Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-1:2017)

This European Standard specifies a simplified method based on the thermal transmittance and total solar energy transmittance of the glazing and on the light transmittance and reflectance of the solar protection device to estimate the total solar energy transmittance of a solar protection device combined with glazing.
The method applies to all types of solar protection devices parallel to the glazing such as louvre, venetian or roller blinds. The position of the solar protection device can be interior, exterior or between single panes in a dual glazing system. It is applicable when the total solar energy transmittance of the glazing is between 0,15 and 0,85. Venetian or louvre blinds are assumed to be adjusted so that there is no direct solar penetration. It is assumed that for external solar protection devices and for integrated solar protection devices, the space between the solar protection devices and the glazing is unventilated and for internal solar protection devices this space is ventilated.
The resulting g-values of the simplified method given here are approximate and their deviation from the exact values lie within the range between +0,10 and -0,02. The results generally tend to lie on the safe side for cooling load estimations. The results are not intended to be used for calculating beneficial solar gains or thermal comfort criteria. The simplified method is based on the normal incidence of radiation and does not take into account either the angular dependence of transmittance and the reflectance or the differences of spectral distribution.
This standard can be applied when the solar transmittance and solar reflectance of the solar protection devices are within the following ranges:
0  e,B  0,5 and 0,1  e,B  0,8
For reflectance and transmittance values outside these ranges EN 13363-2 [1] applies.
An allowance can be made for this fact when applying the method. For cases not covered by the method given in this standard more exact calculations based on the optical properties (in general the spectral data) of glass and solar protection device can be carried out in accordance with EN 13363-2 [1].
No change to the scope is expected. There will be editorial revision (new structure) in the context of Mandate M/480 and maybe minor technical changes due to inconsistency to other standards under Mandate M/480

Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-1:2017)

Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et en lumière du jour des composants et éléments du bâtiment - Partie 1: Méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et en lumière du jour pour les dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages (ISO 52022-1:2017)

L'ISO 52022-1:2017 donne une méthode simplifiée, fondée sur les caractéristiques thermiques, solaires et lumineuses du vitrage, et sur les caractéristiques solaires et lumineuses du dispositif de protection solaire pour estimer la transmission énergétique solaire totale, la transmission énergétique directe et la transmission lumineuse d'un dispositif de protection solaire combiné à un vitrage.

Energetska učinkovitost stavb - Lastnosti gradbenih komponent in elementov glede toplote, sončnega obsevanja in dnevne svetlobe - 1. del: Poenostavljen izračun značilnosti energije sončnega sevanja in dnevne svetlobe za senčila v kombinaciji z zasteklitvijo (ISO 52022-1:2017)

prehodnosti in skupne prehodnosti sončne energije skozi zasteklitev ter prehodnosti in odboja svetlobe pri senčilu za oceno skupne prehodnosti sončne energije pri senčilu v kombinaciji z zasteklitvijo. Metoda se uporablja za vse vrste senčil, vzporedne z zasteklitvijo, kot so lamelne zavese, žaluzije ali rolete. Položaj senčila je lahko notranji, zunanji ali med enojnimi stekli v sistemu z dvojno zasteklitvijo. Uporablja se, kadar je skupna prehodnost sončne energije zasteklitve med 0,15 in 0,85. Žaluzije ali lamelne zavese se predvidoma prilagodijo tako, da preprečujejo prodiranje neposredne sončne svetlobe. Predpostavlja se, da je prostor med senčili in zasteklitvijo pri zunanjih in vgrajenih senčilih neprezračevan, pri notranjih senčilih pa prezračevan. Pridobljene g-vrednosti na podlagi tukaj podane poenostavljene metode so približne in se od točnih vrednosti razlikujejo v obsegu od +0,10 do –0,02. Rezultati pri ocenah hladilne obremenitve so običajno varni. Rezultati niso predvideni za izračun uporabnih solarnih dobičkov ali meril toplotnega udobja. Poenostavljena metoda temelji na običajni pojavnosti sevanja in ne upošteva kotne odvisnosti prehodnosti ter odsevnosti ali razlik v okviru posebne porazdelitve. Ta standard se lahko uporablja, kadar so vrednosti solarne prehodnosti ali odsevnosti senčil znotraj teh obsegov:  0 ,B 0,5 in 0,1 ,B 0,8  Za vrednosti odsevnosti in prehodnosti zunaj teh obsegov se uporablja EN 13363-2 [1]. Pri uporabi metode lahko za to dejstvo veljajo dovoljena odstopanja. Za primere, ki jih metoda v tem standardu ne zajema, je mogoče opraviti natančnejše izračune na podlagi optičnih lastnosti (na splošno spektralnih podatkov) stekla in senčila v skladu s standardom EN 13363-2 [1]. Področje uporabe predvidoma ne bo spremenjeno. Opravljena bo uredniška revizija (nova struktura) v kontekstu mandata M/480 in morda manjše tehnične spremembe zaradi nedoslednosti z drugimi standardi v okviru mandata M/480.

General Information

Status
Published
Public Enquiry End Date
29-Sep-2015
Publication Date
15-Aug-2017
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
01-Aug-2017
Due Date
06-Oct-2017
Completion Date
16-Aug-2017

RELATIONS

Buy Standard

Standard
SIST EN ISO 52022-1:2017
English language
29 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN ISO 52022-1:2017
01-september-2017
1DGRPHãþD
SIST EN 13363-1:2003+A1:2007
SIST EN 13363-1:2003+A1:2007/AC:2009
(QHUJHWVNDXþLQNRYLWRVWVWDYE/DVWQRVWLJUDGEHQLKNRPSRQHQWLQHOHPHQWRY
JOHGHWRSORWHVRQþQHJDREVHYDQMDLQGQHYQHVYHWOREHGHO3RHQRVWDYOMHQ
L]UDþXQ]QDþLOQRVWLHQHUJLMHVRQþQHJDVHYDQMDLQGQHYQHVYHWOREH]DVHQþLODY
NRPELQDFLML]]DVWHNOLWYLMR ,62

Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building

components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and

daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-

1:2017)

Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building

components and elements - Part 1: Simplified calculation method of the solar and

daylight characteristics for solar protection devices combined with glazing (ISO 52022-

1:2017)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017

Performance énergétique des bâtiments - Propriétés thermiques, solaires et en lumière

du jour des composants et éléments du bâtiment - Partie 1: Méthode de calcul simplifiée

des caractéristiques solaires et en lumière du jour pour les dispositifs de protection

solaire combinés à des vitrages (ISO 52022-1:2017)
Ta slovenski standard je istoveten z: EN ISO 52022-1:2017
ICS:
17.180.20 Barve in merjenje svetlobe Colours and measurement of
light
91.120.10 Toplotna izolacija stavb Thermal insulation of
buildings
SIST EN ISO 52022-1:2017 en

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
EN ISO 52022-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
July 2017
EUROPÄISCHE NORM
ICS 91.120.10 Supersedes EN 13363-1:2003+A1:2007
English Version
Energy performance of buildings - Thermal, solar and
daylight properties of building components and elements -
Part 1: Simplified calculation method of the solar and
daylight characteristics for solar protection devices
combined with glazing (ISO 52022-1:2017)

Performance énergétique des bâtiments - Propriétés Energieeffizienz von Gebäuden - Wärmetechnische,

thermiques, solaires et lumineuses des composants et solare und tageslichtbezogene Eigenschaften von

éléments du bâtiment - Partie 1: Méthode de calcul Bauteilen und Bauelementen - Teil 1: Vereinfachtes

simplifiée des caractéristiques solaires et lumineuses Berechnungsverfahren zur Ermittlung der solaren und

pour les dispositifs de protection solaire combinés à tageslichtbezogenen Eigenschaften von Sonnenschutz

des vitrages (ISO 52022-1:2017) in Kombination mit Verglasungen (ISO 52022-1:2017)

This European Standard was approved by CEN on 27 February 2017.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this

European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references

concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN

member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by

translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management

Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,

Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and United Kingdom.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved Ref. No. EN ISO 52022-1:2017 E

worldwide for CEN national Members.
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
EN ISO 52022-1:2017 (E)
Contents Page

European foreword ....................................................................................................................................................... 3

---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
EN ISO 52022-1:2017 (E)
European foreword

This document (EN ISO 52022-1:2017) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 89

“Thermal performance of buildings and building components” the secretariat of which is held by SIS, in

collaboration with Technical Committee ISO/TC 163 "Thermal performance and energy use in the built

environment".

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an

identical text or by endorsement, at the latest by January 2018, and conflicting national standards shall

be withdrawn at the latest by January 2018.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the

European Free Trade Association.

This document is part of the set of standards on the energy performance of buildings (the set of EPB

standards) and has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the

European Free Trade Association (Mandate M/480, see reference [EF1] below), and supports essential

requirements of EU Directive 2010/31/EC on the energy performance of buildings (EPBD, [EF2]).

In case this standard is used in the context of national or regional legal requirements, mandatory

choices may be given at national or regional level for such specific applications, in particular for the

application within the context of EU Directives transposed into national legal requirements.

Further target groups are users of the voluntary common European Union certification scheme for the

energy performance of non-residential buildings (EPBD art.11.9) and any other regional (e.g. Pan

European) parties wanting to motivate their assumptions by classifying the building energy

performance for a dedicated building stock.
References:

[EF1] Mandate M480, Mandate to CEN, CENELEC and ETSI for the elaboration and adoption of

standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings and

promoting the energy efficiency of buildings, in accordance with the terms set in the recast of

the Directive on the energy performance of buildings (2010/31/EU) of 14th December 2010

[EF2] EPBD, Recast of the Directive on the energy performance of buildings (2010/31/EU) of 14

December 2010
This document supersedes EN 13363-1:2003+A1:2007.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the

following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria,

Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia,

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,

Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,

Turkey and the United Kingdom.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
EN ISO 52022-1:2017 (E)
Endorsement notice

The text of ISO 52022-1:2017 has been approved by CEN as EN ISO 52022-1:2017 without any

modification.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
INTERNATIONAL ISO
STANDARD 52022-1
First edition
2017-06
Energy performance of buildings —
Thermal, solar and daylight properties
of building components and
elements —
Part 1:
Simplified calculation method of the
solar and daylight characteristics for
solar protection devices combined
with glazing
Performance énergétique des bâtiments — Propriétés thermiques,
solaires et lumineuses des composants et éléments du bâtiment —
Partie 1: Méthode de calcul simplifiée des caractéristiques solaires et
lumineuses pour les dispositifs de protection solaire combinés à des
vitrages
Reference number
ISO 52022-1:2017(E)
ISO 2017
---------------------- Page: 8 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT
© ISO 2017, Published in Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized otherwise in any form

or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, or posting on the internet or an intranet, without prior

written permission. Permission can be requested from either ISO at the address below or ISO’s member body in the country of

the requester.
ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org
ii © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 9 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
Contents Page

Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................iv

Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v

1 Scope ................................................................................................................................................................................................................................. 1

2 Normative references ...................................................................................................................................................................................... 2

3 Terms and definitions ..................................................................................................................................................................................... 2

4 Symbols and subscripts ................................................................................................................................................................................. 3

4.1 Symbols ......................................................................................................................................................................................................... 3

4.2 Subscripts .................................................................................................................................................................................................... 3

5 Description of the methods ....................................................................................................................................................................... 3

5.1 Outputs .......................................................................................................................................................................................................... 3

5.2 General description ............................................................................................................................................................................. 4

6 Calculation method ............................................................................................................................................................................................ 4

6.1 Output data ................................................................................................................................................................................................ 4

6.2 Calculation time intervals .............................................................................................................................................................. 4

6.3 Input data .................................................................................................................................................................................................... 4

6.3.1 Glazing ...................................................................................................................................................................................... 4

6.3.2 Solar protection devices ............................................................................................................................................ 5

6.4 Calculation procedure ....................................................................................................................................................................... 6

6.4.1 Applicable time interval ............................................................................................................................................ 6

6.4.2 Total solar energy transmittance ....................................................................................................................... 6

6.4.3 Total light transmittance ........................................................................................................................................10

6.4.4 Total solar direct transmittance ......................................................................................................................10

7 Report ...........................................................................................................................................................................................................................11

7.1 Contents of report .............................................................................................................................................................................11

7.2 Drawing ......................................................................................................................................................................................................11

7.3 Values used in the calculation .................................................................................................................................................11

7.4 Presentation of results ..................................................................................................................................................................11

Annex A (normative) Input and method selection data sheet — Template ..............................................................12

Annex B (informative) Input and method selection data sheet — Default choices ..........................................14

Annex C (normative) Regional references in line with ISO Global Relevance Policy ......................................16

Bibliography .............................................................................................................................................................................................................................17

© ISO 2017 – All rights reserved iii
---------------------- Page: 10 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards

bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out

through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical

committee has been established has the right to be represented on that committee. International

organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of

electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are

described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the

different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the

editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www .iso .org/ directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of

patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of

any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or

on the ISO list of patent declarations received (see www .iso .org/ patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not

constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and

expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to the

World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following

URL: w w w . i s o .org/ iso/ foreword .html.

ISO 52022-1 was prepared by the European Committee for Standardization (CEN) Technical Committee

CEN/TC 89, Thermal performance of buildings and building components, in collaboration with ISO

Technical Committee ISO/TC 163, Thermal performance and energy use in the built environment,

Subcommittee SC 2, Calculation methods, in accordance with the agreement on technical cooperation

between ISO and CEN (Vienna Agreement).
A list of all parts in the ISO 52022 series can be found on the ISO website.
iv © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 11 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
Introduction

This document is part of a series aimed at the international harmonization of the methodology for

assessing the energy performance of buildings. Throughout, this series is referred to as a “set of EPB

standards”.

All EPB standards follow specific rules to ensure overall consistency, unambiguity and transparency.

All EPB standards provide a certain flexibility with regard to the methods, the required input data and

references to other EPB standards, by the introduction of a normative template in Annex A and Annex B

with informative default choices.

For the correct use of this document, a normative template is given in Annex A to specify these choices.

Informative default choices are provided in Annex B.

The main target groups for this document are architects, engineers and regulators.

Use by or for regulators: In case this document is used in the context of national or regional legal

requirements, mandatory choices may be given at national or regional level for such specific

applications. These choices (either the informative default choices from Annex B or choices adapted to

national/regional needs, but in any case following the template of this Annex A) can be made available

as national annex or as separate (e.g. legal) document (national data sheet).
NOTE 1 So in this case:
— the regulators will specify the choices;

— the individual user will apply the document to assess the energy performance of a building, and thereby use

the choices made by the regulators

Topics addressed in this document can be subject to public regulation. Public regulation on the same

topics can override the default values in Annex B of this document. Public regulation on the same topics

can even, for certain applications, override the use of this document. Legal requirements and choices

are in general not published in standards but in legal documents. In order to avoid double publications

and difficult updating of double documents, a national annex may refer to the legal texts where national

choices have been made by public authorities. Different national annexes or national data sheets are

possible, for different applications.

It is expected, if the default values, choices and references to other EPB standards in Annex B are not

followed due to national regulations, policy or traditions, that:

— national or regional authorities prepare data sheets containing the choices and national or regional

values, according to the model in Annex A. In this case a national annex (e.g. NA) is recommended,

containing a reference to these data sheets;

— or, by default, the national standards body will consider the possibility to add or include a national

annex in agreement with the template of Annex A, in accordance to the legal documents that give

national or regional values and choices.

Further target groups are parties wanting to motivate their assumptions by classifying the building

energy performance for a dedicated building stock.

More information is provided in the Technical Report (ISO/TR 52022-2) accompanying this document.

The framework for overall EPB includes:
a) common terms, definitions and symbols;
b) building and assessment boundaries;
c) building partitioning into space categories;
© ISO 2017 – All rights reserved v
---------------------- Page: 12 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)

d) methodology for calculating the EPB (formulae on energy used, delivered, produced and/or

exported at the building site and nearby);

e) a set of overall formulae and input-output relations, linking the various elements relevant for the

assessment of the overall EPB;
f) general requirements for EPB dealing with partial calculations;
g) rules for the combination of different spaces into zones;
h) performance indicators;
i) methodology for measured energy performance assessment.

Table 1 shows the relative position of this document within the set of EPB standards in the context of

the modular structure as set out in ISO 52000-1.

NOTE 2 In ISO/TR 52000-2, the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant

EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.

NOTE 3 The modules represent EPB standards, although one EPB standard could cover more than one module

and one module could be covered by more than one EPB standard, for instance, a simplified and a detailed method

respectively.

Table 1 — Position of this document (in casu M2–8) within the modular structure of the set of

EPB standards
Building
Overarching Technical building systems
(as such)
Buil
De Do ding
hu mes auto
Sub Ven mi PV,
Descrip Descrip Descrip Hea Coo mi tic Ligh ma
mo tila difi wind,
tions tions tions ting ling difi hot ting tion
dule tion ca ..
ca wat and
tion
tion er cont
rol
sub1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
1 General General General
Common
terms and
Building en-
2 definitions; Needs
ergy needs
symbols and
subscripts
(Free) Indoor
Maximum
conditions
3 Applications load and
without
power
systems
Ways to Ways to Ways to
express express express
energy energy energy
performance performance performance
Building
categories Heat transfer
Emission
5 and by transmis-
and control
building sion
boundaries
Building Heat transfer
occupancy by
Distribution
6 and infiltration
and control
operating and
conditions ventilation
The shaded modules are not applicable.
vi © ISO 2017 – All rights reserved
---------------------- Page: 13 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
Table 1 (continued)
Building
Overarching Technical building systems
(as such)
Buil
De Do ding
hu mes auto
Sub Ven mi PV,
Descrip Descrip Descrip Hea Coo mi tic Ligh ma
mo tila difi wind,
tions tions tions ting ling difi hot ting tion
dule tion ca ..
ca wat and
tion
tion er cont
rol
sub1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
Aggregation
energy ser- Internal Storage
vices heat gains and control
and energy
carriers
Building Solar heat ISO Generation
zoning gains 52022-1 and control
Load
Building
Calculated dispatching
dynamics
9 energy and
(thermal
performance operating
mass)
conditions
Measured Measured Measured
10 energy energy energy
performance performance performance
11 Inspection Inspection Inspection
Ways to
express
12 BMS
indoor com-
fort
External
13 environment
conditions
Economic
calculation
The shaded modules are not applicable.
© ISO 2017 – All rights reserved vii
---------------------- Page: 14 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
---------------------- Page: 15 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
INTERNATIONAL STANDARD ISO 52022-1:2017(E)
Energy performance of buildings — Thermal, solar
and daylight properties of building components and
elements —
Part 1:
Simplified calculation method of the solar and daylight
characteristics for solar protection devices combined
with glazing
1 Scope

This document specifies a simplified method based on thermal, solar and light characteristics of the

glazing and solar and light characteristics of the solar protection device, to estimate the total solar

energy transmittance, direct energy transmittance and the light transmittance of a solar protection

device combined to a glazing.

This document is applicable to all types of solar protection devices parallel to the glazing, such as louvre,

venetian or roller blinds. The position of the solar protection device can be interior, exterior or between

single panes in a dual glazing system. It is applicable when the total solar energy transmittance of the

glazing is between 0,15 and 0,85. Venetian or louvre blinds are assumed to be adjusted so that there is

no direct solar penetration. It is assumed that for external solar protection devices and for integrated

solar protection devices, the space between the solar protection devices and the glazing is unventilated

and for internal solar protection devices this space is ventilated.

The resulting g-values of the simplified method given here are approximate and their deviation from

the exact values lie within the range between +0,10 and -0,02. The results generally tend to lie on the

safe side for cooling load estimations. The results are not intended to be used for calculating beneficial

solar gains or thermal comfort criteria.

The simplified method is based on the normal incidence of radiation and does not take into account

either the angular dependence of transmittance and the reflectance or the differences of spectral

distribution. This should be considered when applying the method.
The simplified method can also be used for inclined elements.

This document can be applied when the solar transmittance and solar reflectance of the solar protection

devices are within the following ranges:
0 ≤ τ ≤ 0,5 and 0,1 ≤ ρ ≤ 0,8
e,B e,B

For reflectance and transmittance values outside these ranges ISO 52022-3 applies.

For cases not covered by the method given in this document more exact calculations based on the

optical properties (in general the spectral data) of glass and solar protection device can be carried out

in accordance with ISO 52022-3.

NOTE Table 1 in the Introduction shows the relative position of this document within the set of EPB

standards in the context of the modular structure as set out in ISO 52000-1.
© ISO 2017 – All rights reserved 1
---------------------- Page: 16 ----------------------
SIST EN ISO 52022-1:2017
ISO 52022-1:2017(E)
2 Normative references

The following documents are referred to in text in such a way that some or all of their content

constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 7345, Thermal insulation — Physical quantities and definitions

ISO 9050, Glass in building — Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar

energy transmittance, ultraviolet transmittance and related glazing factors

ISO 10291, Glass in building — Determination of steady-state U values (thermal transmittance) of multiple

glazing — Guarded hot plate method

ISO 10292, Glass in building — Calculation of steady-state U values (thermal transmittance) of multiple

glazing

ISO 10293, Glass in building — Determination of steady-state U values (thermal transmittance) of multiple

glazing — Heat flow meter method

ISO 52000-1:2017, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 1: General

framework and procedures

ISO 52022-3:2017, Energy performance of buildings — Building and Building Elements — Thermal, solar

and daylight properties of building components and elements — Part 3: Detailed calculation method of the

solar and daylight Characteristics for solar protection devices combined with glazing

EN 410, Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing

EN 673, Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Calculation method

EN 674, Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Guarded hot plate method

EN 675, Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) — Heat flow meter method

EN 14500, Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Test and calculation methods

NOTE Defaul
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.