Zgornji ustroj - Pritrdilni sistem - Dvojna vzmetna elastična podložka (panožna oznaka TS-Z a1.101)

Specifikacija določa obliko in mere dvojnih vzmetnih elastičnih podložk (v nadaljevanju: »podložke«), ki se uporabljajo pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih železniškega zgornjega ustroja, da bi se preprečilo popuščanje vijačnega spoja med matico in vijakom.

General Information

Status
Published
Publication Date
09-Mar-2011
Current Stage
7160 - Izvirni SIST - Izdaja (Local Project)
Start Date
04-Mar-2011
Due Date
09-Mar-2011
Completion Date
10-Mar-2011
Ref Project

Buy Standard

Technical specification
SIST-TS 1052:2011
Slovenian language
12 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

SLOVENSKA SIST-TS 1052
TEHNIČNA
SPECIFIKACIJA
april 2011
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Dvojna vzmetna elastična podložka
(panožna oznaka TS-Z a1.101)
Referenčna oznaka
ICS 45.040; 21.060.30 SIST-TS 1052:2011 (sl)
Nadaljevanje na straneh od 2 do 13

© 2011-04. Tehnično specifikacijo je založil in izdal Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.

---------------------- Page: 1 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
NACIONALNI UVOD

Tehnična specifikacija SIST-TS 1052 (sl), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Dvojna vzmetna elastična

podložka (panožna oznaka TS-Z a1.101), 2011, ima status slovenske tehnične specifikacije.

NACIONALNI PREDGOVOR

Avtor dokumenta je Ministrstvo za promet, izdajatelj pa Slovenski inštitut za standardizacijo

Odločitev za izdajo tega dokumenta je dne 17. marca 2011 sprejel Strokovni svet za splošno področje.

ZVEZE S STANDARDI

S privzemom te tehnične specifikacije veljajo za omenjeni namen referenčnih standardov vsi

standardi, navedeni v izvirniku, razen tistih, ki so že sprejeti v nacionalno standardizacijo:

SIST EN 10089 Vroče valjana jekla za poboljšane vzmeti – Tehnični dobavni pogoji

SIST EN ISO 6507-1 Kovinski materiali – Preskus trdote po Vickersu – 1. del: Preskusna

metoda

SIST ISO 2859-1 Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah

– 1. del: Pravila vzorčenja, razvrščena po prevzemni meji kakovosti
(AQL) za kontrolo zaporednih partij (lotov)
SIST-TS 1053 Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pokončni vijak oblike »T« za
pritrditev tirnice s klasičnim tirnim priborom »K«

SIST-TS 1068 Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za stikovanje

SIST-TS 1069 Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za povezavo

kretniških delov
OPOMBA

– Nacionalni uvod in nacionalni predgovor nista sestavni del tehnične specifikacije.

---------------------- Page: 2 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
VSEBINA Stran

1 Predmet in področje uporabe ...............................................................................................................4

2 Izrazi in definicije ..................................................................................................................................4

3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti..............................................................................................4

4 Oblika, mere, materiali, lastnosti in izdelava ........................................................................................5

5 Označevanje.........................................................................................................................................6

6 Kontrola in prevzem..............................................................................................................................7

7 Pakiranje in oznake na embalaži........................................................................................................13

8 Garancija ............................................................................................................................................13

---------------------- Page: 3 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Dvojna vzmetna elastična podložka
1 Predmet in področje uporabe

Specifikacija določa obliko in mere dvojnih vzmetnih elastičnih podložk (v nadaljevanju: »podložke«),

ki se uporabljajo pri izvajanju vzdrževalnih aktivnosti v vijačnih spojih železniškega zgornjega ustroja,

da bi se preprečilo popuščanje vijačnega spoja med matico in vijakom.
2 Izrazi in definicije

Za uporabo te tehnične specifikacije se uporabljajo naslednji izrazi in definicije:

– vzdrževalne aktivnosti obsegajo procese nabave in/ali izdelave novih delov, zamenjave dotrajanih

ali poškodovanih delov ter predpisane vzdrževalne posege na obstoječi opremi železniške

infrastrukture,

– dvojna vzmetna elastična podložka je specifičen varnostni mehanski vezni element, ki na osnovi

vzmetne natezne sile preprečuje odvitje matice in vijaka.
3 Zveza z drugimi referenčnimi dokumenti

– Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju zgornjega ustroja železniških prog

– Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in

sistemov v železniško infrastrukturo

– Direktiva 2001/16/ES – Direktiva o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za

konvencionalne hitrosti

– UIC 864-3, Tehnična specifikacija za dobavo jeklenih vzmetnih podložk za uporabo v zgornjem

ustroju

– SIST-TS 1053 (TS-Z a1.102), Zgornji ustroj – Pritrdilni sistem – Pokončni vijak oblike »T« za

pritrditev tirnice s klasičnim tirnim priborom »K«

– SIST-TS 1068 (TS-Z a1.109), Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za

stikovanje tirnic in povezavo kretniških delov

– SIST-TS 1069 (TS-Z a1.110), Zgornji ustroj – Vezni elementi – Vijaki s štirirobo glavo za

povezavo kretniških delov

– SIST EN 10089, Vroče valjana jekla za poboljšane vzmeti – Tehnični dobavni pogoji

– SIST EN 10109-1, Kovinski materiali – Preskus trdote – 1. del: Preskus po Rockwellu (skale A, B,

C, D, E, F, G, H, K) in preskus površinske trdote po Rockwellu (skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T in

45T)

– SIST EN ISO 6507-1, Kovinski materiali – Preskus trdote po Vickersu – 1. del: Preskusna metoda

– SIST EN 10002-1, Kovinski materiali – Natezni preskus – 1. del: Metoda preskušanja pri

temperaturi okolice

– SIST CR 10317, Evropski certificirani referenčni materiali (EURONORM-CRMs) za ugotavljanje

kemijske sestave železnih in jeklenih izdelkov, pripravljeni pod okriljem Evropskega komiteja za

standardizacijo železa in jekla (European Committee for Iron and Steel Standardization –

ECCISS)

– SIST ISO 2859-1, Postopki vzorčenja pri kontroli po opisnih (atributivnih) spremenljivkah – 1. del:

Pravila vzorčenja, razvrščena po prevzemni meji kakovosti (AQL) za kontrolo zaporednih partij

(lotov)
---------------------- Page: 4 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
4 Oblika, mere, materiali, lastnosti in izdelava

4.1 Oblika in mere podložke po tej specifikaciji morajo ustrezati sliki 1 in tabeli 1.

Tabela 1
Imenska b S d D h D Masa Uporaba R Oznaka
mera N mm mm mm mm mm mm kg/1000 kos za vijake mm podložke
24 10 6 25,5 45,5 45,5 22 90 M 24 2 DP25
27 10 6 28,5 48,5 48,5 23 95 M 27 2 DP28

4.2 Notranja in zunanja stran pravokotnega prereza podložke morata biti na stisnjeni podložki

vzporedni z osjo navojnice. Podložka mora imeti enakomerno debelino, robovi njenega prereza

morajo biti rahlo zaobljeni.
4.3 Vrste materiala

Podložke se izdelujejo iz vzmetnega jekla z oznakami 65Si7; 1.5028 ali 55Si7; 1.5026 po SIST EN

10089. Profilirano vzmetno jeklo v obliki žice ali palice, določeno za izdelavo podložk, mora imeti

gladke in čiste površine, brez pomanjkljivosti, prelom mora biti homogen in drobnozrnat.

4.4 Kemična sestava

Jeklo za izdelavo podložk, odvisno od vrste, mora imeti kemično sestavo po tabeli 2.

Tabela 2
Za C Si Mn S max P max
Vrsta jekla
kaljenje % % % % %
55Si7; 1.5026 v olju 0,55–0,60 1,50–1,80 0,70–1,00 0,045 0,045
65Si7; 1.5028
v olju 0,60–0,68 1,50–1,80 0,70–1,00 0,050 0,050
Za jeklo 55Si7; 1.5026 se lahko vsebina ogljika po želji kupca poveča na 0,68 %.
---------------------- Page: 5 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
4.5 Mehanske lastnosti jekla
Jeklo za izdelavo podložk mora imeti mehanske lastnosti, navedene v tabeli 3.
Tabela 3
Normalizirano Poboljšano
Vrsta
Natezna trdnost Raztezek – δ Natezna trdost Raztezek – δ
5 5
jekla
2 2
N/mm % N/mm %
55Si7; 1.5026 700 15 1470–1670 6
65Si7; 1.5028 850 12 1370–1570 6
4.6 Sposobnost navijanja

Profilno vzmetno jeklo mora imeti takšno sposobnost navijanja, da se pri konstantni hitrosti navijanja

lahko trikrat navije za 360˚ in vsakokrat odvije in se pri tem ne pokažejo nobene razpoke kot tudi

nobena trajna deformacija (navitost), večja od 45˚.
4.7 Oblikovanje

Podložke se oblikujejo z navijanjem okrog ustreznega trna v obliki navojnice, tako da se dobi oblika,

podana v referenčni specifikaciji za oblike in mere podložk.
4.8 Termična obdelava

Če je potrebno, se profilno jeklo pred oblikovanjem podložk mehko odžari. Pri tem je treba prevzeti

vse ukrepe zaščite jekla od razogljičenja in pojava škaje na površini. Po oblikovanju se podložke

termično obdelajo (kalijo in popuščajo). Peči morajo biti takšne, da omogočajo lahko reguliranje,

enakomernost in kontrolo sistema segrevanja.
Temperatura kaljenja podložk glede na vrsto jekla:
– za jeklo 55Si7; 1.5026 – od 840 do 870 ˚C (za kaljenje v olju),
– za jeklo 65Si 7; 1.5028 – od 830 do 860 ˚C (za kaljenje v olju).
Temperatura olja za hlajenje mora biti med 40 in 80 ˚C.

Popuščanje podložk se izvaja neposredno po kaljenju na temperaturi od 470 do 540 ˚C v trajanju, kot

je to določeno za vrsto jekla.

Peči in kadi s sredstvom za hlajenje morajo imeti vgrajene regulacijske aparate za spremljanje temperature.

5 Označevanje

Vsaka podložka po tej specifikaciji mora imeti na enem koncu ovoja vtisnjene oznake:

– oznako proizvajalca,
– zadnji dve številki leta izdelave in
– oznako podložke.

V tehnični in drugi dokumentaciji in v naročilih se podložke po tej specifikaciji označujejo z:

Podložka DPxx SIST-TS 1052
DPxx pomeni oznako podložke.
---------------------- Page: 6 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
6 Kontrola in prevzem
6.1 Splošna določila za ugotavljanje skladnosti proizvoda (moduli)

Za ugotavljanje skladnosti proizvodov z zahtevami tehnične specifikacije mora proizvajalec uporabiti

postopke modula B+F.

6.2 Proizvajalec je odgovoren, da z izjavo o skladnosti potrdi skladnost proizvoda z zahtevami

tehnične specifikacije.

6.3 Izjavo o skladnosti mora proizvajalec naročniku obvezno predložiti ob dobavi proizvodov.

Naročnik si pridržuje pravice, da v naročilih:
– specificira dodatne prevzemne zahteve,

– določi, da bo v postopek ugotavljanja skladnosti vključen prevzemni organ naročnika,

– zahteva, da proizvajalec v postopek ugotavljanja skladnosti vključi pristojen priglašeni organ.

V primeru, da naročnik specificira dodatne zahteve iz točke 6.4, morajo biti le-te jasno definirane v

naročilu.

6.5 V primeru, da naročnik v postopek ugotavljanja vključi priglašeni organ ali svoj prevzemni organ,

veljajo naslednja določila prevzema:
Kontrola kakovosti in prevzem podložk se izvaja skladno:
– s kontrolno-prevzemnimi določili v naročilnih dokumentih,
– po določilih te tehnične specifikacije.
6.6 Zunanji videz

Površina podložk mora biti gladka in čista, brez razpok, valjarniških okujin, obrob, nepopolnosti profila

in drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na njihovo neoporečno uporabo. Dovolijo se manjše sledi

podajnega mehanizma stroja za oblikovanje podložk. Površine prerezov morajo biti čiste in brez

obrob. Podložke morajo imeti pravilni vhod brez kolen in zvijanja, razen zvijanja na koncih, kadar je to

predpisano.
6.7 Pogoji elastičnosti

Podložke z dvema navojema morajo vzdržati preskušanje po 6.14 in 6.15 s tem, da sprememba

njihove višine po preskušanju ne preseže vrednosti, navedene v točki 6.15.
6.8 Sposobnost odvijanja

Podložke morajo vzdržati preskus odvijanja po točki 6.15 brez razpok in pojava preloma.

6.9 Struktura preloma

Prelom podložk mora imeti enakomerno drobnozrnato strukturo žametnega videza. Na površini

preloma ne sme biti nobenih razpok.
6.10 Trdota
Površina podložk mora imeti trdoto v naslednjih mejah:
– po Vickersu – HV med 430 in 515 in
– po Rockwellu – HRC med 43 in 49.
---------------------- Page: 7 ----------------------
SIST-TS 1052 : 2011
6.11 Splošna določila za ugotavljanje skladnosti proizvoda (moduli)

Za ugotavljanje skladnosti proizvodov z zahtevami tehnične specifikacije mora proizvajalec uporabiti

postopke modula B+F.
6.12 Moduli in postopki za ugotavljanje skladnosti

6.12.1 Modul B – pregled tipa (postopek, po katerem priglašeni organ ugotovi in potrdi, da je tip, ki

predstavlja predvideni proizvod, v skladu
...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.