This document is currently submitted to the Enquiry.
The following dates are proposed:
• latest date by which the existence of this (doa) dor + 6 months
document has to be announced at national
level
• latest date by which this document has to be (dop) dor + 12 months
implemented at national level by publication of
an identical national standard or by
endorsement
• latest date by which the national standards (dow) dor + 36 months
conflicting with this document have to be (to be confirmed or
withdrawn modified when voting)
This document amends FprEN IEC 61010-2-033:2019.

This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission

and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s).

For the relationship with EU Directive(s) see informative Annex ZZ, which is an integral part of this

document.
---------------------- Page: 4 ----------------------
kSIST FprEN IEC 61010-2-033:2019/oprAA:2020
FprEN IEC 61010-2-033:2019/prAA:2020 (E)
1 Modification to 6.8.3.2, “The d.c. voltage test”
Add a new sentence at the beginning of the first paragraph:

The voltage tester shall have a regulated output capable of maintaining the test voltage throughout the

test within ± 5 % of the specified value.”
2 Modifications to K.101.4.1, “General”
Replace the second paragraph of K.101.4.1.1 with the following note:

“NOTE 1 The manufacturer is supposed to take the expected life of the hand-held multimeter into account when

selecting insulating materials.”
As a result of this, renumber the existing note of K.101.4.1.1 as NOTE 2.
3 Addition of Annex ZA, “Normative references to international publications
with their corresponding European publications”
Add the following Annex ZA:
"Annex ZA
(norm
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.